ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1221/13-12-2012 Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. -Καθορισμός αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των φορολογικών στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α723.4.2010).

Αριθμ. ΠΟΛ 1221 (ΦΕΚ 3513/Β/31-12-2012)

Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. - Καθορισμός αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των φορολογικών στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α723.4.2010).

Η απόφαση αυτή παρουσιάζεται κωδικοποιημένη όπως ισχύει με την απόφαση ΠΟΛ. 1076/2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α'/5.10.1988) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α'/23.4.2010).

3. Την Α.Υ.Ο. 1100772/1474/0015/ΠΟΛ. 1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592/Β'/17.11.2005).

4. Τις προτάσεις - απόψεις του Συνδέσμου Εισαγωγέων Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (Σ.Ε.Κ.Τ.).

5. Το πόρισμα της Ειδικής Ομάδας Εργασίας, του Υπουργείου Οικονομικών (αριθμ. πρωτ. Δ6Α 14420 ΕΞ 2011 ΕΜΠ/27-5-2011).

6. Την υπ’ αριθμ. Υπ. Οικ. 07927 ΕΞ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574/Β'/24.9.2012).

7. Το με αριθμό C (2012) 4967 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το οποίο μας γνωστοποιήθηκαν παρατηρήσεις επί της κοινοποίησης 2012/267/GR.

8. Την ανάγκη αναβάθμισης των υφιστάμενων λογισμικών υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ, ώστε να ανταποκρί-νονται στις απαιτήσεις των διατάξεων που προβλέπουν την αποστολή στοιχείων συναλλαγών στη ΓΓΠΣ για την αποτελεσματική φορολογική παρακολούθηση αυτών και την περιστολή της φοροδιαφυγής.

9. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την αναβάθμιση των λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. που έχουν λάβει έγκριση με βάση την Α.Υ.Ο. 1100772/1474/0015 ΠΟΛ. 1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592 Β7 17.11.2005), ως ακολούθως:

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΑΦΔΣΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

Άρθρο 1.

Γενικά

1.1. Οι παράγραφοι του παρόντος, συμπληρώνουν ή εξειδικεύουν ανάλογα με την περίπτωση, τις νέες απαιτήσεις και τα νέα τεχνικά χαρακτηριστικά των λογισμικών υποστήριξης για τις Ειδικές Ασφαλείς Φορολογικές Διατάξεις Σήμανσης Στοιχείων - (ΕΑΦΔΣΣ) που έχουν λάβει έγκριση με βάση την Α.Υ.Ο. 1100772/1474/0015 ΠΟΛ. 1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592/Β717.11.2005).

1.2. Περιπτώσεις ΕΑΦΔΣΣ συνοδευόμενων από λογισμικό υποστήριξης και αντίστοιχων προϊόντων, που κυκλοφορούν νόμιμα στο εμπόριο σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., κράτη μέλη της Ε.Ζ.Ε.Σ. που είναι συμβεβλημένα μέρη στη Συμφωνία για τον Ε.Ο.Χ. και στην Τουρκία, τα οποία έχουν κατασκευαστεί ή και διατίθενται σύμφωνα με απαιτήσεις και πρότυπα διαφορετικά από αυτά που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, είναι δυνατόν να λάβουν άδεια καταλληλότητας, εφ’ όσον προσφέρουν ισοδύναμη προστασία με αυτήν που περιγράφεται στις παρούσες προδιαγραφές. Οι περιπτώσεις αυτές εξετάζονται από την διακομματική Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ Α' 222), η οποία και αποφασίζει σχετικά.

Άρθρο 2.

Υποσημειώσεις (1)
Οι σημειώσεις κωδικοποιήσης είναι διαθέσιμες μόνο για τους συνδρομητές του Forin.gr Analysis. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!