Υπόδειγμα δήλωσης απόδοσης φόρου που προέρχεται από την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος - Άρθρο 13 § 1 περ. β' του Κ.Φ.Ε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ