Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΑΑΔΕ Σε διαβούλευση το ηλεκτρονικό Δελτίο Αποστολής & η ψηφιακή παρακολούθηση της Διακίνησης Αγαθών

ΑΑΔΕ

Αθήνα, 23 Απριλίου 2024

Δελτίο Τύπου

Σε Δημόσια Διαβούλευση, από τις 23/4 έως 10/5, το ηλεκτρονικό Δελτίο Αποστολής & η ψηφιακή παρακολούθηση της Διακίνησης Αγαθών

Σε δημόσια διαβούλευση θέτει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το προσχέδιο της Απόφασης, για την εκκίνηση και λειτουργία της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών και τον ορισμό του μορφοτύπου του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.

Μέσω της διαβούλευσης η ΑΑΔΕ προσβλέπει στην άμεση συνεργασία με τους φορείς και τις επιχειρήσεις, ώστε από κοινού να διαμορφώσουν το νέο πλαίσιο στη διακίνηση αγαθών, που εμβαθύνει στη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για την αποτροπή της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.

Στο προσχέδιο της απόφασης καθορίζεται το περιεχόμενο των παραστατικών διακίνησης, η διαδικασία για την ψηφιακή έκδοση και διαβίβασή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, καθώς και η διαδικασία ψηφιακής παρακολούθησης της διακίνησης αγαθών.

Ειδικότερα:

 • εισάγεται διάκριση μεταξύ απλής και σύνθετης διακίνησης αγαθών και περιγράφεται η σειρά των ενεργειών από την έναρξη έως και την ολοκλήρωση της διακίνησης σε δύο φάσεις:

Α’ Φάση:

 • έκδοση παραστατικών,
 • διαβίβαση δεδομένων στο myDATA και ενημέρωση του Λήπτη
 • δυνατότητα ελέγχου των διακινήσεων κατά τη διάρκεια αυτών με τη σάρωση QR Code που απεικονίζονται στα παραστατικά διακίνησης

Β’ Φάση:

 • ψηφιακή παρακολούθηση φορτώσεων/ μεταφορτώσεων,
 • παραλαβή παραστατικών και αγαθών με τη σάρωση QR Code των παραστατικών διακίνησης,
 • ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος από τον Λήπτη
 • ορίζονται οι υπόχρεοι έκδοσης παραστατικών διακίνησης, ο χρόνος έκδοσης και ο χρόνος διαβίβασης των δεδομένων στο myDATA
 • αποδίδονται οι ρόλοι που μπορεί να αναλάβουν οι επιχειρήσεις κατά τη συμμετοχή τους στη διακίνηση αγαθών
 • καθορίζεται το περιεχόμενο και ο μορφότυπος των ψηφιακών παραστατικών διακίνησης, οι τύποι παραστατικών που χρησιμοποιούνται σε κάθε στάδιο της διακίνησης αγαθών και τα κανάλια διαβίβασης
 • καθιερώνεται η χρήση της Συνδυασμένης Ονοματολογίας «Taric» για την ενιαία κωδικοποίηση των διακινούμενων ειδών.

Η διαβούλευση είναι διαθέσιμη στο site της ΑΑΔΕ, στη διαδρομή Ανακοινώσεις > Διαβούλευση > Ηλεκτρονικό Δελτίο Αποστολής & ψηφιακή παρακολούθηση Διακίνησης Αγαθών και θα διαρκέσει από τις 23/4 μέχρι τις 10/5, ενώ τα σχόλια αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: deltioapostolis@aade.gr.

Ακολουθεί το προσχέδιο της υπό διαβούλευση Απόφασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΔΑ:

Αριθ. ΦΕΚ:

Αθήνα,

Α.

Θέμα: «Καθορισμός του περιεχόμενου και του μορφότυπου των ψηφιακών παραστατικών διακίνησης, της διαδικασίας, του τρόπου και των καναλιών διαβίβασης αυτών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 9Γ του άρθρου 5 του ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α' 251),

β) του άρθρου 15Α του ν.4987/2022 (Κ.Φ.Δ.) (Β’2470)

γ) του Κεφαλαίου Α' του Μέρους Πρώτου του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94).

2. Την υπό στοιχεία Α.ΧΧΧΧ/ΧΧ.01.2024 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Τίτλος» (ΒΧΧΧΧ).

3. Τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987

4. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ.)» (Β' 4738).

5. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ. και υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17.01.2020 απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

6. Την ανάγκη ψηφιακής παρακολούθησης της διακίνησης των αγαθών για την τεκμηρίωση των διακινήσεων, καθώς και τη συγκέντρωση και αξιοποίηση πληροφοριών, με σκοπό τη φορολογική συμμόρφωση των οντοτήτων.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε το περιεχόμενο και τον μορφότυπο των ψηφιακών παραστατικών διακίνησης, τη διαδικασία, τον τρόπο και τα κανάλια διαβίβασης αυτών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, καθώς και τις ειδικότερες υποχρεώσεις των οντοτήτων του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Α.ΧΧΧΧ/2024 Κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών.

ΑΡΘΡΟ 1

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ

1. Η ψηφιακή παρακολούθηση διακίνησης αγαθών ορίζεται σύμφωνα με τις παρ. 9Α, 9Β και 9Γ του άρθρου 5 του ν.4308/2014 (Α'251, εφεξής ΕΛΠ) για την ψηφιακή διαδικασία έκδοσης των σχετικών παραστατικών διακίνησης και με το άρθρο 15Α του ν.4987/2022 (ΚΦΔ) για τη διαδικασία διαβίβασης των σχετικών δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

2. Οι οντότητες του άρθρου του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Α.ΧΧΧΧ/2024 Κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν με κατάλληλες δικλίδες τα αποστελλόμενα και παραλαμβανόμενα αγαθά είτε έχουν τιμολογηθεί είτε όχι, καθώς και να παρακολουθούν τα αγαθά τους σε χώρους τρίτων ή τα αγαθά τρίτων σε δικούς τους χώρους. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής εξαιρουμένων των οντοτήτων του άρθρου 2 της ως άνω Απόφασης διενεργείται όταν η έκδοση ή η λήψη των παραστατικών στοιχείων διακίνησης ή των τιμολογίων πώλησης ή των αποδείξεων λιανικής πώλησης, κατά περίπτωση, για τις σχετικές διακινήσεις των αγαθών διενεργείται ψηφιακά.

3. Η διακίνηση αγαθών δύναται να διενεργείται είτε με απευθείας μεταφορά είτε με τη διενέργεια μεταφορτώσεων, στις οποίες χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός μεταφορικά μέσα.

Ειδικότερα, οι διακινήσεις διακρίνονται σε απλές και σύνθετες:

 1. Ως απλές νοούνται αυτές για τις οποίες χρησιμοποιείται ένα μεταφορικό μέσο σε όλη τη διάρκεια διακίνησης από την έναρξη έως και την ολοκλήρωσή τους.
 2. Ως σύνθετες νοούνται αυτές κατά τις οποίες διενεργούνται μεταφορτώσεις και χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός μεταφορικά μέσα από την έναρξη έως και την ολοκλήρωσή τους. Τα ψηφιακά παραστατικά διακίνησης αγαθών ανά φύση συναλλαγής (π.χ. τριγωνικές συναλλαγές) και ανά τρόπο μεταφοράς (π.χ. διακίνηση αγαθών από εγκαταστάσεις του μεταφορέα, 3PL - Third Party Logistics) δύναται να περιλαμβάνουν και επιπλέον οντότητες που εμπλέκονται ανά περίπτωση σε κάθε διακίνηση.

Με την ολοκλήρωση εκάστης διακίνησης τα σχετικά παραστατικά και τα αγαθά που διακινούνται παραλαμβάνονται από τον Λήπτη τους, ο οποίος εν συνεχεία είτε κατά τον χρόνο παραλαβής είτε μεταγενέστερα, διενεργεί ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο για την επιβεβαίωση των αγαθών που παραλήφθηκαν. Ο Λήπτης των αγαθών σε περίπτωση που συναλλάσσεται είτε με μη υπόχρεους στην έκδοση παραστατικών διακίνησης είτε με υπόχρεους εκδότες που αρνούνται την έκδοση ή εκ παραδρομής δεν εξέδωσαν παραστατικό διακίνησης είτε σε περίπτωση που παραλαμβάνει αγαθά και διαπιστώνει πλεονάσματα ή ελλείμματα οφείλει να καταχωρεί σε κατάλληλο αρχείο τις απαιτούμενες πληροφορίες. Εναλλακτικά μπορεί να εκδίδει παραστατικό ποσοτικής παραλαβής και να παραδίδει ή να αποστέλλει ψηφιακά αυτό το παραστατικό στον αντισυμβαλλόμενο.

4. Η διαδικασία της έκδοσης και διαβίβασης ψηφιακών παραστατικών για την ψηφιακή παρακολούθηση διακίνησης αγαθών διενεργείται από τις υπόχρεες οντότητες σύμφωνα με την παρακάτω σειρά ενεργειών:

α) Έκδοση παραστατικών διακίνησης.

β) Διαβίβαση δεδομένων παραστατικών διακίνησης στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και ταυτόχρονης ενημέρωσης του Λήπτη.

γ) Ψηφιακή παρακολούθηση διακίνησης αγαθών κατά τη διάρκεια αυτής.

δ) Ολοκλήρωση της διακίνησης με την παραλαβή των ψηφιακών παραστατικών και των διακινούμενων αγαθών.

ε) Ολοκλήρωση της διαδικασίας με τη διενέργεια ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των αγαθών που παραλήφθηκαν.

5. Τα δεδομένα της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο πριν την έναρξη της διακίνησης στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, βάσει επιχειρησιακών και τεχνικών προδιαγραφών που θέτει η ΑΑΔΕ. Στα δεδομένα της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA έχουν πρόσβαση και δυνατότητα άντλησης δεδομένων, παραστατικών διακίνησης, εκτός από τον Εκδότη και τον Λήπτη, και οι λοιπές συσχετιζόμενες οντότητες που αναγράφονται στα ψηφιακά παραστατικά διακίνησης για σκοπούς τεκμηρίωσης και συσχέτισης παραστατικών που δύναται να εκδίδονται από αυτούς.

6. Η επιχειρησιακή ανάλυση και η τεχνική τεκμηρίωση της διαδικασίας της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών, αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr/mydata).

ΑΡΘΡΟ 2

ΡΟΛΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ - ΛΗΨΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ

1. Οι ρόλοι που δύνανται να αναλάβουν οι υπόχρεες οντότητες κατά την εκπλήρωση της υποχρέωσής τους στην έκδοση ή λήψη ψηφιακών παραστατικών διακίνησης αγαθών και διαβίβασης των δεδομένων τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA είναι οι εξής: Αποστολέας αγαθών, Αποστολέας αγαθών Τρίτος, Μεταφορέας αγαθών, Παραλήπτης αγαθών και Παραλήπτης αγαθών Τρίτος. Πιο συγκεκριμένα:

α) Ως Αποστολέας αγαθών, νοείται η υπόχρεη οντότητα που έχει την κυριότητα των αγαθών και διακινεί αγαθά με ίδια ή με μεταφορικά μέσα τρίτων. Ο Αποστολέας αγαθών έχει την υποχρέωση έκδοσης παραστατικού διακίνησης και αντίστοιχη υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων διακίνησης στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA υπό την προϋπόθεση ότι διακινεί τα αγαθά από δικές του εγκαταστάσεις.

β) Ως Αποστολέας αγαθών Τρίτος νοείται είτε o Παραγγελιοδόχος (πωλητής για λογαριασμό τρίτων) που διακινεί τα αγαθά του Παραγγελέα (κύριος αγαθών για λογαριασμό του οποίου λαμβάνει χώρα η διακίνηση και πώληση των αγαθών) με σκοπό διακίνησης την πώληση για λογαριασμό τρίτων είτε η οντότητα που κατ' εντολή του Αποστολέα κύριου των αγαθών αποθηκεύει τα αγαθά του και διενεργεί κατ’ εντολή του διακινήσεις με μεταφορικά μέσα τρίτων (αποθηκευτής). Σε κάθε περίπτωση, ο Αποστολέας Τρίτος είναι ο διακινητής των αγαθών και όχι ο Αποστολέας αυτών δεδομένου ότι δεν έχει την κυριότητα των αγαθών. Ο Αποστολέας Τρίτος έχει την υποχρέωση έκδοσης παραστατικού διακίνησης και αντίστοιχη υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων διακίνησης στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA υπό την προϋπόθεση ότι διακινεί τα αγαθά από δικές του εγκαταστάσεις.

γ) Ως Μεταφορέας αγαθών νοείται η υπόχρεη οντότητα, η οποία διακινεί τα αγαθά του Αποστολέα ή του Αποστολέα Τρίτου κατ’ εντολή και για λογαριασμό του. Ο Μεταφορέας ενδέχεται είτε να παραλαμβάνει και να διακινεί τα αγαθά από τις εγκαταστάσεις του Αποστολέα ή του Αποστολέα Τρίτου είτε να τα διακινεί από τις δικές του εγκαταστάσεις, εφόσον έχουν μεταφερθεί εκεί κατ’ εντολή του Αποστολέα ή του Αποστολέα Τρίτου είτε να παραλαμβάνει και να διακινεί τα αγαθά από τις εγκαταστάσεις του προηγούμενου Μεταφορέα. Σε κάθε περίπτωση, ο Μεταφορέας αγαθών είναι ο διακινητής των αγαθών και όχι ο Αποστολέας αυτών δεδομένου ότι δεν έχει την κυριότητα των αγαθών. Ο Μεταφορέας έχει την υποχρέωση έκδοσης παραστατικού διακίνησης και αντίστοιχη υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων διακίνησης στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA στην περίπτωση που διακινεί αγαθά κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Αποστολέα ή του Αποστολέα Τρίτου υπό την προϋπόθεση ότι διακινεί τα αγαθά από δικές του εγκαταστάσεις (ενδεικτικά 3PL, Μεταφορικές, Ταχυμεταφορές).

δ) Ως Παραλήπτης αγαθών νοείται η οντότητα που παραλαμβάνει άμεσα τα αγαθά ανεξάρτητα από τον σκοπό διακίνησης και σε κάθε περίπτωση είναι ο Λήπτης των παραστατικών διακίνησης και κατά περίπτωση και ο εκδότης αυτών. Ο Παραλήπτης αγαθών έχει υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων διακίνησης στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, στην περίπτωση που συναλλάσσεται με μη υπόχρεους στην έκδοση παραστατικών διακίνησης, με υπόχρεους εκδότες που αρνούνται την έκδοση ή εκ παραδρομής δεν εξέδωσαν παραστατικό διακίνησης καθώς και στην περίπτωση διαπίστωσης πλεονασμάτων ή ελλειμμάτων. Για τον σκοπό αυτό δύναται να εκδίδει παραστατικό διακίνησης ή να εκδίδει δελτίο ποσοτικής παραλαβής και να παραδίδει ή να αποστέλλει ψηφιακά τα παραστατικά αυτά στον αντισυμβαλλόμενο ή εναλλακτικά να τηρεί και να ενημερώνει σχετικό αρχείο.

ε) Ως Παραλήπτης αγαθών Τρίτος, νοείται η οντότητα που παραλαμβάνει τα παραστατικά διακίνησης και τα αγαθά κατ’ εντολή μεν του αρχικού Παραλήπτη αγαθών χωρίς τη φυσική παρεμβολή του δε (π.χ. τριγωνικές συναλλαγές). Ο Παραλήπτης Τρίτος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τον Παραλήπτη στις περιπτώσεις που ο αντισυμβαλλόμενος του είναι μη υπόχρεος στην έκδοση παραστατικών διακίνησης ή υπόχρεος εκδότης που αρνείται την έκδοση ή εκ παραδρομής δεν εξέδωσε παραστατικό διακίνησης καθώς και στην περίπτωση διαπίστωσης πλεονασμάτων ή ελλειμμάτων.

2. Οι ΑΦΜ Εκδότη και Λήπτη περιλαμβάνονται στα υποχρεωτικά πεδία του παραστατικού διακίνησης ενώ οι πιθανοί υπόλοιποι ρόλοι συσχετιζόμενων ΑΦΜ που εμπλέκονται με τη διακίνηση αγαθών ανά περίπτωση, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στο αντίστοιχο πεδίο με την ένδειξη «ΑΦΜ_Επωνυμία Λοιπών Συσχετιζόμενων Οντοτήτων» σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με σχετική αναφορά στον ρόλο ΑΦΜ ανά περίπτωση συμμετοχής του στη συναλλαγή διακίνησης. Τα επιπλέον στοιχεία που αναγράφονται στα ψηφιακά παραστατικά διακίνησης καθορίζονται από τον τόπο φόρτωσης (Αποστολέας ή Αποστολέας Τρίτος ή Μεταφορέας), τον τρόπο διακίνησης με ίδια ή μεταφορικά μέσα τρίτων, τους Μεταφορείς και τους Αποστολείς Τρίτων που εναλλάσσονται στις μεταφορτώσεις των διακινούμενων αγαθών καθώς και τους διαφορετικούς Λήπτες αυτών (Παραλήπτης ή Παραλήπτης Τρίτος σε διακινήσεις αγαθών που αφορούν σε σύνθετες διακινήσεις). Εξαιρετικά, στις πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων, ο Παραγγελιοδόχος για τις διακινήσεις και πωλήσεις που διενεργεί, δεν συμπεριλαμβάνει στα ψηφιακά παραστατικά διακίνησης που εκδίδει τα στοιχεία του Παραγγελέα (κύριος αγαθών).

3. Σε κάθε περίπτωση σκοπού διακίνησης, την υποχρέωση έκδοσης και διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA έχει η οντότητα, η οποία εκκινεί τη διακίνηση από δικές της εγκαταστάσεις και η οντότητα, που παραλαμβάνει τα αγαθά, έχει την υποχρέωση παραλαβής των παραστατικών διακίνησης. Στις σύνθετες διακινήσεις, στην περίπτωση των μεταφορτώσεων, εφόσον αυτές διενεργούνται στις εγκαταστάσεις οντότητας και ολοκληρωθούν εντός της ίδιας ημέρας από την ημερομηνία έναρξης της διακίνησης δεν υπάρχει υποχρέωση από μέρους της για την έκδοση παραστατικού διακίνησης εκτός της περίπτωσης που τις διενεργεί η ίδια κατ' εντολή του Αποστολέα ή του Αποστολέα Τρίτου. Ο τρόπος και η διαδικασία διαβίβασης των δεδομένων της ψηφιακής παρακολούθησης αγαθών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

ΑΡΘΡΟ 3

ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ

1. Οι Τύποι Παραστατικών που χρησιμοποιούνται για τη διαβίβαση δεδομένων ψηφιακών παραστατικών διακίνησης αγαθών είναι αυτοί που αντιστοιχούν στα παραστατικά που εκδίδονται ανά περίπτωση φύσης συναλλαγής. Ειδικότερα οι Τύποι Παραστατικών του Παραρτήματος της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ που χρησιμοποιούνται για τη διαβίβαση δεδομένων διακίνησης στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA για διακινήσεις αγαθών χονδρικής, λιανικής, ημεδαπής, αλλοδαπής, πωλήσεων, πωλήσεων για λογαριασμό τρίτων και λοιπών σκοπών διακίνησης είναι οι παρακάτω:

Α. Χρεωστικοί και Πιστωτικοί Τύποι Παραστατικών διακίνησης και αξίας αντικριζόμενων παραστατικών της κατηγορίας Α1.

1.1 Τιμολόγιο Πώλησης_ Διακίνηση Αγαθών

1.2 Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις_ Διακίνηση Αγαθών

1.3 Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών_ Διακίνηση Αγαθών

1.4 Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων_ Διακίνηση Αγαθών

3.1 Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης)_ Διακίνηση Αγαθών

3.2 Τίτλος Κτήσης (άρνηση έκδοσης από υπόχρεο Εκδότη)_ Διακίνηση Αγαθών

5.2 Πιστωτικό Τιμολόγιο_ Διακίνηση Αγαθών

Β. Τύποι Παραστατικών διακίνησης άνευ αξίας αντικριζόμενων παραστατικών της κατηγορίας Α1.

9.1 Δελτίο Αποστολής Συσχετιζόμενο

9.2 Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής

9.3 Δελτίο Αποστολής

10.1 Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής Συσχετιζόμενο

10.2 Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής

Γ. Χρεωστικοί και Πιστωτικοί Τύποι Παραστατικών διακίνησης και αξίας αντικριζόμενων παραστατικών της κατηγορίας Α2.

11.1 ΑΛΠ (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης) _ Διακίνηση Αγαθών

11.4 Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής_ Διακίνηση Αγαθών

11.5 ΑΛΠ / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων_ Διακίνηση Αγαθών

Δ. Χρεωστικοί Τύποι Παραστατικών διακίνησης και αξίας αντικριζόμενων παραστατικών της κατηγορίας Β2.

14.1 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις_ Διακίνηση Αγαθών

14.2 Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών_ Διακίνηση Αγαθών

2. Οι Τύποι Παραστατικών που χρησιμοποιούνται για την ψηφιακή παρακολούθηση διακίνησης αγαθών με σκοπό διακίνησης την πώληση αγαθών, αντιστοιχούν σε χρεωστικούς και πιστωτικούς Τύπους Παραστατικών διακίνησης και αξίας (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής, πιστωτικά τιμολόγια και πιστωτικά λιανικής) και έχουν υποχρεωτικά την ένδειξη «Διακίνηση Αγαθών». Εναλλακτικά, δύναται να αντιστοιχούν σε Τύπους Παραστατικών διακίνησης άνευ αξίας και ειδικότερα στους 9.1 Δελτίο Αποστολής Συσχετιζόμενο, 9.2 Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, 9.3 Δελτίο Αποστολής, 10.1 Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής Συσχετιζόμενο και 10.2 Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής, οι οποίοι συσχετίζονται με τους αντίστοιχους χρεωστικούς και πιστωτικούς Τύπους Παραστατικών αξίας κατά την τιμολόγηση εκάστης συναλλαγής. Τα παραπάνω καλύπτουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υπόχρεες οντότητες της υπό στοιχεία Α.ΧΧΧΧ/2024 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ είτε διακινούν τα αγαθά τους μέσω απευθείας έκδοσης Τιμολογίου ή Απόδειξης Λιανικής είτε εκδίδουν αρχικά Δελτίο Αποστολής και εν συνεχεία Τιμολόγιο ή Απόδειξη Λιανικής.

Στην περίπτωση που ο σκοπός διακίνησης δεν αφορά σε πώληση αγαθών αλλά στους λοιπούς σκοπούς διακίνησης για τη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι Τύποι Παραστατικών διακίνησης άνευ αξίας 9 και 10.

3. Στην περίπτωση που οι υπόχρεες οντότητες παραλαμβάνουν αγαθά από μη υπόχρεους στην έκδοση παραστατικών διακίνησης είτε εκδίδουν Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής είτε δημιουργούν κατάλληλα αρχεία. Τα εν λόγω δεδομένα διαβιβάζονται από τον Παραλήπτη των αγαθών αυτών είτε με Τύπο Παραστατικού 10.1 - Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής Συσχετιζόμενο είτε με 10.2 -Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που οι υπόχρεες οντότητες παραλαμβάνουν αγαθά για τις περιπτώσεις συναλλαγών στις οποίες εκδίδονται Τίτλοι Κτήσης είτε στην περίπτωση Τύπου Παραστατικού 3.1 - Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης) είτε στην περίπτωση Τύπου Παραστατικού 3.2 - Τίτλος Κτήσης (άρνηση έκδοσης από υπόχρεο Εκδότη). Οι Τύποι Παραστατικών 10.1 - Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής Συσχετιζόμενο και 10.2 - Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής διαβιβάζονται και στην περίπτωση που διαπιστωθούν από τον Παραλήπτη τυχόν πλεονάσματα ή ελλείματα με την ολοκλήρωση του ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των αγαθών.

Στην περίπτωση διακίνησης αγαθών που αφορούν σε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή αποκτήσεις τρίτων χωρών, για την τεκμηρίωση των αγαθών που παραλήφθηκαν από τις υπόχρεες οντότητες και εφόσον οι Τύποι Παραστατικών 14.1 - Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις και 14.2 -Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών δεν χρησιμοποιούνται και ως παραστατικά καταγραφής της διακίνησης με την ένδειξη «Διακίνηση Αγαθών», οι υπόχρεες οντότητες διαβιβάζουν τα σχετικά δεδομένα με Τύπους Παραστατικών 10.1 - Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής Συσχετιζόμενο ή 10.2 - Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ

1. Το περιεχόμενο και ο μορφότυπος της ψηφιακής έκδοσης των παραστατικών διακίνησης αγαθών σε όλες τις περιπτώσεις χρήσης τους σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 9Γ του άρθρου 5 ΕΛΠ, σε συνδυασμό με την παρ. 8 του ίδιου άρθρου, για τη διαβίβαση αυτών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA με τους Τύπους Παραστατικών του άρθρου 3 καθορίζεται με τα παρακάτω πεδία:

4.1.1 ΑΦΜ Εκδότη Παραστατικού

4.1.2 Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Εκδότη Παραστατικού

4.1.3 Χώρα Οντότητας Εκδότη Παραστατικού

4.1.4 ΑΦΜ Λήπτη Παραστατικού

4.1.5 Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Λήπτη Παραστατικού

4.1.6 Χώρα Οντότητας Λήπτη Παραστατικού

4.1.7 Τύπος Παραστατικού

4.1.8 Σειρά Παραστατικού

4.1.9 Αριθμός Παραστατικού

4.1.10 Ημερομηνία Έκδοσης Παραστατικού Οντότητας

4.1.11 Ημερομηνία Έναρξης Αποστολής

4.1.12 Ώρα Έναρξης Αποστολής

4.1.13 Α/Α Εγκατάστασης Εκδότη

4.1.14 Εγκατάσταση Έναρξης Συναλλαγής / Τόπος Φόρτωσης

4.1.15 Σκοπός διακίνησης

 • Πώληση
 • Αγορά
 • Πώληση για λογαριασμό τρίτων
 • Εφοδιασμός πλοίων και αεροσκαφών
 • Επεξεργασία - Συναρμολόγηση - Αποσυναρμολόγηση
 • Δωρεάν διάθεση
 • Δειγματισμός
 • Έκθεση
 • Εγγύηση
 • Χρησιδανεισμός
 • Αποθήκευση σε Τρίτους
 • Επιστροφή
 • Ανακύκλωση
 • Καταστροφή άχρηστου υλικού
 • Ενδοδιακίνηση (Μεταξύ Εγκαταστάσεων Οντότητας)
 • Διακίνηση Παγίων (Ενδοδιακίνηση)
 • Μεταφορές-Ταχυμεταφορές
 • Διακίνηση Άνευ Μεταφορικού Μέσου
 • Λοιπές Διακινήσεις_[Λεκτικό]

4.1.16 Αριθμός Μεταφορικού Μέσου

4.1.17 Κωδικός Είδους (Ενιαίο Κωδικολόγιο)

4.1.18 Κωδικός Είδους Επιχείρησης

4.1.19 Είδος

4.1.20 Μονάδα μέτρησης ποσότητας

 • Τεμάχια_[Πλήθος_ Λεκτικό Είδους Συσκευασίας]
 • Κιλά
 • Λίτρα
 • Μέτρα
 • Τετραγωνικά Μέτρα
 • Κυβικά Μέτρα

4.1.21 Ποσότητα

4.1.22 Α/Α Εγκατάστασης Λήπτη

4.1.23 Εγκατάσταση Ολοκλήρωσης Συναλλαγής / Τόπος Παράδοσης

4.1.24 Συσχετιζόμενα παραστατικά (Διακίνησης - Ακύρωσης)

4.1.25 Επισημάνσεις - Ενδείξεις:

 • Διακίνηση Αγαθών
 • Αρ. Κυκλοφορίας λοιπών μεταφορικών μέσων
 • Αριθμός κυκλοφορίας ‘’Ρ’’
 • Τελική ζυγιζόμενη ποσότητα (κιλά)
 • Ενεργειακά προϊόντα Α.1060/2021 «Ποσότητα Θερμοκρασίας 15 βαθμών_»
 • Ημερομηνία μεταφόρτωσης
 • Ώρα μεταφόρτωσης
 • Ποσότητα Μεταφόρτωσης_Α/Α
 • Διακίνηση άνευ μεταφορικού μέσου
 • ΑΦΜ_Επωνυμία Λοιπών Συσχετιζόμενων Οντοτήτων / Ρόλοι διακίνησης αγαθών:
  • Αποστολέας
  • Αποστολέας Τρίτος
  • Μεταφορέας
  • Παραλήπτης
  • Παραλήπτης Τρίτος

4.1.26 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Αποστολής

4.1.27 Ώρα Ολοκλήρωσης Αποστολής

4.1.28 Διεύθυνση έναρξης διακίνησης εκτός α/α Εγκατάστασης Εκδότη

4.1.29 Διεύθυνση ολοκλήρωσης διακίνησης εκτός α/α Εγκατάστασης Λήπτη

2. Το περιεχόμενο του μορφότυπου των ψηφιακών παραστατικών διακίνησης αποτελεί μέρος του συνόλου των δεδομένων των χρεωστικών και πιστωτικών Τύπων Παραστατικών διακίνησης και αξίας, εφόσον χρησιμοποιούνται για σκοπούς διακίνησης με την ένδειξη «Διακίνηση Αγαθών» και ενσωματώνεται σε αυτούς. Οι Τύποι Παραστατικών διακίνησης άνευ αξίας 9 και 10 περιέχουν το σύνολο του περιεχομένου του μορφότυπου των παραστατικών διακίνησης της παρούσας.

3. Τα ψηφιακά παραστατικά διακίνησης λαμβάνουν Μοναδικό Αριθμό Καταχώρισης (Μ.ΑΡ.Κ.) για κάθε έγκυρη διαβίβαση των δεδομένων των εκδιδόμενων ψηφιακών παραστατικών διακίνησης στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

4. Επί των ψηφιακών παραστατικών διακίνησης δημιουργείται δισδιάστατος γραμμωτός κωδικός (QR code), κατά την επιτυχή διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε και στο περιεχόμενο επισκόπησης αυτού συμπεριλαμβάνεται και ο Μ.ΑΡ.Κ. σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Η σάρωση του δισδιάστατου γραμμωτού κωδικού (QR code), με τη χρήση κατάλληλων εφαρμογών, τεκμηριώνει το γεγονός και τη διαδικασία της διακίνησης αγαθών από την έναρξη έως και την ολοκλήρωση εκάστης, ανά περίπτωση Εκδότη, Λήπτη και Λοιπών Συσχετιζόμενων ΑΦΜ.

5. Η συμπλήρωση ή μη των πεδίων του μορφότυπου προσδιορίζεται στην επιχειρησιακή ανάλυση και τεχνική τεκμηρίωση της διαδικασίας της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr/mydata).

ΑΡΘΡΟ 5

ΤΡΟΠΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ myDATA ΤΗΣ ΑΑΔΕ

1. Η διαβίβαση των δεδομένων, που ορίζονται με την παρούσα, πραγματοποιείται από τις υπόχρεες οντότητες ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ σύμφωνα με τους Τύπους Παραστατικών του άρθρου 3 και τον μορφότυπο του άρθρου 4. Τα κανάλια διαβίβασης που μπορούν να χρησιμοποιούν οι υπόχρεες οντότητες για τη διαβίβαση δεδομένων των ψηφιακών παραστατικών διακίνησης αγαθών είναι τα παρακάτω:

α) Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.

β) Προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP), που χρησιμοποιούν οι οντότητες και διασυνδέονται με την ΑΑΔΕ μέσω σχετικής διεπαφής.

γ) Εφαρμογή Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών «timologio» που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ

2. Η διαδικασία διαβίβασης δεδομένων ψηφιακών παραστατικών διακίνησης αγαθών διενεργείται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

α) Αποδοχή Τύπων Παραστατικών σύμφωνα με το περιεχόμενο των πεδίων που αποτελούν τη μοναδική ταυτότητα εκάστου Τύπου Παραστατικού (UID).

β) Χρόνος που ορίζεται ανά περίπτωση έκδοσης και παραλαβής.

γ) Υποχρεωτικότητα πεδίων ανά Τύπο Παραστατικού διακίνησης αγαθών.

δ) Συσχέτιση Τύπων Παραστατικών διακίνησης αγαθών.

ε) Συσχέτιση πεδίων διακίνησης αγαθών.

στ) Επιχειρησιακοί έλεγχοι αποδοχής διαβίβασης δεδομένων διακίνησης αγαθών.

ζ) Χρόνος αποδοχής, συμπλήρωσης, τροποποίησης και ακύρωσης δεδομένων διακίνησης αγαθών.

θ) Απεικόνιση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

3. Οι Τύποι Παραστατικών που σχετίζονται με την ψηφιακή παρακολούθηση διακίνησης αγαθών περιλαμβάνουν τα παρακάτω πεδία που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα παραστατικού - UID (Unique Identification Document) ως κάτωθι:

 1. ΑΦΜ Εκδότη Παραστατικού
 2. Ημερομηνία Έκδοσης Παραστατικού
 3. Αριθμός Εγκατάστασης Εκδότη
 4. Τύπος Παραστατικού
 5. Σειρά
 6. Αριθμός Παραστατικού
 7. ΑΦΜ Λήπτη [Στην περίπτωση Τύπων Παραστατικών Β2 - 14.1, 14.2]

Τα παραπάνω αποτελούν μέρος των συνολικών πεδίων που περιέχονται στους Τύπους Παραστατικών που διαβιβάζουν οι υπόχρεες οντότητες στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA σύμφωνα με το Παράρτημα της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

4. Οι συνδυασμοί των Τύπων Παραστατικών που συσχετίζονται μεταξύ τους αντιστοιχούν στα Τιμολόγια ή στις Αποδείξεις Λιανικής και στα Δελτία Αποστολής στην περίπτωση που ο σκοπός διακίνησης είναι η πώληση αγαθών εφόσον τα Τιμολόγια ή οι Αποδείξεις Λιανικής δεν εκδίδονται ως παραστατικά διακίνησης.

Επιπλέον τα Δελτία Αποστολής και τα Τιμολόγια μπορεί να συσχετίζονται με τα Δελτία Ποσοτικής Παραλαβής στην περίπτωση που διαπιστώνονται πλεονάσματα ή ελλείμματα με αντίστοιχη έκδοση Πιστωτικών Τιμολογίων τα οποία και αυτά συσχετίζονται με τα παραπάνω παραστατικά. Αντίστοιχη διαδικασία διενεργείται και στην περίπτωση των Δελτίων Αποστολής και των Αποδείξεων Λιανικής με τα Δελτία Ποσοτικής Παραλαβής στην περίπτωση επιστροφής αγαθών. Σε κάθε περίπτωση είναι αποδεκτή κάθε είδους συσχέτιση των χρεωστικών και πιστωτικών Τύπων Παραστατικών διακίνησης και αξίας με τους Τύπους Παραστατικών διακίνησης άνευ αξίας 9.1 Δελτίο Αποστολής Συσχετιζόμενο, 9.2 Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, 9.3 Δελτίο Αποστολής, 10.1 Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής Συσχετιζόμενο και 10.2 Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής του άρθρου 3. Το ίδιο ισχύει με τη συσχέτιση των Δελτίων Αποστολής και Δελτίων Ποσοτικής Παραλαβής (Τύποι Παραστατικών 9 και 10) μεταξύ τους, εφόσον επιλεγεί η συσχέτισή τους.

Η διαδικασία συσχέτισης διενεργείται με τη χρονική σειρά έκδοσης των εν λόγω παραστατικών. Τα παραστατικά που εκδίδονται μεταγενέστερα μπορούν να συσχετίζονται με εκείνα που εκδόθηκαν προγενέστερα, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών.

5. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα που αφορούν την ψηφιακή παρακολούθηση διακίνησης αγαθών διαβιβάζονται και χαρακτηρίζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA εφόσον γίνει αποδεκτή η Μοναδική Ταυτότητα Παραστατικού UID με την παρακάτω σειρά:

5.1 Επιλογή Τύπου Παραστατικού του άρθρου 3 ανά περίπτωση διακίνησης αγαθών.

5.2 Χαρακτηρισμός Συναλλαγών:

5.2.1 Στη διαβίβαση χρεωστικών και πιστωτικών Τύπων Παραστατικών διακίνησης και αξίας επιλέγονται οι αντίστοιχοι επιτρεπτοί χαρακτηρισμοί εσόδων - εξόδων.

5.2.2 Στη διαβίβαση Τύπων Παραστατικών διακίνησης άνευ αξίας (Τύποι Παραστατικών 9.1, 9.2, 9.3, 10.1 και 10.2), επιλέγεται ο χαρακτηρισμός 3. Διακίνηση. Στην περίπτωση πωλήσεων για λογαριασμό τρίτων στον παραπάνω χαρακτηρισμό εισάγεται η σχετική ένδειξη «Πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων».

5.3 Χαρακτηρισμός ΦΠΑ:

5.3.1 Στη διαβίβαση χρεωστικών και πιστωτικών Τύπων Παραστατικών διακίνησης και αξίας επιλέγονται ανά περίπτωση οι κατηγορίες ΦΠΑ 1 έως 7.

5.3.2 Στη διαβίβαση Τύπων Παραστατικών διακίνησης άνευ αξίας και αποκλειστικά διακίνησης (Τύποι Παραστατικών 9.1, 9.2, 9.3, 10.1 και 10.2), επιλέγεται η κατηγορία ΦΠΑ 8, άνευ ΦΠΑ.

5.4 Χαρακτηρισμός Ε3:

5.4.1 Στη διαβίβαση χρεωστικών και πιστωτικών Τύπων Παραστατικών διακίνησης και αξίας επιλέγονται ανά περίπτωση οι αντίστοιχοι επιτρεπτοί συνδυασμοί χαρακτηρισμών Ε3.

5.4.2 Στη διαβίβαση Τύπων Παραστατικών διακίνησης άνευ αξίας (Τύποι Παραστατικών 9.1, 9.2, 9.3, 10.1 και 10.2), δεν υπάρχει συσχέτιση με χαρακτηρισμό Ε3.

6. Σε περίπτωση απώλειας διασύνδεσης τα ψηφιακά παραστατικά διακίνησης αγαθών εκδίδονται χωρίς να διακόπτεται η συναλλαγή με διακριτή ένδειξη για την απώλεια διασύνδεσης. Οι Τύποι Παραστατικών διακίνησης αξίας και άνευ αξίας, διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.6 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΝΙΑΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ

1. Η Ενιαία Κωδικοποίηση Ειδών αφορά στη Συνδυασμένη Ονοματολογία, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 όπως ισχύει και εφαρμόζεται για όλους τους σκοπούς διακίνησης αγαθών που διενεργούν οι υπόχρεες οντότητες.

2. Οι υπόχρεες οντότητες εφόσον διαθέτουν και κάνουν χρήση δικής τους κωδικοποίησης έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν και τους σχετικούς κωδικούς στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Στην περίπτωση διακίνησης αγαθών, ανεξαρτήτως εάν αυτές αφορούν σε συναλλαγές χονδρικής ή λιανικής, εφόσον η ημερομηνία δεν συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού, αναγράφονται υποχρεωτικά επί αυτού και οι δύο ημερομηνίες, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στα διαβιβαζόμενα δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Τα παραπάνω ισχύουν για τα δεδομένα των ψηφιακών παραστατικών διακίνησης που διαβιβάζονται τόσο με χρεωστικούς και πιστωτικούς Τύπους Παραστατικών διακίνησης και αξίας όσο και με Τύπους Παραστατικών διακίνησης άνευ αξίας. Η ημερομηνία διακίνησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού διακίνησης.

2. Στην περίπτωση που σκοπός διακίνησης είναι η πώληση αγαθών εκδίδεται ψηφιακό παραστατικό διακίνησης, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται λοιποί σκοποί διακίνησης. Επιπλέον τα Δελτία Αποστολής με σκοπό διακίνησης «Δειγματισμός» και «Εκθεση» δύναται να είναι συσχετιζόμενα με επόμενα παραστατικά, ήτοι Τιμολόγια και Αποδείξεις Λιανικής κατά το μέρος που αντιστοιχούν σε περιγραφόμενα είδη αγαθών για τα οποία διενεργείται πώληση.

3. Στα ψηφιακά παραστατικά διακίνησης στο πεδίο της μονάδας μέτρησης «Τεμάχια» η ποσότητα αντιστοιχεί στο πλήθος των ειδών που διακινούνται και όχι στην συσκευασία αυτών. Το πλήθος και τα είδη συσκευασίας π.χ. παλέτα, κούτα, κιβώτιο κ.α., εφόσον επιλέγεται από τις υπόχρεες οντότητες, αναγράφεται διακριτά στα παραστατικά διακίνησης.

4. Η οντότητα που αναγράφεται ως Λήπτης του παραστατικού διακίνησης και Παραλήπτης των αγαθών που διακινούνται, εφόσον έχει επιλεγεί εκ παραδρομής από τον Εκδότη, δύναται να απορρίψει τη συναλλαγή που αφορά στην εν λόγω διαβίβαση, πριν την ολοκλήρωση αυτής. Στην περίπτωση ολοκλήρωσης της διακίνησης, ο Παραλήπτης διαβιβάζει τα σχετικά δεδομένα μη αποδοχής της συναλλαγής με Τύπους Παραστατικών 10.1 - Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής Συσχετιζόμενο ή με 10.2 - Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής. Αντίστοιχη διαδικασία απόρριψης και διαβίβασης Τύπων Παραστατικών 10.1 Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής Συσχετιζόμενο ή 10.2 Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής, διενεργείται και στην περίπτωση λανθασμένης διαβίβασης από την πλευρά του Εκδότη σε σχέση με τα υπόλοιπα πεδία του μορφότυπου του άρθρου 4.

5. Στην περίπτωση έκδοσης και διαβίβασης Τύπου Παραστατικού 9.2 - Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, οι αναγραφόμενες ποσότητες κατά τη διάρκεια της διακίνησης, επηρεάζουν το πλήθος των ειδών που διακινούνται στο μεταφορικό μέσο και όχι των ειδών του αποθηκευτικού χώρου της εγκατάστασης των υπόχρεων οντοτήτων που εκκίνησε η διακίνηση. Σε κάθε περίπτωση οι υπόχρεες οντότητες δύναται να χρησιμοποιούν το Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής στην περίπτωση που δεν είναι γνωστά τα στοιχεία του Παραλήπτη ή κρίνεται επισφαλής η παραλαβή των διακινούμενων αγαθών. Στην περίπτωση αυτή ως ΑΦΜ Λήπτη αναγράφονται εννέα μηδενικά (000000000) και το Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής συσχετίζεται με τα παραστατικά διακίνησης που εκδίδονται κατά τη διάρκεια της διακίνησης και τεκμηριώνουν σε κάθε περίπτωση τον Παραλήπτη των αγαθών που διακινούνται καθώς και το πλήθος των αγαθών που τελικά δεν παραδόθηκαν. Σε διαφορετική περίπτωση γίνεται χρήση είτε των χρεωστικών Τύπων Παραστατικών διακίνησης και αξίας (Τιμολόγια, Αποδείξεις Λιανικής) είτε των υπόλοιπων Τύπων Παραστατικών άνευ αξίας 9.1 Δελτίο Αποστολής Συσχετιζόμενο και 9.3 Δελτίο Αποστολής.

6. Στις περιπτώσεις διακίνησης αγαθών μέσω μεταφορικών επιχειρήσεων ή μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών για την ψηφιακή παρακολούθηση διακίνησης αγαθών των περιπτώσεων αυτών, για κάθε διακίνηση αγαθών που εκκινεί από τις εγκαταστάσεις τους και πριν την έναρξη αυτής, εκδίδεται και διαβιβάζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA Τύπος Παραστατικού 9.2 Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής. Στις περιπτώσεις αυτές ο διακινητής δεν έχει την υποχρέωση να εκδίδει νέα παραστατικά διακίνησης στους τελικούς παραλήπτες για τυχόν μεταφορτώσεις. Η υποχρέωση αυτή καλύπτεται με την αναγραφή στον Τύπο Παραστατικού 9.2 Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, των ΑΦΜ των Αποστολέων ή Αποστολέων Τρίτων στο αντίστοιχο πεδίο με την ένδειξη «ΑΦΜ_Επωνυμία Λοιπών Συσχετιζόμενων Οντοτήτων». Στις περιπτώσεις αυτές το ΑΦΜ Λήπτη απεικονίζεται με εννέα μηδενικά (000000000). Κατά την επιστροφή των μη παραδοθέντων αγαθών εκδίδεται ή δημιουργείται κατάλληλο αρχείο με το σχετικό παραστατικό παραλαβής 10.1 Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής Συσχετιζόμενο ή 10.2 Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής και τα σχετικά δεδομένα διακίνησης διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

7. Στην περίπτωση χρήσης Τύπων Παραστατικών 10.1 Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής Συσχετιζόμενο και 10.2 Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής εφόσον δεν επιλέγεται η έκδοση αλλά η δημιουργία κατάλληλου αρχείου δεν υφίσταται η υποχρέωση χρήσης δισδιάστατου γραμμωτού κώδικα (QR code). Στην περίπτωση αυτή ο Εκδότης του λογιστικού αρχείου έχει την υποχρέωση να αποστείλει στον Λήπτη τα σχετικά δεδομένα διακίνησης.

8. Τα αγαθά, για τα οποία έχει εκδοθεί παραστατικό διακίνησης, έως την παραλαβή τους από τον Λήπτη, νοούνται ως αγαθά προς παράδοση για τον Εκδότη και αγαθά υπό παραλαβή για τον Λήπτη.

9. Η ψηφιακή παρακολούθηση διακίνησης αγαθών διενεργείται σε δύο φάσεις εφαρμογής, σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας. Στην πρώτη φάση εφαρμογής συνοπτικά ενεργοποιούνται η ψηφιακή έκδοση και διαβίβαση των σχετικών Τύπων Παραστατικών έναρξης της διακίνησης στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, καθώς και η ενημέρωση του Λήπτη σύμφωνα με τις περ. α' και βΖ της παρ. 4 του άρθρου 1 της παρούσας. Οι διαδικασίες φόρτωσης, μεταφόρτωσης, παραλαβής, ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου σύμφωνα με τις περ. γΖ , δΖ και εζ της παρ.4 του άρθρου 1 της παρούσας καθώς και οι λοιπές διαδικασίες της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών ενεργοποιούνται στη δεύτερη φάση. Ειδικότερα, στην πρώτη φάση, οι περιπτώσεις έκδοσης Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής δύναται να καλύπτονται με τον Τύπο Παραστατικού 9.3 Δελτίο Αποστολής με ΑΦΜ Λήπτη εννέα μηδενικά (000000000) και σειρά παραστατικού με την ένδειξη «ΣΔΑ», με αντίστοιχη συσχέτιση στην περίπτωση διακινήσεων επί αυτοκινήτου είτε με νέο Τύπο Παραστατικού 9.3 Δελτίο Αποστολής είτε με Τύπο 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης με ΑΦΜ Λήπτη το ΑΦΜ της οντότητας που παραλαμβάνει το παραστατικό διακίνησης και τα αντίστοιχα αγαθά είτε με Τύπο 11.1 Απόδειξη Λιανικής Πώλησης.

ΑΡΘΡΟ 8

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!