Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Παραγραφή δικαιώματος επανελέγχου χρήσεως 1997

Σε επιχείρηση, απεστάλλει πρόσκληση για διενέργεια επανελέγχου της χρήσεως 1997, καθώς τον Ιούνιο του 2011 επήλθαν σε γνώση του προισταμένου της ΔΟΥ, συμπληρωματικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 2.
Λαμβάνοντας υπόψη, τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 4, το δικαίωμα του Δημοσίου για διενέργεια επανελέγχου παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαετίας, με παράταση για ένα ακόμα ημερολογιακό έτος όταν τα συμπληρωματικα στοιχεία περέρχονται στον προιστάμενο της ΔΟΥ το τελευταίο έτος της παραγραφής. Έτσι, η χρήση 1997 για τη διενέργεια επανελέγχου έχει θεωρητικά παραγραφει  την 31-12-2008. Καθώς τα συμπλωρωματικα στοιχεία επήλθαν σε γνώση του προισταμένου της ΔΟΥ τον Ιούνιο του 2011, δηλαδή πολύ μεταγενέστερα του χρόνου παραγραφής και με δεδομένο οτι εντός του διαστήματος της δεκαετίας δεν υπήρχαν παραβάσεις από κατασχέσεις φορολογικών στοιχείων ή παραβάσεις για πλαστά εικονικά ούτως ώστε να δικαιολογείται  παράταση της παραγραφής, ερωτάται εαν η χρήση 1997 έχει παραγραφεί για την διενέργεια επανελέγχου ή αν τυχόν συμπεριλαμβάνεται στις κατά καιρούς παρατάσεις  της παραγραφής, με αποτέλεσμα να είναι σύννομος ο επανέλεγχος.

  • 1 Απάντηση

Βάσει του άρθρου 84 § 4 του Κ.Φ.Ε., η χρήση 1997 για τη διενέργεια ελέγχου για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος παραγράφεται μετά την πάροδο δέκα χρόνων από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης, εφόσον η μη ενάσκηση του δικαιώματος του Δημοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής εγγραφής και την επιβολή φόρων οφείλεται σε συμπληρωματικά στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
Επομένως, βάσει των παραπάνω αλλά και όσων αναφέρετε περί μη ύπαρξης άλλων παραβάσεων, η χρήση 1997 παραγράφεται για τη συγκεκριμένη  επιχείρηση 31-12-2008.
Ωστόσο, η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31-12-2008, παρατάθηκε διαδοχικά μέχρι 31-12-2009, 30-6-2010, 31-12-2010, 31-12-2011 και 31-12-2012 με τους Ν. 3697/2008 (Άρθρο 29), Ν. 3790/2009 (Άρθρο 10), Ν. 3842/2010 (Άρθρο 82), Ν. 3888/2010 (Άρθρο 12) και Ν. 4002/2011 (Άρθρο 18) αντίστοιχα - δείτε σχετικά το θέμα 6 του βιβλίου "Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων - Πρακτικό Βοήθημα" των Δημ. Σταματόπουλου - Αντ. Καραβοκύρη.
Επομένως, απαντώντας στην ερώτηση σας, ο επανέλεγχος της συγκεκριμένης επιχείρησης είναι σύννομος.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση