Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Δ15Α 1025331 ΕΞ 13-2-2013 Παροχή διευκρινίσεων για την τήρηση του λογαριασμού 94.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Προς:
Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3638389 FAX : 210 3641620

Αθήνα, 13/2/2013

Αρ. Πρωτ. : Δ15Α 1025331 ΕΞ 2013
ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων για την τήρηση του λογαριασμού 94.

Με την από 23/1/2013 αίτησή σας ζητάτε να σας γνωρίσουμε: α) Αν ο υπόχρεος τήρησης του λογαριασμού 94 έχει την δυνατότητα να καταχωρήσει το κόστος παραχθέντων, το κόστος αναλωθέντων υλών και το κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων στις αντίστοιχες μερίδες των ειδών άπαξ κατά τον χρόνο προσδιορισμού του αποτελέσματος και β) Τον τρόπο τήρησης του λογαριασμού 94 (μερίδες βιβλίου αποθήκης) από τον υπόχρεο του οποίου τα έσοδα από την πώληση προϊόντων (κλάδος επεξεργασίας) για πρώτη φορά υπερέβησαν το όριο των 5.000.000 ευρώ το έτος 2012.

Επί των ερωτημάτων σας αυτών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1004/4-1-2013 και στην ενότητα «Χρόνος ενημέρωσης των υπολογαριασμών του 94» αναφέρεται ότι το κόστος παραχθέντων και πωληθέντων καθώς και το κόστος των αναλωθέντων υλών τίθενται άπαξ του έτους και μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Περαιτέρω σημειώνουμε ότι στην ενότητα «Τρόπος τήρησης του λογαριασμού 94» της ίδιας παραγράφου 8 της πιο πάνω εγκυκλίου, αναφέρεται ότι για την εφαρμογή της αντίστοιχης διάταξης οι υπολογαριασμοί του 94 τηρούνται όπως και στο βιβλίο αποθήκης, όπως αυτό τηρείτο με τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ.Συνεπώς επειδή με βάση τις διατάξεις αυτές δεν υπήρχε υποχρέωση αναγραφής του κόστους πωληθέντων στις μερίδες του βιβλίου αποθήκης το κόστος αυτό μπορεί να μην αναγρά φεται και στους υπολογαριασμούς του 94.

2. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα «Τήρηση του λογαριασμού 94 από νέους υπόχρεους και λοιπές περιπτώσεις» της ιδίας πιο πάνω αναφερόμενης παραγράφου και εγκυκλίου, ο υπόχρεος του οποίου τα έσοδα από την πώληση αγαθών για πρώτη φορά υπερέβησαν το όριο των 5.000.000 ευρώ την χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012 έχει την δυνατότητα για την διαχειριστική 1/1 έως 31/12/2013 να ενημερώσει μέχρι την προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού της χρήσης αυτής τους υπολογαριασμούς του 94 αναλυτικά η συγκεντρωτικά κατά την εισαγωγή κατά ποσότητα και αξία και κατά την εξαγωγή κατά ποσότητα με βάση την απογραφή .

Στην περίπτωση υπόχρεου που επεξεργάζεται αγαθά ενημερώνονται μέχρι την προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού αναλυτικά ή συγκεντρωτικά μόνο οι μερίδες των πρώτων υλών, κατά την εισαγωγή κατά ποσότητα(αγορές και διακινήσεις )και αξία (αγορές) και κατά την εξαγωγή, κατά ποσότητα, όπως αυτή προσδιορίζεται με την απογραφή.

Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντήςΦορολογίας Γεώργιος Κριτσέλης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!