Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Δ15Β 1005622 ΕΞ 11-1-2013 Εξόφληση φορολογικών στοιχείων με τη μεσολάβηση τραπεζικών λογαριασμών τρίτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες Σ. Παππά
Τηλέφωνο 210 3610065
FAX 2103615052
ΠΡΟΣ:

Αθήνα, 11.1.2013

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1005622 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑ: Εξόφληση φορολογικών στοιχείων με τη μεσολάβηση τραπεζικών λογαριασμών τρίτων

Με την από 18.12.2012 αίτησή σας θέτετε υπόψη μας τα ακόλουθα:

Η ελληνική εταιρία A. Α.Β.Ε.Ε. (στο εξής: η Εταιρία), μέλος του πολυεθνικού ομίλου AA δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής, πώλησης και διανομής μη αλκοολούχων ποτών και προτίθεται να θέσει σε εφαρμογή ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης πληρωμών. Συγκεκριμένα, η Εταιρία θα προβεί στη σύναψη τριμερούς σύμβασης μεταξύ της ίδιας, της ολλανδικής B. BV (στο εξής: ο Διαμεσολαβητής Πληρωμών) και της αγγλικής G. Plc (στο εξής: η Δανείστρια), βάσει της οποίας η ολλανδική εταιρία θα διορίζεται διαμεσολαβητής πληρωμών για οφειλές της Εταιρίας προς τρίτους ημεδαπούς και αλλοδαπούς προμηθευτές της. Για τις δε πληρωμές θα χρησιμοποιείται κεφάλαιο που η Εταιρία θα λαμβάνει ως δάνειο από τη Δανείστρια.

Πρόθεση της Εταιρίας είναι να προβαίνει σε αίτηση δανείου προς τη Δανείστρια για τα εκάστοτε απαιτούμενα ποσά, αναλυτικά περιγραφόμενα (π.χ. επωνυμία εκδότη, ΑΦΜ, ποσό κ.λ.π.) σε λίστα που θα αποστέλλεται παράλληλα και στο Διαμεσολαβητή πληρωμών, προκειμένου η Δανείστρια να εκταμιεύει κάθε φορά το αναγκαίο ποσό που θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του Διαμεσολαβητή Πληρωμών, και από τον οποίο στη συνέχεια ο τελευταίος θα κάνει τις πληρωμές με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ημεδαπών και αλλοδαπών δικαιούχων προμηθευτών. Παράλληλα, η Εταιρία θα αποστέλλει στον κάθε προμηθευτή σημείωμα πληρωμής στο οποίο θα αναφέρεται ότι έχει εξοφλήσει την οφειλή και ότι η πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί από το Διαμεσολαβητή Πληρωμών, ενεργώντας ο τελευταίος στο όνομα και για λογαριασμό αυτής ως εξουσιοδοτημένος διαμεσολαβητής.

Ενόψει των ανωτέρω ρωτάτε εάν η ανωτέρω διαδικασία πληρωμών είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 10 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010.

Επί του θέματος αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 10 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ. - παρ. Ε του ν. 4093/2012) «Για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και άνω απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου. Σε περίπτωση εκχώρησης επιταγών τρίτων εκδίδεται άμεσα λογιστική απόδειξη εκχώρησης αξιογράφων, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των εκχωρούμενων επιταγών.»

2. Σκοπός της ανωτέρω διάταξης, που είχε αρχικά ενσωματωθεί στην παρ. 2 του άρ. 18 στον ήδη καταργηθέντα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) και επί τοις ουσίας επαναλαμβάνεται στον Κ.Φ.Α.Σ., είναι ο περιορισμός του φαινομένου των εικονικών συναλλαγών και η διασφάλιση των πραγματικών συναλλαγών, και εφαρμόζεται είτε η εξόφληση γίνεται άμεσα από τον οφειλέτη, είτε παρεμβάλλεται τρίτο πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, ως μεσολαβητής που εκτελεί εντολές του οφειλέτη. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (έγγραφό μας 1052203/303/0015/30.6.2005), είναι δυνατή η εξόφληση τιμολογίων μέσω τρίτης εταιρίας η οποία λειτουργεί ως μεσολαβητής πληρωμών με διαδοχικές κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, εφόσον η λήπτρια εταιρία διαθέτει όλα τα απαιτούμενα τραπεζικά έγγραφα ή παραστατικά που αποδεικνύουν τις διαδοχικές τραπεζικές καταθέσεις.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 προβλέπεται η υποχρέωση εξόφλησης φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 3.000 ευρώ μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών του εκδότη και του λήπτη αυτών ή μέσω επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ίδιων λογαριασμών, οι κινήσεις των οποίων διαβιβάζονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων. Σύμφωνα δε με την παρ. 5 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής. Δεδομένου ότι η σχετική απόφαση του αρμόδιου Υπουργού δεν έχει ακόμη εκδοθεί, η εν λόγω νομοθετική διάταξη δεν εφαρμόζεται.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η ως άνω διαδικασία πληρωμών που προτίθεται να εφαρμόσει η Εταιρία και υπό τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν δεν αντίκειται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 10 του Κ.Φ.Α.Σ.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Κων/νος Αγκιναρασταχάκης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!