Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΚΥΑ 29526/2024 Τροποποίηση της απόφασης για το καθεστώς ενισχύσεων “Μεταποίηση- Εφοδιαστική Αλυσίδα”

Αριθμ. 29526

ΦΕΚ Β 2216 - 11.04.2024

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 70757/13-7-2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων “ Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα ” του α.ν. 4887/2022, του έτους 2022» (Β’3702).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4887/2022 «Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» (Α’ 16), και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 29, καθώς και τα άρθρα 72 έως 77, αυτού.

2.Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (EE L 187 της 26.06.2014, σ. 1-178).

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4337/2015 (Α’129).

4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διόρθωσης» (Α’133).

5.Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με τη περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’15).

7. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’130).

8. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’131).

9. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α’139). 10. Την υπό στοιχεία Υ12/07-07-2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’4403).

11. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’181).

12. Την υπ’αρ. 102928 ΕΞ 2023/10-7-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’4441).

13.Τηνυπ’αρ.70757/13-07-2022κοινήυπουργικήαπόφαση «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων ’’Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα’’ του α. ν. 4887/2022, του έτους 2022» (Β’3702).

14.Την υπ’αρ. 23121/21-03-2024 εισήγηση (περ. ε’της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει) του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης. 15.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσας. Η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο των υφιστάμενων ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 70757/13-7-2022 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων ’’Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα’’ του α. ν. 4887/2022, του έτους 2022» ως εξής:

Άρθρο 1

Ποσό φορολογικής απαλλαγής

Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής για το καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» του ν. 4887/2022 (άρθρα 72 έως 77), που προκηρύσσεται το έτος 2022, καθορίζεται στα εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια (125.000.000) ευρώ.

Άρθρο 2

Ποσό επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης για το καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» του ν. 4887/2022 (άρθρα 72 έως 77), που προκηρύσσεται το έτος 2022, καθορίζεται στα εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμύρια, (175.000.000) ευρώ.

Άρθρο 3

Πηγές Χρηματοδότησης - Επιβάρυνση κρατικού προϋπολογισμού

α. Τα ποσά των επιχορηγήσεων, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης για τα επενδυτικά σχέδια της παρούσας απόφασης καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, στον οποίο εγγράφεται η δαπάνη των εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (175.000.000) ευρώ, και δύναται να προέλθουν από εθνικούς πόρους ή τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

β. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται ότι:

i. Για τα έτη (2022, 2023, 2024) δεν θα προκύψει δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και απώλεια φορολογικών εσόδων,

ii. για τα έτη (2025, 2026, 2027, 2028, 2029) θα προκύψει κατ’έτος, δαπάνη τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και για τα έτη (2026, 2027, 2028, 2029) απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) ευρώ,

iii. για το έτος (2030) θα προκύψει δαπάνη είκοσι πέντε εκατομμυρίων, (25.000.000) ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων,

iv. για τα έτη 2030 έως 2040 θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους πενήντα πέντε εκατομμυρίων (55.000.000) ευρώ.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2024

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Ανάπτυξης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!