Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1104/13-5-2013 Εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου για τη χορήγηση και ανανέωση των Αδειών Οδικών Μεταφορών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 4 & 5 του άρθρου 5 του ν. 3887/2010 (174 Α') και της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4038/2012 (14 Α')

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’
Ταχ.Δ/νση:Σίνα 2-4
Ταχ.Κωδ.:10672 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο:210 3642570,3644781
FAX:2103642251

ΑΔΑ:ΒΕΝ3Η-ΠΦ1

Αθήνα,13 Μαΐου 2013

ΠΡΟΣ:Αποδέκτες Π Δ

ΠΟΛ.1104

ΘΕΜΑ : «Εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου για τη χορήγηση και ανανέωση των Αδειών Οδικών Μεταφορών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 4 & 5 του άρθρου 5 του ν. 3887/2010 (174 Α') και της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4038/2012 (14 Α')»

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που απευθύνονται στην Υπηρεσία μας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και ειδικότερα για τις διαδικασίες και τον τρόπο καταβολής της αναφερόμενης στο θέμα εισφοράς, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των παρ. 4 & 5 του άρθρου 5 του ν. 3887/2010 (174 Α') και της παρ.6 του άρθρου 5 του ν. 4038/2012 (14 Α'), χορηγούνται Αδειες Οδικών Μεταφορών (Α.Ο.Μ.) στις νέες επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα και εταιρείες) που εισέρχονται στο επάγγελμα από 27-1-2012 και μετά και θέτουν σε κυκλοφορία ΦΔΧ, καθώς και στις ήδη λειτουργούσες μεταφορικές επιχειρήσεις οι οποίες θέτουν σε κυκλοφορία νέο ΦΔΧ αυτοκίνητο. Η εν λόγω Α.Ο.Μ. χορηγείται στις επιχειρήσεις προκειμένου να εκτελούν δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

2. Περαιτέρω με την αριθ. Β1/οικ. 7397/786/13-2-2012 (249 Β') Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με τίτλο «Καθορισμός του ύψους της εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για την χορήγηση και την ανανέωση των Αδειών Οδικών Μεταφορών του νόμου 3887/2010» καθορίστηκε το ύψος της εν λόγω εισφοράς για τη χορήγηση της ΑΟΜ στο ποσό των 1000 (χιλίων) ευρώ (άρθρο 1) και με την ίδια Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίστηκε το ύψος της εισφοράς, που καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου για κάθε όχημα (Φ.Δ.Χ.) ιδιόκτητο ή μισθωμένο που χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση οδικών εμπορευματικών μεταφορών, από τις εμπορευματικές επιχειρήσεις, στο ποσό των 500 (πεντακοσίων) ευρώ (άρθρο 2). Τα ανωτέρω ποσά επιβάλλονται σε αντικατάσταση των προβλεπομένων με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 (174 Α'), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 116 του ν. 4070/2012 (82 Α'), οι οποίες δεν έχουν πλέον πεδίο εφαρμογής μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, στις 27-1-2012.

3. Η προαναφερόμενη Α.Ο.Μ. εκδίδεται από τη Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με την υποβολή αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται βεβαιωτικό στοιχείο της Δ.Ο.Υ, για την καταβολή της εισφοράς των 1000 ευρώ του άρθρου 1 της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α.. Εξάλλου, για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. στο όνομα μεταφορικών επιχειρήσεων (στις οποίες έχει χορηγηθεί Α.Ο.Μ.) που θέτουν σε κυκλοφορία Φ.Δ.Χ., ιδιόκτητο ή μισθωμένο, για την άσκηση της επιχείρησης τους, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβάλλονται στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, απαιτείται και βεβαιωτικό στοιχείο της Δ.Ο.Υ, για την καταβολή της προβλεπόμενης υπέρ του Δημοσίου εισφοράς των 500 (πεντακοσίων) ευρώ ανά Φ.Δ.Χ., εφόσον, με την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας, αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των οχημάτων που χρησιμοποιεί η αιτούσα τη χορήγηση της άδειας μεταφορική επιχείρηση.

Υπόχρεοι για την καταβολή των προαναφερομένων εισφορών, για την χορήγηση Άδειας Οδικών Μεταφορών (Α.Ο.Μ.) και για τη θέση σε κυκλοφορία Φ.Δ.Χ., αντίστοιχα 1000 ευρώ (για Α.Ο.Μ.) και 500 ευρώ (ανά Φ.Δ.Χ.) είναι οι νέες επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα και εταιρείες), καθώς και οι ήδη λειτουργούσες του ν. 3887/2010.

Τα κατά τα ανωτέρω ποσά των εισφορών καταβάλλονται από τους υπόχρεους στην αρμόδια για την φορολογία τους Δ.Ο.Υ. και καταχωρίζονται στον Κ.Α.Ε. 1372, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3887/2010 (174 Α').

Για τα ως άνω καταβαλλόμενα ποσά εκδίδεται «Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου Α» στο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του (επωνυμία της μεταφορικής επιχείρησης και έδρα). Επίσης στη θέση παρατηρήσεις, του διπλοτύπου αναγράφεται η πλήρης αιτιολογία για την οποία καταβλήθηκε η εισφορά, όπως «Εισφορά Α.Ο.Μ.» ή « Εισφορά για...... (πλήθος) Φ.Δ.Χ. ».

Το ανωτέρω «Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου Α» αποτελεί βεβαιωτικό στοιχείο της καταβολής των σχετικών εισφορών και όπως προαναφέρθηκε είναι ένα από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για τη χορήγηση της Αδειας Οδικού Μεταφορέα (Α.Ο.Μ.) ή στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ..

4. Περαιτέρω σημειώνεται ότι:

- Βάσει των συνδυασμένων διατάξεων των παρ. 4,5 και 6 του άρθρου 14 καθώς και της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (174 Α'), από την 27η Ιανουαρίου 2012 και εφεξής οι μεταφορές με ΦΔΧ διακρίνονται σε Εθνικές και Διεθνείς, ενώ οι Νομαρχιακές και ειδικές μεταφορές καυσίμων που προβλέπονταν για την μεταβατική περίοδο παύουν να υφίστανται ως ξεχωριστή κατηγορία μεταφορών και ότι, τα Φ.Δ.Χ. των οποίων οι άδειες κυκλοφορίας χορηγούνται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του προαναφερομένου νόμου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4038/2012, δεν επιτρέπεται να αντικατασταθούν από άλλα φορτηγά αυτοκίνητα μεγαλύτερου ή μικρότερου μικτού βάρους.

Σχετικά με την καταβολή ή μη διαφοράς εισφοράς κατά την αντικατάσταση φορτηγών δημοσίας χρήσεως με άλλα μεγαλύτερου μικτού βάρους, επισημαίνονται επίσης τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 (174 Α') ορίζεται μεταξύ άλλων ότι «...οι άδειες Φ.Δ.Χ. που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συνεχίζουν να ισχύουν με τους όρους έκδοσής τους.». Επιπλέον, σύμφωνα με την αριθ. Β1/53534/5213/19-11-2010 εγκύκλιο οδηγία του Υπουργείου Υποδομών -Μεταφορών και Δικτύων τα ΦΔΧ αυτοκίνητα που κυκλοφορούν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010 (174 Α') μπορούν να αντικαθίστανται με άλλα μικρότερου ή μεγαλύτερου μικτού βάρους σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας τους.

Στις ως άνω περιπτώσεις όπου δίνεται το δικαίωμα της αντικατάστασης φορτηγών δημοσίας χρήσεως με άλλα μεγαλύτερου μικτού βάρους θα ακολουθείται ως ίσχυε προ του ν. 3887/2010 (174 Α') η διαδικασία καταβολής της εισφοράς για το επιπλέον μικτό βάρος (Μ.Β.).

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗ Μ. ΕΣΟΔΩΝ

Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!