Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ 744709/2023 Τροποποίηση ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών των πλημμυροπαθών Σεπτεμβρίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18
104 32 ΑΘΗΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Τσίτουρας Β.
Αριθ. τηλ.: 210 52 85 518, 615
210 52 85 642, 639, 536
E – mail: d.eisf.misth@efka.gov.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Καλιαβού Μ.
Περίσσιου Αθ.
Αριθ. τηλ.: 210 52 85 599, 617
Ε – mail: d.eisf.mmisth@efka.gov.gr
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΟΦΕΙΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΟΦΕΙΛΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων 12,
106 77 – Αθήνα
Πληροφορίες: Κωνσταντίνου Γ.
Μανιατάκη Μ.
Αριθμ. Τηλ : 210 52 91 885–210 5291773
E – mail: diakanonismos@keao.gov.gr

ΑΔΑ: 6ΩΘΓ46ΜΑΠΣ-ΞΩΞ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Αρ. Πρωτ.: 744709

ΠΡΟΣ:
1. Τοπικές Διευθύνσεις e-Ε.Φ.Κ.Α
2. Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Γεν. Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης
Δ/νση Κύριας Ασφάλισης & Εισφορών
2. Γρ. κ. Διοικητή
3. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών
4. Γρ. Γενικής Δ/νσης Εισφορών
5. Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
6. Κεντρική Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο.
7. Ανάδοχο Ο.Π.Σ./τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.
8. ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση ρύθμισης Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που επλήγησαν από πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023»

Σχετικά : 1. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 (Α' 196), όπως προστέθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4578/2018 (Α' 200).

2. Η υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/102188/21-11-2023 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/80782/12-09-2023 υπουργικής απόφασης «Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δόσεις και παρατάσεις καταβολών για τους πληγέντες από πλημμύρες» (Β’ 5415).

3. Το αρ. πρωτ. 446136/22.09.2023 Γενικό Έγγραφό μας

Στα πλαίσια στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή μη μισθωτών ασφαλισμένων, η Πολιτεία ενεργοποιεί τις πιο πάνω σχετικές πάγιες διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και να ρυθμίζονται οι καθυστερούμενες κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων, εργοδοτών και Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε πληγείσες από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές.

Κατ' εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε η με αρ. Δ.15/Δ'/80782/12.09.2023 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 5415 τ. Β'/12-9-2023) «Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δόσεις και παρατάσεις καταβολών για τους πληγέντες από πλημμύρες» βάσει της οποίας εκδόθηκε από την Υπηρεσία μας το με αρ. πρωτ. 446136/22.9.2023 Γενικό Έγγραφο με θέμα: «Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που επλήγησαν λόγω φυσικής καταστροφής (πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023)»

Με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/102188/21-11-2023 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β’ 6602/21-11-2023,) τροποποιείται και αντικαθίσταται το άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ως εκ τούτου τροποποιείται το με αρ. πρωτ. 446136/22.9.2023 Γενικό Έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών και αντικαθίσταται οι παρ. Β και Γ ως εξής:

Β. Αναστολή καταβολής και ρυθμίσεις ασφαλιστικών εισφορών (άρθρ. 2)

1. Πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, τρέχουσες και καθυστερούμενες, που οφείλονται προς τον ΕΦΚΑ, από τα πρόσωπα της παρ. Α του με αρ. πρωτ. 446136/22.9.2023 Γενικού Εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών, ρυθμίζονται ως εξής:

α) Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων τελών, τόκων και λοιπών προσαυξήσεων της ίδιας ημερομηνίας, κεφαλαιοποιούνται.

β) Αναστέλλεται για τρεις (3) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η Οκτωβρίου 2023, η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, περιλαμβανομένων όσων καθίστανται απαιτητών μετά την ημερομηνία αυτή, προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής που έχουν προκύψει για μη μισθωτούς από εκκαθαρίσεις ασφαλιστικών εισφορών ή δόσεων από υπαγωγή σε άλλη ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, των οποίων η προθεσμία καταβολής λήγει εντός του διαστήματος αναστολής. Κατά το χρονικό διάστημα αναστολής δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

Σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης, η καταβολή τυχόν ασφαλιστικών εισφορών που προσδιορίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), των οποίων η προθεσμία καταβολής λήγει εντός του ανωτέρω διαστήματος αναστολής, αναστέλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Σε περίπτωση που σε βάρος των προσώπων της παρ. Α του με αρ. πρωτ. 446136/22.9.2023 Γενικού Εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών, καταλογιστούν εισφορές που ανάγονται σε απασχόληση χρονικής περιόδου μέχρι το τέλος της περιόδου αναστολής καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες θα προκύψουν από καταγγελία ή από διαφορές εισφορών κατά τον τακτικό έλεγχο, αναστέλλεται η καταβολή των καταλογισθέντων εισφορών σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Για τις περιπτώσεις αυτές, η αίτηση για υπαγωγή στο διακανονισμό μπορεί να υποβληθεί, μέχρι και το τέλος του μήνα λήξης καταβολής της τελευταίας εκ των δόσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται για κάθε επιχείρηση, εργοδότη ή ασφαλισμένο, με βάση τα προβλεπόμενα από την υποπερ. β’ της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997, με την προϋπόθεση καταβολής όλων των απαιτητών δόσεων μετά των αναλογούντων πρόσθετων τελών εκπρόθεσμης καταβολής.

γ) Οι ασφαλιστικές εισφορές των περ. α’ και β’ εξοφλούνται, κατ’ επιλογή του οφειλέτη, σε δώδεκα (12) έως και είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την πρώτη του επόμενου μήνα κατά τον οποίο έληξε η ανωτέρω αναστολή. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ.

2. Ειδικώς για επιχειρήσεις, εργοδότες και ασφαλισμένους που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές της παρ. Α του με αρ. πρωτ. 446136/22.9.2023 Γενικού Εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών, που έχουν πληγεί καθολικά από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023, οι οποίες καθορίζονται από το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας, η αναστολή της παρ.Ββ έχει διάρκεια έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης της 1ης Οκτωβρίου 2023, ήτοι μέχρι την 31η Μαρτίου 2024.

3. Ειδικώς για επιχειρήσεις, εργοδότες και ασφαλισμένους που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στις κάτωθι περιοχές, και ασκούν συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα, η αναστολή της παρ. 1β έχει διάρκεια έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης της 1ης Οκτωβρίου 2023, ήτοι μέχρι την 31η Μαρτίου 2024:

α) Επιχειρήσεις, εργοδότες και ασφαλισμένοι που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα (ενδεικτικά καταλύματα, εστίαση, τουριστικές επιχειρήσεις) και διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στις εξής περιοχές:

i. Δήμος Λίμνης Πλαστήρα:

 • Δημοτικές Κοινότητες Μορφοβουνίου, Κερασέας, Λαμπερού, Μεσενικόλα και Μοσχάτου της Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα
 • Δημοτικές Κοινότητες Πεζούλας, Καρβασαρά, Καρίτσης Δολόπων, Κρυονερίου, Μπελοκομίτης, Νεοχωρίου και Φυλακτής της Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων

ii. Δήμος Πύλης:

 • Δημοτικές Κοινότητες Ελάτης, Νεραϊδοχωρίου και Περτουλίου της Δημοτικής Ενότητας Αιθηκών

iii. Δήμος Βόλου:

 • Δημοτικές Ενότητες Αγριάς, Ιωλκού, Πορταριάς, Αρτέμιδος και Μακρινίτσης

iv. Δήμος Νοτίου Πηλίου:

v. Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου

vi. Δήμος Αγιάς:

 • Δημοτική Κοινότητα Στομίου της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών
 • Οικισμός Κάτω Σωτηρίτσα της Δημοτικής Κοινότητας Σωτηρίτσης, Oικισμοί Βελίκα, Παλιουριά, Κουτσουπιά και Κόκκινο Νερό Μελιβοίας της Δημοτικής Κοινότητας Μελιβοίας, Oικισμοί Αγιόκαμπος και Κάτω Πολυδένδρι της Δημοτικής Κοινότητας Σκήτη, της Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας
 • Οικισμός Αλεξανδρινή της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιοπύργου της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών

vii. Δήμος Τεμπών:

 • Οικισμοί Νέα Μεσάγκαλα και Καστρί Λουτρό της Δημοτικής Κοινότητας Αιγάνης της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Ολύμπου

viii. Δήμος Μετεώρων:

 • Δημοτικές Κοινότητες Καλλιρρόης, Αγίας Παρασκευής, Ανθούσης, Κατάφυτου (Oικισμοί Κατάφυτο, Μηλέα), Κρανέας (Oικισμοί Κρανέα, Δολιανά, Κονάκια), Πολυθέας, Στεφανίου και Χαλικίου της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου.

β) Επιχειρήσεις, εργοδότες και ασφαλισμένοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα των καταλυμάτων και διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στις εξής περιοχές:

i. Δήμος Πύλης:

 • Δημοτική Κοινότητα Πύλης της Δημοτικής Ενότητας Πύλης

ii. Δήμος Βόλου - Δημοτικές Ενότητες Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Νέας Ιωνίας

iii. Δήμος Τεμπών:

 • Δημοτικές Ενότητες Κάτω Ολύμπου και Αμπελακίων (εκτός των περιοχών που περιλαμβάνονται στην περίπτωση α).

γ) Επιχειρήσεις, εργοδότες και ασφαλισμένοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της εμπορίας αλιευμάτων και διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στις εξής περιοχές:

i. Δήμος Βόλου,

ii. Δήμος Νοτίου Πηλίου,

iii. Δήμος Αλμυρού,

iv. Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου,

v. Δήμος Ρήγα Φεραίου,

vi. Δήμος Τεμπών,

vii. Δήμος Αγιάς.

Γ. Υπαγωγή σε ρύθμιση – Δικαιολογητικά

Προκειμένου να ενταχθούν στη ρύθμιση της παρούσας τα πρόσωπα της παρ. Α του με αρ. πρωτ. 446136/22.9.2023 Γενικού Εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο ΚΕΑΟ εντός των μηνών της τρίμηνης αναστολής, ήτοι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ειδικώς για επιχειρήσεις, εργοδότες και ασφαλισμένους που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές της παρ. Α του με αρ. πρωτ. 6 446136/22.9.2023 Γενικού Εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών, που έχουν πληγεί καθολικά από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023, οι οποίες καθορίζονται από το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας, η αίτηση για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρούσας σύμφωνα με την παρ. 2 μπορεί να υποβληθεί εντός του εξαμήνου της αναστολής, ήτοι μέχρι την 31η Μαρτίου 2024.

Προκειμένου να ενταχθούν στη ρύθμιση της παρούσας τα πρόσωπα της παρ. Β 3 του παρόντος Γενικού εγγράφου, πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο ΚΕΑΟ εντός του εξαμήνου της αναστολής, ήτοι μέχρι την 31η Μαρτίου 2024.

Επισήμανση

 • Οφειλέτης που τηρεί οποιαδήποτε ρύθμιση ευνοϊκού καθεστώτος, δύναται κατόπιν αιτήματός του, να ενταχθεί και στη ρύθμιση λόγω φυσικών καταστροφών, χωρίς να οδηγείται σε απώλεια η ευνοϊκή ρύθμιση.
 • Δεν υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές από αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης.

Επισημάνσεις

Επισημαίνεται ότι κατά τα λοιπά ισχύει το με αρ. πρωτ. 446136/22.9.2023 Γενικό Έγγραφό μας.

Με νεότερο έγγραφο της Δ/νσης Εισφορών Μη Μισθωτών θα δοθούν οδηγίες για την παραμετροποίηση του μηχανογραφικού συστήματος, που παρακολουθεί τις εισφορές των μη μισθωτών, σχετικά με την διεκπεραίωση/καταχώρηση των αιτήσεων που θα υποβληθούν, προκειμένου να τίθενται σε εξάμηνη αναστολή οι τρέχουσες εισφορές.

Παρακαλούμε με ευθύνη των Προϊστάμενων Διευθύνσεων να λάβει γνώση το προσωπικό των υπηρεσιών αρμοδιότητάς σας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!