ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Οι εταιρείες μίσθωσης οχημάτων δέν τηρούν πλέον το ειδικό βιβλίο, ως εκ τούτου και σύμφωνα με το ΚΦΑΣ θα πρέπει να εκδίδουν φορολογικά παραστατικά (Τιμολόγιο, και Απόδειξη παροχής υπηρεσιών Θεωρημένη).
Κατα την έναρξη της μίσθωσης συντάσεται συμφωνητικό μίσθωσης με όλα τα στοιχεία αυτής (εναρξη λήξη κτλ κτλ) 
Επειδή μερικές εταιρείες μηχανογράφισης (λανθασμένα θεωρώ) ενημέρωσαν τους πελάτες τους για την αγορά Φορολογικού Μηχανισμού λέγοντας, οτι τα Μισθωτήρια αυτά εξωμιούνται με Δελτία Αποστολής και θα πρέπει να εκδίδονται θεωρημένα.
Ερωτώ ισχύει κατι τέτοιο, διότι απο την ερμηνία των διατάξεων εγώ δεν καταλήγω σε τέτοιο συμπέρασμα παρα μόνο στην περίπτωση που είναι συνεννομένα με την απυ η αλσ οπως λέγεται σήμερα.
Ποιά η άποψη σας

  • 1 Απάντηση

Η άποψη μου είναι οτι θα έρθουν (ελπίζω σύντομα) περαιτέρω διευκρινηστικές για την συγκεκριμένη Δραστηριότητα.
Συγκεκριμένα το Ιστορικό όσον αφορά το Μισθωτήριο(ή Συμφωνητικό) έχει ώς εξής:
α)Καθεστώς Κ.Φ.Σ.:
Οι εν λόγω επιχειρήσεις είχαν την υποχρέωση σύναψης Μισθωτηρίου Συμβολαίου με τον πελάτη τους, με βάση την ΚΥΑ 532253/26.7.1976 , το οποίο με απόφαση του Σ.Τ.Ε. (Β' 4213-Τευχος Νο 277) ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ φορολογικό στοιχείο.
(Η ίδια απόφαση μάλιστα αποδέχεται ότι ακόμα και μεταγενέστερα (Καθεστώς ΚΒΣ - τουλάχιστον στα πρώιμα στάδια)ακόμα και η ενδεχόμενη συνένωση του Μισθωτηρίου εγγράφου με ΑΠΥ ,δεν αποτελούσε φορολογικο στοιχείο δεδομένου ότι δεν πρόκειται για συνένωση του άρθρου 19 παρ. 4 του Κ.Β.Σ.)
β)Καθεστώς Κ.Β.Σ.
Η ΚΥΑ 514439/ειδ.Αρ.140/1994 με το άρθρο 14 κατάργησε την ΚΥΑ 532253/26.7.1976 και ακόλούθως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ 514170/ειδ.Αριθ.84/26.4.1995.
Η ΚΥΑ 514170/ειδ.Αριθ.84/26.4.1995. με το άρθρο 12 παρ. 2 επιβάλλει όπως:
Τα μισθωτήρια συμβόλαια πρέπει να είναι αριθμημένα και θεωρημένα από την ΔΟΥ. (Σημείωση δική μου:Ομοίως και τα συνενωμένα μισθωτήρια-ΑΠΥ)
Εκ τοτε (κατά την άποψη μου) το Μισθωτήριο Συμβόλαιο (από μόνο του) αποτελεί Φορολογικό στοιχείο επέχοντας την θέση Δελτίου Αποστολής.
Από 1/1/2003 με την έλευση του Προσθετου βιβλίου (Κίνησης οχημάτων) τα στοιχεία (Μισθωτήρια,ΑΠΥ και Μισθωτήρια/ΑΠΥ) εκδίδονται αθεώρητα (λόγω θεώρησης του Πρόσθετου βιβλίου.)
Καθεστώς ΚΦΑΣ:
Κατάργηση προσθέτου βιβλίου και οι εν λόγω επιχειρήσεις εκδίδουν τα φορολογικά τους στοιχεία βάσει των γενικών διατάξεων των αρθρων 6,7 &9 του ΚΦΑΣ καθως και των διατάξεων του αρθρου 1 του ν.1809/1988.
Σημείωση:Οι επιχειρήσεις Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων (οχι για μοτοσυκλετες ή μοτοποδηλάτα) εξαιρούνται από την υποχρεωτική χρήση Φτμ ή Η/Υ με την ΑΥΟ ΠΟΛ 1037/92 (Ερμηνευτική του ν 1809/1988 -Απόφαση Υπουργού που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του αρθρου 1 του συγκ.νόμου) (Ερμηνεία κου Δασκαλόπουλου)
Ασάφεια:Άν και η εξάιρεση ισχύει έτσι και αλλιώς για συναλλαγές που γίνονται εκτός καταστήματος (παρ.χαριν παράδοση παραλαβή οχήματος σε ξενοδοχεία ,καμπιγκ,λιμανια,αεροδρόμια κλπ) δεν είναι πλέον σίγουρο το τι γίνεται για συναλλαγές (εισπράξεις) μέσα στο κατάστημα.
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ:
Άρα 1ο θέμα προς διευκρίνηση.
Ισχύει η εξαίρεση στο σύνολο των εκδιδόμενων στοιχείων??
(Σημείωση: Μέχρι τώρα ο Έλεγχος το δεχόταν (ακόμη και προ έλευσης προσθέτων βιβλίων)
2ο Θέμα προς διευκρίνηση:
Μετά την κατάργηση του πρόσθετου βιβλίου εξακολουθεί το Μισθωτήριο Συμβόλαιο να επέχει την θέση Δελτίου αποστολής??(Όπότε και θεωρημένο ή σεσημασμένο με Φορ.Μηχ.?)
Σημείωση: Η ΚΥΑ 514170/ειδ.Αριθ.84/26.4.1995 που σαφώς το εξομοίωνε με Δελτίο Αποστολής, με την επιβολή θεώρησης απο τη ΔΟΥ, Καταργήθηκε , με την απόφαση (ΚΥΑ) 16597/31.12.2010 η οποία αφού τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Αριθ/οικ27851/3242/14.6.2011 και την ΚΥΑ 17393/7.12.2012, όπως ισχύει σήμερα στο άρθρο 7 παρ. 3 προβλέπει:
"Η επιχείρηση συνάπτει εις διπλούν σύμβαση με τον μισθωτή,ένα αντίγραφο της οποίας συνοδεύει το εκμισθωμένο όχημα και στο οποίο περιλαμβάνονται:
α)Πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ΄ή του διαβατηρίου του μισθωτή καθώς και ο αριθμός διπλώματος οδήγησης.
β)Η συμφωνηθείσα τιμή
γ)Ο πλήρης καθορισμός του τύπου του εκμισθωμένου αυτοκινήτου και ο αριθμός κυκλοφορίας αυτού.
δ)Η διάρκεια της μίσθωσης. "
Σημείωση δική μου .Οπως γίνεται αντιληπτό α) δεν προβλέπεται πλέον η αρίθμηση, β)δεν προβλέπονται ο χρόνος έναρξης/λήξης της μίσθωσης,ημερομηνίες ώρες, τόπος παράδοσης/επιστροφης, και εν γένει του αφαιρεί πλέον τα περισσότερα στοιχεία που θα μπορούσε να το εξομοιώσει με Δελτίο Αποστολής.
Αν τελικά δεν εξομοιώνεται προκύπτει 3ο Θέμα προς διευκρίνηση:
Χρειάζεται κατά την αναχώρηση του οχήματος ΚΑΙ Μισθωτήριο Συμβόλαιο ΚΑΙ......Δελτίο Αποστολής?(θεωρημένο/σεσημασμένο κλπ?)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Κατά τις μετακινήσεις των οχημάτων απο την εγκατάσταση της επιχείρησης για οποιοδήποτε λόγο (Αλλαγή Σταθμού,προς συνεργείο, προς παράδοση, για ΚΤΕΟ, για επισκευή, δοκιμή κλπ), μέχρι τώρα (και για την διευκόλυνση του Ελέγχου) προβλεπόταν η ενημέρωση για κάθε κίνηση του οχήματος στο βιβλίο Κινησης ,με καταγραφή της κάθε κίνησης του υπό την έννοια του Υπηρεσιακού Σημειώματος (Non Revenue ticket) εξομοιωμένου (κατά την άποψη μου) με Δ.Α.
Επομένως προκύπτει και 4ο θέμα προς διευκρίνηση: Εξομοιούται το Υπηρεσιακό Σημείωμα (Non revenew ticket) με Δελτίο αποστολής ?? ή αντικαθίσταται το Υπηρεσιακό Σημείωμα με Δελτίο Αποστολής ή υπάρχει πρόβλεψη για κάτι άλλο??.
Όπως προκύπτει από τα πιό πάνω , πολλά θέματα χρήζουν περαιτέρω διευκρίνησης ούτως ώστε αφ ενός να μπορεί ο επαγγελματίας να δουλέψει, αφετέρου ο Έλεγχος να ελέγξει σωστά και σε τελική ανάλυση να καθιερωθεί ένα λειτουργικό περιβάλλον χωρίς παρερμηνείες.
Οπότε και για το θέμα υποχρέωσης  χρήσης Φορ. Μηχανισμού (ή και ταμειακής μηχανής) δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση