Δήλωση προσδιορισμού φορολογητέας αξίας μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο αιτία κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής (ΠΟΛ. 1055/2003)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ