Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υ.Α. 1105/134602/2024 Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των παρ. 2 και 3 του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 (L 095), σχετικά με τις διαδικασίες για την επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των επίσημων ελέγχων στον τομέα του κρέατος, του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και των αβγών, καθώς και τη λήψη διορθωτικών μέτρων.

Αριθμ. 1105/134602

ΦΕΚ B' 2881/22.05.2024

Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των παρ. 2 και 3 του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 (L 095), σχετικά με τις διαδικασίες για την επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των επίσημων ελέγχων στον τομέα του κρέατος, του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και των αβγών, καθώς και τη λήψη διορθωτικών μέτρων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 4691/2020 «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικό τομέα και άλλες διατάξεις» (Α’ 108),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (L 095).

3. Την από 4.4.2024 εισηγητική έκθεση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός - πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των παρ. 2 και 3 του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017 (L 95), σχετικά με τις διαδικασίες για την επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των επίσημων ελέγχων στον τομέα του κρέατος, του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και των αβγών (εφεξής επαλήθευση) και τη λήψη διορθωτικών μέτρων και ειδικότερα οι διαδικασίες που αφορούν:

α) Την εξακρίβωση της συμμόρφωσης των επίσημων ελέγχων με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία,

β) την εξακρίβωση της αποτελεσματικότητας, της καταλληλότητας, της ποιότητας και της συνοχής των επίσημων ελέγχων για την επίτευξη των στόχων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας,

γ) την αξιολόγηση της ομοιόμορφης εφαρμογής από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου των χρησιμοποιούμενων μεθόδων και πρακτικών των επισήμων ελέγχων και

δ) τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση του συστήματος επίσημων ελέγχων.

2. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στους επίσημους ελέγχους:

α) Στον τομέα του κρέατος που διενεργούνται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1384/41923/16.3.2018 (Β’ 1127) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

β) στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων που διενεργούνται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 838/51008/14.3.2019 (Β’ 964) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και

γ) στον τομέα των αβγών που διενεργούνται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1618/162339/22.6.2021 (Β’ 2734) απόφαση της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 2

Αρμόδια αρχή

Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων (εφεξής εποπτεύουσα αρχή) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται ως αρμόδια για:

α) Τη διεξαγωγή της επαλήθευσης σύμφωνα με το άρθρο 3,

β) την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος επαλήθευσης του άρθρου 4,

γ) τη σύνταξη των εκθέσεων επαλήθευσης του άρθρου 5,

δ) την παρακολούθηση της πορείας των απαιτούμενων διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών που περιγράφονται στις εκθέσεις επαλήθευσης και

ε) την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της επαλήθευσης.

Άρθρο 3

Διαδικασίες και αντικείμενο της επαλήθευσης

1. Η επαλήθευση διεξάγεται με τακτικούς ελέγχους επαλήθευσης, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα επαλήθευσης του άρθρου 4 και αποτελούνται από:

α) Τον διοικητικό έλεγχο των εγγράφων των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας, των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας, των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων (εφεξής ΔΑΟΚ, ΔΑΟ, ΔΑΟΑ, ΔΑΑΚ) για τον τομέα του κρέατος και των αβγών και της αρμόδιας κεντρικής Διεύθυνσης και των Εποπτειών του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ» (εφεξής ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) για τους τομείς του κρέατος, του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και των αβγών, τα οποία αποστέλλονται κατόπιν σχετικού αιτήματος της εποπτεύουσας αρχής ή/και

β) τους επιτόπιους ελέγχους και ειδικότερα:

αα) Τον έλεγχο των αρχείων που τηρεί ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ή/και οι ΔΑΟΚ/ΔΑΟ/ΔΑΟΑ/ΔΑΑΚ,

ββ) τη συνέντευξη με τους ελεγκτές των αρμοδίων αρχών ελέγχου σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της παρ. 2 του άρθρου 1,

γγ) τις ενδεχόμενες επισκέψεις σε επιχειρήσεις των τομέων των προϊόντων του κρέατος, του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και των αβγών, οι οποίες έχουν ήδη ελεγχθεί ή στις οποίες διεξάγεται έλεγχος από τις ανωτέρω αρμόδιες αρχές.

2. Αντικείμενο των ελέγχων επαλήθευσης της περ. α’ και της υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 1 αποτελεί η εξακρίβωση της πλήρους και ορθής εφαρμογής της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τους ελέγχους στους τομείς των προϊόντων ζωικής προέλευσης, σύμφωνα και με τις σχετικές οδηγίες που έχουν δοθεί από την εποπτεύουσα αρχή και την αλληλογραφία με τις αρμόδιες αρχές που διενεργούν τους επίσημους ελέγχους.

3. Η συνέντευξη της υποπερ. ββ’ της περ. β’ της παρ. 1 περιλαμβάνει συζήτηση επί ερωτήσεων σχετικών με τα θέματα της παρ. 2.

4. Η επίσκεψη σε επιχειρήσεις των τομέων των προϊόντων ζωικής προέλευσης της υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 1 πραγματοποιείται προκειμένου να επαληθευθεί ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, καθώς και τις σχετικές οδηγίες που έχουν δοθεί από την εποπτεύουσα αρχή και την αλληλογραφία με τις αρμόδιες αρχές που διενεργούν τους επίσημους ελέγχους.

5. Σε ειδικές ή επείγουσες καταστάσεις, η εποπτεύουσα αρχή, μετά από γραπτή εντολή του προϊσταμένου της, δύναται να προβαίνει σε έκτακτους ελέγχους επαλήθευσης σύμφωνα με τις παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα επαλήθευσης του άρθρου 4.

Άρθρο 4

Ετήσιο πρόγραμμα επαλήθευσης

1. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 15η Φεβρουαρίου κάθε έτους, η εποπτεύουσα αρχή καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα επαλήθευσης για το ίδιο έτος, το οποίο περιλαμβάνει το ακριβές αντικείμενο και περιεχόμενο των τακτικών ελέγχων επαλήθευσης του άρθρου 3 και το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής τους και το κοινοποιεί στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και για τους τρεις τομείς της παρ. 2 του άρθρου 1 και σε όλες τις ΔΑΟΚ/ΔΑΟ/ΔΑΟΑ/ΔΑΑΚ για τον τομέα του κρέατος και των αβγών.

2. Στους τομείς του κρέατος και των αβγών, το ετήσιο πρόγραμμα επαλήθευσης για τις ΔΑΟΚ/ΔΑΟ/ΔΑΟΑ/ΔΑΑΚ και τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καταρτίζεται βάσει ανάλυσης κινδύνου, η οποία διεξάγεται από την εποπτεύουσα αρχή και λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τα παρακάτω βασικά κριτήρια:

α) Την κατάταξη των επιχειρήσεων στους τομείς των προϊόντων ζωικής προέλευσης σε επίπεδο επικινδυνότητας (χαμηλό, μεσαίο, υψηλό), όπως αυτή πραγματοποιείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου, που καταρτίζει σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο των περ. α’ και γ’ της παρ. 2 του άρθρου 1, σε συνδυασμό με το πλήθος αυτών, ανά περιφερειακή ενότητα,

β) τον βαθμό υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος ελέγχου,

γ) το ιστορικό της εμφάνισης και της συχνότητας περιστατικών μη συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία,

δ) τα ευρήματα από την επαλήθευση προηγούμενων ετών, καθώς και το βαθμό συμμόρφωσης των ΔΑΟΚ/ΔΑΟ/ΔΑΟΑ/ΔΑΑΚ και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με τυχόν διορθωτικές ενέργειες. Περιλαμβάνει τον έλεγχο επαλήθευσης της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 3 σε τουλάχιστον 2 Δ.Α.Ο.Κ. και τον έλεγχο επαλήθευσης της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 σε τουλάχιστον μία Δ.Α.Ο.Κ., ενώ σε ό,τι αφορά στον ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ, περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν (1) διοικητικό έλεγχο.

3. Στον τομέα του γάλακτος το ετήσιο πρόγραμμα επαλήθευσης καταρτίζεται έτσι ώστε εντός τριετίας να ελεγχθούν όλες οι Εποπτείες και η κεντρική αρμόδια Διεύθυνση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ έστω μία φορά, με διοικητικό ή επιτόπιο έλεγχο.

4. Για κάθε έλεγχο επαλήθευσης που περιλαμβάνεται στο ετήσιο πρόγραμμα επαλήθευσης, με απόφαση του προϊσταμένου της εποπτεύουσας αρχής, συγκροτείται ομάδα επαλήθευσης, αποτελούμενη από τουλάχιστον δύο (2) υπαλλήλους της ιδίας ως άνω υπηρεσίας, οι οποίοι διεξάγουν την επαλήθευση σύμφωνα με το άρθρο 3.

5. Κατά την διεξαγωγή των ελέγχων επαλήθευσης, οι αρμόδιες αρχές ή οι επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 συνεργάζονται και βοηθούν την εποπτεύουσα αρχή και παρέχουν σε αυτήν πρόσβαση στους χώρους και στις εγκαταστάσεις τους, καθώς και σε αρχεία ή έγγραφα που σχετίζονται με αντικείμενο του ελέγχου επαλήθευσης.

Άρθρο 5

Εκθέσεις επαλήθευσης - Διορθωτικά μέτρα - Ολοκλήρωση προγράμματος

1. Η ομάδα επαλήθευσης της παρ. 4 του άρθρου 4 συντάσσει σχέδιο έκθεσης επαλήθευσης, εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του τακτικού ή του έκτακτου ελέγχου επαλήθευσης της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 3 ή από την ημερομηνία παραλαβής των απαιτούμενων εγγράφων στην περίπτωση του τακτικού ή του έκτακτου ελέγχου επαλήθευσης της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 3, το οποίο περιλαμβάνει:

α) Τη λεπτομερή διαδικασία και το αντικείμενο του ελέγχου επαλήθευσης,

β) τα ευρήματα του ελέγχου επαλήθευσης,

γ) τις τυχόν απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες και τις προληπτικές ενέργειες,

δ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών.

2. Το σχέδιο της έκθεσης επαλήθευσης αποστέλλεται για παρατηρήσεις στην υπηρεσία που έχει ελεγχθεί, η οποία, εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του σχεδίου της έκθεσης, ενημερώνει την εποπτεύουσα αρχή για αυτές. Εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή των παρατηρήσεων ή από την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η ομάδα επαλήθευσης συντάσσει την τελική έκθεση επαλήθευσης, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία των περ. α’ έως δ’ της παρ. 1. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της περ. δ’ της παρ. 1 δύναται να είναι τροποποιημένο σε σχέση με αυτό του σχεδίου της έκθεσης επαλήθευσης της παρ. 1.

3. Ο έλεγχος επαλήθευσης της παρ. 1 του άρθρου 3 ή ο έκτακτος έλεγχος επαλήθευσης της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, ολοκληρώνεται με την έκδοση της τελικής έκθεσης επαλήθευσης, η οποία υπογράφεται από την ομάδα επαλήθευσης και αποστέλλεται στην υπηρεσία που έχει ελεγχθεί με κοινοποίηση, κατά περίπτωση, στον αντίστοιχο Περιφερειάρχη, στη Διοίκηση του ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ και στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ.

4. Από την ημερομηνία έκδοσης της τελικής έκθεσης επαλήθευσης και σε χρονικό διάστημα που ορίζεται σε αυτήν, η υπηρεσία που έχει ελεγχθεί υλοποιεί τις τυχόν διορθωτικές ή/και προληπτικές ενέργειες και τεκμηριώνει την ολοκλήρωση της υλοποίησής τους.

5. Η εποπτεύουσα αρχή παρακολουθεί την πορεία των απαιτούμενων διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών, αξιολογεί τα αποτελέσματα του ετήσιου προγράμματος επαλήθευσης και μεριμνά για τυχόν ενέργειες όπου αυτό απαιτείται καθώς και για τη διάδοση βέλτιστων εφαρμοζόμενων πρακτικών, όπως αυτές προκύπτουν κατά την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος επαλήθευσης.

6. Η εποπτεύουσα αρχή αναλύει τα αποτελέσματα του ετήσιου προγράμματος επαλήθευσης και κοινοποιεί τα αποτελέσματα της σχετικής ανάλυσης στις ελεγχόμενες υπηρεσίες και τις προϊστάμενες αρχές τους.

Άρθρο 6

Μεταβατικές διατάξεις

Το πρώτο ετήσιο πρόγραμμα επαλήθευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, δύναται να καταρτισθεί χωρίς την ανάλυση κινδύνου της παρ. 2 του άρθρου 4 και τη σχετική συχνότητα ελέγχων της παρ. 3 του άρθρου 4.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαϊου 2024

Ο Υπουργός

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!