Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Εργατικά - Ασφαλιστικά

ΑΑΕΕ Οι όροι εργασίας βάσει Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή Διαιτητικής Απόφασης

Ανεξάρτητη Αρχή
Επιθεώρησης Εργασίας

25 Απριλίου 2024

Ανακοίνωση

Οι όροι εργασίας βάσει Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή Διαιτητικής Απόφασης δεν μπορούν να υπολείπονται των κατωτάτων μισθολογικών ορίων

Με αφορμή επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις, που ορίζουν ότι οι τακτικές αποδοχές απαρτίζονται από τον βασικό μισθό και προσαύξηση προϋπηρεσίας, η οποία υπολογίζεται με ειδικούς όρους αναγνώρισης και προσμέτρησης (πχ προϋπηρεσία που έχει διανυθεί στη ίδια ειδικότητα), η Επιθεώρηση Εργασίας διευκρινίζει ότι:

Οι μισθολογικοί όροι εργασίας που ρυθμίζει Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) ή Διαιτητική Απόφαση (ΔΑ) δεν μπορούν να υπολείπονται των κατωτάτων μισθολογικών ορίων, όπως έχουν διαμορφωθεί με το άρθρο 33 του ν 5053/2023, δηλαδή δεν μπορούν συγκρινόμενοι να υπολείπονται από τον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο μισθό/ημερομίσθιο και τη συνυπολογιζομένη σε αυτόν προϋπηρεσία, σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα πριν την 14.02.2012 και μετά την 01.01.2024.

Συγκεκριμένα, με οδηγίες που αποστάλησαν προς όλες της υπηρεσίες της (με το υπ’ αριθμ. 203033/11.04.2024 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης. Εργασιακών Σχέσεων) επισημαίνεται ότι:

O νομοθετικώς ορισμένος κατώτατος μισθός και το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο υποχρεωτικά αναπροσαρμόζεται και συνυπολογίζεται σε αυτόν η διανυθείσα προϋπηρεσία κάθε εργαζόμενου κατά τα οριζόμενα των παρ. 2 &3 του άρθρου 33 του Ν. 5053/2023, δηλαδή προϋπηρεσία που διανύθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη με οποιαδήποτε ειδικότητα πριν την 14.02.2012 και μετά την 01.01.2024.

Με το σύστημα του νομοθετημένου μισθού καθορίζονται τα ελάχιστα όρια μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων, που οι σχέσεις εργασίας τους δεν ρυθμίζεται από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις ή άλλη ρύθμιση, ενώ από το σύνολο των διατάξεων του Ν. 1876/90 (όπως ισχύει), συνάγεται ότι οι όροι εργασίας που ρυθμίζει μια άλλη σύμβαση ή ΔΑ μπορούν να αντικατασταθούν ή να τροποποιηθούν με νεότερη τέτοια σύμβαση (ΑΠ 194/2020), αλλά δεν μπορούν να υπολείπονται των κατωτάτων μισθολογικών ορίων του Νόμου ή Υπουργικής Απόφασης. Οι κανόνες της συλλογικής αυτονομίας του Ν. 1876/90 (όπως ισχύει) περί σύγκρισης αποδοχών, έχει εφαρμογή και εν προκειμένω.

Συνεπώς, για τους αμειβόμενους βάσει ισχύουσας επιχειρησιακής σύμβασης , οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές συνυπολογιζόμενης της προϋπηρεσίας (όπως ορίζει κανονιστικός όρος επιχειρησιακής σύμβασης), είναι συγκρίσιμες με τον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο νομοθετημένο μισθό συνυπολογιζόμενου του συνόλου της προϋπηρεσίας του άρθρου 33 του Ν.5053/2023. Από το αποτέλεσμα της σύγκρισης, ο εργαζόμενος θα λάβει τις ευνοϊκότερες για αυτόν αποδοχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!