Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 35824/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/2024 Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπό στοιχεία 21402/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/05.10.2023

Αριθμ. 35824/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36

ΦΕΚ B' 2603/01.05.2024

Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπό στοιχεία 21402/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/05.10.2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση επιδότησης προσωρινής στέγασης με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης κατοίκων που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Φθιώτιδας και Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 5844).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Της παρ. 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 867/1979 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28.7.78 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας “περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων”» (Α’ 24), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 (Α’ 25),

2. του άρθρου 2 της από 26.03.1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Α’ 203),

3. του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 (Α’ 203), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παρ. 42 και 43 του άρθρου 1 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Α’ 123),

4. του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1266/1982 «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 81) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 1418/1984 «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α’ 23),

5. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

6. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και ιδίως των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80, όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4337/2015 (Α’ 129),

7. του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

8. του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),

9. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1),

10. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

11. του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

12. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,

13. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),

14. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151), σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123) καθώς και του π.δ. 46/2021 «Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 “Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών” (Α’ 151)» (Α’ 119),

15. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181) σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123) και το π.δ. 47/2021 (Α’ 121),

16. του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (Α’ 161),

17. των άρθρων 7 και 14 του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

18. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

19. της υπό στοιχεία οικ. 617/ΓΔζ1/24.07.2018 (Β’ 3019) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τη σύσταση Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών,

20. της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β’ 746),

21. της υπό στοιχεία Υ12/07.07.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση (Β’ 4403),

22. της υπό στοιχεία ΥΠ512/10.7.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Τριαντόπουλο» (Β’ 4438) και

23. της υπό στοιχεία 102928ΕΞ2023/10.07.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441).

Β. Έχοντας υπόψη:

1. Την υπό στοιχεία 20875/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/ 04.10.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Φθιώτιδας και Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 5813, διόρθωση σφάλματος Β’ 5842, τροποποιήσεις Β’ 6842, Β’ 7130, ΑΔΑ: Ψ02Ο46ΝΠΙΘ-3ΣΘ).

2. Την υπό στοιχεία 45008/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/ 29.12.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Φθιώτιδας και Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, γ) Ανατολικής Αττικής, Νήσων και Νότιου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και δ) Αργολίδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 7536, ΑΔΑ: ΨΩΞΣ46ΝΠΙΘ-76Ο).

3. Την υπό στοιχεία 21402/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/05.10.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Eθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Χορήγηση επιδότησης προσωρινής στέγασης με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης κατοίκων που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Φθιώτιδας και Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 5844, ΑΔΑ: 9Η8Τ46ΝΠΙΘ-ΜΔΩ).

4. Την υπό στοιχεία 27804/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/02.11.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Eθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 21402/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/ Α36/05.10.2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση επιδότησης προσωρινής στέγασης με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης κατοίκων που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Φθιώτιδας και Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 6298, ΑΔΑ: ΨΘ8046ΝΠΙΘ-7ΗΗ).

5. Την υπό στοιχεία 36943/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/01.12.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Eθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 21402/ΔΑΕΦΚΚΕ/Α36/05.10.2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση επιδότησης προσωρινής στέγασης με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης κατοίκων που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Φθιώτιδας και Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 6839, ΑΔΑ: 9Δ3Ε46ΝΠΙΘ-Δ7Η).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’98) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη περίπου 1.200.000 € σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα του Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών - Υποπρόγραμμα Β - Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, και η οποία θα επιβαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΝΑ 853 του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εντός των ορίων του ισχύοντος ΜΠΔΣ.

7. Την υπό στοιχεία 31996/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ/18.04.2024 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των πληγέντων για την προσωρινή στέγασή τους.

Και επειδή

  • Σύμφωνα με την υπό στοιχεία 27804/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/2.11.2023 (Β’ 6298, ΑΔΑ: ΨΘ8046ΝΠΙΘ-7ΗΗ) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δύναται, μετά από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών, με όμοια κοινή υπουργική απόφαση να παραταθεί η διάρκεια χορήγησης της επιδότησης προσωρινής στέγασης πέραν του αποκλειστικού χρονικού διαστήματος των τριών (3) μηνών και έως ένα (1) έτος.
  • Στην από 11.04.2024 συνεδρίαση η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής (Κ.Ε.Κ.Α.) εισηγήθηκε για την περαιτέρω αύξηση της χρονικής διάρκειας χορήγησης της επιδότησης προσωρινής στέγασης, κατά επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, από τη λήξη του χρονικού διαστήματος που ορίζει η υπό στοιχεία 36943/ ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/01.12.2023 κοινή υπουργική απόφαση, για τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 και για τη διενέργεια της αξιολόγησης των φακέλων που υποβάλλουν οι δικαιούχοι χορήγησης της επιδότησης προσωρινής στέγασης, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, το τρίτο τρίμηνο εφαρμογής του σχετικού μέτρου κρατικής αρωγής.
  • Οι έλεγχοι των πληγέντων κτηρίων από τις αρμόδιες επιτροπές της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συνεχίστηκαν και μετά τις 6 Ιανουαρίου 2024 και βάσει των ελέγχων οριοθετούνται περιοχές που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην υπό στοιχεία 20875/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/04.10.2023 κοινή υπουργική απόφαση ως πληγείσες περιοχές.
  • Υφίστανται ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023, βρίσκεται σε περιοχές που έχουν οριοθετηθεί με κοινή υπουργική απόφαση και δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση στην διαδικτυακή πλατφόρμα «arogi.gov.gr».
  • Υφίστανται ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί και έχει ενταχθεί στην «κατηγορία Γ» που αιτήθηκαν, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας «arogi.gov.gr», επιδότηση προσωρινής στέγασης και δεν υπέβαλαν εντός τριμήνου από την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγησή της,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 21402/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/05.10.2023 (Β’ 5844) κοινής υπουργικής απόφασης, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Το πρώτο εδάφιο της παρ. «Β.1.1. Αίτηση χορήγησης 1ου τριμήνου Επιδότησης» του κεφ. «Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ» της υπό στοιχεία 21402/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/05.10.2023 (Β’ 5844) κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Β.1.1. Αίτηση χορήγησης 1ου τριμήνου Επιδότησης Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 12η Μαΐου 2024 για την υποβολή, από τους ενδιαφερόμενους, αίτησης για χορήγηση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης.».

Άρθρο 2

Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο του ΚΕΦ. «Δ.2. ΔΕΥΤΕΡΟ (2ο) ΤΡΙΜΗΝΟ» της υπό στοιχεία 21402/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/ Α36/05.10.2023 (Β’ 5844) κοινής υπουργικής απόφασης, ως ακολούθως:

«Για την επίσπευση της χορήγησης της επιδότησης προσωρινής στέγασης του 2ου τριμήνου, οι αιτούντες που έχουν κριθεί, με αποφάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας, δικαιούχοι επιδότησης προσωρινής στέγασης 1ου τριμήνου, μπορούν να υποβάλουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.grΕΨΠ)) στην αρμόδια υπηρεσία στην οποία θα δηλώνεται ότι:

«Επιθυμώ την επίσπευση της χορήγησης επιδότησης προσωρινής στέγασης 2ου τριμήνου με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης (διαγράφεται ότι δεν ισχύει).

- Έχω κριθεί δικαιούχος επιδότησης προσωρινής στέγασης 1ου τριμήνου με την υπό στοιχεία ……………….………………. (συμπληρώνεται ο αριθμός της απόφασης) απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας.

- Έχω υποβάλλει/Δεν έχω υποβάλλει (διαγράφεται ότι δεν ισχύει) αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση επιδότησης προσωρινής στέγασης 2ου τριμήνου, που απαιτούνται βάσει του κεφ. «Δ.2. ΔΕΥΤΕΡΟ (2ο) ΤΡΙΜΗΝΟ» της υπό στοιχεία 21402/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/05.10.2023 (Β’ 5844) κοινής υπουργικής απόφασης, ως ισχύει.

- Ενημερώθηκα και συμφωνώ ότι εάν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας διαπιστωθεί ψευδής δήλωση, ανακριβή στοιχεία που τροποποιούν ή δεν αποτυπώνουν ορθά τη φορολογική κατάσταση (περιουσιακή κατάσταση, φορολογικό Μητρώο κ.λπ.) ή και κατά τον έλεγχο για την καταβολή και εκκαθάριση του δικαιούμενου ποσού επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης διαπιστωθεί ότι δεν είμαι δικαιούχος της εν λόγω επιδότησης θα επιβληθούν πέραν των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις κυρώσεων, η άμεση επιστροφή προς το ελληνικό Δημόσιο της χορηγηθείσας επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, το οποίο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.».

Η ανωτέρω Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για την επίσπευση της χορήγησης της επιδότησης προσωρινής στέγασης του 2ου τριμήνου, πρέπει να υποβληθεί:

- Εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης, στην περίπτωση που ο αιτών κρίθηκε δικαιούχος χορήγησης επιδότησης προσωρινής στέγασης 1ου τριμήνου, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία εκδόθηκε έως την ημερομηνία δημοσίευσης σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας.

- Εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης με την οποία ο αιτών κρίθηκε δικαιούχος χορήγησης επιδότησης προσωρινής στέγασης 1ου τριμήνου, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία εκδόθηκε μετά την ημερομηνία δημοσίευσης σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή των δικαιολογητικών, όπως αυτά καθορίζονται στο Κεφ. «Δ.2. ΔΕΥΤΕΡΟ (2ο) ΤΡΙΜΗΝΟ», τα οποία αφορούν στην επιδότηση προσωρινής στέγασης 2ου τριμήνου, είναι ανεξάρτητη της προαναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης η οποία αφορά αποκλειστικά στην επίσπευση της χορήγησης προσωρινής στέγασης 2ου τριμήνου.

Ορίζεται προθεσμία για την υποβολή, από όλους τους δικαιούχους επιδότησης προσωρινής στέγασης 1ου τριμήνου, των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο κεφ. «Δ.2. ΔΕΥΤΕΡΟ (2ο) ΤΡΙΜΗΝΟ»:

- έως 31 Μαΐου 2024, για όλους τους δικαιούχους που έχουν κριθεί με αποφάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας που εκδόθηκαν έως την ημερομηνία δημοσίευσης σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης,

- εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης με την οποία κρίθηκαν δικαιούχοι με αποφάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας που εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης.

Σε περίπτωση μη υποβολής από τους δικαιούχους προσωρινής στέγασης 1ου τριμήνου, εντός των ανωτέρω προθεσμιών, των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο Κεφ. «Δ.2. ΔΕΥΤΕΡΟ (2ο) ΤΡΙΜΗΝΟ», η αρμόδια υπηρεσία θα προβεί σε ενέργειες για την άμεση επιστροφή προς το Ελληνικό Δημόσιο της χορηγηθείσας επιδότησης προσωρινής στέγασης, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, το οποίο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 3

Καταργείται η προθεσμία των τριών (3) μηνών από την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής που αναφέρεται στο πέμπτο καθώς και στο τελευταίο εδάφιο του Κεφ. Ε. της υπό στοιχεία 21402/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/05.10.2023 (Β’ 5844) κοινής υπουργικής απόφασης, ως ισχύει.

Άρθρο 4

O τίτλος και το πρώτο εδάφιο του Κεφ. Ε. της υπό στοιχεία 21402/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/05.10.2023 (Β’ 5844) κοινής υπουργικής απόφασης, τροποποιείται ως εξής:

«Ε.1. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ»

Εγκρίνεται ανώτατο χρονικό διάστημα, χορήγησης επιδότησης προσωρινής στέγασης με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης, δώδεκα (12) μηνών σε ιδιοκτήτες και έξι (6) μηνών σε ενοικιαστές, κατοικιών οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τις αρμόδιες επιτροπές της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, δεν έχουν χαρακτηριστεί προσωρινά ακατάλληλες για χρήση, επικίνδυνες για χρήση, δομημένες από ευτελή υλικά, επικινδύνως ετοιμόρροπες ή ολοσχερώς κατεστραμμένες και έχουν ενταχθεί στην «Κατηγορίας Γ» για τη χορήγηση έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γα) του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 17143/11.09.2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής, σε πολίτες που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα» (Β’ 5406).

Άρθρο 5

Προστίθεται στην υπό στοιχεία 21402/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/05.10.2023 (Β’ 5844) κοινή υπουργική απόφαση, νέο κεφάλαιο ως εξής:

Ε.2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ

i. Ορίζεται καταληκτική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης για την υποβολή αίτησης συνοδευόμενης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο Ε1, στην περίπτωση που ο αιτών κρίθηκε δικαιούχος χορήγησης επιδότησης προσωρινής στέγασης 1ου τριμήνου, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία εκδόθηκε έως την ημερομηνία δημοσίευσης σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας.

ii. Ορίζεται καταληκτική προθεσμία ενός (1) μηνός από την έκδοση απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας για τη χορήγηση επιδότησης προσωρινής στέγασης 1ου τριμήνου, στην περίπτωση έκδοσής της μετά την ημερομηνία δημοσίευσης σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας, για την υποβολή αίτησης συνοδευόμενης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο Ε1.

Επισημαίνεται ότι:

  • Τα δικαιολογητικά του κεφαλαίου Ε1 αποτελούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον έλεγχο ορθότητας χορήγησης επιδότησης προσωρινής στέγασης του 1ου και του 2ου τριμήνου.
  • Για τη χορήγηση επιδότησης προσωρινής στέγασης με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης, για το 3ο και 4ο τρίμηνο, για τους ιδιοκτήτες ή χρήστες κατά δωρεάν παραχώρηση των πληγεισών κατοικιών, ισχύουν όσα αναγράφονται στο Κεφ «Δ.3. ΕΠΟΜΕΝΑ ΤΡΙΜΗΝΑ»

Άρθρο 6

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία 21402/ΔΑΕΦΚΚΕ/Α36/05.10.2023 (Β’ 5844) κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 1 Μαΐου 2024

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!