Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Θέματα Μητρώου.

Επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά βιβλία χειρόγραφα θέλει να μεταβάλει τον τρόπο τήρησης σε μηχανογραφημένα.
Απαιτείται να γίνει δήλωση μεταβολής στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ. που ανήκει ;

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 36 § 1 περ. β’ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση μεταβολών-μετάταξης, με την οποία δηλώνει οποιαδήποτε μεταβολή, όπως αλλαγή της επωνυμίας, του τόπου επαγγελματικής του εγκατάστασης, του αντικειμένου εργασιών, την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και παραδόσεων αγαθών που απαλλάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28, την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, την αλλαγή των τηρούμενων βιβλίων Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και του καθεστώτος φόρου προστιθέμενης αξίας που ανήκει.
Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλλει το έντυπο Μ3 στη Δ.Ο.Υ. όπου θα δηλώνει τη μεταβολή στον τρόπο τήρησης των βιβλίων από χειρόγραφα σε μηχανογραφικά.
Σχετική και η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1102/2005, η οποία ορίζει ότι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και οι ενώσεις προσώπων για οποιαδήποτε μεταβολή των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων, όπως αλλαγή της επωνυμίας, του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης, του αντικειμένου εργασιών, των μελών ή εταίρων, πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων - γραφείων - αποθηκών κ.λ.π., υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. την αντίστοιχη δήλωση μεταβολής εργασιών.
Η δήλωση μεταβολής υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από το χρόνο που έγιναν οι μεταβολές.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση