Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Κ.Υ.Α 34738/2024 Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας - Προεργασία για νέους ανέργους 18 - 29 ετών.

Κ.Υ.Α 34738/2024

ΦΕΚ B’ 3230/06.06.2024

Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας - Προεργασία για νέους ανέργους 18 - 29 ετών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 51 του ν. 3693/2008 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 174).

2. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Τον ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» (Α’ 205).

5. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

6. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

7. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

8. Το άρθρου 60 του ν. 4837/2021 «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις» (Α’ 178).

9. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» (Α’ 61), ιδίως το άρθρο 66 σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014.

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων) (EE L 119/4.5.2016, σελ. 1-88), ως τέθηκε σε εφαρμογή την 25η Μαΐου 2018.

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 περί ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (EKT+) και καταργήσεως του κανονισμού (ΕΕ) 1296/2013.

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων.

13. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

14. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

15. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

16. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

17. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

18. Το π.δ. 11/2022 «Οργανισμός του «Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (Ο.Α.Ε.Δ.)» (Α’ 25).

19. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

20. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

21. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/ 2023 (Α’ 130) - Μεταβατικές Διατάξεις» (Α’ 139).

22. Το π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

23. Την υπό στοιχεία C(2022)/4464 final/22.6.2022 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την έγκριση του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» (Κωδικός CCI2021EL05SFPR001).

24. Την υπ’ αρ. 110565/17-11-2022 υπουργική απόφαση «Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων ένταξης στα Προγράμματα ΕΣΠΑ 20212027 [(ένσταση της παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 4914/2022 (Α’ 61)]» (Β’ 5958).

25. Την υπ’ αρ. 114947/29.11.2022 υπουργική απόφαση «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 - 2027» (Β’ 6132).

26. Την υπ’ αρ. 5483/20.1.2023 κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασίες δημοσιονομικών διορθώσεων και αναζήτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών στα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027» (Β’ 390).

27. Την υπό στοιχεία Y12/7.7.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4403).

28. Την υπ’ αρ. 5188/14.3.2024 «Διατύπωση γνώμης για ζητήματα κρατικών ενισχύσεων σχετικά με το σχέδιο Πρόσκλησης με τίτλο: «Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας - Προεργασία για Νέους Ανέργους 18 - 29 Ετών» της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ-ΧΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (αρ. πρωτ. ΕΥΚΕ-ΧΕ 279/6.3.2024).

29. Την υπ’ αρ. 5608/22.3.2024 πρόσκληση της ΕΥΔ (κωδ. ΑΝΑΔ05), η οποία αφορά στην υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας - Προεργασία για νέους ανέργους 18 - 29 ετών» στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» 2021-2027 (ΑΔΑ: 6ΔΡΖΗ-ΖΞΘ).

30. Την υπ’ αρ. 7209/15.4.2024 απόφαση της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί ένταξης της Πράξης «Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας - Προεργασία για νέους ανέργους 18 - 29 ετών» με κωδικό ΟΠΣ 6010734 στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» 2021-2027 (ΑΔΑ: 9Ζ2ΣΗ-Α1Φ).

31. Την υπ’ αρ. 8468/2.5.2024 υπουργική απόφαση περί έγκρισης ένταξης στο ΠΔΕ 2024, στη ΣΑ Ε6347 του έργου «Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας - Προεργασία για νέους ανέργους 18 - 29 ετών» με κωδικό 2024ΣΕ63470002 με τα αντίστοιχα οικονομικά του στοιχεία (ΑΔΑ: 99ΤΦΗ-63Ο).

32. Την υπ’ αρ. 1185/38/16.4.2024 απόφαση του Δ.Σ. της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

33. Την υπ’ αρ. 33218/24.5.2024 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

34. Την ανάγκη αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων και της δυσκολίας πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.

35. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους έως διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (200.000.000€), σε βάρος του ΠΔΕ (ΣΑ Ε6347) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» 2021-2027 και κατανέμεται κατ’ έτος, ως εξής: - για το έτος 2024: 20.000.000 ευρώ - για το έτος 2025: 155.000.000 ευρώ - για το έτος 2026: 25.000.000 ευρώ, αποφασίζουμε:

Την κατάρτιση της δράσης με θέμα: «Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας - Προεργασία για νέους ανέργους 18 - 29 ετών», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ταυτότητα της δράσης

1. Ένα σημαντικό πρόβλημα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι το υψηλό ποσοστό ανεργίας που παρατηρείται σε νεαρές ηλικίες. Αφενός οι άνεργοι νέοι, ηλικίας 18-29 ετών, στερούνται επαγγελματικής εμπειρίας και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας, αφετέρου οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα δεν δύνανται να προβούν στην πρόσληψη ανέργων νέων, δεδομένου ότι εκ των πραγμάτων δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση.

2. Στόχος της δράσης είναι η προετοιμασία είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) εγγεγραμμένων ανέργων όλης της χώρας στο ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, ηλικίας 18 έως 29 ετών, αποφοίτων τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε εργασιακό περιβάλλον του ιδιωτικού τομέα, εν όψει της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

3. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του ανοικτού τύπου προγραμμάτων (OPEN FRAMEWORK MODEL) και θα παραμείνει ανοικτή ως προς την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την κάλυψη όλων των θέσεων ή την εξάντληση του προϋπολογισμού.

Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης - Χρηματοδότηση - Επιλέξιμες δαπάνες

1. Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» και εμπίπτει στην Προτεραιότητα 5 «Απασχόληση των Νέων (15-29 ετών) ΕΑΕΚ (εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης)», Ειδικός Στόχος: ESO4.1. «Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, και για τα οικονομικώς αδρανή άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας (ΕΚΤ+)». Η πράξη συνάδει με την Εθνική Στρατηγική για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης, όπου περιλαμβάνεται o Στρατηγικός Άξονας 2: «Ενίσχυση της Νεανικής Απασχόλησης με έμφαση στους ΕΑΕΚ, με στόχο την αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας».

Η εστίαση στην ανεργία των νέων ΕΑΕΚ έχει ιδιαίτερη σημασία προκειμένου να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο της επαναλαμβανόμενης επισφάλειας ως προς την ένταξη στην αγορά εργασίας, η οποία δύναται να επεκταθεί σε όλο το εύρος του εργασιακού βίου (scarring effect), καθιστώντας τις σχετικές παρεμβάσεις προληπτικό και διαρθρωτικό μέτρο σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Επιπλέον, η πράξη είναι σε απόλυτη συνάφεια με την «Εθνική Στρατηγική Για Την Απασχόληση Των Νέων - Σχέδιο Δράσης για την Ενισχυμένη Εγγύηση για τη Νεολαία».

Συγκεκριμένα στον Άξονα 3 - «Προώθηση στην Απασχόληση», στην Προτεραιότητα 3.1 - «Υποστήριξη της προώθησης στην απασχόληση, της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και της εργασιακής ένταξης» και στο Μέτρο 3.1.1 - «Δράσεις προεργασίας και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας», περιλαμβάνονται δράσεις προεργασίας οι οποίες διευκολύνουν στη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας σε ένα σημαντικό μέρος των νέων που είναι άνεργοι ή σε αναζήτηση εργασίας.

2. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε διακόσια εκατομμύρια ευρώ (200.000.000,00 €), βαρύνει το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ΣΑ Ε6347, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» και κατανέμεται κατ’ έτος, ως εξής: - για το έτος 2024: 20.000.000 ευρώ, - για το έτος 2025: 155.000.000 ευρώ, - για το έτος 2026: 25.000.000 ευρώ.

Άρθρο 3
Φορείς υλοποίησης της δράσης

1. Υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση και την παρακολούθηση της δράσης ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» 2021-2027 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Δικαιούχος της δράσης ορίζεται η Δ.ΥΠ.Α.

Η Δ.ΥΠ.Α. είναι αρμόδια για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των παρόχων/επιχειρήσεων και τον διοικητικό έλεγχο για την πλήρωση των όρων και των προϋποθέσεων της ΚΥΑ, τη σύζευξη των ωφελούμενων με τις θέσεις προεργασίας των παρόχων/επιχειρήσεων, τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στους παρόχους/επιχειρήσεις, την καταβολή των αποζημιώσεων στους ωφελούμενους και την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών. Η δράση υλοποιείται με τη μορφή επιχορήγησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προς τη Δ.ΥΠ.Α.

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις συμμετοχής - Πάροχοι θέσεων απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας

4.1. Πάροχοι

4.1.1. Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, εφεξής «πάροχοι» και δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα.

4.1.2. Οι πάροχοι, ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν, εντάσσονται στο ανωτέρω πρόγραμμα ως εξής:

i. Πάροχοι με προσωπικό 0-3 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για ένα (1) ωφελούμενο.

ii. Πάροχοι με προσωπικό 4-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για δύο (2) ωφελούμενους. iii. Πάροχοι με προσωπικό 10-19 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για τρεις (3) ωφελούμενους.

iv. Πάροχοι με προσωπικό 20-30 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για πέντε (5) ωφελούμενους.

v. Πάροχοι με προσωπικό 31-50 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για οκτώ (8) ωφελούμενους.

vi. Πάροχοι άνω των 50 ατόμων μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για αριθμό ωφελουμένων που αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού απασχολούμενου προσωπικού κατά την αίτηση και έως 20 ωφελούμενους.

Πάροχος που απασχολεί ωφελούμενο/ους με πρόγραμμα προεργασίας χρηματοδοτούμενο από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους και αιτείται την ένταξή του στη δράση της παρούσας δεν δύναται παράλληλα, κάνοντας χρήση του ίδιου απασχολούμενου προσωπικού του, να τοποθετήσει στην επιχείρησή του ανέργους ωφελούμενους σε αριθμό μεγαλύτερο από αυτόν που ορίζει η παρούσα.

4.1.3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης/παρόχου στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.ΥΠ.Α. (ημερολογιακά). Σε περίπτωση που ο αριθμός των εργαζομένων από την ημερομηνία έναρξης του ελεγχόμενου τριμήνου έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραμένει σταθερός - ανεξάρτητα εάν στο διάστημα αυτό υπάρχουν μεταβολές του προσωπικού - είναι δυνατή η ένταξη της επιχείρησης/παρόχου στη δράση.

Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης υπα33446 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 3230/06.06.2024 γωγής της επιχείρησης στη δράση και της υπογραφής του συμφωνητικού από τον πάροχο, τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2 στο οποίο υπάγεται ο πάροχος/επιχείρηση και τον ωφελούμενο.

Στο προϋπάρχον προσωπικό ανήκουν και τα άτομα που είναι σε ασθένεια, στράτευση, σε κυοφορία - λοχεία, ή κάνουν χρήση της ειδικής άδειας μητρότητας, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται.

4.1.4. Ως μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θεωρείται:

α) Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση,

γ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου,

δ) η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/ 2017 (Α’ 137),

ε) η θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα και

στ) η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης από την εργασία του άρθρου 325 του Α.Κ.

4.1.5. Στις περιπτώσεις από α) έως δ) ο πάροχος, προκειμένου να ενταχθεί στη δράση, πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

4.1.6. Σε περίπτωση που η επιχείρηση/πάροχος έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού, αλλά έχει προβεί σε προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου, μέσα στον ίδιο μήνα που έχει λάβει χώρα η μείωση, μπορεί να ενταχθεί στη δράση.

4.1.7. Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης από την επιχείρηση:

α) Η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας μισθωτού της επιχείρησης,

β) η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της), η οποία οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την εργασία του),

γ) η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,

δ) η φυλάκιση και ο θάνατος,

ε) η οικειοθελής αποχώρηση και

στ) η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπών εργαζόμενων.

Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις/πάροχοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για επιχειρήσεις/παρόχους που συστάθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία, στον ίδιο ή σε άλλο χώρο, από τους ίδιους ή άλλους εταίρους, με το ίδιο ή άλλο αντικείμενο δραστηριότητας.

4.1.8. Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται οι εξής επιχειρήσεις/πάροχοι:

α) Όσοι πάροχοι έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο χρονικό διάστημα των τριών μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης και έως την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού,

β) τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

γ) οι εξωχώριες εταιρείες, όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες,

δ) οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο όπου θα απασχοληθεί το επιχορηγούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση,

ε) επιχειρήσεις/πάροχοι που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία, ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο, με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας.

Ωστόσο, οι εν λόγω επιχειρήσεις δύναται να ενταχθούν στο πρόγραμμα μόνο εφόσον επιθυμούν για επιπλέον άτομα σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων που διέθετε η προηγούμενη,

στ) κάθε οντότητα που δεν ασκεί τακτικά οικονομική δραστηριότητα,

ζ) οι επιχειρήσεις που δε διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή όταν η έδρα είναι η οικία του εργοδότη εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους,

η) οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου,

θ) επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 1060/2021 περί ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτροπής διακρίσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής δηλώνει υπεύθυνα ότι προασπίζεται η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπεται κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού καθώς και η πρόσβαση στους χώρους εργασίας για τα άτομα με αναπηρίες.

ι) οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4488/2017, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης χρηματοδότησης: - τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 80016/31.8.2022 (Β’ 4629) - ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή - δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας ή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για παραβάσεις που αφορούν αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Τεύχος B’ 3230/06.06.2024 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33447

Ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οι ως άνω κυρώσεις.

4.2. Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι της δράσης είναι συνολικά 25.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως είκοσι εννέα (29) ετών (να έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 30ο), απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό Μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 και μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας. Οι άνεργοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί την ηλικία των 30 ετών κατά την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας με τον πάροχο, έστω κι αν κατά τη διάρκεια του προγράμματος υπερβούν το όριο των 30 ετών.

1. Οι ωφελούμενοι άνεργοι κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, οφείλουν να:

α) είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό Μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. τόσο κατά την υπόδειξη τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2, όσο και κατά την τοποθέτησή τους στην επιχείρηση/πάροχο (υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας),

β) έχουν συμφωνήσει σε ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης μετά την επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους,

γ) είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα,

δ) μη συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης (είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως) ή απασχολούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατά την υπόδειξη τους, καθώς και για το χρονικό διάστημα από την υπόδειξη έως την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού συνεργασίας από την επιχείρηση/πάροχο,

ε) οι πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής να διαθέτουν:

i. βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, στην περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου,

ii. βεβαίωση αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων ή άδεια άσκησης επαγγέλματος που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 54 του π.δ. 38/2010 (Α’ 78) και γενικότερα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

στ) Επίσης, οι ωφελούμενοι οφείλουν να:

i. τηρούν τους όρους υγείας και ασφάλειας εργασίας του εργοδότη,

ii. τηρούν το ημερήσιο ωράριο της προεργασίας, όπως ορίζεται στο συμφωνητικό συνεργασίας,

iii. σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του εργοδότη,

iv. συνεργάζονται αρμονικά με τα στελέχη του εργοδότη.

2. Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση ωφελούμενων που κατά τους τελευταίους 60 μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

α) είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή ασκηθεί/προεργαστεί στην ίδια επιχείρηση/πάροχο,

β) είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση,

γ) είχαν απασχοληθεί ή ασκηθεί/προεργαστεί σε επιχείρηση συζύγου ή συγγενή α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη.

3. Επίσης, δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ατόμων που:

α) είχαν τοποθετηθεί στο πλαίσιο προγράμματος προεργασίας με την ίδια ειδικότητα σε ίδιο ή άλλο πάροχο,

β) θα τοποθετηθούν για προεργασία αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου),

γ) είναι στην ίδια επιχείρηση/πάροχο:

i. ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε. και εταίροι σε Ε.Π.Ε. και στις Ι.Κ.Ε. της επιχείρησης που υποβάλει την αίτηση υπαγωγής,

ii. μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε., πλην των μελών-εταίρων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), iii. οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων,

iv. μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των ΚοινΣεπ).

δ) είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α’ ή β’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη (είτε ατομικό επιχειρηματία είτε με εταίρους Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Εκτός του ελέγχου που διενεργεί ο εργασιακός σύμβουλος για τα ανωτέρω, οι άνεργοι προσκομίζουν στο ΚΠΑ2 σχετική υπεύθυνη δήλωση πριν την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας τους, όπου δηλώνουν υπεύθυνα ότι κατά τους τελευταίους 60 μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

α) Δεν είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή ασκηθεί/προεργαστεί στην ίδια επιχείρηση/πάροχο,

β) δεν είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση,

γ) δεν είχαν απασχοληθεί ή ασκηθεί/προεργαστεί σε επιχείρηση συζύγου ή συγγενή α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη.

Επιπρόσθετα, στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνουν ότι είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την υπόδειξή τους, καθώς και για το χρονικό διάστημα από την υπόδειξη έως την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού συνεργασίας από την επιχείρηση/πάροχο.

Άρθρο 5
Διαδικασία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρόχων/επιχειρήσεων και ανέργων - Υπαγωγή παρόχων/επιχειρήσεων και ανέργων στη δράση

5.1. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

5.1.1. Μετά τη δημοσίευση της Δημόσιας Πρόσκλησης 33448 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 3230/06.06.2024 από τη Δ.ΥΠ.Α., οι επιχειρήσεις/πάροχοι υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους gov.gr https://www.gov.gr/ ipiresies/epikheirematike-drast erioteta/apaskholeseprosopikou/summetokheepikheireseon-ergodotonse-programmata-katartisesanergon. Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2).

Η ημερομηνία έναρξης - υποβολής των αιτήσεων ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση του Προγράμματος και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. (www.dypa. gov.gr) και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).

Επιχειρήσεις που διατηρούν υποκαταστήματα και επιθυμούν να τοποθετήσουν με το πρόγραμμα άτομα σε αυτές, υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε υποκατάστημα, στο αρμόδιο ΚΠΑ2, εφόσον έχουν δημιουργήσει τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης στο Π.Σ. της Δ.ΥΠ.Α., μετά από επικοινωνία με την αρμόδια Υπηρεσία

ΚΠΑ2, πριν την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

5.1.2. Τα στάδια της διαδικασίας υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είναι τα εξής:

α. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση, υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/ epikheirematikedrasterioteta/apaskholeseprosopikou/ summetokhe-epi kheireseon-ergodoton-se-programmatakatartises-anergon

β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση για την έδρα να πραγματοποιήσει είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. με κωδικούς TAXISnet ή εναλλακτικά να είναι εγγεγραμμένη ως χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (portal) της Δ.ΥΠ.Α. και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα υποκαταστήματα προϋποθέτει η επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένη ως χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (portal) της Δ.ΥΠ.Α. και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Επιχειρήσεις που είναι ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες στο πληροφοριακό σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. πρέπει να επικοινωνήσουν (τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. πριν την υποβολή της αίτησης, εφόσον απαιτείται, για επικαιροποίηση των στοιχείων τους. Ο δικαιούχος εγγράφεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. με χρήση κωδικών TAXISnet (εκτός ατομικής επιχείρησης ήδη εγγεγραμμένων φυσικών προσώπων και υποκαταστημάτων επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής).

Στην περίπτωση της επικαιροποίησης στοιχείων πριν την υποβολή της αίτησης (όπως αλλαγή έδρας), ο εργοδότης με υπεύθυνη δήλωση μέσω του gov.gr αποστέλλει την αλλαγή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στο αρμόδιο ΚΠΑ2. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αποστολής e-mail, για τη διασφάλιση της εγκυρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών ή αιτημάτων, οι συναλλασσόμενοι πρέπει να αποστέλλουν μαζί και επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση που εκδίδουν από τη σχετική ιστοσελίδα: https://www.gov. gr/ipiresies/polites-kai-kathemeri noteta/psephiakaeggrapha-govgr/ekdoseupeuthunes-deloses Στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται ότι διαβιβάζεται το συγκεκριμένο αίτημα ή/και τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά. Τα υποκαταστήματα ή γραφεία με έδρα σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα ΚΠΑ2 που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας όλων των περιφερειών της χώρας, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης, εφόσον το υποκατάστημα ή το γραφείο ανήκει σε περιοχή αρμοδιότητάς τους. Στην ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις/πάροχοι περιγράφουν την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων/ ωφελουμένων στους οποίους επιθυμούν να παρέχουν προεργασία.

Η ηλεκτρονική αίτηση απευθύνεται στο ΚΠΑ2 στην περιοχή της αρμοδιότητας του οποίου ανήκει η επιχείρηση/πάροχος και πρόκειται να προεργαστεί ο ωφελούμενος. Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης/ παρόχου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρηση/πάροχος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης.

Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που ορίζονται στην παρούσα. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση/πάροχο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία και δεν είναι δυνατή η εξέταση τυχόν αντιρρήσεών της.

Η αίτηση συνιστά εξουσιοδότηση προς τη Δ.ΥΠ.Α. για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) της Δ.ΥΠ.Α., του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, της ΑΑΔΕ, του e-ΕΦΚΑ, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υπουργείου Εσωτερικών (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών).

Ο πάροχος/επιχείρηση αποδέχεται ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει, επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων προθεσμιών και συνεπειών. Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, του ν. 4624/2019, καθώς και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλίζονται όλες οι σχετικές προβλέψεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τόσο των εν λόγω δεδομένων όσο και των δικαιωμάτων των υποκειμένων τους.

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση/πάροχος ή ένα υποκατάστημα επιχείρησης/παρόχου έχει υποβάλει αίτηση και θελήσει να την τροποποιήσει/διορθώσει, μετά την οριστικοποίηση της στο ΠΣ της Δ.ΥΠ.Α. και πριν την αξιολόγησή της από το ΚΠΑ2, μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά νέα αίτηση, η οποία ισχύει εφεξής, ακυρώνοντας κάθε προηγούμενη.

Η ως άνω διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειαστεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος η επιχείρηση/πάροχος λαμβάνει αποδεικτικό με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής.

5.2. Έλεγχος προϋποθέσεων - Έγκριση

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των παρόχων/επιχειρήσεων ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) σε υπαλλήλους του Γραφείου Προγραμμάτων

Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης προκειμένου να εξετάσουν την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του άρθρου 4 της παρούσας (όπως έλεγχος είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, μείωση προσωπικού) και την τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων ανάμεσα στα στοιχεία της υποβαλλόμενης ηλεκτρονικής αίτησης και στα στοιχεία που εξάγονται από το ΟΠΣ της Δ.ΥΠ.Α. και από τρίτα Πληροφοριακά Συστήματα ΕΡΓΑΝΗ, Α.Α.Δ.Ε., e-ΕΦΚΑ, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Εσωτερικών (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών).

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των επιχειρήσεων/παρόχων είναι άμεση. Η κάθε αίτηση αξιολογείται αυτοτελώς και με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα ολοκλήρωσης/οριστικοποίησης υποβολής της αίτησης. Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής αξιολόγησης των αιτήσεων, μπορεί να ζητηθεί από το ΚΠΑ2 εγγράφως η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων από τους δυνητικούς παρόχους/επιχειρήσεις και η προσκόμιση τους εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, με σκοπό την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Αρμόδιος για την έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης υπαγωγής των δυνητικών παρόχων είναι ο προϊστάμενος του αρμόδιου ΚΠΑ2.

Εφόσον ο πάροχος/επιχείρηση πληροί τους όρους του προγράμματος, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 όπου ανήκει η επιχείρηση προβαίνει στην έκδοση εγκριτικής απόφασης. Στην εγκριτική απόφαση προσδιορίζεται ο αριθμός των ατόμων που θα αποκτήσουν προεργασία στον πάροχο/επιχείρηση. Σε αντίθετη περίπτωση, εκδίδει απορριπτική απόφαση κατά της οποίας δύναται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του ο πάροχος.

Οι επιχειρήσεις/πάροχοι για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησής τους στο πρόγραμμα ενημερώνονται από το ΚΠΑ2 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), το οποίο έχουν δηλώσει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. Η ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας (όπως email, αριθμός τηλεφώνου) ανήκει στους παρόχους/επιχειρήσεις.

5.3. Αναζήτηση και υπόδειξη ανέργων

5.3.1. Ο εργασιακός σύμβουλος αναζητούντων εργασία αναζητά εγγεγραμμένους ανέργους σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εντολής κενής θέσης προεργασίας, σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητα και τα τυπικά τους προσόντα. Η υπόδειξη των ανέργων στους παρόχους από τους εργασιακούς συμβούλους των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) διενεργείται μέσω συστατικού σημειώματος και σύμφωνα με:

α) τον τίτλο σπουδών του ανέργου,

β) τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης βάσει των προτάσεων που εμπεριέχονται στα ψηφιακά ατομικά σχέδια δράσης των προς υπόδειξη ανέργων,

γ) την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα και την εντολή κενής θέσης από τον πάροχο. Κατά την υπόδειξη επαληθεύονται τα τυπικά προσόντα που δήλωνε ο άνεργος κατά τη διαδικασία σύνταξης του ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης (ψηφιακό ΑΣΔ).

Στα ΚΠΑ2 τηρείται αρχείο με τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τη συνάφεια του προφίλ του ανέργου και τη σύζευξη του με την προς υπόδειξη θέση (όπως ειδικότητα, τυπικά προσόντα, δεξιότητες και την επαγγελματική του εμπειρία). Ειδικότερα, τηρούνται οι σχετικές εκτυπώσεις (printsout) από το ΟΠΣ Δ.ΥΠ.Α. ή/και όποιο άλλο σχετικό έγγραφο μέσω των οποίων προκύπτει ευχερώς η σύζευξη των ωφελούμενων σύμφωνα με τα κριτήρια της παρούσας και με τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στα ψηφιακά Ατομικά Σχέδια Δράσης (ψηφιακά ΑΣΔ) κατά τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης. Η επιλογή και υπόδειξη των υποψηφίων πραγματοποιείται κατά την κρίση, την επαγγελματική ικανότητα και την εμπειρία του εργασιακού συμβούλου, λαμβάνοντας υπόψη, κατά προτεραιότητα, τη συνάφεια του προφίλ του ανέργου με τη θέση, την ειδικότητά του, τα τυπικά του προσόντα, τις δεξιότητες και την ύπαρξη ή μη επαγγελματικής εμπειρίας, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη σύζευξη.

Οι εργασιακοί σύμβουλοι που εμπλέκονται στη διαδικασία υπόδειξης οφείλουν να υπογράφουν δήλωση περί μη σύγκρουσης συμφερόντων, ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία και ανεξαρτησία τους κατά την ανωτέρω διαδικασία.

Η ενημέρωση του ανέργου πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail), καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία. Στην περίπτωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι αρμόδιοι εργασιακοί σύμβουλοι καταγράφουν την ακριβή ημερομηνία και ώρα που αυτή λαμβάνει χώρα, καθώς και το αποτέλεσμα της επικοινωνίας στο ΟΠΣ της Δ.ΥΠ.Α. στο πεδίο «ΕΠΑΦΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ». Τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται από το ΟΠΣ της Δ.ΥΠ.Α. Η ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμός τηλεφώνου, ανήκει στους ωφελούμενους. Στη συνέχεια, ο ωφελούμενος παραλαμβάνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από το αρμόδιο ΚΠΑ2 το συστατικό σημείωμα, με το οποίο θα παρουσιαστεί στον πάροχο/ επιχείρηση. Το συστατικό σημείωμα αποστέλλεται από το αρμόδιο ΚΠΑ2 μέσω e-mail και στον πάροχο/επιχείρηση.

5.3.2. Υπεύθυνος-επιβλέπων της προεργασίας ορίζεται ο εργοδότης ή άλλος εργαζόμενος, ο οποίος απασχολείται με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απα33450 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 3230/06.06.2024 σχόλησης και διαθέτει συναφή τίτλο σπουδών με την ειδικότητα του ωφελούμενου ή συναφή άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τουλάχιστον 1 χρόνο εργασιακής εμπειρίας στο αντικείμενο όπου θα προεργαστεί ο ωφελούμενος. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υπόδειξης εξειδικεύονται στην Δημόσια Πρόσκληση.

5.4. Υλοποίηση της δράσης

5.4.1. Ο ωφελούμενος παραλαμβάνει μέσω e-mail από το αρμόδιο ΚΠΑ2 το συστατικό σημείωμα με το οποίο θα παρουσιαστεί στον πάροχο/επιχείρηση. Το συστατικό σημείωμα αποστέλλεται από το αρμόδιο ΚΠΑ2 μέσω e-mail και στον πάροχο/επιχείρηση. Μετά την παραλαβή του συστατικού σημειώματος, ωφελούμενος και πάροχος/επιχείρηση προχωρούν στην υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 5.5 της παρούσας.

5.4.2. Εάν ο υποδειχθείς άνεργος ή ο πάροχος/επιχείρηση δεν αποδεχτεί την υπόδειξη, τότε καταγράφεται στο ΟΠΣ Δ.ΥΠ.Α. η άρνησή τους με αιτιολογημένη τεκμηρίωση. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ο εργασιακός σύμβουλος διαπιστώσει ότι τεκμαίρεται η αντικειμενική δυσκολία της τοποθέτησης, δύναται να προχωρήσει στην υπόδειξη του επόμενου ανέργου.

5.5. Συμφωνητικό συνεργασίας

Μετά την παραλαβή του συστατικού σημειώματος υπόδειξης των ανέργων στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις/παρόχους, καλούνται τόσο οι άνεργοι όσο και οι επιχειρήσεις/πάροχοι που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα να υπογράψουν, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υπόδειξη, συμφωνητικό συνεργασίας, και το πρόγραμμα ξεκινάει την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης του προγράμματος.

Στο συμφωνητικό συνεργασίας που υπογράφεται μεταξύ της Δ.ΥΠ.Α., η οποία εκπροσωπείται από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2, μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. δυνάμει της παρούσας, του Παρόχου και του Ωφελουμένου, περιγράφονται οι υποχρεώσεις των παρόχων και των ωφελουμένων.

Επιπλέον ισχύουν τα εξής:

α. Οι άνεργοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί την ηλικία των 30 ετών κατά την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας με τον πάροχο, έστω κι αν κατά τη διάρκεια του προγράμματος την υπερβούν.

Σε περίπτωση υπόδειξης σε αντικατάσταση κατά τη διάρκεια της δράσης που συνεπάγεται λύση του συμφωνητικού με έναν πάροχο/επιχείρηση και σύναψη συμφωνητικού με άλλον πάροχο/επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας, ο ωφελούμενος μπορεί να έχει υπερβεί το όριο των 30 ετών.

β. Ως είσοδος στο πρόγραμμα (έναρξη συμμετοχής) ορίζεται η πρώτη ημέρα συμμετοχής του ωφελούμενου στο πρόγραμμα (επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού). Ως έξοδος από το πρόγραμμα (ολοκλήρωση/λήξη της συμμετοχής) ορίζεται η τελευταία ημέρα συμμετοχής στην προεργασία.

Άρθρο 6
Δεσμεύσεις

1. Σε περίπτωση που αποχωρήσει ωφελούμενος για λόγους που δεν αφορούν στον ίδιο αλλά στον πάροχο, είναι δυνατή η τοποθέτησή του σε άλλον πάροχο για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των επτά (7) μηνών. Ο ωφελούμενος που αποχωρεί από μία θέση, αποζημιώνεται για τις ημέρες που προεργάστηκε στον πάροχο και δεν υποδεικνύεται άλλος ωφελούμενος στον πάροχο.

2. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος αποχωρήσει για λόγους που δεν αφορούν στον πάροχο, κατά το πρώτο δίμηνο της προεργασίας, το ΚΠΑ2 προχωράει στην τοποθέτηση άλλου ωφελούμενου, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση, ο ωφελούμενος που αποχωρεί από μία θέση, αποζημιώνεται για τις ημέρες που προεργάστηκε και δεν υποδεικνύεται σε άλλον πάροχο.

3. Όταν για τους λόγους αποχώρησης του ωφελούμενου ευθύνεται ο ίδιος ο ωφελούμενος, τότε δεν επανατοποθετείται σε άλλον πάροχο/επιχείρηση και όταν ευθύνεται ο πάροχος/επιχείρηση, δεν του υποδεικνύεται άλλος ωφελούμενος.

4. Οποιαδήποτε μεταβολή προκύπτει δηλώνεται από τον πάροχο ή τον ωφελούμενο στο αρμόδιο ΚΠΑ2.

5. Σε περίπτωση που ο πάροχος κατά την 7μηνη διάρκεια του προγράμματος προβεί σε μείωση του προϋπάρχοντος προσωπικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα περί μείωσης προσωπικού στο άρθρο 4 της παρούσας, χωρίς να το αντικαταστήσει εντός ενός (1) μήνα, το πρόγραμμα διακόπτεται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2). Δίνεται, ωστόσο, η δυνατότητα στον ωφελούμενο να ολοκληρώσει την προεργασία σε άλλον πάροχο για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.

Η επιχείρηση δεν δεσμεύεται να αντικαταστήσει προσωπικό που προσλαμβάνει μετά την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας και τυχόν απολύσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

6. Στην περίπτωση μείωσης προσωπικού που οφείλεται σε αποχώρηση του υπεύθυνου - επιβλέποντα της προεργασίας, ο πάροχος/επιχείρηση έχει υποχρέωση είτε κάλυψης της μείωσης προσωπικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας με εργαζόμενο που απασχολείται στο ίδιο αντικείμενο, είτε ορισμού ως υπεύθυνου - επιβλέποντα του ωφελούμενου άλλου εργαζομένου στο ίδιο αντικείμενο.

Σε κάθε περίπτωση και για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος, η επιχείρηση/πάροχος είναι υποχρεωμένη να αντικαταστήσει τον υπεύθυνο - επιβλέποντα με άλλον εργαζόμενο.

7. Αναφορικά με την υλοποίηση του προγράμματος πρέπει να διασφαλίζονται τα ακόλουθα:

i. Όλες οι επιχειρήσεις που δύνανται να συμμετέχουν πρέπει να λάβουν ευρεία ενημέρωση για τη δράση, προκειμένου να μπορούν να αποτελούν φορέα υποδοχής ισότιμα και χωρίς αποκλεισμούς.

ii. Η επιλογή των φορέων υποδοχής να γίνει με διαφανή και αντικειμενικό τρόπο. Τεύχος B’ 3230/06.06.2024 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33451 iii. Οι ωφελούμενοι:

α) να μην καλύπτουν υφιστάμενες θέσεις εργασίας και

β) να μην υποκαθιστούν υπαλλήλους/εργαζομένους της επιχείρησης (απολύσεις) στην οποία θα τοποθετηθούν.

iv. Να μην υπάρχει υποχρέωση οι ωφελούμενοι να απασχοληθούν στις επιχειρήσεις μετά το τέλος του προγράμματος με τους ίδιους προνομιακούς για την επιχείρηση όρους.

8. Για τις υποδείξεις ανέργων των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, που αφορούν στην αντικατάσταση των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια της δράσης, απαιτείται η συναίνεση του ωφελούμενου (παρ. 1) ή του παρόχου (παρ.

2) για την κάλυψη του υπολειπόμενου χρονικού διαστήματος της δράσης. Η μη συναίνεση δεν επιφέρει επιπτώσεις στον ωφελούμενο ή στον πάροχο.

Άρθρο 7
Ωράριο - Απουσίες

1. Η διάρκεια της προεργασίας ορίζεται σε επτά (7) μήνες πλήρους απασχόλησης.

2. Οι ωφελούμενοι μπορούν να απουσιάσουν μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες προεργασίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, με την υποχρέωση επιμήκυνσης του προγράμματος για αντίστοιχο αριθμό ημερών μέχρι τη συμπλήρωση των 175 ημερών ασφάλισης/προεργασίας.

Επιπλέον:

α) Για την περίοδο θερινών διακοπών ή αργιών ή/και για εργάσιμες ημέρες κατά τις οποίες η επιχείρηση μένει κλειστή (έως 30 ημέρες προεργασίας) και

β) σε περίπτωση απουσίας του ωφελούμενου λόγω ασθένειας, δίνεται δυνατότητα απουσίας για επιπλέον τριάντα (30) ημέρες προεργασίας με αντίστοιχη υποχρέωση επιμήκυνσης, ώστε να συμπληρωθούν οι 175 ημέρες του προγράμματος.

3. Η προεργασία ορίζεται στις οκτώ (8) ώρες ημερησίως και πέντε (5) ημέρες μέσα στην εβδομάδα (από Δευτέρα έως και Σάββατο) σύμφωνα με το αντικείμενο δραστηριότητας και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του παρόχου.

4. Η προεργασία πιστοποιείται με την τήρηση παρουσιολογίου από τον πάροχο.

Άρθρο 8
Αποζημίωση ωφελουμένων

8.1. Καταβολή αποζημίωσης

Μετά τη λήξη κάθε μήνα προεργασίας και κατά το πρώτο πενθήμερο έκαστου επόμενου μήνα, οι πάροχοι (με χρήση κωδικών TAXISnet ή κλειδάριθμου Δ.ΥΠ.Α. στο e-services της Δ.ΥΠ.Α.) οφείλουν να:

α) Επισυνάψουν ηλεκτρονικά μέσω του e-services στο αρμόδιο ΚΠΑ2, με ηλεκτρονική σάρωση στο αίτημα καταβολής αποζημίωσης για τον/τους ωφελούμενο/oυς, βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του παρόχου/επιχείρησης, στην οποία:

i. Δηλώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και

ii. Πιστοποιείται στη Δ.ΥΠ.Α. η προεργασία των ωφελουμένων, προκειμένου να τους καταβληθεί η αποζημίωση.

β) συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω πεδία της μηνιαίας συγκεντρωτικής κατάστασης του αιτήματος αποζημίωσης στο αρμόδιο ΚΠΑ2, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε ωφελούμενο: • μήνας αναφοράς, • ΑΦΜ/ΑΜΚΑ κάθε ωφελούμενου, • ημέρες ασφάλισης, • ΙΒΑΝ ωφελούμενου, μόνο για την πρώτη πληρωμή.

Σε περίπτωση αλλαγής ΙΒΑΝ κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο ωφελούμενος οφείλει να ενημερώσει τον πάροχο ή/και το αρμόδιο ΚΠΑ για επικαιρόποιησή του.

γ) επισυνάψουν ηλεκτρονικά μέσω του e-services στο αρμόδιο ΚΠΑ2, με ηλεκτρονική σάρωση στο αίτημα αποζημίωσης, αντίγραφο μηνιαίου παρουσιολογίου. Οι αρμόδιοι χειριστές των Γραφείων/Τμημάτων Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών του ΚΠΑ2, άμεσα με τη λήψη των δικαιολογητικών, προβαίνουν σε διοικητικό έλεγχο και εφόσον τα δηλωθέντα στοιχεία είναι ορθά, δημιουργούν σχετική λίστα (καθαρών αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών του ωφελούμενου) στο ΟΠΣ της Δ.ΥΠ.Α. προβαίνοντας σε έκδοση απόφασης έγκρισης καταβολής της αποζημίωσης για τον ωφελούμενο για τον αναφερόμενο μήνα και σε καταχώριση των ημερών ασφάλισης στο Πληροφοριακό

Σύστημα, προκειμένου να δημιουργηθεί η ΑΠΔ, εκδίδοντας σχετική απόφαση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για τους ωφελούμενους.

Η καταβολή της αποζημίωσης στους ωφελούμενους πραγματοποιείται εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του επόμενου μήνα για τον οποίο υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά από τον πάροχο, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονται από τη Δ.ΥΠ.Α. εντός των προθεσμιών που ορίζονται από την ασφαλιστική νομοθεσία για τους φορείς του Δημοσίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της πρώτης και τελευταίας αποζημίωσης του ωφελούμενου/ ασκούμενου είναι η συμπλήρωση του δελτίο εισόδουεξόδου από τον ωφελούμενο/ασκούμενο όπως περιγράφεται στην παρ. 8.2 του παρόντος άρθρου.

8.2. Αποζημίωση

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεργασίας καταβάλλεται από τη Δ.ΥΠ.Α., μηνιαίως, αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό.

Επιπρόσθετα, καταβάλλεται και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα με την προαναφερόμενη αποζημίωση.

Οι ημέρες παρουσίας (βάσει παρουσιολογίου) μετατρέπονται σε ημέρες ασφάλισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και η αποζημίωση αφορά στην πραγματική απασχόληση των ωφελουμένων, όπως προκύπτει από τον ανωτέρω υπολογισμό. Οι αποδοχές και η ασφάλιση των εργαζομένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Οι ωφελούμενοι απολαμβάνουν πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης,υπαγόμενοι στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού ασφάλισης του πρώην ΙΚΑΕΤΑΜ νυν e-ΕΦΚΑ.

Για τα μέλη της οικογένειάς τους εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 23 του ν. 4529/2018 (Α’ 56). Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεργασίας, για τον χρόνο συμμετοχής τους σε αυτό, υπάγονται στη μεικτή ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (ΚΠΚ 101 ή 103 ειδική περίπτωση

9). Ο υπολογισμός των καταβλητέων εισφορών γίνεται επί του ποσού της ανωτέρω αποζημίωσης. Από το ανωτέρω ποσό η Δ.ΥΠ.Α. παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στον e-ΕΦΚΑ και στο

Ταμείο Επικουρικής Κεφαλοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) εφόσον απαιτείται, μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη, που βαρύνει τον προϋπολογισμό του προγράμματος και αποδίδει στον e-ΕΦΚΑ. Ο πάροχος/επιχείρηση υποχρεούται να διατηρεί μηνιαίο παρουσιολόγιο υπογεγραμμένο από τον ωφελούμενο για κάθε ημέρα προεργασίας, πρωτότυπο του οποίου παραμένει στον φάκελο του προγράμματος που τηρεί ο πάροχος/επιχείρηση. Οι πάροχοι πιστοποιούν στη Δ.ΥΠ.Α. την προεργασία των ωφελούμενων, προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος.

Ο ωφελούμενος που αποχωρεί από μία θέση αποζημιώνεται για τις ημέρες που συμμετείχε στο πλαίσιο προεργασίας στον πάροχο/επιχείρηση.

Βάσει του Κανονισμού (EE) 1060/2021 απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές η εγκατάσταση συστήματος εγγραφής και αποθήκευσης δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, την επαλήθευση και το λογιστικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για μεμονωμένους συμμετέχοντες όπου απαιτείται. Η Δ.ΥΠ.Α.είναι υπεύθυνη για τη συλλογή και συγκέντρωση δεδομένων (microdata) που αφορούν στοιχεία των ωφελουμένων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Τα στατιστικά στοιχεία συλλέγονται μέσω των δελτίων εισόδου και των δελτίων εξόδου τα οποία είναι σύμφωνα με τα απογραφικά δελτία του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.

Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται στη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων και δεδομένων στις σχετικές φόρμες (απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου) κατά την είσοδό τους (ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού συνεργασίας) και τη λήξη (τελευταία ημέρα συμμετοχής στην προεργασία)ή την αποχώρησή τους από το πρόγραμμα (έως 4 εβδομάδες από την ημερομηνία λήξεως), οι οποίες συμπληρώνονται ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α.από τους ίδιους τους ωφελούμενους με τους κωδικούς πρόσβασης που διέθεταν ως άνεργοι. Στο πλαίσιο αυτό οι ωφελούμενοι πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία από τους αρμόδιους φορείς των προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για τον σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων.

Το δελτίο εισόδου πρέπει να έχει συμπληρωθεί με ευθύνη του ωφελούμενου, προκειμένου να καταβληθεί η πρώτη πληρωμή του, όπως αντίστοιχα και το δελτίο εξόδου, προκειμένου να του καταβληθεί η τελευταία πληρωμή. Σε διαφορετική περίπτωση δεν καταβάλλεται στον ωφελούμενο το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης που αντιστοιχεί στον πρώτο ή τον τελευταίο μήνα προεργασίας. Στην περίπτωση εξόδου του ωφελούμενου νωρίτερα από τη λήξη του προγράμματος, το δελτίοεξόδου συμπληρώνεται σε χρονικό διάστημα έως 4 εβδομάδες μετά την αποχώρησή του, προκειμένου να καταβληθεί στον ωφελούμενο το ποσό της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στο διάστημα της προεργασίας του. Η υποχρέωση συμπλήρωσης των απογραφικών δελτίων ισχύει και για τους τυχόν αντικαταστάτες ωφελουμένων.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις παρόχου

Ο πάροχος διασφαλίζει την ασφάλεια και υγεία των ωφελουμένων στον τόπο προεργασίας τους ως προς όλες τις πτυχές και στο ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους εργαζόμενους του, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ) (ν. 3850/2010, Α’ 84), καθώς και τις ειδικότερες σχετικές διατάξεις. Ο πάροχος παρέχει προεργασία στους ωφελούμενους στις ειδικότητες για τις οποίες έχουν επιλεγεί και για τη θέση στην οποία θα τοποθετηθούν.

Σε περίπτωση που τοποθετηθεί σε θέση προεργασίας άτομο με αναπηρία, ο πάροχος οφείλει να διασφαλίσει την προσβασιμότητά του στον χώρο εργασίας.

Ο πάροχος παρέχει στους ωφελούμενους επαρκή και κατάλληλη εκπαίδευση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και τις κατάλληλες οδηγίες όσον αφορά στους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους. Ο πάροχος δεν αναθέτει σε ωφελούμενους καθήκοντα τα οποία απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία η οποία δεν προκύπτει από την ειδικότητά τους.

Άρθρο 10
Επίλυση διαφορών

1. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Δ.ΥΠ.Α. και των παρόχων/επιχειρήσεων ή των ωφελούμενων κατά την υλοποίηση της δράσης επιλύεται με απόφαση της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών σύμφωνα με την υπ’ αρ. 635/8.3.2016 απόφαση Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (Β’ 1708).

2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο πάροχος/επιχείρηση ή ο ωφελούμενος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης.

Άρθρο 11
Διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της δράσης

1. Οι επαληθεύσεις της δράσης διενεργούνται από υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 3066/12.1.2023 (Β’ 155) κοινή υπουργική απόφαση.

2. Τα αρμόδια όργανα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με στόχο:

α) τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων,

β) την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών διατάξεων,

γ) την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου,

δ) την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων και

ε) την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

3. Η Δ.ΥΠ.Α. διενεργεί τουλάχιστον ένα επιτόπιο έλεγχο προς τους παρόχους/επιχειρήσεις για την πιστοποίηση της προεργασίας των ωφελούμενων. Τυχόν επιπλέον επιτόπιοι έλεγχοι δύνανται να διενεργηθούν κατά την κρίση του Προϊσταμένου, για την πιστοποίηση της ορθής υλοποίησης του Προγράμματος.

Ειδικότερα, μετά την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας πραγματοποιείται επιτόπια επαλήθευση (επιτόπιος έλεγχος) από ελεγκτές υπαλλήλους στους οποίους έχει ανατεθεί από το αρμόδιο τμήμα διοικητικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1952/39/15.7.2016 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. , προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο πάροχος τηρεί τους όρους του προγράμματος (λειτουργία της επιχείρησης, απασχόληση του προϋπάρχοντος προσωπικού, ύπαρξη υπεύθυνου - επιβλέποντα του προγράμματος προεργασίας). Οι ελεγχόμενοι πάροχοι/επιχειρήσεις υποχρεούνται:

α. Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια κατά τον έλεγχο στους ελεγκτές υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4144/2013,

β. να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται,

γ. να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον τρία (3) έτη, μετά τη λήξη του προγράμματος.

4. Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος, τα ελεγκτικά όργανα της Δ.ΥΠ.Α. συντάσσουν έκθεση με τα πορίσματα του επιτόπιου ή και του διοικητικού ελέγχου και ενημερώνεται σχετικά ο πάροχος/επιχείρηση. Αντίγραφο της ανωτέρω έκθεσης διατηρείται στον φάκελο του προγράμματος. Η έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης υποβάλλεται την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα στην αρμόδια υπηρεσία ΚΠΑ2.

5. Διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται και από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

6. Εάν δεν τηρούνται οι όροι του προγράμματος για την υπαγωγή του παρόχου, το ΚΠΑ2 προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης.

7. Σε περίπτωση ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης καταβάλλεται στον ωφελούμενο η ημερήσια αποζημίωση για το χρονικό διάστημα προεργασίας και υποδεικνύεται σε άλλον πάροχο για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των επτά μηνών.

8. Σε περίπτωση που κατά τον επιτόπιο ή τον διοικητικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο ωφελούμενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της παρούσας, ανακαλείται η υπόδειξή του και η ένταξή του στο πρόγραμμα.

Άρθρο 12
Τήρηση κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας

1. Μετά την έκδοση της παρούσας, εκδίδεται Δημόσια Πρόσκληση η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ. Στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. αναρτάται και δελτίο τύπου το οποίο αποστέλλεται στον ημερήσιο τύπο.

2. Η Δ.ΥΠ.Α. και οι πάροχοι/επιχειρήσεις υποχρεούνται στην τήρηση των απαιτήσεων των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας που προσδιορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, και όπως αυτοί καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1060/2021 της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και στον «Οδηγό Πληροφόρησης και Επικοινωνίας - Υποχρεώσεις Δικαιούχων» του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή - ΠΑΔΚΣ» 2021-2027, ο οποίος έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: https://espaanthropinodynamiko. gr/dhmosiothta/ypochreoseis-dik aioychon

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στα κοινάστόχο που απευθύνονται και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών.

3. Η Δ.ΥΠ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει τον ωφελούμενο ότι τοποθετείται μέσω της παρούσας δράσης, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+).

Η ανωτέρω υποχρέωση εκπληρώνεται μέσω του συστατικού σημειώματος που δίνει η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) στον ωφελούμενο, κατά την υπόδειξή του στον πάροχο/επιχείρηση, στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι: Η τοποθέτηση γίνεται στο πλαίσιο της δράσης «Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας - προεργασίας για νέους ανέργους 18-29 ετών»με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+). Επιπλέον, η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που χρησιμοποιείται κατά την υλοποίηση της δράσης ή παράγεται στο πλαίσιο αυτό.

4. Ο δικαιούχος (Δ.ΥΠ.Α.) υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο σύστημα (είτε στην έδρα του είτε να έχει πρόσβαση σε άλλο τοπικό ή κεντρικό σύστημα) συλλογής, αποθήκευσης δεδομένων συμμετεχόντων (microdata), προκειμένου να διασφαλίζεται αφενός η ακρίβεια και επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και αφετέρου η έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ - ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία.

5. Ο πάροχος/επιχείρηση αναλαμβάνει να τοποθετήσει αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με την δράση σε ορατό σημείο από το κοινό.

6. Οι ωφελούμενοι ενημερώνονται κατάλληλα, από τους αρμοδίους φορείς, για την επεξεργασία των 33454 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 3230/06.06.2024 προσωπικών δεδομένων τους που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος και ενημερώνονται κατάλληλα και σε κάθε περίπτωση πριν τη συλλογή αυτών. Παράλληλα, οι υπεύθυνοι και οι τυχόν εκτελούντες την επεξεργασία υποχρεούνται να τηρούν τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), καθώς και του ν. 4624/2019, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1060/2021.

7. Οι ωφελούμενοι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που απορρέουν για τα υποκείμενα των δεδομένων από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτά κάθε φορά. Οι αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τον σκοπό της εφαρμογής και υλοποίησης της δράσης.

Άρθρο 13
Τελικές διατάξεις

Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω τυχόν τεχνικών προβλημάτων του πληροφοριακού συστήματος η προθεσμία έναρξης υποβολής των αιτήσεων που ορίζεται στην Δημόσια Πρόσκληση αναστέλλεται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων δημοσιεύεται και σε σχετικό δελτίο τύπου που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. (www.dypa.gov.gr).

Η υποβολή των αιτήσεων παραμείνει ανοικτή μέχρι την κάλυψη όλων των θέσεων ή την εξάντληση του προϋπολογισμού. Το πληροφοριακό σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. παραμένει ανοικτό ως προς την υποβολή αιτήσεων για επιπλέον 30% των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων, οι οποίες τίθενται σε στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τις θέσεις που δεν καλύπτονται.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2024

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!