Δήλωση απόδοσης φόρου μεταβίβασης μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α.Α. (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1053/2003)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ