Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

30/06/2022

ΙΟΥΛΙΟΣ
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Υποβολή και ανταλλαγή των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting)

Φορολογική περίοδος: Αφορά σε χρήσεις από 1/7-30/6
Η αυτόματη ανταλλαγή των «Εκθέσεων ανά Χώρα(Country-by-CountryReporting)» υιοθετήθηκεστο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και των χωρών της ομάδας G20 για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών (BEPS2015-BaseErosion& ProfitShifting) και του πακέτου μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, με σκοπό την παροχή στις φορολογικές αρχές μιας σαφούς συνολικής εικόνας της παγκόσμιας θέσης των κερδών και των φόρων των Ομίλων Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (Όμιλοι ΠΕ),που δραστηριοποιούνται στη Δικαιοδοσίατους.

Σχετικές με την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα στο εσωτερικό μας δίκαιο είναι οι διατάξεις των ν. 4170/2013(Α΄163), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4484/2017 (Α΄110), και ν. 4490/2017(Α΄150) και η Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ΠΟΛ 1184/22-11-2017 (Β΄4225/1-12-2017).
  • Η Τελική Μητρική Οντότητα ενός Ομίλου Πολυεθνικής Επιχείρησης (Ομίλου ΠΕ) ή οποιαδήποτε άλλη Αναφέρουσα Οντότητα, με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4170/2013 και ν. 4490/2017, υποχρεούται να υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα, για κάθε Φορολογικό Έτος, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στην αρμόδια κατ’ ανάθεση αρχή, εντός δώδεκα (12) μηνών από την τελευταία ημέρα του Φορολογικού Έτους Υποβολής Εκθέσεων του Ομίλου ΠΕ.
  • Οι Συνιστώσες Οντότητες των Ομίλων ΠΕ υποβάλλουν τις Γνωστοποιήσεις των διατάξεων των παρ. 3 και 4 του Τμήματος II του Παραρτήματος III του Κεφαλαίου Η’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4170/2013 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου τέταρτου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017, το αργότερο έως την τελευταία ημέρα του Φορολογικού Έτους Υποβολής Εκθέσεων του Ομίλου ΠΕ.


Μπορείτε να ανατρέξετε για περισσότερες πληροφορίες:
  • στη σχετική ανακοίνωση και στο συνοδευτικό υλικό της ΑΑΔΕ εδώ.
  • στην ΠΟΛ 1184/22-11-2017

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ