Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.

Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.

  • 1 Απάντηση

Χρόνος και Τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης:

Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται:

  • Για κάθε ημερολογιακό μήνα: για όσους τηρούν Γ΄ κατηγορίας βιβλία Κ.Β.Σ. και το Δημόσιο εφόσον έχει υποχρέωση υποβολή περιοδικής δήλωσης.
  • Για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο: για όσους τηρούν Β΄ κατηγορίας βιβλία Κ.Β.Σ.

Η αρχική και εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet για τους υποκείμενους στο φόρου που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ. και προαιρετικά για τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ. πλην ορισμένων κατηγοριών υποκειμένων στο φόρο οι οποίοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν την περιοδική δήλωση αποκλειστικά στην Δ.Ο.Υ. (βλ. σχετ. ΑΥΟ ΠΟΛ 1257/2001, ΑΥΟ ΠΟΛ 1149/2002, ΑΥΟ ΠΟΛ 1019/2003).

Τροποποιητικές και εκπρόθεσμες δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στη Δ.Ο.Υ.

(βλ. σχετ. ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1060/2006)

Καταληκτική προθεσμία υποβολής της περιοδικής δήλωσης:

Α.  Όταν η περιοδική υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ.:

  • η 20η ημέρα του επόμενου μήνα, που ακολουθεί το μήνα ή το τρίμηνο, εφόσον αυτή είναι εργάσιμη, για υποκειμένους που ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 1,2
  • η επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 1,2, για υποκειμένους που ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 3,4
  • η επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 3,4, για υποκειμένους που ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 5,6
  • η επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 5,6, για υποκειμένους που ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 7,8
  • η επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 7,8, για υποκειμένους που ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 9,0.

Ειδικά για τους εγκεκριμένους αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων καταληκτική προθεσμία υποβολής θεωρείται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί το μήνα ή το τρίμηνο και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.

(βλ. σχετ. ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1060/2006).

Β.  Όταν η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet:

  • η 26η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου εφόσον πρόκειται για αρχική και εμπρόθεσμη δήλωση, η ίδια ημερομηνία θεωρείται ως καταληκτική για τις πληρωμές των οφειλόμενων ποσών μέσω των τραπεζών,
  • η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, εφόσον πρόκειται για αρχική και εμπρόθεσμη πιστωτική ή μηδενική δήλωση.

Οι ανωτέρω προθεσμίες υποβολής μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet ισχύουν και για τις περιπτώσεις που οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., λόγω τεχνικής αδυναμίας υποβολής τους μέσω του συστήματος TAXISnet ή πληρωμής τους μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων και του Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.

(βλ. σχετ. ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1060/2006).

Γ.  Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας όλες οι παραπάνω προθεσμίες υποβολής, μετακυλίονται ανάλογα (βλ. σχετ. ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1060/2006).  Σημειώνεται ότι στην περίπτωση γενικής αργίας είναι δυνατή η υποβολή της περιοδικής δήλωσης μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet την νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής.  Αντίθετα στην περίπτωση της τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας δεν είναι δυνατή η υποβολή της περιοδικής δήλωσης μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, η περίπτωση αυτή λογίζεται ως τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου και η περιοδική δήλωση υποβάλλεται την νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής στη Δ.Ο.Υ.

Όπως αναφέρθηκε η τροποποιητική και εκπρόθεσμη περιοδική δήλωση υποβάλλεται αποκλειστικά στη Δ.Ο.Υ.  Ωστόσο στην περίπτωση της ηλεκτρονικής υποβολής είναι δυνατό πριν την καταληκτική προθεσμία υποβολής να γίνει διαγραφή της υποβληθείσας αρχικής δήλωσης και υποβολή νέας αρχικής δήλωσης.  Ειδικότερα στην περίπτωση της πιστωτικής περιοδικής δήλωσης που έχει υποβληθεί μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet η διαγραφή της είναι δυνατή εφόσον δεν έχει καταχωρηθεί στο σύστημα TAXIS.

Δ. Όταν η περιοδική δήλωση Φ.Π.Α., που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω του TAXISnet, απορριφθεί λόγω λανθασμένης καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου, η προθεσμία υποβολής παρατείνεται μέχρι την 5η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, εφόσον η περιοδική δήλωση είχε αρχικά υποβληθεί εμπρόθεσμα, είχε δοθεί εμπρόθεσμα η εντολή πληρωμής στην Τράπεζα και υπήρχε τουλάχιστον το ακριβές υπόλοιπο στο λογαριασμό του υπόχρεου την ημερομηνία πληρωμής.

Στην περίπτωση αυτή ο υποκείμενος στο φόρο υποβάλλει εκ νέου την απορριφθείσα περιοδική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (στην ανωτέρω προθεσμία) συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις (βλ. σχετ. ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1003/2004 και ΕΔΥΟΟ ΠΟΛ 1111/2004).

Προσθέστε τη δική σας απάντηση