Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Μεταβίβαση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων από επαχθή αιτία

Μεταβίβαση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων από επαχθή αιτία (άρθρο 27 ν. 2873/2000, Υπ. Οικ. 1113309/1303/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1300/13-12-2000 και άρθρο 57 (παρ. 2) ν. 3283/2004).

  • 1 Απάντηση

Για μεταβίβαση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών από επαχθή αιτία (πώληση) επιβάλλεται τέλος μεταβίβασης οχήματος, σύμφωνα με τις πιο κάτω διακρίσεις:
α) Επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:
Κατηγορία Κινητήρας σε κυβ. εκατ. Τέλος μεταβίβασης
Α                           έως  -    400                                   30  ΕΥΡΩ
Β                           401  -    800                                   45     »
Γ                           801  -  1300                                    60    »
Δ                         1301  -  1600                                   90     »
Ε                         1601  -  1900                                 120     »
ΣΤ                       1901  -  2500                                 145     »
Ζ                         2501 και άνω                                 205     »
β) Φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα:
Κατηγορία Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα Τέλος μεταβίβασης

Α                            έως      3.500                                30 ΕΥΡΩ
Β                         3.501 -  10.000                                45    »
Γ                       10.001 -  20.000                                75    »
Δ                       20.001 -  30.000                              120    »
Ε                       30.001 -  40.000                              145    »
ΣΤ                     40.001 και άνω                                175    »
γ) Λεωφορεία Ι.Χ. αυτοκίνητα:
Κατηγορία Θέσεις καθήμενων Τέλος μεταβίβασης

Α                              έως   33                                      75 ΕΥΡΩ
Β                              34  - 50                                     105     »
Γ                              51 και άνω                                135     »         
δ) Επιβατικά Δ.Χ. αυτοκίνητα (με ή χωρίς μετρητή) μαζί με την άδεια κυκλοφορίας 190 ΕΥΡΩ.
ε) Φορτηγά Δ.Χ. αυτοκίνητα μαζί με την άδεια κυκλοφορίας:

Κατηγορία Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα Τέλος μεταβίβασης
Α                         μέχρι      3.500                                  75  ΕΥΡΩ
Β                        3.501 -  10.000                                 160     »
Γ                       10.001 -  20.000                                235     »
Δ                       20.001 -  30.000                                350    »
Ε                       30.001 -  40.000                                455    »
ΣΤ                     40.001 και άνω                                  560    »

στ) Λεωφορεία Δ.Χ. αυτοκίνητα μαζί με την άδεια κυκλοφορίας:
Κατηγορία Θέσεις καθήμενων και ορθίων Τέλος μεταβίβασης
Α                           έως   50                                       350  ΕΥΡΩ  
Β                           51 και άνω                                   530     »
- Το πιο πάνω τέλος δεν προσαυξάνεται με εισφορά ΟΓΑ, γιατί δεν είναι τέλος χαρτοσήμου.
-  Όταν μεταβιβάζεται ποσοστό αυτοκινήτου το τέλος επιμερίζεται αναλόγως.
- Στο ανωτέρω τέλος δεν υπόκεινται οι μεταβιβάσεις που εμπίπτουν στο καθεστώς του φόρου προστιθέμενης αξίας. Στις μεταβιβάσεις αυτές δεν επιβάλλεται ούτε ο πόρος υπέρ του Ταμείου Νομικών.
Το τέλος αυτό καταβάλλεται πριν τη μεταβίβαση.
ζ) Για τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία μοτοποδηλάτου με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 50 κ.ε. επιβάλλεται τέλος 15 ΕΥΡΩ, χωρίς προσαύξηση με εισφορά ΟΓΑ, ανεξάρτητα από την αξία του μοτοποδηλάτου. Επίσης δεν επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου.
-  Στο πιο πάνω τέλος δεν υπόκεινται οι μεταβιβάσεις που εμπίπτουν στο καθεστώς του Φ.Π.Α.
- Το πιο πάνω τέλος επιμερίζεται αναλόγως όταν μεταβιβάζεται ποσοστό.

-  Το τέλος καταβάλλεται πριν τη μεταβίβαση.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση