Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α. 1059/2024 Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς προς τα πρόσωπα της παρ. 3 άρθρου 25 του ν. 2961/ 2001

Αριθμ. Α. 1059

ΦΕΚ B’ 2334/19.04.2024

Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς προς τα πρόσωπα της παρ. 3 άρθρου 25 του ν. 2961/ 2001 - «Δήλωση φόρου δωρεάς ακινήτων, κινητών και χρημάτων προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 56 του ν. 4758/2020 «Περιστολή του λαθρεμπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις» (Α’ 242),

β) του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), και ειδικότερα των άρθρων 4, 5, 6, της παρ. 3 του άρθρου 15, των άρθρων 18, 19, 20, 30, 32, 34, 37, 53, και 54 αυτού,

γ) του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια (ν. 2961/2001, Α’ 266), και ειδικότερα των άρθρων 25, 29, 43 και 89 αυτού,

δ) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/ 2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

ε) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022/ 20.7.2022 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 3886), όπως ισχύει.

3. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) αποφάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Την υπό στοιχεία Α. 1249/9.12.2021 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου δωρεών, γονικών παροχών “Δήλωση Δωρεάς/ Γονικής Παροχής”» (Β’ 5779).

5. Την υπό στοιχεία Α. 1162/17.11.2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς/γονικής παροχής κινητών και χρημάτων χωρίς συμβόλαιο, καθορισμός των δικαιολογητικών των δηλώσεων φόρου δωρεάς/γονικής παροχής κινητών και χρημάτων -“Δήλωση φόρου δωρεάς/γονικής παροχής κινητών και χρημάτων χωρίς συμβόλαιο μέσω της εφαρμογής myPROPERTY”» (Β’ 5870).

6. Την υπό στοιχεία Α. 1137/2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου» (Β’ 2423).

7. Την ανάγκη καθορισμού του τρόπου, του περιεχομένου, του χρόνου, της διαδικασίας και κάθε άλλου θέματος σχετικού με την ψηφιακή υποβολή της δήλωσης φόρου δωρεάς, ακινήτων κινητών και χρημάτων προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1. Υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myPROPERTY (myproperty.aade.gov.gr) οι κατωτέρω αρχικές δηλώσεις φόρου δωρεάς που υπάγονται σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 0,5% και αφορούν δωρεές προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, που έχουν συντελεστεί και για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση έχει γεννηθεί από την 1.1.2024 και μετά. Ειδικότερα:

α) Δηλώσεις για τις οποίες συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο δωρεάς.

Οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου δωρεάς, για συμβόλαια που συντάσσονται από 19.4.2024 και αφορούν: αα) ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων (Α.Π.Α.Α.) και αβ) κινητά περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους πλην των χρηματικών ποσών (ενδεικτικά μετοχές, απαιτήσεις, αξίες, αυτοκίνητα, έργα τέχνης, κ.λπ.). Ψηφιακά επίσης υποβάλλονται και οι δηλώσεις για ματαίωση σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου, εφόσον οι αρχικές έχουν υποβληθεί ψηφιακά. Στις ανωτέρω περιπτώσεις συντάσσεται μία δήλωση ανά ζεύγος δωρητή/δωρεοδόχου, ανεξαρτήτως του αριθμού των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων (κινητών ή ακινήτων).

β) Δηλώσεις για τις οποίες δεν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο δωρεάς.

Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις φόρου δωρεάς κινητών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματικών ποσών. Στις περιπτώσεις αυτές συντάσσεται μία δήλωση ανά ζεύγος δωρητή/δωρεοδόχου, ανεξαρτήτως του αριθμού των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων (κινητών, χρηματικών ποσών). Σε περίπτωση περισσότερων δηλωθέντων περιουσιακών στοιχείων με διαφορετική ημερομηνία παράδοσης συντάσσονται αντίστοιχα, περισσότερες δηλώσεις.

Ειδικά για τις αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις φόρου δωρεάς χρηματικών ποσών της παρ. 3 του άρθρου 89 του ν. 2961/2001, εφόσον δεν είναι γνωστά στον δωρεοδόχο τα πλήρη στοιχεία του δωρητή αλλά αποδεικνύεται η σύσταση της δωρεάς, συντάσσεται μία δήλωση μονομερώς από το δωρεοδόχο νομικό πρόσωπο χωρίς την αναγραφή των στοιχείων των δωρητών.

2. Στις δηλώσεις της παρ. 1 ως δωρητές συμβάλλονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν ήδη εγγραφεί στο Φορολογικό Μητρώο και είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, ενώ ως δωρεοδόχοι συμβάλλονται αποκλειστικά τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, που έχουν ήδη εγγραφεί στο Φορολογικό Μητρώο και είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

3. Κατ’ εξαίρεση, μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) εξακολουθούν να υποβάλλονται:

α) Δηλώσεις δωρεάς με δωρητές φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν ή εδρεύουν στο εξωτερικό, εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Φορολογικό Μητρώο και δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ,

β) δηλώσεις δωρεάς προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, τα οποία υπάρχουν ή συνιστώνται νόμιμα σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, καθώς και τα λοιπά αντίστοιχα αλλοδαπά με τον όρο της αμοιβαιότητας και οι περιουσίες του άρθρου 50 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), εφόσον επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς εθνικούς ή θρησκευτικούς ή φιλανθρωπικούς ή εκπαιδευτικούς ή πολιτιστικούς ή γενικά επωφελείς για την κοινωνία εν όλω ή εν μέρει, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4182/2013,

γ) δηλώσεις δωρεάς χρηματικών ποσών που συντελούνται εντός του έτους 2024, εφόσον από 1.1.2024 έχει συντελεστεί έτερη δωρεά χρηματικού ποσού που αφορά το ίδιο ζεύγος δωρητή-δωρεοδόχου και για την οποία έχει υποβληθεί δήλωση σε έντυπη μορφή,

δ) δηλώσεις που αφορούν ακίνητα εκτός Α.Π.Α.Α.,

ε) δηλώσεις δωρεάς της παρ. 1 στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ψηφιακής υποβολής τους λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας, κατόπιν σχετικής επιβεβαίωσης από την αρμόδια υπηρεσία της ΓΔΗΛΕΔ.

Άρθρο 2

Διαδικασία υποβολής των δηλώσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Η δήλωση φόρου δωρεάς της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 συμπληρώνεται από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει την συμβολαιογραφική πράξη και υποβάλλεται ψηφιακά από τους συμβαλλομένους με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet. Ως προς το δωρεοδόχο νομικό πρόσωπο καθώς και σε περίπτωση που συμβάλλεται νομικό πρόσωπο ως δωρητής η δήλωση υποβάλλεται από τα νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet. Η υποβολή της δήλωσης από τους συμβαλλομένους συνεπάγεται την αποδοχή του περιεχομένου της και της ακρίβειας των δηλουμένων από αυτούς.

2. Η δήλωση φόρου δωρεάς της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1 υποβάλλεται ψηφιακά από τους συμβαλλομένους με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet. Ως προς το δωρεοδόχο νομικό πρόσωπο καθώς και σε περίπτωση που συμβάλλεται νομικό πρόσωπο ως δωρητής η δήλωση υποβάλλεται από τα νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet. Η έναρξη της διαδικασίας για τη συμπλήρωση και την υποβολή της δήλωσης γίνεται είτε από τον δωρητή είτε από το δωρεοδόχο. Οριστική υποβολή της δήλωσης γίνεται με την αποδοχή αυτής από τον έτερο των δηλούντων και συνεπάγεται την αποδοχή του περιεχομένου της και της ακρίβειας των δηλουμένων από αυτούς.

3. Ειδικά στην περίπτωση της μονομερούς δήλωσης σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1, η δήλωση υποβάλλεται ψηφιακά μονομερώς από το νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του δωρεοδόχου νομικού προσώπου με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών TAXISnet.

4. Κατά την υποβολή της δήλωσης φόρου δωρεάς συμπληρώνονται όλα τα πεδία του συνημμένου υποδείγματος 1 για τις περιπτώσεις δωρεών ακινήτων και κινητών της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 και του συνημμένου υποδείγματος 2 για τις περιπτώσεις δωρεάς κινητών και χρημάτων της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1. Τα υποδείγματα 1 και 2 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

5. Κατά την υποβολή της δήλωσης φόρου δωρεάς ακινήτου, συμπληρώνονται από τον συμβολαιογράφο τα αντίστοιχα κατά περίπτωση φύλλα υπολογισμού για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων. Για μερίδες ή μερίδια ή μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές κ.λπ., για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας συμπληρώνονται και επισυνάπτονται κατά περίπτωση τα έντυπα τα σχετικά με την εφαρμογή της υπό στοιχεία 1031583/253/Α0013/1.4.2003 - ΠΟΛ 1055/2003 (Β’ 477) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Για τα λοιπά κινητά περιουσιακά στοιχεία αναγράφεται στη δήλωση η αγοραία αξία αυτών.

6. Στις δηλώσεις δωρεάς της παρ. 1 του άρθρου 1 επισυνάπτεται υποχρεωτικά το τελευταίο δημοσιευμένο καταστατικό του δωρεοδόχου νομικού προσώπου, από το οποίο προκύπτει ο εθνικός ή θρησκευτικός ή φιλανθρωπικός ή εκπαιδευτικός ή πολιτιστικός ή γενικά επωφελής για την κοινωνία σκοπός του καθώς και πιστοποιητικό μεταβολών αυτού.

Εφόσον πρόκειται για δωρεά κινητών ή χρημάτων, επισυνάπτονται τα αποδεικτικά σύστασης των δωρεών (όπως τραπεζικό έμβασμα, απόδειξη είσπραξης κ.λπ.).

Εφόσον η δωρεά κινητού περιουσιακού στοιχείου έχει συσταθεί με ιδιωτικό συμφωνητικό επισυνάπτεται το συμφωνητικό αυτό.

Άρθρο 3

Προσδιορισμός του φόρου δωρεάς και διαχείριση εκκρεμών δηλώσεων

1. Με την υποβολή της δήλωσης δωρεάς εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, που έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 3 για δηλώσεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 1 και ως το συνημμένο υπόδειγμα 4 για δηλώσεις της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 και η οποία κοινοποιείται στο υπόχρεο σε φόρο νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 ΚΦΔ μαζί με την ταυτότητα οφειλής. Τα υποδείγματα 3 και 4 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Η αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης υπηρεσία ενημερώνεται ψηφιακά αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης δωρεάς και ελέγχει την ακρίβεια των δηλούμενων μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή της. Σε περίπτωση που δεν επισυνάπτονται τα απαιτούμενα κατά την παρ. 6 του άρθρου 2 δικαιολογητικά ή απαιτούνται πρόσθετα, ο φορολογούμενος καλείται από το αρμόδιο τμήμα για την υποβολή των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών ή στοιχείων εντός της οριζόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 14 ΚΦΔ προθεσμίας.

3. Σε κάθε περίπτωση υποβολής δήλωσης φόρου δωρεάς, είτε αυτή υποβάλλεται ψηφιακά (κατά την παρ. 1 του άρθρου 1) είτε μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» (κατά την παρ. 3 του άρθρου​ 1), εκδίδεται η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου με βάση το κατά περίπτωση συνημμένο υπόδειγμα 3 ή 4.

Άρθρο 4

Μεταβατικές διατάξεις-Ισχύς απόφασης

1. Από τη δημοσίευση της παρούσας η υποβολή των δηλώσεων φόρου δωρεάς ακινήτων, κινητών και χρημάτων της παρ. 1 του άρθρου 1 γίνεται προαιρετικά μέσω της ψηφιακής εφαρμογής. Από τις 8.5.2024 οι εν λόγω δηλώσεις φόρου δωρεάς υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω της ψηφιακής εφαρμογής και σε περίπτωση υποβολής τους με άλλον τρόπο θεωρούνται ως μη υποβληθείσες, οπότε ο φορολογούμενος ενημερώνεται με προσωποποιημένο μήνυμα στην εφαρμογή τα Μηνύματά μου για υποβολή της δήλωσης μέσω της εφαρμογής myPROPERTY.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 1 από τις 8.5.2024 καταργείται κάθε αντίθετη ρύθμιση σχετικά με τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων φόρου δωρεάς προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001.

3. Δηλώσεις δωρεάς που έχουν υποβληθεί στις Δ.Ο.Υ. μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας και των οποίων το αντίγραφο δεν έχει αναρτηθεί στη θυρίδα του φορολογουμένου στην εφαρμογή τα Μηνύματά μου του myAADE ή για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η πράξη προσδιορισμού του φόρου, διεκπεραιώνονται από την αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης υπηρεσία χωρίς να απαιτείται η εκ νέου ψηφιακή υποβολή τους μέσω της εφαρμογής myPROPERTY. Εφόσον οι συμβαλλόμενοι επιθυμούν να τις υποβάλουν μέσω της ψηφιακής εφαρμογής, τότε υποχρεούνται να ανακαλέσουν τις χειρόγραφες δηλώσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην υπό στοιχεία Ε. 2233/23.12.2021 (ΑΔΑ: 9ΜΑΡ46ΜΠ32-ΚΡΥ) εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

4. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2024

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!