Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1101/07-04-2014 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 4233/2014 (Α΄22) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3887/2010» καθώς και της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με αριθ. Β1/οικ.17662/1345/18-3-2014 (Β΄721) «Καθορισμός του ύψους της εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για τη χορήγηση νέας άδειας κυκλοφορίας φορτηγού δημοσίας χρήσης αυτοκινήτου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3887/2010 (Α΄174)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄ 07
Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3642570,3644781
FAX:2103642251

Αθήνα, 7 Απριλίου 2014

ΠΟΛ.1101

ΑΔΑ: ΒΙΗ5Η-Τ732.

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Δ.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 4233/2014 (Α΄22) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3887/2010» καθώς και της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με αριθ. Β1/οικ.17662/1345/18-3-2014 (Β΄721) «Καθορισμός του ύψους της εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για τη χορήγηση νέας άδειας κυκλοφορίας φορτηγού δημοσίας χρήσης αυτοκινήτου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3887/2010 (Α΄174)»

1. Κοινοποιούμε προς ενημέρωση κι εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4233/2014 (Α΄22) περί τροποποίησης διατάξεων του ν. 3887/2010 (Α΄174). Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το άρθρο 5 του ν. 3887/2010 «χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΦΔΧ» και ορίζεται ότι από την επομένη της λήξης της μεταβατικής περιόδου δεν χορηγούνται άδειες ΦΔΧ του άρθρου 4 του ν. 3887/2010 αλλά νέες άδειες κυκλοφορίας ΦΔΧ («αρχική χορήγηση ΦΔΧ») στις μεταφορικές επιχειρήσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου, όπως αυτές ισχύουν, παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με κοινή τους απόφαση να καθορίζουν το ύψος της εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για τη χορήγηση των νέων αδειών κυκλοφορίας ΦΔΧ αυτού του άρθρου.

Περαιτέρω, στην παράγραφο 7 του κοινοποιούμενου άρθρου ορίζεται ότι, οι Άδειες Οδικών Μεταφορών (ΑΟΜ) που εκδόθηκαν από τη Δ/νση Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών Δικτύων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του ν. 3887/2010 παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης ανάκλησής τους, ενώ η εισφορά που καταβλήθηκε για την έκδοση της ΑΟΜ δεν επιστρέφεται. Εκκρεμείς αιτήσεις για ΑΟΜ δεν διεκπεραιώνονται και η εισφορά που καταβλήθηκε επιστρέφεται στον αιτούντα, με αίτησή του, από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

2. Επιπλέον, κοινοποιούμε την κατά τα ως άνω αναφερόμενα εκδοθείσα κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με αριθ. Β1/οικ.17662/1345/18-3-2014 (Β΄721) σύμφωνα με την οποία ορίζεται το ύψος της εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για τη χορήγηση νέας άδειας κυκλοφορίας φορτηγού δημοσίας χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3887/2010, όπως ισχύει («αρχική χορήγηση άδειας ΦΔΧ»), στο ποσό των 500 (πεντακοσίων) ευρώ για κάθε άδεια ΦΔΧ αυτοκινήτου που χορηγείται. Το αποδεικτικό δε καταβολής της εν λόγω εισφοράς υποβάλλεται από την μεταφορική επιχείρηση στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών κι Επικοινωνιών της Περιφέρειας, ως προϋπόθεση για την αρχική χορήγηση της άδειας ΦΔΧ.

Σημειώνουμε ότι, τα κατά τα ανωτέρω ποσά των εισφορών εξακολουθούν να καταχωρίζονται στον Κ.Α.Ε. 1372.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!