Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Υ.Α. 11909/2024 Καθορισμός ετήσιων στόχων ελέγχων που θα πραγματοποιήσει η Ανεξάρτητη Αρχή «Επιθεώρηση Εργασίας», κατά το έτος 2024.

Αριθμ. 11909

ΦΕΚ B’ 1242/21.02.2024

Καθορισμός ετήσιων στόχων ελέγχων που θα πραγματοποιήσει η Ανεξάρτητη Αρχή «Επιθεώρηση Εργασίας», κατά το έτος 2024.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Mέρους V “ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»” του ν. 4808/2021 «Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 101) και ειδικότερα της παρ. 2 του άρθρου 124 αυτού.

2. Της υπ’ αρ. 510148/21.11.2022 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας “Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας»” (Β’ 5937).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία ΥπουργείωνΣύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

7. Τον αριθμό των υπηρετούντων Επιθεωρητών Εργασίας και την κατανομή τους ανά Περιφερειακή Δ/νση Επιθεώρησης Εργασίας.

8. Τη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας (Συνεδρίαση της 11ης.01.2024) για τον αναλυτικό καθορισμό ετήσιων στόχων ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 124 ν. 4808/2021.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ειδικού φορέα 1033-801-0000000, αποφασίζουμε:

1. O συνολικός αριθμός των ελέγχων που θα διενεργηθούν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία καθώς και την Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας, κατά το έτος 2024, καθορίζεται σε εξήντα επτά χιλιάδες επτακόσιους (67.700).

2. Ο ανωτέρω στόχος αποτελεί τον ελάχιστο συνολικό αριθμό προγραμματισμένων ελέγχων που θα διενεργηθούν από τους Επιθεωρητές Εργασίας, δύναται δε να αναθεωρείται εντός του έτους με όμοια απόφαση. Για τον καθορισμό του αριθμού των ελέγχων που θα διενεργήσουν οι Επιθεωρητές Εργασίας, σε ετήσια βάση, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση της Επιθεώρησης ως κάτωθι, λαμβάνονται υπόψη ιδίως:

α) ο αριθμός των υπηρετούντων Επιθεωρητών Εργασίας,

β) η απαραίτητη διοικητική εργασία που συνοδεύει κάθε έλεγχο,

γ) οι λοιπές δραστηριότητες των Επιθεωρητών Εργασίας, όπως η διενέργεια εργατικών διαφορών, η έρευνα εργατικών ατυχημάτων και η συμμετοχή τους σε συλλογικά όργανα της Διοίκησης

3. Ο αριθμός των προγραμματισμένων ελέγχων ανά κλάδο Επιθεωρητών Εργασίας και Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας κατανέμεται ως ακολούθως:

3.1. ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α 

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

1

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  2.250

2

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  6.370

3

ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  3.899

4

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  4.382

5

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  2.856

6

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  1.445

7

ΚΡΗΤΗΣ  1.785

8

ΑΘΗΝΩΝ 

5.299

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ  2.779

10 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  2.625

11 

ΑΙΓΑΙΟΥ  2.653

ΣΥΝΟΛΟ 

36.343

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 

3.650
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  39.993

Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, περιλαμβανομένης της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας, σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με κύρια προτεραιότητα σε:

α) Επιχειρήσεις και κλάδους με υψηλό δείκτη κινδύνου παραβατικότητας,

β) επιχειρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία

γ) επιχειρήσεις που έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία και βρέθηκαν παραβατικές με σκοπό τον έλεγχο συμμόρφωσης

δ) επιχειρήσεις που λειτουργούν σε εποχιακή βάση

ε) κλάδους στους οποίους απασχολούνται αποσπασμένοι εργαζόμενοι ή εργαζόμενοι πολίτες τρίτων χωρών

στ) επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται ή θα εφαρμοστεί το σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας

ζ) επιχειρήσεις και κλάδους με υψηλή συγκέντρωση ανήλικης εργασίας

η) κατασκευές-τεχνικά έργα.

3.2. ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α 

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

1 

ΑΘΗΝΩΝ -ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΡΗΤΗΣ  6.500

2 

ΠΕΙΡΑΙΑ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ  4.590

3 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ -ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  3.880

4 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  3.820

5 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  7.660

 

ΣΥΝΟΛΟ 26.450

6 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ)  1.257
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  27.707

Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με κύρια προτεραιότητα σε:

α) επιχειρήσεις που ανήκουν στις κατηγορίες επικινδυνότητας Α και Β του ν. 3850/2010 και ειδικότερα:

αα) Κατασκευές-Τεχνικά Έργα (στόχος αύξηση ελέγχων κατά 10% από το 2023.

αβ) Βιομηχανία Τροφίμων (στόχος αύξηση ελέγχων κατά 10% από το 2023)

β) επιχειρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία

γ) επιχειρήσεις που απασχολούν διανομείς με δίκυκλο.

4. Η κατανομή των ελέγχων ανά διψήφιο κωδικό κλάδου οικονομικής δραστηριότητας κατά ΣΤΑΚΟΔ-2008 γίνεται με το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο της Επιθεώρησης Εργασίας έτους 2024.

5. Ο σχεδιασμός των ελέγχων, στη βάση της αξιολόγησης κινδύνου (risk analysis), αποσκοπεί στην αποτελεσματική εποπτεία των επιχειρήσεων/οικονομικών δραστηριοτήτων, ως προς τη συνεπή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, την καταπολέμηση κάθε παραβατικότητας, την προστασία των εργαζομένων, τη δραστική μείωση των εργατικών ατυχημάτων και την εν γένει εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2024

Η Υπουργός

ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!