Δήλωση προσδιορισμού φορολογητέας αξίας (Από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων, μερίδων και ποσοστών συμμετοχής)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ