Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ σε ΤΠΥ λογιστικού γραφείου προς ασφαλιστικό πράκτορα

Γεια σας,  παρακαλω ήθελα  να ρωτησω  το  εξής.
Με  ΚΑΔ 82.91.12.02 εισπράξεις ασφαλίστρων,  ως  δεύτερη  δραστηριότητα λογιστικου  γραφείου   και  κατόπιν   ιδ. συμφωνητικού  με  ασφαλιστικό πράκτορα,  με  αμοιβή   μικρή  προμήθεια  επι  των  εισπραχθέντων  ασφαλίστρων,  υποχρεούμαι  να  εκδώσω  φορολογικό  στοιχείο ΤΠΥ  για  την προμήθεια  αυτή,   αν  ναι  με  ΦΠΑ  ή  όχι,   (23%),  ή  με την εκκαθάριση  του  μηνός   της  εταιρείας  επί  των  προμηθειών  και  εγγραφή   αυτών  στο  βιβλίο  μου   εσόδων-εξοδων   είμαι  ΟΚ?   
Παρακαλώ την   απάντησή  σας  γιατί   έχω  μπερδευτεί  και  δεν  μπορώ  να  βγάλω   άκρη .    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  • 1 Απάντηση

Στο άρθρο 22 § 1 περ ιθ' του ν.2859/2000 ορίζεται ότι : " απαλλάσσονται από το φόρο οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες, καθώς και οι συναφείς με αυτές εργασίες που παρέχονται από ασφαλειομεσίτες και ασφαλιστικούς πράκτορες, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών οδικής βοήθειας έναντι συνδρομής που παρέχονται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και από φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα παροχής οδικής βοήθειας ".
   Στην ΠΟΛ 10/10-7-1987 αναγράφεται ότι : " ...η απαλλαγή αυτή αφορά όλες τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες, καθώς και τις συναφείς με αυτές εργασίες....Είναι αυτονόητο ότι άλλες εργασίες όπως πχ η αμοιβή εκτιμητών, η αμοιβή εισπρακτόρων κλπ υπάγονται στο ΦΠΑ ".
   Με την εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ 176/1977 § 6 και 7 ορίσθηκε ότι : " για τις προμήθειες και τα λοιπά δικαιώματα που χορηγούνται προς τους πράκτορες, παραγωγούς ασφαλειών και ασφαλειομεσίτες από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκδίδονται, από τις τελευταίες, το βραδύτερο εντός του μηνός Φεβρουαρίου για κάθε προηγούμενο ημερολογιακό έτος, θεωρημένες εκκαθαρίσεις, στις οποίες αναγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχου και το ποσό της προμήθειας. στις περιπτώσεις αυτές παρέλκει η έκδοση τιμολογίων από τους δικαιούχους των προμηθειών ".
   Επίσης από τη Διοίκηση έχει διευκρινισθεί (σχετ.Εγγ.1114264/1011/11-3-1996) ότι για οποιαδήποτε άλλη αμοιβή, την οποία λαμβάνουν οι ασφαλιστικοί πράκτορες από άλλες δραστηριότητες οι οποίες υπάγονται στο ΦΠΑ δεν ισχύει η πιο πάνω απαλλαγή από την έκδοση ΤΠΥ, άρα πρέπει να εκδίδουν για τις αμοιβές αυτές οι πράκτορες τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.
   Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για τη δραστηριότητα του εισπράκτορα ασφαλίστρων υποχρεούσθε να εκδίδετε για την παροχή της υπηρεσίας σας τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με ΦΠΑ 23%.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση