Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/73644/2543/2024 Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για πυροπροστασία δασών έτους 2023

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/73644/2543

ΦΕΚ B' 3972/08.07.2024

Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για πυροπροστασία δασών έτους 2023. Δικαιολογητικά και διαδικασία πληρωμής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, δασική, κτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή» (Α’ 320),

β) της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 113),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133),

δ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 145),

ε) του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

2. Τον ν. 4423/2016 «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 182).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Τον ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ”Ελλάδα 2.0”, Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 63).

5. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

6. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

7. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α’ 221) με το οποίο η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος μεταφέρεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

8. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 29/2022 (Α’ 77).

9. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114), με το οποίο το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετονομάζεται σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

10. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

11. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

12. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

13. Την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441).

14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/79859/5910/ 25.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 745).

15. Την από 13.08.2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο έβδομο «Ακατάσχετο πληρωμών ρητινεργατών» (Α’ 143), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156).

16. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16.05.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των διοικητικών λεπτομερειών μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών, του αντίστοιχου προσωπικού και λοιπών θεμάτων της παρ. 5 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156)» (Β’ 2415) και ειδικότερα την παρ. 13 του άρθρου 1.

17. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/67757/5293/ 21-06-2024 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 58727 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης στο ΥΠΕN (ΑΔΑ: 9ΕΠΕ4653Π8-ΒΘΔ).

18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/2831 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2023, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L της 15.12.2023) (εφεξής «Κανονισμός de minimis»), βάσει του οποίου χορηγούνται οι ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας.

19. Την υπό στοιχεία ΓΝ 046/2024 γνωμοδότηση της ΚΕΜΚΕ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/48528/1620/01-05-2024), σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει αντίρρηση για την έκδοση της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης.

20. Την υπ’ αρ. 9518/20.07.1995 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετική με κρατικές ενισχύσεις στην Ελλάδα για την προστασία των δασών από πυρκαγιές.

21. Τα υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/33709/1054/29-3-2024 «Συνολική ποσότητα ρητίνης, παραγωγής 2023, που παραδόθηκε στις βιομηχανίες επεξεργασίας ρητίνης» και ΥΠΕΝ/ ΔΔΔ/33707/1053/29-3-2024 «Παραγωγή ρητίνης κατά το έτος 2023» έγγραφα και οι σχετικές απαντήσεις των βιομηχανιών και επιχειρήσεων αγοράς ρητίνης και των αρμόδιων Δασικών Υπηρεσιών από τα οποία προκύπτει ότι το 2023 η συνολική ποσότητα (παραγωγή και καταστροφή) ρητίνης στην χώρα μας ανήλθε σε 2.614.177 κιλά περίπου.

22. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/70061/2336/27-06-2024 Ενημερωτικό Σημείωμα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

23. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/69118/1510/ 27-06-2024 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

24. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΟΙΚ/34003/2546/ 30-05-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ποσού έως 1.500.000 € η οποία θα αντιμετωπιστεί από τον Α.Λ.Ε. 2390989003 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα» του Ε.Φ. 1031-209-0000000 «Γενική Γραμματεία Δασών» του Υ.Π.ΕΝ., έτους 2024,

αποφασίζουμε:

Την παροχή οικονομικής ενίσχυσης στους ρητινεργάτες που πραγματοποίησαν εργασίες πυροπροστασίας των δασών, κατά το έτος 2023, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. Στόχοι: Προστασία των δασών από πυρκαγιές και καθαρισμός υπορόφου των πυρόπληκτων δασών σε ποσοστό 20% περίπου, που πραγματοποιήθηκε το έτος 2023.

2. Δικαιούχοι: Ρητινεργάτες μέλη δασικών συνεταιρισμών καθώς και μεμονωμένοι ρητινεργάτες, οι οποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

2.1. Κατέχουν, ή ενοικιάζουν ρητινευόμενα δάση ή ασκούν δικαίωμα δουλείας επ’ αυτών και αξιοποιούν έκταση πευκοδάσους σε περιοχές αρμοδιότητας Δασαρχείων Μεγάρων, Λίμνης, Χαλκίδας, Ιστιαίας, Κασσάνδρας και Κορίνθου.

2.2. Έχουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα.

2.3. Δεν ενισχύθηκαν για την ίδια δραστηριότητα από άλλο πρόγραμμα για το έτος 2023.

2.4. Ανέλαβαν την υποχρέωση και καθάρισαν τον υπόροφο του πευκοδάσους, σε ποσοστό περίπου 20% της συνολικής έκτασης που ρητίνευσαν, οσάκις δε εκδηλώθηκε πυρκαγιά επενέβησαν αμέσως, αμισθί, και σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών για την καταστολή της.

3. Ύψος ενίσχυσης για τον καθαρισμό των δασών έτους 2023.

3.1. Το ύψος ενίσχυσης, ανά δικαιούχο, καθορίζεται σε 0,55 € ανά κιλό ρητίνης. Η συνολική ποσότητα για το 2023 ανέρχεται σε 2.614.177 κιλά ρητίνης περίπου, στα οποία περιλαμβάνονται 2.594.177 κιλά που παραδόθηκαν στις βιομηχανίες και εμπόρους ρητίνης και 20.000 κιλά που καταστράφηκαν. Το συνολικό ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται έως 1.500.000 € περίπου.

3.2. Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά δικαιούχο δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών ημερολογιακών ετών, με βάση τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/2831 (De Minimis), σύμφωνα με τον οποίο η περίοδος υπολογισμού της τριετίας γίνεται από την ακριβή ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης και καλύπτει τα τρία προηγούμενα έτη, δηλαδή έως την ημερομηνία του τρίτου έτους που προηγείται της χορήγησής της.

4. Επιπτώσεις από την αθέτηση των όρων και προϋποθέσεων.

Οι δικαιούχοι οι οποίοι θα αθετήσουν τους όρους, ή δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ή διώκονται για πράξεις εξαπάτησης του Δημοσίου, για εμπορία ή καλλιέργεια ναρκωτικών, κλοπή ή καταστροφή του περιβάλλοντος, αποβάλλονται από την ενίσχυση και υποχρεούνται στην επιστροφή εντόκως των ενισχύσεων που έχουν λάβει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4978/2022 «Κύρωση Κώδικα Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 190).

5. Δικαιολογητικά για τους δικαιούχους.

Τα παρακάτω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μεμονωμένους ρητινεργάτες, ή από δασικούς συνεταιρισμούς για τα μέλη τους, στις κατά τόπους αρμόδιες δασικές υπηρεσίες.

5.1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ρητινεργάτη, ή αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου Δασικού Συνεταιρισμού για τα μέλη του, συνοδευόμενη από κατάσταση των μελών με τα στοιχεία και δικαιολογητικά αυτών, σύμφωνα με τα παρακάτω.

5.2. Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα συμπληρώνει την υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ιδιαιτέρως θα δηλώνει ότι κατέχει, ή ενοικιάζει ρητινευόμενα δάση ή ασκεί δικαίωμα δουλείας επ’ αυτών, στις περιοχές της παραπάνω παραγράφου

2.1. Θα αναφέρει επίσης την θέση και έκταση (στρέμματα) πευκοδάσους που αξιοποιεί και της οποίας τον υπόροφο καθάρισε σε ποσοστό τουλάχιστον 20% (επί της συνολικής έκτασης), την ποσότητα ρητίνης που παρήγαγε ή καταστράφηκε το 2023, ότι δεν ενισχύθηκε για την ίδια δραστηριότητα από άλλο πρόγραμμα για το έτος 2023 και ότι δέχεται οποιονδήποτε Εθνικό ή Κοινοτικό έλεγχο.

Ο ενδιαφερόμενος στην δήλωσή του θα αναφέρει τις τυχόν άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τις οποίες έχει λάβει βάσει του Κανονισμού De Minimis ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα ημερολογιακά έτη και κατά το τρέχον έτος υπολογιζόμενα σύμφωνα με το 3.2 ανωτέρω, ενώ σε περίπτωση που δεν έχει λάβει, θα το δηλώνει ρητά.

Επίσης πως είναι ενήμερος ότι η ενίσχυση που αιτείται να λάβει υπάγεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2023/2831 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2023 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L της 15.12.2023).

5.3. Φορολογική ενημερότητα σύμφωνα με το περιεχόμενο του ως άνω στοιχείου με α/α 16.

5.4. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του εκκαθαριστικού σημειώματος ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου αναγράφεται ο Α.Φ.Μ.

5.5. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας του δικαιούχου, όπου αναγράφεται το ΙΒΑΝ που θα κατατεθεί το ποσό της ενίσχυσης.

5.6. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

5.7. (α). Τιμολόγια πώλησης της ρητίνης, παραγωγής έτους 2023 η οποία διατέθηκε στις βιομηχανίες επεξεργασίας ή σε εμπόρους ρητίνης, με ημερομηνία πώλησης μέχρι 31-5-2024. Το πρωτότυπο τιμολόγιο, θα σφραγίζεται από την Υπηρεσία με την ένδειξη ότι ενισχύθηκε για το εν λόγω πρόγραμμα και θα επιστρέφεται στο δικαιούχο, ενώ στην υπηρεσία θα μένει ακριβές φωτοαντίγραφο.

5.7. (β). Για κάθε έναν ρητινεργάτη του οποίου η παραγωγή καταστράφηκε το 2023 από δασική πυρκαγιά, απαιτείται:

Βεβαίωση του ελεύθερου ρητινεργάτη ή του νόμιμου εκπροσώπου Δασικού Συνεταιρισμού στον οποίο παραδίδει την ρητίνη, στην οποία θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, o ΑΦΜ και η καταστραφείσα ποσότητα ρητίνης. Σε περίπτωση εξακρίβωσης δήλωσης ψευδών στοιχείων, ισχύουν για τον δικαιούχο τα αναφερόμενα στην παραπάνω παρ. 4.

5.8. Όταν η αίτηση γίνεται από δασικό συνεταιρισμό, αυτός υποχρεούται να καταθέσει στις αρμόδιες δασικές αρχές μαζί με την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση της ανωτέρω παρ. 5.1. αναλυτικές καταστάσεις (σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας) των μελών του δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης, με ευθύνη του για την ορθή συμπλήρωσή τους. Θα αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητος, η τράπεζα και ο αριθμός IBAN του λογαριασμού των δικαιούχων για πίστωση του σχετικού ποσού ενίσχυσης, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ο Α.Φ.Μ., η έκταση και ο καθαρισμός υπορόφου καθώς και ο υπολογισμός της οικονομικής ενίσχυσης για το σύνολο των κιλών ρητίνης ανά δικαιούχο (παραγωγή και καταστροφή) και των σχετικών κρατήσεων (χαρτόσημα, ΟΓΑ, αμοιβή τράπεζας, κ.λπ.) ενός εκάστου αυτών.

Ο δασικός συνεταιρισμός υποχρεούται επίσης να καταθέσει ξεχωριστή κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα, τον ΑΦΜ και την παραγωγή ή και καταστροφή ρητίνης για τα μέλη του τα οποία είχαν καταστροφή ρητίνης από δασικές πυρκαγιές.

5.9. Βεβαίωση της οικείας δασικής αρχής η οποία θα αναφέρει ότι ο ρητινεργάτης καθάρισε τον υπόροφο ρητινευόμενου από αυτόν πευκοδάσους το έτος 2023, σε ποσοστό περίπου 20% της συνολικής έκτασης.

6. Δικαιολογητικά πληρωμής από τις αρμόδιες περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες

6.1. Η αρμόδια περιφερειακή δασική υπηρεσία ελέγχει τα δικαιολογητικά και συντάσσει ενιαίες καταστάσεις πληρωμής, των παρακάτω παραγράφων 6.1.1 και 6.1.2, όλων των δικαιούχων περιοχής αρμοδιότητάς της για το 100% της οικονομικής ενίσχυσης, οι οποίες περιέχουν τα στοιχεία των δικαιούχων, σύμφωνα και με τις καταστάσεις των δασικών συνεταιρισμών κατά τα ανωτέρω, και φέρουν σφραγίδες και υπογραφές της υπηρεσίας.

Οι αναλυτικές καταστάσεις δικαιούχων θα συνταχθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο excel), υποχρεωτικά σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 και το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 (κατά περίπτωση 6.1.1 και 6.1.2).

Στις περιπτώσεις υπέρβασης των ορίων, ήτοι για ακαθάριστα ποσά άνω των 7.500,00 € ή 12.000,00 €, όπως προβλέπεται για περιοχές κηρυγμένες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κατά τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο έβδομο «Ακατάσχετο πληρωμών ρητινεργατών» της από 13.08.2021 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» και ειδικότερα το Άρθρο έβδομο «Ακατάσχετο πληρωμών ρητινεργατών» (Α’ 143), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156), οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν φορολογική ενημερότητα ή την ταυτότητα οφειλής σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών οφειλών.

6.1.1 Μία ενιαία αναλυτική κατάσταση πληρωμής δικαιούχων, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή με ακαθάριστο ποσό ενίσχυσης που δεν υπερβαίνει τα όρια (ήτοι έως 7.500,00 € ή 12.000,00 € κατά περίπτωση) της από 13.08.2021 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» και ειδικότερα το Άρθρο έβδομο «Ακατάσχετο πληρωμών ρητινεργατών» (Α’ 143), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156). (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1).

6.1.2. Μία ξεχωριστή ενιαία αναλυτική κατάσταση πληρωμής ειδικά για τους δικαιούχους με ακαθάριστο ποσό ενίσχυσης που υπερβαίνει τα όρια της παραπάνω ΠΝΠ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2), ήτοι άνω των 7.500 € ή 12.000,00 € για περιοχές κηρυγμένες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, οπότε θα αναφέρεται και η σχετική απόφαση κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Στην περίπτωση κατά την οποία στην περιοχή αρμοδιότητας της εκάστοτε αρμόδιας περιφερειακής Δασικής Υπηρεσίας δεν περιλαμβάνονται δικαιούχοι με ακαθάριστο ποσό ενίσχυσης που υπερβαίνει τα ως άνω όρια, συντάσσεται μόνο η κατάσταση της παρ. 6.1.1.

6.2. Κάθε αρμόδια περιφερειακή Δασική Υπηρεσία υποβάλλει πρωτότυπη «Βεβαίωση σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης ρητινεργατών 2024 (για πυροπροστασία δασών έτους 2023)», σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας.

7. Διαδικασία πληρωμής

7.1. Η δαπάνη για την πληρωμή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Α.Λ.Ε. 2390989003 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα», οικονομικού έτους 2024, του Ε.Φ. 1031-209-0000000 «Γενική Γραμματεία Δασών».

7.2. Η πληρωμή των δικαιούχων θα διενεργηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς σε βάρος προϊόντος χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ), το οποίο θα εκδοθεί στο όνομά της, από την Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με υπόλογο Β’ που θα καθοριστεί με απόφαση του Διατάκτη.

7.3. Οι ενδιαφερόμενοι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους ή οι μεμονωμένοι ρητινεργάτες υποβάλλουν στις κατά τόπους αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 5. έως την ημερομηνία που θα οριστεί από την Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υ.Π.ΕΝ.

Τα δικαιολογητικά τηρούνται από τις αρμόδιες κατά τόπο Δασικές Υπηρεσίες επί 10 οικονομικά έτη από την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης σε δικαιούχο, στο πλαίσιο της παρούσας.

7.4. Οι αρμόδιες περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες αποστέλλουν στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών του Υ.Π.ΕΝ. έως την ημερομηνία που θα οριστεί από την Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υ.Π.ΕΝ.:

α. Έγγραφο στο οποίο αναφέρουν το συνολικό ποσό ενίσχυσης για όλους τους δικαιούχους στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, τον αριθμό των δικαιούχων και τα συνολικά κιλά ρητίνης (παραγωγή και καταστροφή), συνοδευόμενο από:

β. Την πρωτότυπη Βεβαίωση σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών, της παρ. 6.2. της παρούσας.

γ. Ξεχωριστή κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα, τον ΑΦΜ και την παραγωγή/καταστροφή ρητίνης για τους ρητινεργάτες που είχαν καταστροφή ρητίνης από δασικές πυρκαγιές.

7.5. Οι αρμόδιες περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες αποστέλλουν με έγγραφό τους στην Τράπεζα Πειραιώς, με κοινοποίηση στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών του Υ.Π.ΕΝ. έως την ημερομηνία που θα οριστεί από την Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.:

α. Τις καταστάσεις της ανωτέρω παρ. 6.1.1. σε ηλεκτρονική μορφή, αρχείο excel, στην ηλεκτρονική διεύθυνση MKATEΜPELATES@piraeusbank.gr και σε έντυπη μορφή σε τρία υπογεγραμμένα και θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας αντίγραφα, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Τράπεζα Πειραιώς, Αγροτικός Τομέας, Διεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα, Λ. Αλεξάνδρας 170, 11521 - Αθήνα.

Στο έγγραφό τους προς την Τράπεζα Πειραιώς θα αναφέρουν τον αριθμό των δικαιούχων και το συνολικό ποσό ενίσχυσης και θα βεβαιώνουν ότι η έντυπη κατάσταση έχει το ίδιο περιεχόμενο με το ηλεκτρονικό αρχείο που αποστέλλεται στην Τράπεζα Πειραιώς.

β. Τις καταστάσεις της παρ. 6.1.2, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην προηγούμενη παρ. 7.5.α, πλήρεις και συμπληρωμένες με τους δικαιούχους που είναι φορολογικά ενήμεροι και τα στοιχεία οφειλής των λοιπών δικαιούχων (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2), συνοδευόμενες από τα σχετικά αντίγραφα φορολογικής ενημερότητας ή αποδεικτικού οφειλής.

7.6. Η Τράπεζα Πειραιώς:

Απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη διενέργειας σχετικού ελέγχου φορολογικών οφειλών των δικαιούχων και εντέλλεται:

α. Να καταβάλει στους δικαιούχους το καθαρό ποσό μετά τον συμψηφισμό των φορολογικών οφειλών τους, σύμφωνα με την κατάσταση που λαμβάνει και να προβεί στην πληρωμή των τυχόν οφειλών των δικαιούχων βάσει των ταυτοτήτων οφειλής που αναγράφονται στην κατάσταση που λαμβάνει.

β. Διενεργεί τις πληρωμές και τυχόν φορολογικές οφειλές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση και αποστέλλει εγγράφως τα σχετικά αποδεικτικά βεβαίωσης εκτελεσθεισών πληρωμών σύμφωνα με την παρ. 8.β της παρούσας, στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών του Υ.Π.ΕΝ. στο όνομα του υπολόγου Β’, συνοδευόμενα από δύο αντίγραφα των καταστάσεων δικαιούχων των παρ. 6.1.1 και 6.1.2 αρμοδίως υπογεγραμμένα και επικυρωμένα από την Τράπεζα, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες καταστάσεις εκτελεσθεισών πληρωμών.

γ. Επίσης στο έγγραφό της αναγράφει το συνολικό πλήθος των δικαιούχων και το ποσό πληρωμής και βεβαιώνει ότι οι έντυπες καταστάσεις εκτελεσθεισών πληρωμών έχουν το ίδιο περιεχόμενο με τα ηλεκτρονικά αρχεία που της αποστέλλονται από τις αρμόδιες περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες και φέρει την ευθύνη ως Α’ υπόλογος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 102 του ν. 4270/2014.

7.7. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών επιστρέφει στις αρμόδιες περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες ένα αντίγραφο των καταστάσεων των ανωτέρω παρ. 6.1.1. και 6.1.2. υπογεγραμμένων και θεωρημένων από την Τράπεζα Πειραιώς και των αντίστοιχων καταστάσεων εκτελεσθεισών πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς.

8. Τα δικαιολογητικά απόδοσης λογαριασμού του ΧΕΠ είναι τα εξής:

α. Οι καταστάσεις των παραγράφων 6.1.1. και 6.1.2 αρμοδίως υπογεγραμμένες, θεωρημένες και επικυρωμένες συνοδευόμενες από την πρωτότυπη βεβαίωση της παρ. 6.2 των αρμόδιων δασικών υπηρεσιών.

β. Βεβαίωση των εκτελεσθεισών πληρωμών των δικαιούχων, επικυρωμένη από την Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με τις καταστάσεις δικαιούχων που έχει παραλάβει από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες.

γ. Το extrait κατάθεσης αδιάθετου υπολοίπου στον ιδιαίτερο τηρούμενο λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος [παρ. 6 της υπό στοιχεία οικ.2/82198/ΔΛΔ/ 24-12-2015 (Β’ 2866) απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών].

δ. Κατάσταση απόδοσης ΧΕΠ υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Προϊστάμενο και τον αρμόδιο διατάκτη.

9. Η παραπάνω ενίσχυση, επειδή αφορά καθαρά εθνικές δαπάνες υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ 3,6% το οποίο αποδίδεται στο Δημόσιο. Η αμοιβή της Τράπεζας Πειραιώς ορίζεται σε ποσοστό 0,25% επί του συνολικού ποσού των πληρωμών που θα πραγματοποιηθούν και βαρύνει τους δικαιούχους. Επί του ποσού της αμοιβής της Τράπεζας Πειραιώς οφείλονται οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι. Όλες οι πληρωμές, κρατήσεις, κ.λπ. που αφορούν στο εν λόγω ΧΕΠ και η κατάθεση τυχόν αδιάθετου υπολοίπου ολοκληρώνονται εντός του 2024.

10. Συνολική πίστωση του προγράμματος

Εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης ύψους έως 1.500.000 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Α.Λ.Ε. 2390989003 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα» του Ε.Φ. 1031-2090000000 «Γενική Γραμματεία Δασών» του Υ.Π.ΕΝ., έτους 2024.

11. Προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, συνδημοσιευμένο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το ακόλουθο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:

  • «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΤΙΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ 2023 (για δικαιούχους με ακαθάριστο ποσό ενίσχυσης που δεν υπερβαίνει τα όρια της από 13.08.2021 ΠΝΠ (Α’ 143), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156)»
  • «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΤΙΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ 2023 (για δικαιούχους με ακαθάριστο ποσό ενίσχυσης που υπερβαίνει τα όρια της από 13.08.2021 ΠΝΠ (Α’ 143), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156)».
  • «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 1. ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (EE) 2023/2831 και 2. ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ».
  • «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

12. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2024

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!