Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Δ15Α 1027180 ΕΞ 2013 Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ. διαιτητών - κριτών αγώνων χειροσφαίρισης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
15η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α'-Β'
Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο 2103638389 -2103610030
FAX 210-3641620
ΠΡΟΣ:

Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1027180 ΕΞ 2013

ΘEMA: «Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ. διαιτητών - κριτών αγώνων χειροσφαίρισης»

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων μας, σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Τόσο με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προϊσχύσαντος. μέχρι 31/12/2012 Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/92), όσο και με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα μέσα στην ελληνική επικράτεια, με σκοπό την απόκτηση εισοδήματος από ελευθέριο επάγγελμα ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων.

2. Με τις διατάξεις της περ. β' του άρθρου 1 του προϊσχύοντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92) ορίζονταν ότι δεν θεωρείται επιτηδευματίας το φυσικό πρόσωπο, πλην του ελευθέρου επαγγελματία, όπως αυτός κατονομάζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που παρέχει υπηρεσίες περιστασιακά σε επιτηδευματία ή σε πρόσωπο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού και το σύνολο των ετήσιων αμοιβών του, από την εν λόγω παροχή υπηρεσιών δεν υπερβαίνει το όριο της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, δηλαδή το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ. όπως ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1004/2013 δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών τα φυσικά πρόσωπα, (με εξαίρεση αυτούς που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 όπως γιατροί, δικηγόροι, λογιστές, κ.λ.π.) και υπό τις ακόλουθες αθροιστικά προϋποθέσεις:

α. Η ευκαιριακή άσκηση παρεπόμενης δραστηριότητας, πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που ασκείται όχι κατά σύστημα και αποδεικνύεται από τα πραγματικά γεγονότα, τα οποία κρίνονται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. Τέτοια πραγματικά γεγονότα αποτελούν ιδίως η συνέχεια ή μη της άσκησης δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελματικής εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισμού και μηχανικών μέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών και γενικότερα εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης επιχείρησης.

β. Ο αντισυμβαλλόμενος προς τον οποίο παρέχεται η υπηρεσία πρέπει να είναι πρόσωπο που έχει υποχρέωση να εκδίδει στοιχείο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. για τις πράξεις αυτές, δηλαδή πρόσωπο υπόχρεο του Κ.Φ.Α.Σ. ή πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα αυτού.

Ο χαρακτηρισμός του πιο πάνω προσώπου ως μη υπόχρεου για τις εν λόγω ευκαιριακές πράξεις δεν συναρτάται από το ύψος της αμοιβής του ή από την αξία των πωλούμενων αγαθών.

Τονίζεται ότι λαμβανομένου υπόψη ότι η διάταξη αυτή αναφέρεται στον χαρακτηρισμό προσώπου ως μη υπόχρεου, δεν καταλαμβάνει το φυσικό πρόσωπο που ήδη είναι υπόχρεο εφαρμογής του Κ.Φ.Α.Σ. και παράλληλα ευκαιριακά παρέχει άλλες υπηρεσίες ή πωλεί άλλα αγαθά.

4. Με το υπ’ αρ. πρωτ. Δ12 1010476 ΕΞ 2013/17.1.2013 έγγραφό της η Δ/νση Φορολογίας εισοδήματος, μας γνώρισε τα εξής:

« Με τις διατάξεις της περ. Α' της παρ.2 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων είναι, μεταξύ άλλων, και κάθε αμοιβή που καταβάλλεται σε πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές ανώνυμων εταιριών, εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών και κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομίας. Στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών (παρ. 1, αρ. 58 του Κ.Φ.Ε.).»

5. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα για το έτος 2012 εάν το σύνολο των ετήσιων αμοιβών των εν λόγω διαιτητών - κριτών αγώνων χειροσφαίρισης, δεν υπερέβησαν το όριο των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) και εφόσον οι ανωτέρω δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία και παρέχουν υπηρεσίες περιστασιακά, θέμα σε κάθε περίπτωση πραγματικό το οποίο κρίνεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., δεν θεωρούνται επιτηδευματίες για τη δραστηριότητα αυτή και συνεπώς δεν είχαν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων και για τις καταβαλλόμενες αμοιβές εκδίδονταν από τον καταβάλλοντα αυτές (εν προκειμένω από την ένωσή σας) απόδειξη δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του προϊσχύοντος Κ.Β.Σ.

Για το έτος 2013 και εφεξής, με τις νέες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., οι διαιτητές - κριτές αγώνων χειροσφαίρισης εφόσον δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, όπως αυτά κατονομάζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994, και εφόσον η άσκηση της ανωτέρω δραστηριότητας χαρακτηρίζεται ως ευκαιριακή, θέμα το οποίο αποδεικνύεται από πραγματικά γεγονότα και κρίνεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών και για τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχουν εκδίδεται απόδειξη δαπάνης σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Α.Σ., από την αθλητική ένωση που παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!