Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/59869/1004/2024 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας πληγεισών περιοχών από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023.

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/59869/1004

ΦΕΚ B' 3162/04.06.2024

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας πληγεισών περιοχών από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τo άρθρο 27 του ν. 5085/2024 «Κύρωση της από 11.12.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας» (Α’ 203) - Λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού» (Α’ 17).

2. Τo άρθρο 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

3. Τo άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Tο Κεφάλαιο ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (Ε.Ε) 2016/2102 και της Οδηγίας 2019/2024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (Ε.Ε)2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις (Α’ 131).

5. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

6. Την υπ’ αρ. 74104/5570/08.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου» (Β’ 4408).

7. Την υπ’ αρ. 102928/10.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441).

8. Την υπό στοιχεία ΥΠ512/10.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Τριαντόπουλο.» (Β’ 4438).

9. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

10. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων (Α’ 130), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 82/2023 (Α’ 139), με το άρθρο 45 του ν. 5082/2024 (Α’ 9) και το άρθρο 59 του ν. 5102/2024 (Α’ 55).

11. Το π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161). Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

13. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

14. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179).

15. Την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες» (Β’ 832).

16. Την υπ’ αρ. 1412/2020/20 απόφαση της ΡΑΕ «Επανέκδοση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 96 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της εφαρμογής του Μοντέλου Στόχου» (Β' 4658).

17. Την υπ’ αρ. 39/2014 απόφαση της ΡΑΕ «Κώδικας Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Κώδικας ΜΔΝ).

18. Την υπ’ αρ. 395/2016 απόφαση της ΡΑΕ «Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) (Β’ 78).

19. Την υπ’ αρ. 1443/2020 απόφαση ΡΑΕ «Θέσπιση Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης» (Β’ 4737).

20. Tο άρθρο 46 του ν. 4456/2017 «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 24).

21. Τα άρθρα 1 και 2 του ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (Α’ 191).

22. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

23. Την υπό στοιχεία 23/2/2024 - ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/20679/365 επιστολή της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών προς τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων για παροχή γνώμης.

24. Την υπ’ αρ. 1/2024 γνωμοδότηση του κλάδου Ενέργειας της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων. (ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/28619/515/15.3.2024).

25. Την από 01/04/2024 υπ’ αρ. 36/2024 γνώμη της ΚΕΜΚΕ (εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕΥΠΕΝ/ΔΗΕ/44828/816/24.04.24).

26. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2013/1408 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis» στον γεωργικό τομέα, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 2019/316.

27. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2014/717 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 2020/2008.

28. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2023/2831 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

29. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/59626/997/03-06-2024 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

30. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/59628/1303/ 03-06-2024 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

31. Το γεγονός ότι, σύμφωνα και με την υπό σημείο 31 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται ότι θα υπάρξει επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 2.700.000 € για το 2027 και 825.000 € κατ’ έτος για τα έτη 2028 - 2031. Η δαπάνη των ανωτέρω θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΠΕΝ και συγκεκριμένα τον ΑΛΕ 2310889001 «Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς» του Ε.Φ. 1031-204-0000000. Τα ανωτέρω ποσά έχουν συμπεριληφθεί στην πρόταση για την κατάρτιση του ΜΠΔΣ 2025-2028.

Άρθρο 1

Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

1. Με την παρούσα απόφαση εξειδικεύονται το πεδίο εφαρμογής, οι δικαιούχοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας πληγεισών περιοχών, από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023, οι όροι και οι προϋποθέσεις ρύθμισης οφειλών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις των προμηθευτών και καθορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού της έντοκης επιβάρυνσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 2

Οριοθέτηση Πληγεισών Περιοχών - Δικαιούχοι

1. Η οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών αποτυπώνεται στις:

A) υπό στοιχεία 20875/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./ Α325/04.10.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Φθιώτιδας και Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 5813, διόρθωση σφάλματος Β’ 5842), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 36972/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./Α325/03.12.2023 (Β’ 6842), 42081/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./Α325/17.12.2023 (Β’ 7130) και 4579/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/22.01.2024 (Β’ 430) κοινές υπουργικές αποφάσεις και

B) υπό στοιχεία 45008/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α325/29.12.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: «Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Φθιώτιδας και Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, γ) Ανατολικής Αττικής, Νήσων και Νότιου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και δ) Αργολίδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 7536).

2. Δικαιούχοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας των πληγεισών περιοχών της παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι:

α) Τελικοί Πελάτες Ηλεκτρικής Ενέργειας, που κατά την 4η.9.2023 ήταν συνδεδεμένοι με το δίκτυο μεταφοράς ή το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με παροχή αγροτικής χρήσης ανεξαρτήτου ισχύος, σύμφωνα με το Μητρώο που διατηρεί ο αρμόδιος Διαχειριστής, όπως έχει ενημερωθεί από τον εκάστοτε Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας.

β) Τελικοί Πελάτες Ηλεκτρικής Ενέργειας, που κατά την 4η.9.2023 ήταν συνδεδεμένοι με το δίκτυο μεταφοράς ή το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και αποτελούν Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ) με παροχές για σκοπούς άρδευσης.

γ) Τελικοί Πελάτες Ηλεκτρικής Ενέργειας, που κατά την 4η.9.2023 ήταν συνδεδεμένοι με το δίκτυο μεταφοράς ή το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και αποτελούν Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού με παροχές για σκοπούς άρδευσης.

3. Ειδικά οι δικαιούχοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας της ανωτέρω περίπτωσης α) εμπίπτουν σε καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2013/1408 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis» στον γεωργικό τομέα, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 2019/316 και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2014/717 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 2020/2008.

Άρθρο 3

Διαδικασία ένταξης δικαιούχων στη ρύθμιση

1. O δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει, μετά από ταυτοποίηση με κωδικούς TaxisNet, ηλεκτρονική αίτηση, ξεχωριστή για κάθε παροχή που επιθυμεί να εντάξει στο μέτρο, σε ειδική διαδικτυακή πύλη του Διαχειριστή Ελληνικού δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής ΔΕΔΔΗΕ), από την 10.06.2024 έως και την 15.07.2024. Σε κάθε αίτηση δηλώνονται το ονοματεπώνυμο, το ΑΦΜ, ο αριθμός της παροχής, το κινητό τηλέφωνο, και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του δυνητικού δικαιούχου, εφόσον υπάρχει, και ειδικά για δυνητικούς δικαιούχους των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, ότι πρόκειται για παροχή αποκλειστικά για σκοπούς άρδευσης. Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

2. Ο ΔΕΔΔΗΕ αποστέλλει, έως την 30.07.2024, στους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπροσωπούσαν τις παροχές την 4η Σεπτεμβρίου 2023, συγκεντρωτική κατάσταση με τις παροχές των δυνητικών δικαιούχων, η οποία περιέχει κατ’ ελάχιστον το ονοματεπώνυμο, τον ΑΦΜ, τον αριθμό της παροχής και την τυποποιημένη χρήση, το κινητό τηλέφωνο και το email (εφόσον υπάρχει) του δυνητικού δικαιούχου και την κοινοποιεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (εφεξής ΥΠΕΝ). Τα ανωτέρω στοιχεία διατηρούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ έως και την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2029.

3. Οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ελέγχουν αν οι δυνητικοί δικαιούχοι βρίσκονται σε πληγείσες περιοχές βάσει του πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας και στη συνέχεια ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους δυνητικούς δικαιούχους για τα παρεχόμενα προγράμματα ρυθμίσεων οφειλών, που καταρτίζονται βάσει των διατάξεων της παρούσας.

4. Έως την 30η.9.2024, ο δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει αίτημα ρύθμισης οφειλής προς τον Προμηθευτή, επιλέγοντας το πρόγραμμα ρύθμισης (χρηματικό ποσό ρύθμισης, χρονικό διάστημα αποπληρωμής) που επιθυμεί και εντάσσεται στη ρύθμιση.

5. Οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας αποστέλλουν, μέχρι την 31η.10.2024, στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, στην Γενική Διεύθυνση Ενέργειας του ΥΠΕΝ και στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, αναλυτική κατάσταση ανά παροχή και δικαιούχο, η οποία περιλαμβάνει τα ποσά ανεξόφλητων οφειλών και τους υπολογιζόμενους τόκους με βάσει το επιτόκιο του άρθρου 5, καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση με το σύνολο των ανεξόφλητων οφειλών και των υπολογιζόμενων τόκων.

6. Μετά την ένταξη στη ρύθμιση, ο εκάστοτε Προμηθευτής ενημερώνει ειδικά τους δικαιούχους της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, για το ποσό της έντοκης επιβάρυνσης που θα λάβουν ως ενίσχυση τόσο ανά έτος, αρχής γενομένης το έτος 2027, όσο και συνολικά για όλη την διάρκεια ισχύος του μέτρου. Κατά την ενημέρωση επισημαίνεται ότι η ενίσχυση χορηγείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Οι δικαιούχοι υποβάλλουν υποχρεωτικά στον Προμηθευτή, που εκπροσωπούσε την παροχή στις 4.09.2023, την υπεύθυνη δήλωση των Παραρτημάτων Ι ή II ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησης του εκάστοτε δικαιούχου, ψηφιακά υπογεγραμμένη μέσω gov.gr. Η υποβολή της αρχικής Υπεύθυνης Δήλωσης γίνεται εντός του Σεπτεμβρίου του έτους 2026. Αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται εντός του μηνός Σεπτεμβρίου για έκαστο έτος παραμονής του δικαιούχου στη ρύθμιση.

β) Το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τα όρια της παρ. 2 του άρθρου 7.

γ) Οι δικαιούχοι τηρούν τους όρους της ρύθμισης για όλη την διάρκεια ισχύος της. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις συντρέχουν σωρευτικά και σε περίπτωση μη πλήρωσης έστω και μίας εξ αυτών ο καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας δε λαμβάνει την ενίσχυση και η έντοκη επιβάρυνση βαρύνει τον ίδιο.

7. Ο Προμηθευτής διαβιβάζει το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου έκαστου έτους στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τις Υπεύθυνες Δηλώσεις μαζί με τα προϋπολογισθέντα ανά δικαιούχο ποσά ενίσχυσης που αφορούν στο επόμενο έτος. Η αποστολή των ανωτέρω στοιχείων πραγματοποιείται με κατάλληλη γραμμογράφηση, ώστε να είναι συμβατή με το πληροφοριακό σύστημα του της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα.

8. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ αποστέλλει κατόπιν ελέγχου, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου έκαστου έτους, στους Προμηθευτές και τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας του ΥΠΕΝ τελική λίστα δικαιούχων, με το ποσό που δύναται να λάβει έκαστος ως κρατική ενίσχυση. Η ενίσχυση, ήτοι η αποπληρωμή της έντοκης επιβάρυνσης των οφειλών, καταβάλλεται από το δημόσιο μόνο εφόσον, μετά τον ανωτέρω έλεγχο, ο καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας που έχει ενταχθεί στη ρύθμιση του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται στην τελική λίστα της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Σε αντίθετη περίπτωση, ο καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας δεν καθίσταται δικαιούχος λήψης της ενίσχυσης και η έντοκη επιβάρυνση βαρύνει τον ίδιο.

Άρθρο 4

Όροι και Προϋποθέσεις ρύθμισης των οφειλών

1. Οι προϋποθέσεις για τη ρύθμιση των οφειλών των δικαιούχων προς τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας που πρέπει να πληρούνται συνολικά είναι οι ακόλουθες:

α) Να υπάρχει οφειλή για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για περίοδο κατανάλωσης πριν την 30η Σεπτεμβρίου 2023.

β) Το ποσό της οφειλής που δύναται να ρυθμιστεί είναι η οφειλή του δικαιούχου που έχει δημιουργηθεί από ανεξόφλητους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2023. Οι λογαριασμοί κατανάλωσης πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. Σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής οφειλές από λογαριασμούς καταναλώσεων περιόδου από την 1η Οκτωβρίου 2023 και εφεξής.

γ) Το ποσό της οφειλής σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας να είναι μεγαλύτερο των 100 ευρώ.

2. Οι όροι αποπληρωμής των οφειλών της παραγράφου 1 είναι οι ακόλουθοι:

α) Αναστέλλεται η είσπραξη των οφειλών για τα έτη 2024 και 2025 που αφορούν στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για καταναλώσεις μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2023. Κατά τη χρονική περίοδο αναστολής είσπραξης του ποσού της οφειλής, αναστέλλονται όλες οι προβλεπόμενες στον Κώδικα Προμήθειας ενέργειες του Προμηθευτή (εντολές αποκοπής/καταγγελία/ παύση εκπροσώπησης/εξώδικες οχλήσεις κ.λπ.) για το συγκεκριμένο ποσό οφειλής του πεδίου εφαρμογής της παρούσας.

β) Οι δόσεις σχετικά με την αποπληρωμή του συνολικού ποσού της οφειλής ξεκινούν την 1.1.2026, είναι ισόποσες και δεν υπερβαίνουν τις 60 μηνιαίες. Σε κάθε περίπτωση η αποπληρωμή της οφειλής θα πρέπει να γίνει μέχρι την 31η.12.2030. Ο δικαιούχος οφείλει να εξοφλεί εμπρόθεσμα τις μηνιαίες δόσεις του προγράμματος. Σε διαφορετική περίπτωση, ο δικαιούχος εξαιρείται από τη ρύθμιση μετά την παρέλευση 30 ημερολογιακών ημερών από την προθεσμία εξόφλησης και ο Προμηθευτής δύναται να εφαρμόσει τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Προμήθειας.

γ) Το επιτόκιο για τον δικαιούχο, όσον αφορά στην αποπληρωμή της οφειλής του είναι 0,00% για την περίοδο από την έναρξη ισχύος της παρούσης μέχρι την 31η.12.2030.

δ) Κάθε προμηθευτής δύναται να εφαρμόσει τη δυνατότητα χορήγησης εκπτώσεων στο δικαιούχο ανάλογα με το χρόνο εξόφλησης της οφειλής από αυτόν, βάσει των διαδικασιών του και του επιχειρησιακού πλάνου του.

ε) Αρχής γενομένης από 1ης.1.2026 κάθε προμηθευτής οφείλει να ενημερώνει αναλυτικά τον δικαιούχο σχετικά με την εξέλιξη της αποπληρωμής του επιλεχθέντος προγράμματος ρύθμισης μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, και ιδίως σε περιπτώσεις όπου ο προμηθευτής σταματά να εκπροσωπεί την παροχή με έντυπη ή ηλεκτρονική επιστολή.

3. Ένταξη στη ρύθμιση της παρούσας και ένταξη στη ρύθμιση του άρθρου 30 του ν. 5095/2024 (Α’ 40), για το χρονικό διάστημα ισχύος της πρώτης, είναι αμοιβαία αποκλειόμενες ενέργειες για το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 5

Μεθοδολογία υπολογισμού της έντοκης επιβάρυνσης

1. Οι υπαχθείσες στη ρύθμιση οφειλές επιβαρύνονται, από την 1η Οκτωβρίου 2023, με τον τόκο της υποπερ. α’ της περ. 3 της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), όπως είχε διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία αυτή (1η.10.2023), ετησίως υπολογιζόμενο. Το επιτόκιο παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του μέτρου.

2. Όλοι οι τόκοι υπολογίζονται αναλόγως του αριθμού των δόσεων που επιλέγονται από τον οφειλέτη κατά τη διαδικασία ένταξης στη ρύθμιση του άρθρου 3 της παρούσας και επιμερίζονται ισόποσα σε κάθε δόση.

3. Αρχής γενομένης την 1η.01.2027 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καταβάλει ετησίως στον εκάστοτε προμηθευτή τους τόκους που αναλογούν στο ποσό που εξοφλήθηκε κατά το προηγούμενο έτος.

4. Σε περίπτωση μη καταβολής οφειλόμενης δόσης ο δικαιούχος παύει να είναι λήπτης της ενίσχυσης και οι υπολειπόμενοι τόκοι βαρύνουν αποκλειστικώς τον ίδιο. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου σώρευσης ειδικά για τους δικαιούχους της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, η ενίσχυση χορηγείται μέχρι του ορίου αυτού και οι υπολειπόμενοι τόκοι βαρύνουν αποκλειστικώς τον οφειλέτη.

Άρθρο 6

Χρηματοδότηση και Διαδικασία Καταβολής της Έντοκης Επιβάρυνσης στον Προμηθευτή.

1. Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΝ σε βάρος των πιστώσεων του EΦ 1031-2040000000 και ΑΛΕ 2310889001 (Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς) του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΝ. Η Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας μεριμνά και εισηγείται στην αρμόδια υπηρεσία της ΓΔΟΥ την καταβολή της επιχορήγησης του εκάστοτε προμηθευτή προσκομίζοντας απόφασης δέσμευσης πίστωσης, απόφαση επιχορήγησης του Υπουργού ΠΕΝ για τον εκάστοτε προμηθευτή, κατάσταση δαπάνης και αντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου προμηθευτή. Το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται χωρίς τη διενέργεια συμψηφισμών ή παρακρατήσεων.

2. Για τα έτη 2023, 2024, 2025 και 2026 το ύψος της χρηματοδότησης που θα καταβληθεί το έτος 2027 ανέρχεται μέχρι του ποσού των € 2.700.000. Για τα επόμενα έτη μέχρι και το έτος 2031 η χρηματοδότηση ανέρχεται μέχρι του ποσού των € 825.000 ανά έτος.

3. Οι Προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ αναλυτική αναφορά ανά παροχή και ανά δικαιούχο, όπως τους έχει αποσταλεί από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, καθώς και τους δικαιούχους που παραμένουν στη ρύθμιση, τα ποσά που έχουν αποπληρωθεί, τα υπόλοιπα των οφειλών, και τα οφειλόμενα ποσά της έντοκης επιβάρυνσης, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου έκαστου έτους αρχής γενομένης το έτος 2026

4. Αρχής γενομένης από 01.01.2027, τα ποσά της έντοκης επιβάρυνσης αποδίδονται στον εκάστοτε προμηθευτή σε ετήσια βάση.

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις και Έλεγχοι στο πλαίσιο χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας

1. Η καταβολή από το δημόσιο της έντοκης επιβάρυνσης των οφειλών στους δικαιούχους της περίπτωσης α) της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας αποτελεί κρατική ενίσχυση, η οποία χορηγείται i) σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 2013/1408, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Κανονισμό 2019/316 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), ii) σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 2014/717, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Κανονισμό 2020/2008, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

2. Ειδικότερα η ενίσχυση για κάθε ενιαία επιχείρησηδικαιούχο δεν δύναται να υπερβαίνει για επιχειρήσεις της περίπτωσης i) ανωτέρω το ποσό των 20.000 € συνυπολογιζόμενων τυχόν λοιπών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και για επιχειρήσεις της περίπτωσης ii) ανωτέρω το ποσό των 30.000€ συνυπολογιζόμενων τυχόν λοιπών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη. Τα σωρευτικά ποσά της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις των περ. i) και ii) ανωτέρω δεν δύναται να υπερβαίνουν τα εθνικά ανώτατα όρια που καθορίζονται στους αντίστοιχους Κανονισμούς.

3. Αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο σώρευσης της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) της παρούσας ορίζεται η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ η οποία υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ τα αποτελέσματα του ελέγχου καθώς και κάθε πληροφορία σχετική με την πορεία εφαρμογής της ενίσχυσης της παρούσας.

4. Σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης υπέρβασης του ανώτατων ορίων της παρ. 2, συνεπεία υπέρβασης του ποσού, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, οι οποίες φροντίζουν για την ανάκτηση της χορηγηθείσας ενίσχυσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2024

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΔΟΥΚΟΥ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!