Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Φ.114/497810/2024 Δικαιολογητικά για την άρση απαγόρευσης των δικαιοπραξιών σε παραμεθόριες περιοχές

Αριθμ. Φ.114/497810

ΦΕΚ B' 1893/26.03.2024

Καθορισμός των δικαιολογητικών για την άρση της απαγόρευσης των δικαιοπραξιών σε παραμεθόριες περιοχές, και των ειδικότερων κριτηρίων που αξιολογούνται και ρύθμιση λοιπών σχετικών θεμάτων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101),

2. το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

3. το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

4. το π.δ. 87/2023 «Διορισμός Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 151),

5. το π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

6. την υπό στοιχεία Υ11/07.07.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4403),

7. την από 20 Ιανουαρίου 2021 πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,

8. την υπ’ αρ. 541/2023 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Προϋποθέσεις-Κριτήρια άρσης της απαγόρευσης της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1892/1990

1. Οι προϋποθέσεις άρσης της απαγόρευσης είναι:

α) Η μη καταδίκη με αμετάκλητη δικαστική απόφαση:

αα) Για πράξεις οι οποίες, κατά το ελληνικό ποινικό δίκαιο, τιμωρούνται με κάθειρξη,

αβ) για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,

αγ) για απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 26 Ιουλίου 1995 και κυρώθηκε με τον ν. 2803/2000 (Α’ 48),

αδ) για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4557/2018 (Α’ 139) (με τον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 2015/849/ΕΕ).

β) Η μη ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης των αιτούντων με υπηρεσίες πληροφοριών τρίτων χωρών ή χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.) ή με ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν μη νόμιμο σκοπό και ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική άμυνα και ασφάλεια ή το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας.

γ) Η μη εγγραφή των αιτούντων, κατά τον χρόνο της αίτησης, στον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών, που τηρείται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 3386/2005 (Α’ 212), ή και σε αντίστοιχες διεθνείς και ευρωπαϊκές υπηρεσίες-οργανισμούς ασφαλείας.

δ) Εξωχώριες (offshore) εταιρίες ή ενώσεις προσώπων που έχουν την καταστατική ή την πραγματική τους έδρα ή την κύρια εγκατάσταση σε «μη συνεργάσιμα κράτη», καθώς και φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και φορολογούνται σε «μη συνεργάσιμα κράτη» ή με ιθαγένεια «μη συνεργάσιμου κράτους», όπως αυτά καθορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) και περιλαμβάνονται στον σχετικό κατάλογο, δεν μπορούν να συμμετέχουν στην δικαιοπραξία, για την οποία εξετάζεται αίτημα άρσης απαγόρευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας είτε μεμονωμένα είτε ως εταίροι ή μέτοχοι κατέχοντας ποσοστό άνω του 1% του μετοχικού κεφαλαίου του αιτούντος νομικού προσώπου.

2. Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των αιτημάτων άρσης της απαγόρευσης είναι:

α) Οι πληροφορίες που παρέχονται από τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και κάθε άλλη αρμόδια κρατική ή ανεξάρτητη αρχή.

β) Η ασφάλεια στρατιωτικών εγκαταστάσεων ή υποδομών ζωτικής σημασίας, καθώς και η προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.

Άρθρο 2

Αίτηση και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την εξέταση των αιτήσεων άρσης της απαγόρευσης του άρθρου 25 του ν. 1892/1990 υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Για φυσικά πρόσωπα:

αα) Αίτηση υπογεγραμμένη από τον αιτούντα και τον αντισυμβαλλόμενό του (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου) και επικύρωση για το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, με πλήρη ληξιαρχικά στοιχεία του αιτούντος, αναγραφή αριθμού τηλεφωνικής επικοινωνίας, ακριβή γεωγραφικό προσδιορισμό της θέσης και διοικητική υπαγωγή του ακινήτου. Σε περίπτωση που ο αιτών εκπροσωπείται από αντίκλητο προσκομίζεται και το σχετικό πληρεξούσιο. Στην αίτηση εμφαίνονται οι δικαιοπρακτικές βουλήσεις των αντισυμβαλλομένων και περιγράφεται το είδος της δικαιοπραξίας και ο σκοπός για τον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το ακίνητο.

αβ) Σύντομο βιογραφικό του αιτούντος στην ελληνική γλώσσα ή σε μετάφραση.

αγ) Πρόσφατο (τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία αποστολής της αίτησης) αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης ή, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοσή του, οποιοδήποτε δικαιολογητικό με το οποίο βεβαιώνεται η ποινική κατάσταση του αιτούντος.

αδ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου του αιτούντος.

αε) Άδεια διαμονής και, εφόσον αυτή λήγει εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την ανανέωσή της ή θεώρηση εισόδου (VISA) στην Ευρώπη ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει ότι ο αιτών έχει εισέλθει και διαμένει νόμιμα στην Ε.Ε. ή στην Ε.Ζ.Ε.Σ.

αστ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του αιτούντος.

αζ) Τοπογραφικό διάγραμμα της ευρύτερης περιοχής ή σχεδιάγραμμα περιοχής, το οποίο έχει επισημασμένη τη θέση του ακινήτου σε απόσπασμα χάρτη 1:50.000 ή σε αεροφωτογραφία επικυρωμένη με πρωτότυπη σφραγίδα ή υπογραφή τοπογράφου μηχανικού ή μηχανικού άλλης αρμόδιας ειδικότητας ή της Πολεοδομίας.

β) Για νομικά πρόσωπα:

βα) Αίτηση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και τον αντισυμβαλλόμενό του (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου) και επικύρωση για το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Στην αίτηση αναγράφεται αριθμός τηλεφωνικής επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος εκπροσωπείται από αντίκλητο προσκομίζεται το σχετικό πληρεξούσιο.

Στην αίτηση εμφαίνονται οι δικαιοπρακτικές βουλήσεις των αντισυμβαλλομένων, περιγράφεται το είδος της δικαιοπραξίας και εμπεριέχονται:

i) Σύντομο ιστορικό του νομικού προσώπου (ιδίως ιστορικό εταιρικής σύνθεσης, μετοχικού κεφαλαίου, επιχειρηματικής δραστηριότητας).

ii) Ακριβής γεωγραφικός προσδιορισμός της θέσης και διοικητική υπαγωγή του ακινήτου. iii) Περιγραφή του σκοπού για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί το ακίνητο.

ββ) Τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i) Πιστοποιητικό σύστασης του νομικού προσώπου, θεωρημένο από αρμόδια αρχή του ξένου κράτους.

ii) Καταστατικό του νομικού προσώπου, βεβαίωση/ ανακοίνωση καταχώρισής του στο προβλεπόμενο από την οικεία νομοθεσία εμπορικό μητρώο και φωτοαντίγραφο της οικείας μερίδας.

iii) Ισολογισμούς και οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων. Ειδικά για νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί εντός των τελευταίων τριών (3) ετών από την ημερομηνία της αίτησης, υποβάλλονται τα τελευταία εκδοθέντα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

iv) Κατάσταση, με τα πρόσωπα που μετέχουν στο όργανο διοίκησης του νομικού προσώπου, όπως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνέλευσης, τις θέσεις που κατέχουν στο όργανο διοίκησης και τα προσωπικά τους στοιχεία (υπηκοότητα, αριθμ. διαβατηρίου, διευθύνσεις κατοικίας), θεωρημένη από αρμόδια αρχή του ξένου κράτους. Εάν δεν υφίσταται όργανο διοίκησης, τα ως άνω ισχύουν για τα ιδρυτικά μέλη του νομικού προσώπου.

v) Πιστοποιητικό, από το οποίο προκύπτει ότι το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε αντίστοιχη κατάσταση, δεν έχει λυθεί ούτε τελεί υπό εκκαθάριση, δεν εκκρεμεί αίτηση για την κήρυξη αυτού σε πτώχευση ή για τον διορισμό εκκαθαριστή, δεν έχει εκδοθεί απόφαση για την έναρξη διαδικασίας συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης, ούτε έχει υποβληθεί σχετική αίτηση και, αν το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο είναι ένωση προσώπων, ότι δεν έχουν επέλθει ή βρίσκονται σε εξέλιξη αντίστοιχες καταστάσεις ή διαδικασίες αναστολής εργασιών.

vi) Πλήρη ληξιαρχικά στοιχεία των μελών του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου, στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και πρόσφατο (τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία αποστολής της αίτησης) αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης ή, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοσή του, οποιοδήποτε δικαιολογητικό με το οποίο βεβαιώνεται η ποινική κατάσταση του αιτούντος πλην Ελλήνων πολιτών, για τους οποίους αναζητείται αυτεπάγγελτα.

vii) Φωτοαντίγραφα φορολογικής δήλωσης και φορολογική ενημερότητα για Έλληνες, που μετέχουν στο όργανο διοίκησης του νομικού προσώπου.

viii) Τα μέλη του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου καταθέτουν επιπλέον και τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται για τα φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με την παρ. α.

βγ) Τοπογραφικό διάγραμμα της ευρύτερης περιοχής ή σχεδιάγραμμα περιοχής, το οποίο έχει επισημασμένη τη θέση του ακινήτου σε απόσπασμα χάρτη 1:50.000 ή σε αεροφωτογραφία επικυρωμένη με πρωτότυπη σφραγίδα ή υπογραφή τοπογράφου μηχανικού ή μηχανικού άλλης αρμόδιας ειδικότητας ή της Πολεοδομίας.

Άρθρο 3

Διευκρινίσεις σχετικά με τις αιτήσεις

1. Σε περίπτωση που στο καταστατικό νομικού προσώπου εμφανίζονται ως μέτοχοι άλλα νομικά πρόσωπα, απαιτούνται και φωτοαντίγραφα του καταστατικού των νομικών αυτών προσώπων. Επιπλέον, γίνεται έλεγχος και για τα φυσικά πρόσωπα που αποτελούν τον πραγματικό δικαιούχο των εταιριών, δηλαδή το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α’ 139).

2. Η ληξιαρχική πράξη γέννησης, το ποινικό μητρώο καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, το οποίο έχει συνταχθεί σε γλώσσα εκτός της ελληνικής, πρέπει να είναι επικυρωμένο για τη γνησιότητά του από την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή ή να φέρει την επισημείωση «APOSTILLE» που προβλέπεται από τη Σύμβαση της Χάγης (ν. 1497/1984, Α’ 188) και να είναι επίσημα μεταφρασμένο από τους πιστοποιημένους μεταφραστές του Υπουργείου Εξωτερικών, από δικηγόρο ή από πτυχιούχους του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης κεφαλαιουχικής εταιρείας η οποία διαθέτει μετοχές, απαιτείται να προκύπτει από το καταστατικό της:

α) Το μετοχικό κεφάλαιο που διαθέτει η εταιρεία.

β) Τα στοιχεία ταυτότητας των μετόχων και η κατανομή των μετοχών σε αυτούς, καθώς και του πραγματικού δικαιούχου, με εξαίρεση την περίπτωση εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εταιρειών.

Άρθρο 4

Διαδικασία ελέγχου και έκδοσης

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την έκδοση της απόφασης περί άρσης ή μη της απαγόρευσης, τα δικαιολογητικά για τις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 1892/1990 υποβάλλονται συγκεντρωτικά σε φάκελο στην κατά τόπο αρμόδια επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενώ τα δικαιολογητικά για τις περιπτώσεις της παρ. 3 του ίδιου άρθρου υποβάλλονται στον Ε’ Κλάδο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/Ε’ Κλάδος).

Άρθρο 5

Αναβολή εξέτασης της αίτησης άρσης της απαγόρευσης - Ανάκληση της απόφασης άρσης

1. Εάν το πρόσωπο που ζητά την άρση της απαγόρευσης:

α) Έχει καταδικαστεί με οριστική ή τελεσίδικη ποινική απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 1, η αίτηση άρσης δεν εξετάζεται πριν από το αμετάκλητο της απόφασης του ποινικού δικαστηρίου.

β) Έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα στο ακροατήριο ποινικού δικαστηρίου για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 1, η αίτηση άρσης δεν εξετάζεται πριν την σε πρώτο, τουλάχιστον, βαθμό απαλλαγή του αιτούντος.

2. Σε περίπτωση διαπίστωσης, μετά την έκδοση της απόφασης άρσης της απαγόρευσης, ότι δεν συνέτρεχε συγκεκριμένη προϋπόθεση που λήφθηκε υπόψη για την έκδοση της απόφασης αυτής, η απόφαση άρσης ανακαλείται και η τυχόν δικαιοπραξία που καταρτίστηκε βάσει αυτής είναι άκυρη κατά το άρθρο 174 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις συμβαλλομένων

Μετά την τέλεση της δικαιοπραξίας, το πρόσωπο που απέκτησε το δικαίωμα ή το πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάστηκαν μετοχές ή εταιρικά μερίδια υποβάλλει εντός τριάντα (30) ημερών στον φορέα που εξέδωσε την απόφαση, τα κάτωθι:

α) Αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού ή του συμβολαιογραφικού εγγράφου για ενοχικές και εμπράγματες δικαιοπραξίες αντίστοιχα.

β) Αντίγραφο του μεταγραφόμενου ή καταχωριζόμενου τίτλου στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο, αντίστοιχα, για τις εμπράγματες δικαιοπραξίες.

Άρθρο 7

Θέματα αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ

1. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κατά την εξέταση των αιτημάτων άρσης απαγόρευσης αρμοδιότητάς του σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 1892/1990, λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 1. Επιπλέον, δύναται να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα ή διευκρινίσεις από τους δικαιοπρακτούντες αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με τη δικαιοπραξία.

2. Ο αιτών φέρει αποκλειστικά το βάρος των εξόδων και δαπανών που σχετίζονται με την κατάρτιση της δικαιοπραξίας και τη διαδικασία άρσης της απαγόρευσης αυτής.

Άρθρο 8

Μεταβατικές διατάξεις

Η παρούσα απόφαση καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως την έναρξη ισχύος της.

Άρθρο 9

Καταργούμενες διατάξεις

Η υπό στοιχεία Φ.114/403507/Σ.2221/06-04-2023 (Β’ 2308) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη και των Υπουργών Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2024

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ανάπτυξης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!