Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 2335/2024 Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών. Τροποποίηση απόφασης

Αριθμ. 2335

ΦΕΚ B' 937/08.02.2024

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 43903/27.04.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών “Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης” (Β’ 2112).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Μέρους ΙΗ’ του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167) και ιδίως το άρθρο 130,

β) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ε) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

στ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

ζ) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

η) του άρθρου 45 «Μεταβατικές διατάξεις για τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής - Τροποποίηση άρθρου 14 π.δ. 77/2023» του ν. 5082/2024 (Α’ 9).

2. Την υπ’ αρ. 38/2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 31.08.2020 «Έγκριση και προσδιορισμός των πόρων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2021-2025» (Α’ 174).

3. Την υπ’ αρ. 3/2021 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 29.03.2021 «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής» (Α’ 56).

4. Την υπό στοιχεία Υ12/07.07.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4403).

5. Την υπό στοιχεία Υ11/07.07.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4403).

6. Την υπό στοιχεία ΥΠ512/10.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Τριαντόπουλο» (Β’ 4438).

7. Την υπ’ αρ. 62564/2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β’ 2442).

8. Την υπ’ αρ. 43903/2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης» (Β’ 2112), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 56592/2022 όμοια απόφαση (Β’ 2766).

9. Την υπ’ αρ. 123675/2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «2η Αναθεώρηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025 (Β’ 7342).

10. Την ανάγκη αναδιάρθρωσης των Υπο-Προγραμμάτων και την αύξηση του προϋπολογισμού του Ειδικού Προγράμματος, κατόπιν των θεσμικών μεταβολών που επήλθαν με το π.δ. 77/2023.

11. Την πρόταση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπό στοιχεία ΥΠ 96/1.2.2024 για το Υποπρόγραμμα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στο πλαίσιο του ΕΠΑ.

12. Την πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών υπ’ αρ. 5753/18.1.2024 να συμπεριληφθούν στο Υποπρόγραμμα Υποδομών ΟΤΑ έργα Φυσικών Καταστροφών που χρηματοδοτούνται από το ΥΠ.ΕΣ.

13. Την υπ’ αρ. 1514/30.1.2024 εισήγηση της Δι.Δι.Ε.Π. για την τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών.

14. Την υπ’ αρ. 7533/1.2.2024 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014), σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται περαιτέρω δαπάνη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), καθώς η αύξηση του Προϋπολογισμού του Προγράμματος προέρχεται από αντίστοιχη μείωση του ΤΠΑ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών [υπ’ αρ.123675/2023 (Β’ 7342)υπουργική απόφαση],

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 43903/27.04.2022 (Β’ 2112) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης», ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 43903/27.04.2022 (Β’ 2112) κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1

Στόχος Προγράμματος, δομή, περιοχή παρέμβασης, διάρκεια και προϋπολογισμός

1. Στόχος του Προγράμματος είναι να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες που προκύπτουν σε συνέχεια θεομηνίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 [1] του ν. 4797/2021 (Α’ 66) και ισχύει.

2. Το Πρόγραμμα δομείται για λόγους διαχείρισης σε τρία (3) Υπο-Προγράμματα:

Α) Υπο-Πρόγραμμα Υποδομών ΟΤΑ

Β) Υπο-Πρόγραμμα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών

Γ) Υπο-Πρόγραμμα Περιβάλλοντος

3. Η περιοχή παρέμβασης του Προγράμματος είναι ολόκληρη η επικράτεια.

4. Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος είναι η περίοδος 2021-2025.

5. Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε €1.449.000.000 και διατίθεται στην προτεραιότητα «Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων» του στόχου Πράσινη Ανάπτυξη. Σύμφωνα με την παρ. 6, του άρθρου 130, του ν. 4635/2019 προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης ορίου υπερδέσμευσης επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος.

6. Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος κατανέμεται ανά Υπο-Πρόγραμμα. Η κατανομή ή ανακατανομή του προϋπολογισμού στα Υπο-Προγράμματα ή/και η χρήση του ορίου υπερδέσμευσης, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 5 και η οικεία απόφαση εκδίδεται από τον αρμόδιο για το ΕΠΑ Υπουργό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 43903/27.04.2022 κοινής υπουργικής απόφασης

1. Η παρ. 2 του άρθρου 2, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Επιλέξιμες Δαπάνες για το Υπο-Πρόγραμμα είναι:

α) Έργα για την επαναφορά των πληγεισών υποδομών αρμοδιότητας OTA σε κατάσταση ασφαλή και λειτουργική σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

β) Έργα που στοχεύουν στην αιτιολογημένη βελτίωση της ανθεκτικότητας υφιστάμενων υποδομών αρμοδιότητας OTA σε εξαιρετικά ευάλωτες περιοχές.

γ) Έργα που αφορούν στην εφαρμογή κατάλληλων μέτρων πρόληψης νέων κινδύνων καταστροφών στις πληγείσες υποδομές αρμοδιότητας OTA προκειμένου να μετριαστούν/αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις μελλοντικών ακραίων κλιματικών γεγονότων.

δ) Δαπάνες διοικητικής υποστήριξης σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 55 «Πόροι - Οικονομική διαχείριση» του ν. 2218/1994, Κεφάλαιο Β’ «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης».

Για τα ανωτέρω έργα θα πρέπει να έχει διερευνηθεί η δυνατότητα συγχρηματοδότησής τους από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την «αρμόδια Διαχειριστική Αρχή».

2. Η παρ. 4 του άρθρου 2, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Φορέας Χρηματοδότησης είναι οι Περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας [2] και το Υπουργείο Εσωτερικών, που αναλαμβάνουν αρμοδιότητες διαχείρισης σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται στην παρ. 5 κατωτέρω.

3. Η παρ. 5 του άρθρου 2, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Υπηρεσία Διαχείρισης (ΥΔ) του Υπο-Προγράμματος ορίζεται η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ (Δι.Δι.Ε.Π.). Με την παρούσα εκχωρούνται στις Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης και στην Υπηρεσία Διαχείρισης του Τομεακού Προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4635/2019, οι αρμοδιότητες διαχείρισης που προβλέπονται στο άρθρο 7 για τα έργα της παρ. 6 του παρόντος άρθρου. Πόροι του Προγράμματος εκχωρούνται στις οικείες ΥΔ με την έκδοση των αποφάσεων της παρ. 8, του άρθρου 5 της παρούσας.».

4. Η παρ. 6 του άρθρου 2, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Το Υπο-Πρόγραμμα περιλαμβάνει α) τα μεταφερόμενα έργα των Περιφερειών που είναι ενταγμένα σε ΣΑΕΠ φυσικών καταστροφών του εθνικού ΠΔΕ, με κωδικοποίηση ΣΑΕΠ 8 - -, τα οποία μεταφέρονται στο Υπο-Πρόγραμμα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 9, β) νέα έργα που προτείνονται για ένταξη στο Πρόγραμμα σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρ. 7 του παρόντος άρθρου και των άρθρων 5 και 8 της παρούσας και γ) νέα έργα που προτείνονται για ένταξη στο Πρόγραμμα με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την Υπηρεσία Διαχείρισης του Τομεακού Προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρ. 8 του παρόντος άρθρου και των άρθρων 5 και 8 της παρούσας.».

5. Στο άρθρο 2, προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Η Υπηρεσία Διαχείρισης του Τομεακού Προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών συμπληρώνει τον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ «ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΤΑ» και τον διαβιβάζει στη Δι.Δι.Ε.Π. για τις προβλεπόμενες στο άρθρο 5 ενέργειες.».

Άρθρο 3

Το άρθρο 3 της υπ’ αρ. 43903/27.04.2022 (Β’ 2112) κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3

Υπο-Πρόγραμμα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών

1. Το Υπο-Πρόγραμμα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών περιλαμβάνει έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ως προς την επιχορήγηση/ενίσχυση τελικών δικαιούχων στο πλαίσιο αποκατάστασης των επιπτώσεων φυσικών καταστροφών καθώς και την υλοποίηση έργων σε συνέχεια θεομηνίας.

2. Επιλέξιμες Δαπάνες για το Υπο-Πρόγραμμα είναι:

α) Οι δαπάνες που προβλέπονται στο Μέρος Α’ του ν. 4797/2021 (Α’ 66), όπως:

i. Η κρατική αρωγή για επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων αγροτικών εκμεταλλεύσεων και φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

ii. η πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής, με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, σε πληγέντα φυσικά και νομικά πρόσωπα και πληγείσες νομικές οντότητες που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

β) Οι δαπάνες που προβλέπονται στο κ.δ. της 6/ 20 Σεπτεμβρίου 1941 «Περί άρσεως κινδύνου εκ βλάβης κτιρίων λόγω πολέμου σεισμού ή οιασδήποτε άλλης θεομηνίας» (Α’ 310), τον ν. 867/1979 (Α’ 24), τον ν. 1190/1981 (Α’ 203) και το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α’ 25), όπως:

i. Η κρατική αρωγή για την στεγαστική συνδρομή, σε πληγέντα φυσικά και νομικά πρόσωπα και πληγείσες νομικές οντότητες που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης συνεπεία φυσικής καταστροφής,

ii. η επιδότηση προσωρινής στέγασης με τη μορφή επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης, για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης σε κατοίκους περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

γ) Λοιπές δαπάνες που αναλαμβάνονται ή έχουν αναληφθεί από τους Δικαιούχους του Υπο-Προγράμματος, βάσει συγκεκριμένου νομικού πλαισίου, προσωρινά ή μόνιμα σε συνέχεια φυσικής καταστροφής, όπως η ενίσχυση για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής, σε πολίτες που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η ενίσχυση επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων με οικονομικές απώλειες σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές κ.ά.

δ) Δαπάνες που αναλαμβάνονται ή έχουν αναληφθεί από τους Δικαιούχους του Υπο-Προγράμματος στο πλαίσιο προετοιμασίας ή ανταπόκρισης σε περίπτωση φυσικής καταστροφής (π.χ προμήθεια οικίσκων, τροχόσπιτων κ.λπ.).

ε) Τα ποσά που είναι καταβλητέα δυνάμει εκτελεστών δικαστικών ή διαιτητικών αποφάσεων ή λόγω συμβατικών αποζημιώσεων και αφορούν σε έργα που χρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΑ και το Υπο-Πρόγραμμα.

στ) δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής (ΓΓΑΦΚΚΑ) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας, τόσο για την προετοιμασία υποβολής πρότασης ένταξης νέου έργου, όσο και για την διαχείριση των ήδη ενταγμένων έργων του Προγράμματος.

3. Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι:

α) Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ως 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 45, του ν. 5082/2024 (Α’ 9), το οποίο αναλαμβάνει τη διαχείριση της επιχορήγησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την πληρωμή των τελικών δικαιούχων από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα που προβλέπεται να ενισχυθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α’ του ν. 4797/2021 (Α’ 66), και λοιποί φορείς που προβλέπονται βάση συγκεκριμένου νομικού πλαισίου.

β) Η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) για την υλοποίηση έργων και την διαχείριση της επιχορήγησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την πληρωμή των τελικών δικαιούχων από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

γ) Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ή λοιποί φορείς που προβλέπεται να υλοποιήσουν έργο του Υπο-Προγράμματος.

4. Φορέας Χρηματοδότησης είναι:

α) το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τα έργα που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Διαχείρισης του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και

β) το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τα έργα που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Διαχείρισης του ΤΠΑ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

5. Υπηρεσία Διαχείρισης είναι η Δι.Δι.Ε.Π. Με την παρούσα εκχωρούνται αρμοδιότητες διαχείρισης στους ακόλουθους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης:

α) στην Υπηρεσία Διαχείρισης του ΤΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία ασκεί αρμοδιότητες διαχείρισης για το Υπο-Πρόγραμμα από την έναρξη του Προγράμματος έως 31/12/2024, σύμφωνα με το άρθρο 45, του ν. 5082/2024 (Α’ 9), και

β) στην Υπηρεσία Διαχείρισης του ΤΠΑ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Επιπλέον, με την παρούσα, εκχωρούνται πόροι ή/ και όριο υπερδέσμευσης του Προγράμματος: αα) στην Υπηρεσία Διαχείρισης του ΤΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που ανέρχεται στο ύψος των προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί για την ένταξη ή/και τροποποίηση των έργων των παρ. 6α) και 6β) του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της επιτροπής του άρθρου 5 και ββ) στην Υπηρεσία Διαχείρισης του ΤΠΑ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πόροι ύψους €399.000.000 για τα έργα της παρ. 6 γ) του παρόντος άρθρου που είναι ενταγμένα στο ΤΠΑ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και μεταφέρονται στο Υπο-Πρόγραμμα.

6. Το Υπο-Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

α) Τα μεταφερόμενα έργα που είναι ενταγμένα στη ΣΑΕ 051 του εθνικού ΠΔΕ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τα οποία μεταφέρονται στο Υπο-Πρόγραμμα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 9,

β) τα έργα που είναι ενταγμένα στη ΣΑΝΑ851,

γ) τα έργα με Δικαιούχο τη ΓΔΑΕΦΚ που είναι ενταγμένα στο ΤΠΑ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και μεταφέρονται στο Υπο-Πρόγραμμα, υπό την διαχείριση της Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΤΠΑ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Επισημαίνεται ότι, τα έργα της παρ. 2.β) ανωτέρω με μακροχρόνιο χαρακτήρα δαπανών, έχουν ενταχθεί στο ΕΠΑ με βάση τον προϋπολογισμό ΕΠΑ που έχει εκτιμηθεί ότι θα απαιτηθεί για τις δαπάνες των έργων αυτών έως 31/12/2025. Ο προϋπολογισμός αυτός είναι μικρότερος του προϋπολογισμού των έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ο οποίος αφορά στην εκτίμηση του συνολικού προϋπολογισμού του έργου έως την ολοκλήρωσή του. Σε περίπτωση που απαιτηθούν επιπλέον πόροι, απαιτείται τροποποίηση της απόφασης ένταξης του/των οικείου/οικείων έργου/ έργων και εφαρμόζονται οι προβλέψεις της παρούσας περί τροποποίησης της απόφασης ένταξης,

δ) νέα έργα που θα προτείνονται για ένταξη στο Πρόγραμμα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 8. Επισημαίνεται ότι προτάσεις έργων που έχουν υποβληθεί προς ένταξη στο ΤΠΑ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και των οποίων η ένταξη δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31-12-2023 δύνανται να αξιολογηθούν από την Υπηρεσία Διαχείρισης του ΤΠΑ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και να προταθούν για ένταξη με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 8.

7. Η διαδικασία που αφορά στην υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση από το Υπο-Πρόγραμμα, έχει ως ακολούθως:

α) Μετά από την επέλευση της θεομηνίας και την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας ή την οριοθέτησή της ως πληγείσα από τη θεομηνία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την καταγραφή των εκτιμώμενων ζημιών και τον προσδιορισμό του αιτούμενου ύψους επιχορήγησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την παροχή επιχορήγηση/ενίσχυσης τελικών δικαιούχων στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής και της αποκατάστασης των επιπτώσεων φυσικών καταστροφών.

β) Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προετοιμάζουν τον ΠΙΝΑΚΑ ΙV του παραρτήματος «ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ - ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ».

Ο πίνακας είναι διακριτός για κάθε Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του Υπο-Προγράμματος προς τον οποίο απευθύνεται, στον οποίο και διαβιβάζεται.

Ειδικότερα, στην περίπτωση νέων έργων της παρ. 2.β) ανωτέρω με μακροχρόνιο χαρακτήρα δαπανών, ο προϋπολογισμός ΕΠΑ αφορά σε εκτίμηση του ύψους των δαπανών έως 31/12/2025, ενώ ο προϋπολογισμός του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στην εκτίμηση του συνολικού προϋπολογισμού του έργου έως την ολοκλήρωσή του και δύναται να είναι υψηλότερος του προϋπολογισμού που εγγράφεται στο ΕΠΑ.

γ) Ο Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης αποστέλλουν τον ΠΙΝΑΚΑ ΙV «ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ - ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» στη Δι.Δι.Ε.Π. και στην επιτροπή του άρθρου 5 για τις προβλεπόμενες στο άρθρο 5 ενέργειες.

Άρθρο 4

Το άρθρο 5 της υπ’ αρ. 43903/27.04.2022 (Β’ 2112) κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5

Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13, του v. 4797/2021

1. Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13, του v. 4797/2021 (εφεξής Επιτροπή), αποτελεί τον μηχανισμό που συντονίζει και διασφαλίζει σε εθνικό επίπεδο την υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την κρατική αρωγή, την αποκατάσταση και ανασυγκρότηση έργων και υποδομών του Δημοσίου, μετά από θεομηνίες.

2. Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες ως προς το Πρόγραμμα:

α) Εισήγηση ως προς την αρχική κατανομή του προϋπολογισμού του Προγράμματος σε ΥποΠρογράμματα, κατόπιν ενημέρωσης από τη Δι.Δι.Ε.Π. για τα οικονομικά στοιχεία των μεταφερόμενων έργων στο κάθε Υπο-Πρόγραμμα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9.

β) Εισήγηση ως προς την ανακατανομή του προϋπολογισμού των Υπο-Προγραμμάτων ή την αύξηση του προϋπολογισμού του Προγράμματος και την κατανομή του νέου προϋπολογισμού στα ΥποΠρογράμματα ή τη χρήση ορίου υπερδέσμευσης κατόπιν ενημέρωσης από τη Δι.Δι.Ε.Π.

γ) Εισήγηση για τη λήψη μέτρων αναφορικά με την εύρυθμη υλοποίηση των έργων του Προγράμματος.

3. Η Επιτροπή εισηγείται στον αρμόδιο για το ΕΠΑ Υπουργό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ως προς το Υπο-Πρόγραμμα Υποδομών ΟΤΑ και το Υπο-Πρόγραμμα Περιβάλλον για:

α) την κατανομή πόρων ή/και ορίου υπερδέσμευσης και τυχόν ειδικότερων όρων ένταξης νέων έργων, κατόπιν ενημέρωσης από την Δι.Δι.Ε.Π. για τους συγκεντρωτικούς πίνακες (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα) των προτεινόμενων έργων των άρθρων 2, 3 και 4 ανωτέρω.

β) Την κατανομή πόρων ή/και ορίου υπερδέσμευσης στην περίπτωση τροποποίησης απόφασης ένταξης έργου, εφόσον με την τροποποίηση:

i) προτείνεται, άπαξ ή σωρευτικά, αύξηση του προϋπολογισμού του έργου μεγαλύτερη από το 10% του προϋπολογισμού αρχικής ένταξης του έργου σε Υπο-Πρόγραμμα,

ii) προκαλείται υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού του ΥποΠρογράμματος.

γ) Την τροποποίηση απόφασης ένταξης όταν προτείνεται σημαντική, κατά την κρίση της Δι.Δι.Ε.Π., τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου ή λοιπών στοιχειών του έργου στο ΕΠΑ.

4. Η Επιτροπή εισηγείται στον αρμόδιο για το ΕΠΑ Υπουργό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ως προς το Υπο-Πρόγραμμα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών για:

α) Την κατανομή των πόρων των ήδη εγγεγραμμένων έργων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ σε ΣΑΕ 051 κατά την έκδοση της παρούσας, κατόπιν ενημέρωσης από την οικεία ΥΔ του Υπο-Προγράμματος για τα οικονομικά στοιχεία των έργων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9,

β) την κατανομή πόρων ή/και ορίου υπερδέσμευσης και τυχόν ειδικότερων όρων ένταξης νέων έργων σύμφωνα με το άρθρο 3. Η Επιτροπή δύναται να εισηγείται την υιοθέτηση τυποποιημένου προϋπολογισμού αρχικής ένταξη νέου έργου Κρατικής Αρωγής στο πλαίσιο άμεσης ανταπόκρισης σε περίπτωση θεομηνίας, χωρίς να απαιτείται η έκδοση μεμονωμένης εισήγησης για την αρχική ένταξη,

γ) την τροποποίηση απόφασης ένταξης όταν προτείνεται σημαντική τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου ή λοιπών στοιχειών του έργου στο ΕΠΑ,

δ) την απόκλιση μεταξύ προϋπολογισμού ΕΠΑ και προϋπολογισμού ΠΔΕ για τα έργα του Υπο-Προγράμματος που έχουν μακροχρόνιο χαρακτήρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 7β) του άρθρου 3, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Δι.Δι.Ε.Π.

5. Η Επιτροπή σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, συνεδριάζει τακτικά μία (1) τουλάχιστον φορά ανά εξάμηνο και έκτακτα σε συνέχεια φυσικής καταστροφής, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, κατόπιν εισήγηση της Δι.Δι.Ε.Π.

6. Η Επιτροπή κατά τις συνεδριάσεις της μπορεί να προσκαλεί εκπροσώπους των φορέων των προτάσεων και άλλων φορέων εφόσον απαιτείται. Των συνεδριάσεων της Επιτροπής μπορεί να προηγούνται προπαρασκευαστικές συσκέψεις της Δι.Δι.Ε.Π. με τις αρμόδιες ΥΔ.

7. Η Δι.Δι.Ε.Π. διανέμει (ηλεκτρονικά) τις αποφάσεις της συνεδρίασης της Επιτροπής εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης στους συμμετέχοντες.

8. Κατόπιν της εισήγησης της Επιτροπής, εκδίδεται, εφόσον απαιτείται, απόφαση κατανομής πόρων ή/και χρήσης ορίου υπερδέσμευσης του Προγράμματος σε Υπο-Πρόγραμμα και εκχώρηση πόρων προς την οικεία ΥΔ.

9. Η Δι.Δι.Ε.Π. διανέμει (ηλεκτρονικά) στην οικεία ΥΔ την απόφαση της παρ. 8 και μεριμνά για την αποτύπωση των στοιχείων κατανομής πόρων στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΠΑ. Η ΥΔ ή ο φορέας διαχείρισης μεριμνά για την υλοποίηση της απόφασης και την προετοιμασία των προσκλήσεων για την υποβολή ΤΔΠ από τους Δικαιούχους, σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης της παρ. 8 ανωτέρω.

10. Η Δι.Δι.Ε.Π. αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη των εργασιών της Επιτροπής και την προετοιμασία των θεμάτων ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων ως προς το Πρόγραμμα, σε συνεργασία με την «Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής».

Άρθρο 5

Το άρθρο 6 της υπ’ αρ. 43903/27.04.2022 (Β’ 2112) κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6

Αρμοδιότητες Δι.Δι.Ε.Π. ως προς το συντονισμό του Προγράμματος

1. Η Δι.Δι.Ε.Π. μεριμνά για τα κάτωθι ως προς το Πρόγραμμα:

i. Την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής ως προς την παρακολούθηση και εποπτεία του Προγράμματος και των Υπο-Προγραμμάτων του.

ii. Την διαβίβαση στην Επιτροπή αιτημάτων των ΥΔ και των φορέων στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα διαχείρισης για την ένταξη έργων ή τροποποίηση απόφασης ένταξης έργου, εφόσον απαιτείται.

iii. Τον συντονισμό των ΥΔ και των φορέων στους οποίους έχουν εκχωρηθεί καθήκοντα διαχείρισης του Προγράμματος.

iv. Την παροχή πληροφόρησης και διευκρινίσεων επί του συστήματος διαχείρισης του Προγράμματος προς τις ΥΔ και τους φορείς στους οποίους έχουν εκχωρηθεί καθήκοντα διαχείρισης του Προγράμματος, σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες της παρούσας».

Άρθρο 6

Τροποποιήσεις του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 43903/ 27.04.2022 κοινής υπουργικής απόφασης.

1. Η περ. iii, της παρ. 1 του άρθρου 7, αντικαθίσταται εξής:

«1.iii. Τη μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων της παρ. 8, του άρθρου 5 και την έκδοση Προσκλήσεων για χρηματοδότηση έργων».

2. Στο άρθρο 7, προστίθεται παρ. 2 ως εξής:

«2. Η έκδοση ή τροποποίηση Πρόσκλησης, οι αποφάσεις ένταξης, τροποποίησης, απένταξης ή ολοκλήρωσης των έργων, εκδίδονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ΥΔ ή του οικείου φορέα διαχείρισης (Υπουργό ή Περιφερειάρχη), κατόπιν έκδοσης της απόφασης της παρ. 8, του άρθρου 5 της παρούσας περί κατανομής πόρων ή ορίου υπερδέσμευσης, εφόσον απαιτείται».

Άρθρο 7

Τροποποιήσεις του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 43903/27.04.2022 κοινής υπουργικής απόφασης

1. Η παρ. 1 του άρθρου 8, αντικαθίσταται εξής:

«1. Εντός 15 εργασίμων ημερών από την έκδοσης της απόφασης της παρ. 8, του άρθρου 5, η ΥΔ ή οι φορείς στους οποίους έχουν εκχωρηθεί καθήκοντα διαχείρισης Υπο-Προγράμματος εκδίδουν Πρόσκληση προς τους Δικαιούχους των έργων που έχουν προταθεί».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 8, αντικαθίσταται εξής:

«3. Ειδικά για το Υπο-Πρόγραμμα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης για την περίπτωση των έργων κρατικής αρωγής των παρ. 2α, 2β και 2γ έχουν τη δυνατότητα έκδοσης μίας Πρόσκλησης για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος (προθεσμία υποβολής προτάσεων έως την 31.12.2025) και χωρίς την προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών για ανάληψη νομικών δεσμεύσεων, δεδομένης της φύσης των έργων που προτείνονται για χρηματοδότηση».

Άρθρο 8

Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 43903/27.04.2022 κοινής απόφασης, ως εξής:

«3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται μη συμμόρφωση του Δικαιούχου με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης έργων της παρούσας ή του ΠΔΕ ή του ΕΠΑ ή τους γενικούς ή ειδικούς όρους της απόφασης ένταξης, ή μη ανάληψη νομικών δεσμεύσεων μετά το πέρας των 18 μηνών από την ένταξη του έργου σε ΥποΠρόγραμμα του Προγράμματος και τυχόν παράτασης που έχει δοθεί, εφαρμόζονται οι προβλέψεις της υπ’ αρ. 62564/4.6.2021 υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β’ 2442) και του εγχειριδίου διαδικασιών ΣΔΕ».

Άρθρο 9

Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 12 της υπ’ αρ. 43903/27.04.2022 κοινής απόφασης ως εξής:

«3. Εφόσον με την τροποποίηση απαιτείται αύξηση του προϋπολογισμού του έργου μεγαλύτερη από το 10% του προϋπολογισμού αρχικής ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα ή σημαντική, κατά την κρίση της ΥΔ, τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου ή λοιπών στοιχειών του ΤΔΠ του έργου, η ΥΔ του Υπο-Προγράμματος διαβιβάζει την εισήγησή της στη Δι.Δι.Ε.Π., η οποία στη συνέχεια τη διαβιβάζει στην Επιτροπή του άρθρου 5 για τη λήψη εισήγησης επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων.».

Άρθρο 10

Στην υπ’ αρ. 43903/27.04.2022 κοινή υπουργική απόφαση, προστίθεται πίνακας ΙV ως εξής:

Κατά τα λοιπά, ισχύει η τροποποιούμενη απόφαση.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2024

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!