Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Πρόστιμα - μη δήλωση παύσης φ.τ.μ. και έναρξης νέας

σε ταξί έγινε παύση ταμειακής μηχανής λόγω πλήρωσης της μνήμης και αγορά νέας ταμειακής  την 24/12/2010. κατά λάθος δεν δηλώθηκε ούτε η παύση ούτε η έναρξη της νέας ταμειακής.έχουν καταχωρηθεί όλα τα παραστατικά στο χειρόγραφο βιβλίο εσόδων-εξόδων, έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις φ.π.α. εμπρόθεσμα και έχει πληρωθεί ο φόρος όλων των τριμήνων από το 2010 έως και το 2012.έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις (εκκαθαριστικές και εισοδήματος) εκτός της χρήσης 2011 που η προθεσμία της είναι έως 15/06/2012.
η δ.ο.υ. τηλεφώνησε και μας κάλεσε διότι από το φαξ του πωλητή της ταμειακής διαπίστωσε ότι δεν έχουμε τακτοποίση της ταμειακές μας.
1. τι πρόστιμα υποχρεούμαστε να πληρώσουμε?
2. τι αλλό πρόβλημα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σε σχέση με το εισόδημα και τον έλεχγο?

  • 1 Απάντηση

Στο άρθρο 5 § 2 περ. ε' του ν. 2523/1997 ορίζεται ότι : " Γενικές παραβάσεις είναι αυτές, για τις οποίες επιβάλλεται ένα ενιαίο πρόστιμο, ανά διαχειριστική περίοδο, ανεξάρτητα από το πλήθος αυτών '.
            Επίσης στο άρθρο 10 § 2 του ν. 1809/1988 ορίζεται ότι : " Για την εφαρμογή του αντικειμενικού συστήματος (επιβολής προστίμων) ισχύουν οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 ".
             Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η παράλειψη δήλωσης της παύσης λειτουργίας της παλαιάς ΦΤΜ-ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου καθώς και η παράλειψη δήλωσης της έναρξης λειτουργίας της νέας ΦΤΜ, αποτελούν γενικές παραβάσεις (οι αυτοτελείς περιγράφονται περιοριστικά στην παράγραφο 8 και στην παράγραφο 10 περ. α' και β' του ν. 2523/1997) και συνεπώς θα επιβληθεί το πρόστιμο του άρθρου 5 § 6 του ν. 2523/1997 το οποίο ανέρχεται στα 600,00 ευρώ για τους τηρούντες βιβλία Β κατηγορίας του ΚΒΣ, περιοριζόμενο στο 1/3 (200,00 ευρώ) κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς (άρθρο 9 § 6 ν. 2523/1997).
   Εξυπακούεται ότι το πρόστιμο αυτό αφορά και στις δύο ΦΤΜ (δεν επιβάλλεται δηλαδή ιδιαίτερο πρόστιμο για κάθε μία ΦΤΜ).

Προσθέστε τη δική σας απάντηση