Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Έκδοση Α.Π.Υ σε διαχειριστή πολυκατοικίας

ΕΡΩΤΑΤΑΙ  Στίς αποδείξεις Α.Π.Υ πού 'εκδίδονται έιτε χειρόγραφα είτε ηλεκτρονικά από διάφορους επιτιδευματίες παροχής υπηρεσίων[υδραυλικοι,ηλεκτρολογοί,καθαριστες κ.λ.π]στον διαχειριστή πολυκατοικίας τι στοιχεία αναγράφονται [αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του διαχειριστη,ο ΑΦΜ του]

  • 1 Απάντηση

Οι Α.Π.Υ. εκδίδονται στο όνομα του διαχειριστή της πολυκατοικίας (φυσικό πρόσωπο). Για τον επιμερισμό των κοινόχρηστων δαπανών στους ιδιοκτήτες/ενοίκους των οριζόντιων ιδιοκτησιών της πολυκατοικίας, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται από την Εγκ. ΠΟΛ. 1135/2010.
Αναλυτικά, στη συγκεκριμένη εγκύκλιο, διευκρινίζεται ότι στη διαμόρφωση του αφορολόγητου ποσού της κλίμακας περιλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών  των κοινόχρηστων χώρων εκτός από τις δαπάνες εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης αυτών μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων  ιδιοκτησιών.
Στις περιπτώσεις αυτές  θα ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:
Ο διαχειριστής  της πολυκατοικίας  θα  εκδίδει και θα χορηγεί  σε κάθε συνιδιοκτήτη  ή ενοικιαστή κατά περίπτωση (ανάλογα με το ποιόν βαρύνει η  δαπάνη  αυτή),  συγκεντρωτική  κατάσταση των ετήσιων δαπανών της πολυκατοικίας, στην οποία  θα εμφανίζεται  το ποσό των κοινόχρηστων δαπανών που λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του αφορολογήτου ποσού.
Από την κατάσταση αυτή θα προκύπτει αναλυτικά το είδος της δαπάνης, αριθμός του τιμολογίου ή της απόδειξης λιανικής πώλησης, του τιμολογίου ή της απόδειξης παροχής υπηρεσιών, το ποσό της δαπάνης, καθώς και η κατανομή του συνόλου των δαπανών αυτών στον κάθε συνιδιοκτήτη ή  ένοικο κατά περίπτωση, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας στους κοινόχρηστους χώρους. Αντίγραφο της συγκεντρωτικής κατάστασης θα συνυποβάλλεται από κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο, κατά περίπτωση,  μαζί με τις λοιπές αποδείξεις δαπανών και το αναγραφόμενο ποσοστό δαπάνης θα συναθροίζεται με τις λοιπές δαπάνες που καλύπτουν το αφορολόγητο ποσό. Τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών στοιχείων των κοινόχρηστων δαπανών θα διαφυλάσσονται από το διαχειριστή της πολυκατοικίας.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση