Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΕΛΤΕ (ΣΛΟΤ)

ΕΛΤΕ 248/1/2024 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 001/2017 κανονιστικής πράξης

Αριθμ. απόφ. 248/1/31-01-2024

ΦΕΚ B' 1731/19.03.2024

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 001/2017 κανονιστικής πράξης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 13 του ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 7).

2. Τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 001/2017 (Β’ 2592) κανονιστική πράξη του Δ.Σ. Ε.Λ.Τ.Ε.

3. Την υπό στοιχεία Η Ι’67/05/22-11-2023 απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 52 του ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 7).

5. To γεγονός ότι δεν δημιουργείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.

6. Την από 30-01-2024 εισήγηση του Προέδρου.

7. Την υπ’ αρ. 248/1/31-01-2024 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛΤΕ.

8. Την υπό στοιχεία Ι’ 73/03/14.02.2024 συνεδρίασή του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ,

αποφασίζει:

Την αντικατάσταση της παρ. 1 της υπ’ αρ. 001/2017 κανονιστικής πράξης της ΕΛΤΕ ως εξής:

1. α. Δικαίωμα συμμετοχής στις επαγγελματικές εξετάσεις του άρθρου. 8 του ν. 4449/2017 για την απόκτηση άδειας ορκωτού ελεγκτή λογιστή, έχουν οι κάτωθι:

  • όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4449/2017,
  • όσοι έχουν υποβάλει αίτηση στο ΔΟΑΤΑΠ για έκδοση πράξης αναγνώρισης τίτλου σπουδών της αλλοδαπής (πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου) ως ισοτίμου με ΑΕΙ της ημεδαπής και αναμένουν την εκ του νομού προβλεπόμενη πράξη Αναγνώρισης Ισοτιμίας,
  • οι φοιτητές των σχολών Τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής εφόσον έχουν ολοκληρώσει το τρίτο (3ο) έτος προγράμματος σπουδών και έχουν επιτύχει τουλάχιστον στα 2/3 του συνόλου των μαθήματων σύμφωνα με τον κανονισμό της σχολής τους,
  • οι απόφοιτοι αναγνωρισμένων κολλεγίων από τη ρυθμιστική αρχή της ελληνικής έννομης τάξης περί επαγγελματικές ισοδυναμίας (Αυτοτελής Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας - ΑΤΕΕΝ).

β. Δικαίωμα συμμετοχής στις Ειδικές Επαγγελματικές Εξετάσεις του άρθρου 13 του ν. 4449/2017 έχουν όσοι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές λάβουν επαγγελματική άδεια άσκησης επαγγέλματος Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με πλήρη δικαιώματα μεταξύ των οποίων δικαίωμα υπογραφής ελέγχων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία από την αρμόδια του κράτους μέλους Αρχή.

Οι εξετάσεις τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Ε.Λ.Τ.Ε, ενώ η οργάνωση και η εκτέλεσή τους ανατίθεται στο ΣΟΕΛ. Στο πλαίσιο αυτό όλες οι πράξεις του ΣΟΕΛ υποβάλλονται στην Ε.Λ.Τ.Ε, η οποία ασκεί έλεγχο νομιμότητας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!