Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Υ.Α. 69656 ΕΞ 2024 Κοινοποίηση ενιαίου κωδικοποιημένου κειμένου με τη διοικητική κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την άμεση φορολογία.

Αριθμ. 69656 ΕΞ 2024

ΦΕΚ B' 3029/29.05.2024

Κοινοποίηση ενιαίου κωδικοποιημένου κειμένου με τη διοικητική κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την άμεση φορολογία.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4172/2013 (Α’ 167).

2. Την παρ. 55 του άρθρου 83 του ν. 5104/2024 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις - Συνταξιοδοτική διάταξη» (Α’ 58).

3. Την υπό στοιχεία 59170 ΕΞ 2021/20.5.2021 (Β’2188) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών Επιτροπής για την επεξεργασία της διοικητικής κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την άμεση φορολογία.

4. Το υπό στοιχεία 51773 ΕΞ 2024/09.04.2024 έγγραφο της Συντονίστριας της Επιτροπής, με το οποίο διαβιβάστηκε το επεξεργασμένο αρχείο με τη διοικητική κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την άμεση φορολογία των διατάξεων του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

5. Το υπ’ αρ. 190/2.5.2024 έγγραφο του Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.), με το οποίο διαβιβάστηκε το κείμενο της Διοικητικής Κωδικοποίησης του Κώδικα φορολογίας εισοδήματος, όπως διαμορφώθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης.

6. Το υπό στοιχεία 68138 ΕΞ 2024/16.05.2024 έγγραφο της Συντονίστριας της Επιτροπής, με το οποίο διαβιβάστηκε το κείμενο της διοικητικής κωδικοποίησης του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013, Α’ 167) επικαιροποιημένο μέχρι και τον ν. 5105/2024 (Α’ 61).

7. Τα άρθρα 13 και 14 σε συνδυασμό με τα άρθρα 75 - 83 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

9. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

10. Την υπό στοιχεία 102916 ΕΞ 2023/10.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β’ 4441).

11. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

12. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

13. Tο άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

14. Την περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Κοινοποιούμε ενιαίο διοικητικά κωδικοποιημένο κείμενο της νομοθεσίας για την άμεση φορολογία, του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το ενιαίο κωδικοποιημένο κείμενο της νομοθεσίας για την άμεση φορολογία είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και έχει λάβει την κάτωθι ψηφιακή υπογραφή:

ΑΔΑ: Ρ95ΦΗ – 59Γ

Digitally signed by Ministry of Digital Governance

Date:16.05.2024

18:49:08

68141

Location: Athens

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη σχετική εγκύκλιο στο σύνολό της

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2024

Ο Υφυπουργός

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!