Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 45008/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/2023 Στεγαστική συνδρομή για αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023

Αριθμ. 45008/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325

ΦΕΚ B' 7536/31.12.2023

Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Φθιώτιδας και Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, γ) Ανατολικής Αττικής, Νήσων και Νότιου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και δ) Αργολίδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. Της από 28.07.1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορ. Ελλάδος και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» (Α’ 117), η οποία κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 867/1979 (Α’ 24), καθώς και το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α’ 25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261), βάσει του οποίου εκδίδεται η παρούσα απόφαση.

2. Του άρθρου 2 της από 26.03.1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» (Α’ 75), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Α’ 203), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 (Α’ 203), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παρ. 42 και 43 του άρθρου 1 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Α’ 123).

3. Του ν. 128/1975 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος» (Α’ 178).

4. Του τελευταίου εδάφιου της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 81), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 1418/1984 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α’ 23).

5. Της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1283/1982 «Για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων» (Α’ 114).

6. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

7. Των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4337/2015 (Α’ 129).

8. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

9. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

10. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151) και ειδικότερα τα άρθρα 47, 48, 49 και 50, σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 46/2021 (Α’ 119).

11. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).

12. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123), ως ισχύει.

13. Του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).

14. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 47/2021 (Α’ 121).

15. Των άρθρων 7 και 14 του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

16. Του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

17. Του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

18. Της υπό στοιχεία Υ11/07.07.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4403).

19. Της υπό στοιχεία Υ10/07.07.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4403).

20. Της υπό στοιχεία ΥΠ512/10.7.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Τριαντόπουλο» (Β’ 4438).

21. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β’ 746).

22. Της υπ’ αρ. 50148/542/24.06.1992 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου «Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα» (Β’ 420).

23. Της υπ’ αρ. 1299/07.04.2003 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «’Εγκριση του από 07.04.2003 Γενικού Σχεδίου πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ”» (Β’ 423).

24. Tης υπό στοιχεία 270999/Δ5/01.09.2022 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση εφαρμογής νέου ενιαίου τιμολογίου υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής» (Β’ 4663).

25. Της υπό στοιχεία οικ. 3645/Δ.Β10/28.08.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από πλημμύρες και την έκδοση σχετικών αδειών επισκευής» (Β’ 1894).

26. Της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ. 3073/Α321/ 16.04.2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από πλημμύρες» (Β’ 1577 και διόρθωσης σφάλματος Β’ 1877).

27. Της υπ’ αρ. 17176/11.09.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτης αρωγής, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν αρχής γενομένης από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα» (Β’ 5405).

28. Της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-K.E./20875/Α325/ 04.10.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Φθιώτιδας και Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 5813, διόρθωση σφάλματος Β’ 5842, τροποποιήσεις Β’ 6842, Β’ 7130).

29. Του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 1315/2023, της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά και κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (OJL 187, 26-6-2014, p. 1-78) και ιδίως το άρθρο 50.

30. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2472/2022 (που αντικαθιστά τον 702/2014) της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2022 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 37.

31. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2473/2022 (που αντικαθιστά τον 1388/2014) της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2022 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 49.

32. Του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 651/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 1315/2023, του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 2472/2022 και του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 2473/2022, σχετικά με τον ορισμό της «επιχείρησης».

33. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες:

Α) Σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΝΑ 271, δαπάνη ύψους 13.515.650 € περίπου για την παροχή Δωρεάν Κρατικής Αρωγής και των εξόδων κίνησης των μηχανικών που θα διενεργήσουν αυτοψίες.

Β) Σε βάρος του λογαριασμού του ν. 128/1975 (Α’ 178), δαπάνη ύψους 1.032.980 € περίπου για την κάλυψη των τόκων των χορηγούμενων δανείων.

Β. Έχοντας υπόψη:

1. Το υπ’ αρ. 1078054/08.09.2023 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο γνωστοποίησαν στην υπηρεσία μας την πλημμύρα της 6ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Π.Ε. Πειραιά, Νήσων και Ανατολικής Αττικής.

2. Το υπ’ αρ. 1129996/20.09.2023 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πειραιά - Νήσων, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο γνωστοποίησαν στην υπηρεσία μας την πλημμύρα της 6ης Σεπτεμβρίου 2023 στον Δήμο Πόρου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

3. Το υπ’ αρ. 1118075/18.09.2023 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, με θέμα «2η Ενημέρωση σχετικά με την εκδήλωση φυσικής καταστροφής (πλημμυρικά φαινόμενα) σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής στις 06.09.2023».

4. Το υπ’ αρ. 1278822/20.10.2023 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, με τα συνημμένα του, με θέμα «3η Ενημέρωση σχετικά με τις περιοχές που έχουν πληγεί από την εκδήλωση φυσικής καταστροφής (πλημμυρικά φαινόμενα) σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής στις 06.09.2023. - Ενημέρωση για περιοχές του Δήμου Λαυρεωτικής».

5. Το υπ’ αρ. 1310307/26.10.2023 αίτημα από το Τμήμα Πειραιά Νήσων, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, με τα συνημμένα του, για οριοθέτηση των Δήμων Αίγινας, Σαλαμίνας και Τροιζηνίας - Μεθάνων, από την πλημμύρα της 6ης Σεπτεμβρίου 2023.

6. Το υπ’ αρ. 21268/24.10.2023 αίτημα από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σαλαμίνος, της Περιφέρειας Αττικής, με τα συνημμένα του, για οριοθέτηση του Δήμου Σαλαμίνας, από την πλημμύρα της 6ης έως 7ης Σεπτεμβρίου 2023.

7. Το υπ’ αρ. 1347130/03.11.2023 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, με τα συνημμένα του, με θέμα «Διαβίβαση συγκεντρωτικής κατάστασης πληγεισών επιχειρήσεων από την πλημμύρα της 6ης Σεπτεμβρίου 2023 στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής».

8. Το υπ’ αρ. 1412147/16.11.2023 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, με τα συνημμένα του, με θέμα «Διαβίβαση πρακτικού αυτοψιών Δήμου Κρωπίας που αφορά την εκδήλωση φυσικής καταστροφής λόγω της πλημμύρας της 6ης Σεπτεμβρίου 2023 με την ονομασία “Daniel” και αίτημα οριοθέτησης της εν λόγω περιοχής».

9. Το υπ’ αρ. 1396916/14.11.2023 αίτημα από το Τμήμα Πειραιά Νήσων, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, με τα συνημμένα του, για οριοθέτηση των Δήμων Αίγινας, Σαλαμίνας και Τροιζηνίας - Μεθάνων, από την πλημμύρα της 6ης Σεπτεμβρίου 2023.

10. Το υπό στοιχεία 34149/ΓΔστ1/21.11.2023 έγγραφο της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., με τα συνημμένα του, με θέμα «Αίτημα οριοθέτησης πληγεισών περιοχών στους Δήμους Αίγινας, Σαλαμίνας και Τροιζηνίας - Μεθάνων λόγω της κακοκαιρίας “Daniel” στις 6.9.2023».

11. Τα από 15.12.2023 και 21.12.2023 μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, που αφορά στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πλημμύρα της 6ης Σεπτεμβρίου 2023 στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.

12. Το υπό στοιχεία 39265/ΓΔστ1/08.12.2023 έγγραφο της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., με τα συνημμένα του, με θέμα «Διαβίβαση στοιχείων (πλημμύρες 6.9.2023 Κεντρικός και Νότιος Τομέας Αθηνών)».

13. Το υπό στοιχεία 39267/ΓΔστ1/08.12.2023 έγγραφο της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., με τα συνημμένα του, με θέμα «Διαβίβαση στοιχείων (πλημμύρες 6.9.2023 Δήμος Αλίμου)».

14. Το υπ’ αρ. 188204/07.09.2023 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ευβοίας, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο γνωστοποίησαν στην υπηρεσία μας την πλημμύρα της 5ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές του Δήμου Καρύστου της Π.Ε. Ευβοίας.

15. Το υπ’ αρ. 14766/27.10.2023 αίτημα από το Τμήμα Μελετών Έργων Προμηθειών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, του Δήμου Καρύστου, για οριοθέτηση του Δήμου Καρύστου, από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023.

16. Το υπό στοιχεία οικ. 200464/22.09.2023 αίτημα από το Περ. Συν. Κρατικής Αρωγής, της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τα συνημμένα του, για οριοθέτηση του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, από την πλημμύρα της 5ης Σεπτεμβρίου 2023.

17. Το υπό στοιχεία οικ. 216239/12.10.2023 αίτημα από το Περ. Συν. Κρατικής Αρωγής, της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τα συνημμένα του, για οριοθέτηση του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, από την πλημμύρα της 5ης Σεπτεμβρίου 2023.

18. Το υπ’ αρ. 305595/07.09.2023 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με το οποίο γνωστοποίησαν στην υπηρεσία μας τις πλημμύρες της 5ης έως 6ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές του Δήμου Ερμιονίδας της Π.Ε. Αργολίδας.

19. Το υπ’ αρ. 8681/19.09.2023 έγγραφο του Δήμου Ερμιονίδας της Π.Ε. Αργολίδας, με θέμα «Έλεγχος κατοικιών στον Δήμο Ερμιονίδας».

20. Το υπ’ αρ. 305553/07.09.2023 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με το οποίο γνωστοποίησαν στην υπηρεσία μας την πλημμύρα της 6ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές του Δήμου Επιδαύρου της Π.Ε. Αργολίδας.

21. Το υπ’ αρ. 44680/25.10.2023 (ορθή επανάληψη) αίτημα από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαμιέων, της Π.Ε. Φθιώτιδας, για οριοθέτηση του Δήμου Λαμιέων, από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023.

22. Το υπ’ αρ. 234470/06.11.2023 έγγραφο του Περιφερειακού Συντονιστή Κρατικής Αρωγής Π.Ε. Φθιώτιδας, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τα συνημμένα του, που αφορά διαβίβαση αίτησης.

23. Το υπ’ αρ. 237293/08.11.2023 έγγραφο του Τμήματος Π.Ε. Φθιώτιδας, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με θέμα «Διαβίβαση αιτήματος τροποποίησης οριοθέτησης πλημμυρόπληκτων περιοχών στον Δήμο Δομοκού, της Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023».

24. Το υπ’ αρ. οικ. 272685/18.12.2023 αίτημα από τον Περιφερειακό Συντονιστή Κρατικής Αρωγής της Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τα συνημμένα του, για συμπληρωματική οριοθέτηση της Π.Ε. Φθιώτιδας, από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023.

25. Το υπ’ αρ. 483442/04.12.2023 νέο αίτημα από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, για συμπληρωματική οριοθέτηση στις Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023.

26. Το από 05.12.2023 μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, που αφορά στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 στις Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

27. Το υπ’ αρ. 479183/30.11.2023 αίτημα από το Συντονιστή Κρατικής Αρωγής Π.Ε. Λάρισας, του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Λάρισας, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με τα συνημμένα του, για συμπληρωματική οριοθέτηση στην Π.Ε. Λάρισας, από τις πλημμύρες της 4ης έως 8ης Σεπτεμβρίου 2023.

28. Το υπ’ αρ. 21167/19.10.2023 αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ελασσόνας, Π.Ε. Λάρισας, με τα συνημμένα του, για οριοθέτηση της κοινότητας Καρυάς της Δ.Ε. Καρυάς του Δήμου Ελασσόνας.

29. Το υπ’ αρ. 12095/29.09.2023 αίτημα του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, της Π.Ε. Λάρισας, με τα συνημμένα του, για οριοθέτηση του Δήμου Αγιάς, από τις πλημμύρες της 4ης έως 5ης Σεπτεμβρίου 2023.

30. Το υπ’ αρ. 12934/18.10.2023 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, της Π.Ε. Λάρισας, με τα συνημμένα του, με θέμα «2η Αποστολή στοιχείων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τα πλημμυρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα από τη Δευτέρα 04/09/2023 μέχρι την Τρίτη 05/09/2023 σε περιοχές του Δήμου Αγιάς».

31. Το υπ’ αρ. 13745/07.11.2023 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, της Π.Ε. Λάρισας, με τα συνημμένα του, με θέμα «3η Αποστολή στοιχείων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τα πλημμυρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα από τη Δευτέρα 04/09/2023 μέχρι την Τρίτη 05/09/2023 σε περιοχές του Δήμου Αγιάς».

32. Το υπ’ αρ. 422417/24.10.2023 έγγραφο του Περιφερειακού Συντονιστή Κρατικής Αρωγής Π.Ε. Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με τα συνημμένα του, με θέμα «Διαβίβαση αιτήσεων που αφορούν ζημιές σε κτήρια».

33. Το από 18.12.2023 μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από τη Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., που αφορά στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 στην Π.Ε. Καρδίτσας.

34. Το υπ’ αρ. 383364/29.09.2023 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με θέμα «Οριοθέτηση πληγεισών περιοχών από τη ΘΕΟΜΗΝΙΑ “DANIEL” που επλήγησαν από τις πλημμύρες, κατολισθήσεις στις 04 έως 11-09-2023 σε περιοχές της Π.Ε. Τρικάλων».

35. Το υπ’ αρ. 413488/18.10.2023 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με τα συνημμένα του, με θέμα «Διεύρυνση οριοθέτησης περιοχών που επλήγησαν από την θεομηνία “DANIEL” από 4/9/23 έως και 11/09/2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων».

36. Το υπ’ αρ. 504012/14.12.2023 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με τα συνημμένα του, με θέμα «Διεύρυνση οριοθέτησης περιοχών που επλήγησαν από την θεομηνία “DANIEL” από 4/9/23 έως και 11/09/2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων».

37. Το υπ’ αρ. 12090/10.09.2023 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων, με τα συνημμένα του, με θέμα «Διαβίβαση αιτήσεων σχετικά με ζημιές που προκλήθηκαν στις κτιριακές υποδομές των επιχειρήσεων στο Δήμο Πύλης από την καταιγίδα Daniel».

38. Το υπ’ αρ. 12525/22.09.2023 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων, με τα συνημμένα του, που αφορά διαβίβαση αίτησης.

39. Το υπ’ αρ. 12521/22.09.2023 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων, με τα συνημμένα του, με θέμα «Διαβίβαση αιτήσεων των Δ.Ε. Αιθήκων σχετικά με ζημιές που προκλήθηκαν σε κτιριακές υποδομές στο Δήμο Πύλης από την καταιγίδα Daniel».

40. Το υπ’ αρ. 12497/22.09.2023 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων, με τα συνημμένα του, με θέμα «Διαβίβαση αιτήσεων των Δ.Ε. Πύλης σχετικά με ζημιές που προκλήθηκαν σε κτιριακές υποδομές στο Δήμο Πύλης από την καταιγίδα Daniel».

41. Το υπ’ αρ. 12514/22.09.2023 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων, με τα συνημμένα του, με θέμα «Διαβίβαση αιτήσεων των Δ.Ε. Πιαλείων σχετικά με ζημιές που προκλήθηκαν σε κτιριακές υποδομές στο Δήμο Πύλης από την καταιγίδα Daniel».

42. Το υπ’ αρ. 12487/22.09.2023 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων, με τα συνημμένα του, με θέμα «Διαβίβαση αιτήσεων των Δ.Ε. Γόμφων σχετικά με ζημιές που προκλήθηκαν σε κτηριακές υποδομές στο Δήμο Πύλης από την καταιγίδα Daniel».

43. Το υπ’ αρ. 14133/27.10.2023 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Πολ. Περ. και Τ.Υ. του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων, με τα συνημμένα του, με θέμα «Παροχή στοιχείων καταστροφών/βλαβών στα Δημοτικά Κτήρια του Δήμου Πύλης και ορισμός συνοδών κλιμακίων αυτοψιών».

44. Το υπ’ αρ. 14187/27.10.2023 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων, με τα συνημμένα του, με θέμα «Διαβίβαση αιτήσεων σχετικά με ζημιές που προκλήθηκαν στις κτιριακές υποδομές των επιχειρήσεων στο Δήμο Πύλης από την κακοκαιρία Daniel».

45. Τις αυτοψίες που διενήργησαν μηχανικοί της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε κτήρια που επλήγησαν από τις πλημμύρες του θέματος.

46. Το υπ’ αρ. 394528/28.12.2023 έγγραφο του Τμήματος Δημοσιονομικών Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

47. Την υπ’ αρ. 393787/27.12.2023 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

48. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους περιοχών των Περιφερειών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Πελοποννήσου από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023.

49. Το «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ”» (Β’ 423), σύμφωνα με το οποίο η πλημμύρα ορίζεται ως φυσική καταστροφή.

50. Το γεγονός ότι οι πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Πελοποννήσου ορίζονται ως φυσικές καταστροφές.

Και επειδή:

Από την τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023 σε περιοχές των Περιφερειών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Πελοποννήσου προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε πολλά κτήρια,

αποφασίζουμε:

1. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

1.1. Εφαρμόζουμε αναλόγως τις διατάξεις της από 28.07.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 κ.λπ.», η οποία κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους ν. 867/1979 (Α’ 24), ν. 1048/1980 (Α’ 101), ν. 1133/1981 (Α’ 54), ν. 1190/1981 (Α’ 203), ν. 1283/1982 (Α’ 114), και με το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α’ 25), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261), καθώς και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις που ισχύουν σήμερα, για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του θέματος, οι οποίες έχουν χαρακτήρα φυσικής καταστροφής, σε κτήρια τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων:

Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1. ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

 • Δημοτικές Κοινότητες Κουμπουριανών και Πετροχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας
 • Δημοτικές Κοινότητες Ανθηρού και Μεσοβουνίου, της Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας

2. ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Οι εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχές, η Λεωφόρος Δημοκρατίας (από την οδό Αγράφων μέχρι τα φανάρια του Περιφερειακού) και η οδός Τρικάλων (από την οδό Καποδιστρίου μέχρι τα φανάρια του Περιφερειακού), της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσης, της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας

3. ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

 • Δημοτικές Κοινότητες Καρίτσης Δολόπων, Μπελοκομίτης και Φυλακτής, της Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων

4. ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 • Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Ακακίου, Ελληνοπύργου, Καναλίων και Χάρματος, της Δημοτικής Ενότητας Ιθώμης
 • Δημοτικές Κοινότητες Ανθοχωρίου, Βατσουνιάς, Δρακότρυπας, Ελληνοκάστρου, Οξυάς και Πευκοφύτου της Δημοτικής Ενότητας Μουζακίου

5. ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

 • Δημοτικές Κοινότητες Λουτρού και Λουτροπηγής, της Δημοτικής Ενότητας Μενελαΐδας

Α2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

1. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

 • Δημοτικές Κοινότητες Αγιάς, Αετολόφου, Μεταξοχωρίου και Νερομύλων της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς
 • Δημοτική Κοινότητα Καστρίου και Αμυγδαλής, της Δημοτικής Ενότητας Λακερείας Δημοτικές Κοινότητες Μελιβοίας, Σκήτης και Σωτηρίτσης της Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας

2. ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

 • Δημοτική Κοινότητα Καρυάς, της Δημοτικής Ενότητας Καρυάς

3. ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

 • Δημοτική Κοινότητα Αμυγδαλέας, της Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας
 • Δημοτική Κοινότητα Τερψιθέας, της Δημοτικής Ενότητας Λαρισαίων

4. ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

 • Δημοτική Κοινότητα Αμπελακίων, της Δημοτικής Ενότητας Αμπελακίων

5. ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

 • Δημοτική Κοινότητα Αμπελώνος, της Δημοτικής Ενότητας Αμπελώνος

6. ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

 • Δημοτική Κοινότητα Χαλκιάδων, της Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα

Α3) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1. ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

 • Δημοτική Κοινότητα Ευξεινουπόλεως και Πλατάνου, της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού
 • Δημοτική Κοινότητα Βρυναίνης, της Δημοτικής Ενότητας Σούρπης

2. ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ

 • Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Φερών της Δημοτικής Ενότητας Φερών

Α4) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Α5) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1. ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

 • Δημοτικές Κοινότητες Αγίας Παρασκευής, Ανθούσης, Καλλιρρόης, Καταφύτου, Κρανέας και Πολυθέας της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου
 • Δημοτικές Κοινότητες Βασιλικής και Περιστέρας της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικής Δημοτικές Κοινότητες Αύρας, Διάβας, Κρύας Βρύσης και Μεγάλης Κερασέας της Δημοτικής Ενότητας Καλαμπάκας
 • Δημοτικές Κοινότητες Αμαράντου, Αμπελοχωρίου, Καλομοίρας και Καστανέας της Δημοτικής Ενότητας Καστανιάς
 • Δημοτικές Κοινότητες Αηδόνος, Καλογριανής, Κλεινού, Παλαιοχωρίου και Χρυσομηλέας της Δημοτικής Ενότητας Κλεινοβού
 • Δημοτική Κοινότητα Μαλακασίου της Δημοτικής Ενότητας Μαλακασίου
 • Δημοτική Κοινότητα Οξυνείας της Δημοτικής Ενότητας Χασίων

2. ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 • Δημοτικές Κοινότητες Αθαμανίας, Καλογήρων, Νεραϊδοχωρίου (τ. Χατζηπετρίου), Περτουλίου και Πυρράς της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων
 • Δημοτικές Κοινότητες Γόμφων, Λυγαριάς, Μουριάς και Πηγής, της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων
 • Δημοτικές Κοινότητες Ελευθεροχωρίου, Πιαλείας, Φήκης και Φιλύρας της Δημοτικής Ενότητας Πιαλείων
 • Δημοτικές Κοινότητες Βαθυρρεύματος, Μεσοχώρας και Στουρναραιίκων, της Δημοτικής Ενότητας Πινδέων
 • Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Βησσαρίωνος, Κοτρωνίου, Παλαιοκαρυάς, Πετροχωρίου και Ροποτού της Δημοτικής Ενότητας Πύλης

3. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

 • Δημοτικές Κοινότητες Γοργογυρίου και Πρίνου, της Δημοτικής Ενότητας Κόζιακα
 • Δημοτική Κοινότητα Αρδανίου της Δημοτικής Ενότητας Παληοκάστρου
 • Δημοτικές Κοινότητες Πλατάνου και Ράξας, της Δημοτικής Ενότητας Παραληθαίων
 • Δημοτική Κοινότητα Διαλεκτού, Μεγάλου Κεφαλόβρυσου και Μεγάρχης, της Δημοτικής Ενότητας Φαλωρείας

4. ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

 • Δημοτικές Κοινότητες Οιχαλίας (Νεοχωρίου) και Πετρωτού, της Δημοτικής Ενότητας Οιχαλίας
 • Δημοτικές Κοινότητες Γριζάνου και Ζάρκου, της Δημοτικής Ενότητας Φαρκαδόνας

Β) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Β1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

1. ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

 • Δημοτική Κοινότητα Αλμυροποτάμου, της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων

2. ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

 • Δημοτική Κοινότητα Οκτωνιάς, της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος
 • Δημοτική Κοινότητα Αλιβερίου, της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων

3. ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

 • Δημοτική Κοινότητα Βλαχιάς, της Δημοτικής Ενότητας Κηρέως

Β2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

1. ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

 • Δημοτικές Κοινότητες Βουζίου, Γερακλίου, Καρυών, Μαντασιάς, Πετρωτού και Πολυδενδρίου της Δημοτικής Ενότητας Δομοκού
 • Δημοτικές Κοινότητες Αγραπιδιάς, Γαβρακίων, Εκκάρας και Θαυμακού, της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλιώτιδος

2. ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

 • Δημοτικές Κοινότητες Δαμάστας και Μοσχοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου Δημοτικές Κοινότητες Αγίας Παρασκευής (Λιμογαρδίου), Κόμματος, και Λυγαριάς της Δημοτικής Ενότητας Λαμιέων
 • Δημοτικές Κοινότητες Αμουρίου και Ζηλευτού, της Δημοτικής Ενότητας Λειανοκλαδίου

3. ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

 • Δημοτική Κοινότητα Μακρακώμης, της Δημοτικής Ενότητας Μακρακώμης
 • Δημοτική Κοινότητα Σπερχειάδος, της Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδος

4. ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

 • Δημοτική Κοινότητα Καμένων Βούρλων, της Δημοτικής Ενότητας Καμένων Βούρλων

5. ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

 • Δημοτική Κοινότητα Στυλίδος, της Δημοτικής Ενότητας Στυλίδος

Γ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1. ΟΛΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

2. ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Όλη η Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής

Γ2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ

1. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

 • Δημοτικές Κοινότητες Αίγινας, Βαθέος και Μεσαγρού, της Δημοτικής Ενότητας Αίγινας

2. ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

 • Δημοτική Κοινότητα Σεληνίων, της Δημοτικής Ενότητας Αμπελακίων
 • Δημοτικές Κοινότητες Αιαντείου και Σαλαμίνος, της Δημοτικής Ενότητας Σαλαμίνας

Γ3) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΟΛΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

2. ΟΛΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Δ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

1. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

 • Δημοτική Κοινότητα Νέας Επιδαύρου, της Δημοτικής Ενότητας Επιδαύρου

2. ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 • Δημοτική Κοινότητα Ερμιόνης, της Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης
 • Δημοτικές Κοινότητες Κρανιδίου, Πορτοχελίου, Διδύμων, Κοιλάδος και Φούρνων της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου

1.2 Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτήρια από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που οριοθετούνται με την παρούσα απόφαση, αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) η οποία εφεξής στην παρούσα απόφαση θα αποκαλείται «αρμόδια υπηρεσία».

1.3 Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτήρια από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής και Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και σε περιοχές των Δήμων Καρύστου και Κύμης Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που οριοθετούνται με την παρούσα απόφαση, αναλαμβάνει ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής Αττικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Α.Α.) ο οποίος εφεξής στην παρούσα απόφαση θα αποκαλείται «αρμόδια υπηρεσία».

1.4 Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτήρια από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και σε περιοχές του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που οριοθετούνται με την παρούσα απόφαση, αναλαμβάνει ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Αττικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Α.) ο οποίος εφεξής στην παρούσα απόφαση θα αποκαλείται «αρμόδια υπηρεσία».

1.5 Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτήρια από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που οριοθετούνται με την παρούσα απόφαση, αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε.) η οποία εφεξής στην παρούσα απόφαση θα αποκαλείται «αρμόδια υπηρεσία».

1.6 Επισημαίνεται ότι στις προαναφερόμενες περιοχές που παρουσιάζουν και κατολισθητικά φαινόμενα, οι αιτήσεις για χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων που έχουν υποστεί ζημιές από τις πλημμύρες του θέματος, δεν θα εξεταστούν πριν εκδοθεί η σχετική κοινή υπουργική απόφαση (κ.υ.α.) με την οποία θα καθοριστούν οι πληγείσες και οι επαπειλούμενες περιοχές καθώς και τα μέτρα χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για την αποκατάσταση των πληγέντων από κατολίσθηση κτηρίων.

2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

2.1 Ο/Η ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα ή ο/η διαχειριστής/-στρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτηρίου που έχει πληγεί από πλημμύρα του θέματος, εφόσον επιθυμεί τον έλεγχό του και την έκδοση Έκθεσης Αυτοψίας, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτήριο, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτηρίου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/-τριας.

2.2 Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια ή όλοι οι συνιδιοκτήτες/-τριες (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) ή ο/η ειδικός διαχειριστής/-στρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας όπου απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις), κτηρίου που έχει πληγεί από πλημμύρα του θέματος, προκειμένου να καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για:

i) ανακατασκευή, θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτήριο χαρακτηρίστηκε κατεδαφιστέο,

ii) επισκευή, θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση Άδειας Επισκευής εντός προθεσμίας:

 • είτε ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 • είτε ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτήριο χαρακτηρίστηκε επισκευάσιμο (η οποία εκδόθηκε βάσει της προαναφερόμενης παρ. 2.1)

Εντός των ίδιων προθεσμιών δύναται να κατατεθεί και αίτηση για έκδοση Άδειας Επισκευής χωρίς χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής.

Οι προαναφερόμενες προθεσμίες δύνανται να παραταθούν με απόφαση Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./20875/Α325/04.10.2023 (Β’ 5813, διόρθωση σφάλματος Β’ 5842, τροποποιήσεις Β’ 6842, Β’ 7130) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Οι διατάξεις που αφορούν στη χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτης αρωγής, ισχύουν μόνο για τις περιοχές της παρ. 1, του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 17176/11.09.2023 (Β’ 5405) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!