Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1056741 ΕΞ 2024 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής για θέματα που αφορούν στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1056741 ΕΞ 2024

ΦΕΚ B’ 2819/17.05.2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 12 και διορθώσεις σφαλμάτων Β’ 52, Β’ 234 και Β’ 1032), ως προς την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής για θέματα που αφορούν στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα των άρθρων 2 και 7, των παρ. 1, 5 και 6 του άρθρου 14, του άρθρου 19, καθώς και των παρ. 1 έως και 5 του άρθρου 41 του νόμου αυτού,

β) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 65 αυτού,

γ) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ειδικότερα της παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4468/2017 (Α’ 61),

δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17),

ε) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/ 05-01-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 12 και διορθώσεις σφαλμάτων Β’ 52, Β’ 234 και Β’ 1032).

3. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28-09-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498).

4. Την υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30-09-2021 απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης «Έγκριση του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών».

5. Το από 23/04/2024 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ.

6. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις: υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

7. Την ανάγκη παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής στον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Ο.Υ. των Υπεύθυνων Δηλώσεων που απαιτούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων της ΑΑΔΕ που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας και την ανεμπόδιστη υλοποίηση των έργων αυτών.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 12 και διορθώσεις σφαλμάτων Β’ 52, Β’ 234 και Β’ 1032) και ειδικότερα, προσθέτουμε νέα υποπερίπτωση α1) στην υποπαρ. 1 της παρ. Β αυτής, ως εξής:

«α1) στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομιών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.):

Υπεύθυνες Δηλώσεις περί μη σύγκρουσης συμφερόντων κατά τη διεξαγωγή των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ή περί των κατάλληλων μέτρων που ελήφθησαν προς διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και αποφυγής στρεβλώσεων του ανταγωνισμού σε περίπτωση εντοπισμού τέτοιων περιπτώσεων.».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’ 12 και διορθώσεις σφαλμάτων Β’ 52, Β’ 234 και Β’ 1032) απόφαση.

Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2024

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!