Μη τήρηση ενιαίας αρίθμησης .Παράβαση?

Συνεργείο της ΔΟΥ σε προληπτικό έλεγχο  που έγινε το 2011 διαπίστωσε ότι η ελεγχόμενη επιχείρηση εξέδωσε το 2008 ΑΠΛ χωρίς ενιαία σειρά χωρίς να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό στην αρμόδια ΔΟΥ.
1,Άποτελεί παράβαση η πιο πάνω διαπίστωση?
2,Ο προπληπικός έλεγχος μπορεί να ελέγξει και προηγούμενες χρήσεις?

  • 5 Απαντήσεις

Με βάση το άρθρο 18 § 6 του Κ.Β.Σ. τα στοιχεία φέρουν ενιαία αρίθμηση, τουλάχιστον κατά διαχειριστική περίοδο, η οποία μπορεί να επαναληφθεί μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο με γνωστοποίηση στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Η γνωστοποίηση αυτή δεν απαιτείται για τις αποδείξεις που εκδίδονται από φορολογική ταμειακή μηχανή.
Επομένως, η έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης χωρίς ενιαία αρίθμηση παραβιάζει τη συγκεκριμένη διάταξη του Κ.Β.Σ.
Σύμφωνα με το αρθρο 5. παρ. 5 περ. α' του N. 2523/1997 (Κ.Φ.Κ.)  ορίζεται ότι "κατ' εξαίρεση, δεν επιβάλλεται πρόστιμο όταν: έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία χωρίς την τήρηση ενιαίας αρίθμησης ή με επανάληψη αυτή".
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στις δυνατότητες προληπτικού ελέγχου από τα συνεργεία της Δ.Ο.Υ. εκτός βέβαια αν έχει παραγραφεί το δικαίωμα του δημοσίου για την επιβολή του φόρου (παραγραφή ή η συγκεκριμένη χρήση έχει κλείσει ή περαιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο).

Όπως αναφέρετε στη απάντησή σας σύμφωνα με το έρθρο 5 παρ.5 περ.α' του Ν 2523/1997(Κ.Φ.Κ.) κατ'εξαίρεση δεν επιβάλλεται πρόστιμο έταν έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία χωρίς τήρηση ενιαίας αρίθμησης.
Θα υποβληθεί πρόστιμο στη διαπίστωση της μη τήρησης ενιαίας αρίθμησης ?

Ίσως δεν ήταν σαφές με τον τρόπο που το διατύπωσα. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997 αναφέρει πως "για κάθε πράξη ή παράλειψη των διατάξεων του άρθρου αυτού, που διαπιστώνεται σε διαφορετικό χρόνο εντός της ίδιας χρήσεως, επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο." και συνεχίζει με την παράγραφο 5 όπου ορίζει τις εξαιρέσεις στο πιο πάνω εδάφιο (στις οποίες είναι και η μη τήρηση ενιαίας αρίθμησης)
Συνεπώς κατ εξαίρεση του γενικότερου κανόνα, δεν θα υποβληθεί πρόστιμο στη διαπίστωση της μη τήρησης ενιαίας αρίθμησης.

Η ΔΟΥ επιμένει στην επιβολή προστίμου με την αιτιολογία ότι έπρεπε να γνωστοποιηθεί πριν τον φορολογικό έλεγχο η μη τήρηση ενιαίας αρίθμισης.Είναι λάθος η ερμηνεία της διάταξης από την ΔΟΥ?

Στο άρθρο 5 του ν.2523/1997 ορίζεται ότι : " Κατ' εξαίρεση, δεν επιβάλλεται πρόστιμο όταν : α) έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία χωρίς την τήρηση ενιαίας αρίθμησης ή με επανάληψη αυτής ή β) έχουν εκδοθεί αθεώρητα φορολογικά στοιχεία, αντί θεωρημένων, εφόσον στις άνω περιπτώσεις έχουν εκδοθεί από παραδρομή και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία εμπρόθεσμα και δηλώθηκε εγγράφως από τον υπόχρεο στον προιστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ η παράλειψη αυτή, πριν τη διαπίστωσή της από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο."
   Από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι η φράση " εφόσον στις άνω περιπτώσεις " , αφορά και στις δύο περιπτώσεις α' και Β' και συνεπώς ορθά η ΔΟΥ επιμένει στον καταλογισμό προστίμου καθόσον ο φορολογούμενος δεν είχε γνωστοποιήσει - ως όφειλε - την έκδοση ΑΛΠ χωρίς την τήρηση ενιαίας αρίθμησης πριν από τη διαπίστωση της παράβασης από το φορολογικό έλεγχο.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση