Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

A. 1021/2024 Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) στο πλαίσιο Συμφωνίας Έδρας με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Αριθμ. A.1021

ΦΕΚ B' 988/09.02.2024

Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) στο πλαίσιο Συμφωνίας Έδρας με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της παρ. 3 του άρθρου 8 και της περ. (xiv) της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 5050/2023 «Κύρωση της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)» (Α’ 153),

β. της περ. β) της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 68 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’265),

γ. της υποπερ. δδ) της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’ 248),

δ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ.63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ε. του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

2. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

3. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

4. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

5. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

6. Την υπό στοιχεία 102916 ΕΞ2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β’ 4441).

7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).

8. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπ’ αρ. 5294/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

9. Την ανάγκη καθορισμού των όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και ποσοτήτων, καθώς και της διαδικασίας παραλαβής αλκοολούχων και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP).

10. Την από 10/01/2024 πρόταση Διοικητή ΑΑΔΕ.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, οι ανώτατες ποσότητες, καθώς και η διαδικασία απαλλαγής από το δασμό, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων, τα οποία παραλαμβάνονται στα πλαίσια της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 5050/15.09.2023 (Α’ 153) για υπηρεσιακή χρήση του Κέντρου, καθώς και για τις ανάγκες του Τακτικού Προσωπικού του Κέντρου για προσωπική του χρήση.

Άρθρο 2

Δικαιούχα Πρόσωπα

Δικαιούχα πρόσωπα για την απαλλαγή από το δασμό, τον Ε.Φ.Κ. και το Φ.Π.Α. των αλκοολούχων και καπνικών προϊόντων είναι:

α) Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), εφεξής Κέντρο, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της Συμφωνίας Έδρας και

β) το Τακτικό Προσωπικό του Κέντρου, όπως ορίζεται στην περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 1 της Συμφωνίας Έδρας.

Άρθρο 3

Ανώτατες Δικαιούμενες Ποσότητες

1. Οι ποσότητες των αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων που δύναται να παραλαμβάνει το Κέντρο, με απαλλαγή από δασμό, Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. για υπηρεσιακή χρήση, δε δύναται να υπερβαίνουν τις ακόλουθες ποσότητες, ανά ημερολογιακό έτος:

α) Ογδόντα (80) φιάλες αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά.

β) Πενήντα (50) φιάλες οίνου.

γ) Εκατό (100) φιάλες μπύρας.

Η φιάλη στις περ. α) και β) να μην υπερβαίνει το ένα (1) λίτρο.

δ) Xίλια (1.000) τεμάχια τσιγάρων ή άλλα προϊόντα καπνού που υποκαθίστανται για το σύνολο ή μέρος αυτής της κατανομής, με τις εξής κλίμακες: - Ένα πούρο (ή παρόμοιο είδος) που ζυγίζει λιγότερο από 3 γραμμάρια=3 τσιγάρα. - Ένα πούρο (ή παρόμοιο είδος) που ζυγίζει περισσότερο από 3 γραμμάρια=6 τσιγάρα. - Πενήντα γραμμάρια καπνού = 80 τσιγάρα.

2. Οι ποσότητες των αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων που δύναται να παραλαμβάνει το Τακτικό Προσωπικό του Κέντρου, για προσωπική χρήση με απαλλαγή από δασμό, Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α., δε δύναται να υπερβαίνουν τις ακόλουθες ποσότητες ανά ημερολογιακό έτος:

α) Εκατό (100) φιάλες αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά.

β) Διακόσιες (200) φιάλες οίνου.

γ) Πεντακόσιες (500) φιάλες μπύρας.

Η φιάλη στις περ. α) και β) να μην υπερβαίνει το ένα (1) λίτρο.

δ) Δέκα χιλιάδες (10.000) τεμάχια τσιγάρων ή άλλα προϊόντα καπνού που υποκαθίστανται για το σύνολο ή μέρος αυτής της κατανομής, με τις εξής κλίμακες: - Ένα πούρο (ή παρόμοιο είδος) που ζυγίζει λιγότερο από 3 γραμμάρια=3 τσιγάρα. - Ένα πούρο (ή παρόμοιο είδος) που ζυγίζει περισσότερο από 3 γραμμάρια=6 τσιγάρα. - Πενήντα γραμμάρια καπνού = 80 τσιγάρα.

Οι ανωτέρω ποσότητες χορηγούνται για χρονική περίοδο ίση με τη διάρκεια της πρώτης θητείας τους στο Κέντρο.

3. Η απαλλαγή χορηγείται ανά ημερολογιακό έτος, με αναγωγή στις ποσότητες που αντιστοιχούν στο 1/12 της συνολικής ετήσιας ποσότητας για κάθε μήνα από το μήνα ανάληψης καθηκόντων.

4. Ως ημερολογιακό έτος νοείται, το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Ποσότητες που δεν παρελήφθησαν εντός του ημερολογιακού έτους δεν δύναται να προσαυξήσουν τις ποσότητες του επόμενου έτους.

Άρθρο 4

Διαδικασία παραλαβής

1. Για την παραλαβή αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων από το δικαιούχο απαλλαγής της περ. α) του άρθρου 2 πρόσωπο (Κέντρο), με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το προβλεπόμενο κατά περίπτωση τελωνειακό παραστατικό (Δ.Ε.Φ.Κ. ή Ε.Δ.Ε.) στο όνομα του δικαιούχου ατελείας προσώπου (Κέντρο). Με το τελωνειακό παραστατικό συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Έντυπο "ατέλεια εισαγωγής" θεωρημένο από τη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

β) Τιμολόγιο πώλησης.

γ) Κατάσταση στην οποία αναγράφονται τα είδη, οι ποσότητες αυτών ανά είδος και το δικαιούχο ατελείας πρόσωπο.

2. Για την παραλαβή αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων από τα δικαιούχα απαλλαγής της περ. β) του άρθρου 2 πρόσωπα (Τακτικό Προσωπικό του Κέντρου), με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το προβλεπόμενο κατά περίπτωση τελωνειακό παραστατικό (Δ.Ε.Φ.Κ. ή Ε.Δ.Ε.) στο όνομα του Κέντρου (για λογαριασμό του δικαιούχου ατελείας προσώπου). Με το τελωνειακό παραστατικό συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Έντυπο "ατέλεια εισαγωγής" θεωρημένο από τη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών,

β) Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας του δικαιούχου ατελείας προσώπου της παρ. 2 του άρθρου 15 της Συμφωνίας Έδρας.

γ) Τιμολόγιο πώλησης.

δ) Βεβαίωση του Κέντρου, η οποία θα πιστοποιεί:

δα) Την ιδιότητα του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου, ως μέλος του Τακτικού Προσωπικού του Κέντρου,

δβ) την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του και

δγ) τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

ε) Κατάσταση, στην οποία αναγράφονται τα είδη και οι ποσότητες αυτών ανά είδος, το δικαιούχο ατελείας πρόσωπο, η ιδιότητα αυτού, ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, η ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων και η διάρκεια της πρώτης θητείας.

Άρθρο 5

Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή Ελέγχου

Αρμόδια τελωνειακή αρχή για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της απαλλαγής από δασμό, Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. των αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων που παραλαμβάνονται από τα δικαιούχα πρόσωπα του άρθρου 2, ορίζεται το Γ’ Τελωνείο Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 6

Διαδικασία Παρακολούθησης της απαλλαγής

1. Σε περίπτωση που η τελωνειακή αρχή, στην οποία τίθενται σε ανάλωση τα προϊόντα είναι διαφορετική από την τελωνειακή αρχή ελέγχου, αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την προβλεπόμενη στην περ. γ) της παρ. 1 και περ. ε) της παρ. 2 του άρθρου 4, κατάσταση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου, τα στοιχεία της οποίας συμπληρώνει στους Πίνακες των συνημμένων Παραρτημάτων Ι και ΙΙ, προκειμένου να παρακολουθούνται τα ετήσια όρια παράδοσης των προϊόντων στα δικαιούχα ατελείας πρόσωπα.

2. Με βάση τους Πίνακες, η αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής τήρησης των προβλεπόμενων ορίων ποσοτήτων αφορολόγητων προϊόντων που παραλαμβάνονται από τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2024

Ο Υφυπουργός

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!