Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ 627714/2024 Τροποποίηση ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών των πλημμυροπαθών Σεπτεμβρίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Α. Κοσμέα
Ε. Βλαχογιάννη
Α. Μηλιώνης
Αριθ. τηλ: 210 -52 85 615, -642, -536
E-mail: d.eisf.misth@efka.gov.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Καλιαβού Μ.
Περίσσιου Αθ.
Αριθ. τηλ.: 210 52 85 599, -617
Ε - mail: d.eisf.mmisth@efka.gov.gr
Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18
10432 - Αθήνα
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ
Πληροφορίες: Κωνσταντίνου Γ.
Μανιατάκη Μ.
Αριθμ. τηλ : 210 52 91 885, -773
E - mail: diakanonismos@keao.gov.gr
Ταχ. Διεύθυνση: Πατησίων 12
106 77 - Αθήνα

ΑΔΑ: 63ΕΤ46ΜΑΠΣ-ΝΞΔ

Αθήνα 29/04/2024

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Α.Π.: 627714

ΠΡΟΣ:
1.Τοπικές Διευθύνσεις e-Ε.Φ.Κ.Α.
2.Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Yπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Γεν. Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης
Δ/νση Κύριας Ασφάλισης & Εισφορών
2. Γρ. κ. Διοικητή
3. Γρ. κ.κ. Υποδιοικητών
4. Γρ. Γενικής Δ/νσης Εισφορών
5. Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής & Eπικοινωνιών
6. Κεντρική Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο.
7. Ανάδοχο Ο.Π.Σ. /τ.Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
8. ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση ρύθμισης Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που επλήγησαν από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023»

Σχετικά: 1) Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 (Α' 196), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4578/2018 (Α' 200) και ισχύει.

2) Η υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/80782/12-09-2023 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Β’ 5415) 0015716130 0015716130 2

3) Η υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/102188/21-11-2023 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Β’ 6602)

4) Η υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/27292/08-04-2024 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/80782/12-09-2023 Υπουργικής Απόφασης «Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δόσεις και παρατάσεις καταβολών για τους πληγέντες από πλημμύρες» (Β’ 2175).

5) Τα υπ. α.π. 446136/22.09.2023 και 744709/11-12-2023 Γενικά Έγγραφα e-Ε.Φ.Κ.Α..

Στα πλαίσια στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή μη μισθωτών ασφαλισμένων, που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε πληγείσες περιοχές από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές, ενεργοποιούνται οι ως άνω σχετικές πάγιες διατάξεις, περί της αναστολής της καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και της ρύθμισης των καθυστερούμενων κάθε είδους ασφαλιστικών εισφορών.

Με το αρ. πρωτ. 744709/11-12-2023 Γενικό Έγγραφο του Φορέα κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/102188/21-11-2023 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την οποία τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 της, κατ'εξουσιοδότηση, υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/80782/12-09-2023 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/27292/08-04-2024 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Β’ 2175) τροποποιούνται και αντικαθίστανται τα άρθρα 2 και 5 της υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/80782/12-09-2023 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ως εκ τούτου τροποποιείται ανάλογα το με αρ. πρωτ. 744709/11-12-2023 Γενικό Έγγραφο του e-Ε.Φ.Κ.Α. και αντικαθίστανται οι παρ. Β. και Γ. καθώς και το με αρ. πρωτ. 446136/22.9.2023 Γενικό Έγγραφο του e-Ε.Φ.Κ.Α. και αντικαθίσταται η παρ. Ζ., ως εξής:

Αντικατάσταση Γενικού Εγγράφου με αρ. πρωτ. 744709/11-12-2023.

Β. Αναστολή καταβολής και ρυθμίσεις ασφαλιστικών εισφορών.

1. Πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, τρέχουσες και καθυστερούμενες, που οφείλονται προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., από τα πρόσωπα της παρ. Α του με αρ. πρωτ. 446136/22.09.2023 Γενικού Εγγράφου του e-Ε.Φ.Κ.Α., ρυθμίζονται ως εξής:

α) Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων τελών, τόκων και λοιπών προσαυξήσεων της ίδιας ημερομηνίας, κεφαλαιοποιούνται.

β) Αναστέλλεται για τρεις (3) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η Οκτωβρίου 2023, η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, συμπεριλαμβανομένων όσων καθίστανται απαιτητών μετά την ημερομηνία αυτή, προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής, που έχουν προκύψει για μη μισθωτούς από εκκαθαρίσεις ασφαλιστικών εισφορών ή δόσεων από υπαγωγή σε άλλη ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, των οποίων η προθεσμία καταβολής λήγει εντός του διαστήματος αναστολής. Κατά το χρονικό διάστημα αναστολής δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

Σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης, η καταβολή τυχόν ασφαλιστικών εισφορών που προσδιορίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 (Α’ 85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), των οποίων η προθεσμία καταβολής λήγει εντός του ανωτέρω διαστήματος αναστολής, αναστέλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Σε περίπτωση που σε βάρος των προσώπων της παρ. Α του με αρ. πρωτ. 446136/22.09.2023 Γενικού Εγγράφου, καταλογιστούν εισφορές που ανάγονται σε απασχόληση χρονικής περιόδου μέχρι το τέλος της περιόδου αναστολής καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες θα προκύψουν από καταγγελία ή από διαφορές εισφορών κατά τον τακτικό έλεγχο, αναστέλλεται η καταβολή των καταλογισθέντων εισφορών σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Για τις περιπτώσεις αυτές, η αίτηση για υπαγωγή στο διακανονισμό μπορεί να υποβληθεί, μέχρι και το τέλος του μήνα της λήξης καταβολής της τελευταίας εκ των δόσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται για κάθε επιχείρηση, εργοδότη ή ασφαλισμένο, με βάση τα προβλεπόμενα από το εδάφιο β’ της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997, με την προϋπόθεση καταβολής όλων των απαιτητών δόσεων μετά των αναλογούντων πρόσθετων τελών εκπρόθεσμης καταβολής.

γ) Οι ασφαλιστικές εισφορές των περ. α’ και β’ εξοφλούνται, κατ’ επιλογή του οφειλέτη, σε δώδεκα (12) έως και είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την πρώτη του επόμενου μήνα κατά τον οποίο έληξε η ανωτέρω αναστολή. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ.

2. Ειδικώς για επιχειρήσεις, εργοδότες και ασφαλισμένους που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές της παρ. Α του με αρ. πρωτ. 446136/22.09.2023 Γενικού Εγγράφου, που έχουν πληγεί καθολικά από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023, οι οποίες καθορίζονται από το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας, η αναστολή της παρ.1β έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες, αρχής γενομένης της 1ης Οκτωβρίου 2023, και η αίτηση για υπαγωγή στις κοινοποιούμενες ρυθμίσεις, μπορεί να υποβληθεί εντός του χρόνου αναστολής, ήτοι μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2024.

3. Ειδικώς για επιχειρήσεις, εργοδότες και ασφαλισμένους που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στις κάτωθι περιοχές, και ασκούν συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα, η αναστολή της παρ. 1β έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες, αρχής γενομένης της 1ης Οκτωβρίου 2023, ήτοι μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2024:

α) Επιχειρήσεις, εργοδότες και ασφαλισμένοι που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα (ενδεικτικά καταλύματα, εστίαση, τουριστικές επιχειρήσεις) και διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στις εξής περιοχές:

i. Δήμος Λίμνης Πλαστήρα:

 • Δημοτικές Κοινότητες Μορφοβουνίου, Κερασέας, Λαμπερού, Μεσενικόλα και Μοσχάτου της Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα
 • Δημοτικές Κοινότητες Πεζούλας, Καρβασαρά, Καρίτσης Δολόπων, Κρυονερίου, Μπελοκομίτης, Νεοχωρίου και Φυλακτής της Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων

ii. Δήμος Πύλης:

 • Δημοτικές Κοινότητες Ελάτης, Νεραϊδοχωρίου και Περτουλίου της Δημοτικής Ενότητας Αιθηκών

iii. Δήμος Βόλου:

 • Δημοτικές Ενότητες Αγριάς, Ιωλκού, Πορταριάς, Αρτέμιδος και Μακρινίτσης

iv. Δήμος Νοτίου Πηλίου

v. Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου

vi. Δήμος Αγιάς:

 • Δημοτική Κοινότητα Στομίου της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών
 • Οικισμός Κάτω Σωτηρίτσα της Δημοτικής Κοινότητας Σωτηρίτσης, Oικισμοί Βελίκα, Παλιουριά, Κουτσουπιά και Κόκκινο Νερό Μελιβοίας της Δημοτικής Κοινότητας Μελιβοίας, Oικισμοί Αγιόκαμπος και Κάτω Πολυδένδρι της Δημοτικής Κοινότητας Σκήτης, της Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας
 • Οικισμός Αλεξανδρινή της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιοπύργου της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών

vii. Δήμος Τεμπών:

 • Οικισμοί Νέα Μεσάγκαλα και Καστρί Λουτρό της Δημοτικής Κοινότητας Αιγάνης της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Ολύμπου

viii. Δήμος Μετεώρων:

 • Δημοτικές Κοινότητες Καλλιρρόης, Αγίας Παρασκευής, Ανθούσης, Κατάφυτου (Οικισμοί Κατάφυτο, Μηλέα), Κρανέας (Οικισμοί Κρανέα, Δολιανά, Κονάκια), Πολυθέας, Στεφανίου και Χαλικίου της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου.

β) Επιχειρήσεις, εργοδότες και ασφαλισμένοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα των καταλυμάτων και διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στις εξής περιοχές:

i. Δήμος Πύλης:

 • Δημοτική Κοινότητα Πύλης της Δημοτικής Ενότητας Πύλης

ii. Δήμος Βόλου:

 • Δημοτικές Ενότητες Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Νέας Ιωνίας

iii. Δήμος Τεμπών:

 • Δημοτικές Ενότητες Κάτω Ολύμπου και Αμπελακίων (εκτός των περιοχών που περιλαμβάνονται στην περίπτωση α).

γ) Επιχειρήσεις, εργοδότες και ασφαλισμένοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της εμπορίας αλιευμάτων και διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στις εξής περιοχές:

i. Δήμος Βόλου,

ii. Δήμος Νοτίου Πηλίου,

iii. Δήμος Αλμυρού,

iv. Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου,

v. Δήμος Ρήγα Φεραίου,

vi. Δήμος Τεμπών,

vii. Δήμος Αγιάς.

Γ. Υπαγωγή σε ρύθμιση - Δικαιολογητικά

Ειδικώς για επιχειρήσεις, εργοδότες και ασφαλισμένους που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές της παρ. Α του με αρ. πρωτ. 446136/22.09.2023 Γενικού Εγγράφου, που έχουν πληγεί καθολικά από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023, οι οποίες καθορίζονται από το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας, η αίτηση για την υπαγωγή στις κοινοποιούμενες ρυθμίσεις, μπορεί να υποβληθεί εντός του χρόνου της αναστολής, ήτοι μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2024.

Προκειμένου να ενταχθούν στις κοινοποιούμενες ρυθμίσεις τα πρόσωπα της παρ. Β.3 του παρόντος Γενικού Εγγράφου, πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Κ.Ε.Α.Ο. εντός του χρόνου της αναστολής, ήτοι μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2024.

Αντικατάσταση Γενικού Εγγράφου με αρ. πρωτ. 446136/22-09-2023.

Ζ. Στοχευμένες ρυθμίσεις για ζημιωθέντες σε πληγείσες περιοχές.

1. Για τα πρόσωπα της παρ. Α του με αρ. πρωτ. 446136/22.09.2023 Γενικού Εγγράφου, με εξαίρεση επιχειρήσεις, εργοδότες και ασφαλισμένους που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές που εμπίπτουν στις παρ. Β. 2, 3 του παρόντος, τα οποία έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημίες και πιστοποιούνται ως πληγέντα με σχετική βεβαίωση της Περιφέρειας, η αναστολή της παρ. Β του με αρ. πρωτ. 446136/22-092023 Γ.Ε. έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες, αρχής γενομένης της 1ης Οκτωβρίου 2023 και η αίτηση για την υπαγωγή στις κοινοποιούμενες ρυθμίσεις του παρόντος μπορεί να υποβληθεί εντός του χρόνου της αναστολής, ήτοι μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2024.

2. Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος υπαγωγής στη ρύθμιση της ανωτέρω παραγράφου, από πρόσωπα τα οποία έχουν ήδη υπαχθεί στις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994, όπως ισχύει, η ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 διακόπτεται, η οφειλή και οι δόσεις επανυπολογίζονται με βάση τις ρυθμίσεις της παρ. Β του με αρ. πρωτ. 446136/22-09-2023 Γ.Ε..

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • Οφειλέτης που τηρεί οποιαδήποτε ρύθμιση ευνοϊκού καθεστώτος, δύναται κατόπιν αιτήματός του, να ενταχθεί και στη ρύθμιση λόγω φυσικών καταστροφών, χωρίς να οδηγείται σε απώλεια η ευνοϊκή ρύθμιση.
 • Δεν υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές από αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης.
 • Κατά τα λοιπά ισχύουν τα με αρ. πρωτ. 446136/22.09.2023 και 744709/11-12-2023 Γενικά Έγγραφα του e-Ε.Φ.Κ.Α..

Με ευθύνη των αρμόδιων προϊσταμένων οι υπάλληλοι των Τμημάτων ΑσφάλισηςΕισφορών των Τοπικών Διευθύνσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και των υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο. να λάβουν γνώση του παρόντος.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο.
ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!