Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2038/2024 Ψηφιακή πληρωμή τελών κυκλοφορίας υπηρετούντων στο εξωτερικό υπαλλήλων του Υπ. Εξωτερικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ’
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.)
Δ/ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.)
Β' ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η’
Ταχ. Δ/νση : Kαρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 - 6987508
213 - 1356746
E-mail : ddtheka@aade.gr , efkicisnet@aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 61ΖΚ46ΜΠ3Ζ-50Α

Αθήνα, 30/05/2024

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2038

ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την ψηφιακή πληρωμή των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων των υπηρετούντων στο εξωτερικό υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και των εξομοιούμενων με αυτούς υπαλλήλων που επιστρέφουν προσωρινά στην Ελλάδα για εκτέλεση υπηρεσίας σύμφωνα με την αριθμ. Δ.247/13/01-03-1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Προσωρινή εισαγωγή ορισμένων μεταφορικών μέσων και ειδών ατομικής χρήσης» (Β'195).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Δυνατότητα για την ψηφιακή πληρωμή των οφειλόμενων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 της αριθμ. Δ.247/13/01-03-1988 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Προσωρινή εισαγωγή ορισμένων μεταφορικών μέσων και ειδών ατομικής χρήσης» (Β'195), τελών κυκλοφορίας.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Παροχή οδηγιών για τη διαδικασία ψηφιακής πληρωμής των ανωτέρω τελών κυκλοφορίας των οχημάτων των υπηρετούντων στο εξωτερικό υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και των εξομοιούμενων με αυτούς υπαλλήλων που επιστρέφουν, προσωρινά, στην Ελλάδα για εκτέλεση υπηρεσίας.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, οι υπηρετούντες στο εξωτερικό υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και οι εξομοιούμενοι με αυτούς υπάλληλοι που επιστρέφουν, προσωρινά, στην Ελλάδα για εκτέλεση υπηρεσίας.

1. Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και την περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 6 της αριθμ. Δ.247/13/01-03-1988 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Προσωρινή εισαγωγή ορισμένων μεταφορικών μέσων και ειδών ατομικής χρήσης» (Β'195) που κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/1989 (Α'90), οι υπηρετούντες στο εξωτερικό υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και οι εξομοιούμενοι με αυτούς υπάλληλοι που επιστρέφουν, προσωρινά, στην Ελλάδα για εκτέλεση υπηρεσίας, μπορούν να παραλάβουν, με το ειδικό καθεστώς της Προσωρινής Εισαγωγής, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) έτη από την ημερομηνία άφιξής τους στην Ελλάδα, το ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητό τους (Ι.Χ.Ε.), με την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά εξακολουθούν να παραμένουν, προσωρινά, στην Ελλάδα για εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής, σύμφωνα με τους λοιπούς ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται για τα πρόσωπα αυτά στην ανωτέρω απόφαση.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 της ως άνω αριθμ. Δ.247/13/01-03-1988 απόφασης, στην περίπτωση των ανωτέρω προσώπων, για τα επιβατικά οχήματα που εισάγονται και κυκλοφορούν, με το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, οφείλονται από την εισαγωγή τους τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις τέλη κυκλοφορίας.

2. Για τη διευκόλυνση των συναλλασσόμενων και την απλοποίηση της διαδικασίας καταβολής των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας, παρέχεται η δυνατότητα ψηφιακής πληρωμής τους, με την κάτωθι διαδικασία:

Ειδικότερα:

Α) Ο υπόχρεος προς καταβολή των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας υποβάλλει, ψηφιακά, e-αίτηση γενικού σκοπού στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, στη διαδρομή www.aade.gr/Τελωνεία/Ηλεκτρονικές Συναλλαγές - e Customs/IMPORTS - Σύστημα Εισαγωγών. Από τη διαδρομή Εισαγωγές/e-Αίτηση/Υποβολή e-Αίτησης, συμπληρώνει στη θέση «Υποβάλλων» τον ΑΦΜ του και δηλώνει ότι θα πληρωθεί ψηφιακά. Επίσης, συμπληρώνει στην e-αίτηση και όποια άλλη πληροφορία είναι απαραίτητη, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ στην ενότητα Τελωνεία/Ηλεκτρονικές Συναλλαγές - e Customs/IMPORTS - Σύστημα Εισαγωγών/ Οδηγίες χρήσης e-Υπηρεσιών.

Β) Ο οριζόμενος υπάλληλος του αρμόδιου, σύμφωνα με το άρθρο 13 της αριθμ. Δ247/13/88 απόφασης, τελωνείου, αφού γίνει συστημικά αποδεκτή η υποβληθείσα e-αίτηση,

α) συμπληρώνει το οφειλόμενο ποσό στον κωδικό 616,

β) ελέγχει ότι έχει συμπληρωθεί το MRN του σχετικού τελωνειακού παραστατικού στη θέση «Αναφερόμενα Παραστατικά», διαφορετικά προβαίνει ο ίδιος στη συμπλήρωσή του και ακολούθως

γ) δημιουργεί εντολή ψηφιακής πληρωμής, κατά τα ισχύοντα για τις υποβαλλόμενες eαιτήσεις.

Σε περίπτωση που από τον συστημικό έλεγχο προκύψει ότι δεν έχουν συμπληρωθεί ορθά τα απαραίτητα πεδία βάσει των προδιαγραφών, η e-αίτηση απορρίπτεται και ενημερώνεται, ηλεκτρονικά, ο συναλλασσόμενος, τόσο για την απόρριψη, όσο και για τους λόγους απόρριψης αυτής.

Γ) Στη συνέχεια ο συναλλασσόμενος εισέρχεται στην ιστοσελίδα των ψηφιακών πληρωμών των τελωνειακών οφειλών της ΑΑΔΕ και, πιο συγκεκριμένα, στη διαδρομή www.aade.gr/Τελωνεία/Ηλεκτρονικές Συναλλαγές - e Customs/Ηλεκτρονικές Πληρωμές με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών TAXISnet και δημιουργεί ταυτότητα ηλεκτρονικής πληρωμής. Σχετικές οδηγίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ στην ενότητα Ηλεκτρονικές Πληρωμές /Οδηγίες χρήσης e-Υπηρεσιών.

3. Μετά τη δημιουργία της συστημικής ψηφιακής ταυτότητας πληρωμής στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, είναι δυνατή η ψηφιακή πληρωμή του οφειλόμενου ποσού, μέσω web banking του συναλλασσόμενου – υπόχρεου προς καταβολή των τελών κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι ο συναλλασσόμενος δύναται να ανακτήσει το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής από την ιστοσελίδα των ψηφιακών πληρωμών των τελωνειακών οφειλών της ΑΑΔΕ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!