Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ Εγκ. 5/2024 Αναπροσαρμογή ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών και ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών από 1.1.2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
E mail : d.eisf.misth@efka.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες : Κ. Παγώνη
Τηλέφωνο : 210 52 85 543
E mail : tm.eis.misth@efka.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου, Σ. Κρικέλα,
Ρ. Παναγιωτοπούλου (τίτλοι κτήσης)
Τηλέφωνο : 210 52 85 581, - 592, - 589
E mail : tm.yposefarmmisth@efka.gov.gr
Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας : 104 32 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: ΨΝΖΥ46ΜΑΠΣ-ΟΦ7

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 5

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα A΄

ΘΕΜΑ : « Αναπροσαρμογή, από 01.01.2024 :

 • του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών (πλαφόν)
 • των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e - Ε.Φ.Κ.Α. και του Τ.Ε.Κ.Α. των εμμίσθων Δικηγόρων και μισθωτών Μηχανικών,
 • των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών Εφάπαξ Παροχών (πρόνοιας) του e - Ε.Φ.Κ.Α. των εμμίσθων Δικηγόρων, μισθωτών Μηχανικών και Υγειονομικών, και
 • των ποσών ασφαλιστικών εισφορών για Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.)»

Σχετική : Η με αριθμό 10/2023 Εγκύκλιος του e - Ε.Φ.Κ.Α.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. Δ.15/Δ'/3201/16.01.2024 (Φ.Ε.Κ. 410/Β'/22.01.2024) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.4387/2016 (Φ.Ε.Κ.85/Α') όπως ισχύουν, προσαυξάνονται, από 01.01.2024, κατά 3,46% (ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του έτους 2023) αφενός, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών (πλαφόν) και αφετέρου, τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e - Ε.Φ.Κ.Α. και Τ.Ε.Κ.Α., καθώς και του κλάδου Εφάπαξ Παροχών (πρόνοιας) e -Ε.Φ.Κ.Α., θέτοντας υπόψη σας τα ακόλουθα για την ενιαία εφαρμογή τους :

1. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Ως γνωστόν, με τις διατάξεις της παρ.2, του άρθρου 38, του ν. 4387/2016, από το έτος 2023 το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών αποσυνδέθηκε από τον εκάστοτε ισχύοντα βασικό μισθό μισθωτού, και διαμορφώθηκε για το 2023 στο ποσό των 7.126,94 € μηνιαίως (αριθ. πρωτ.Δ.15/Δ,/9801/30.01.2023 απόφασης Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, (Φ.Ε.Κ. Β' 1063/24.02.2023) & 10/2023 Εγκύκλιος του e-Ε.Φ.Κ.Α.)

Επομένως, σύμφωνα τις κοινοποιούμενες διατάξεις, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών διαμορφώνεται, από 01.01.2024, στο ποσό των 7.373,53 € μηνιαίως.

2. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σύμφωνα τις κοινοποιούμενες διατάξεις και τα προβλεπόμενα από την παρ.3, του άρθρου 97, του ν.4387/2016, όπως ισχύει, ποσά των τριών ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e - Ε.Φ.Κ.Α. και του Τ.Ε.Κ.Α. των αυτοτελώς απασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και όλων των, πριν και μετά την 01.01.1993, ασφαλισμένων, έμμισθων δικηγόρων (στον ιδιωτικό τομέα και Ν.Π.Ι.Δ.) και μισθωτών μηχανικών (στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου "Ι.Δ.Α.Χ.- Ι.Δ.Ο.Χ.”), διαμορφώνονται, από 01.01.2024, ως εξής :

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Ποσά εισφορών επικουρικής ασφάλισης σε ευρώ από 01.01.2024
1η κατηγορία 44,24
2η κατηγορία 53,32
3η κατηγορία 63,53

Τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% για τον εργοδότη (εντολέα για έμμισθους δικηγόρους) και κατά 50% για τον ασφαλισμένο.

3. ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)

Σύμφωνα τις κοινοποιούμενες διατάξεις και τα προβλεπόμενα από την παρ.2γ, του άρθρου 35, του ν.4387/2016, όπως ισχύει, ποσά των τριών ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς του κλάδου Εφάπαξ Παροχών (πρόνοιας) του e - Ε.Φ.Κ.Α. των αυτοτελώς απασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και όλων των, πριν και μετά την 01.01.1993, ασφαλισμένων, έμμισθων δικηγόρων (στον ιδιωτικό τομέα και Ν.Π.Ι.Δ.) και μισθωτών μηχανικών (στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου "Ι.Δ.Α.Χ.-Ι.Δ.Ο.Χ."), διαμορφώνονται, από 01.01.2024, ως εξής :

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Ποσά εισφορών εφάπαξ παροχής σε ευρώ από 01.01.2024
1η κατηγορία 29,49
2η κατηγορία 35,17
3η κατηγορία 41,97

Τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται, μόνο για τους έμμισθους δικηγόρους, κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισμένο, ενώ, για τους λοιπούς επιβαρύνουν στο σύνολο τον ασφαλισμένο.

4. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ.

4.1. ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ

Όπως ήδη έχει αναφερθεί στις 47/2020, 48/2020, και 8/2021 εγκυκλίους του e - Ε.Φ.Κ.Α., για την ασφάλιση των έμμισθων δικηγόρων, μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών, έχει αποσυνδεθεί από 01.01.2020 ο υπολογισμός εισφορών για τους κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας από τις ονομαστικές μηνιαίες αποδοχές.

Ειδικότερα, ανάλογα με τη δηλωθείσα κωδικοποίηση (συνδυασμός Κ.Α.Δ., Κωδικού Ειδικότητας και Κ.Π.Κ.) λαμβάνονται υπόψη «πλασματικά ποσά» αποδοχών, ανά κλάδο και περίοδο αναφοράς (τα οποία ΔΕΝ καταχωρούνται στην Α.Π.Δ.) και όχι οι δηλωθείσες, στο πεδίο 39, της Α.Π.Δ. e - Ε.Φ.Κ.Α. μικτές αποδοχές (οι οποίες συνεχίζουν να αποτελούν τη βάση υπολογισμού εισφορών των λοιπών κλάδων ασφάλισης του Κ.Π.Κ.) ώστε να προκύπτει απαιτητό καταβλητέο ποσό κάθε φορά (για τους κλάδους επικουρικής ή / και πρόνοιας) ίσο με το ποσό της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας.

Επομένως, η μοναδική αλλαγή που επήλθε, από 01.01.2024, αφορά τα μηνιαία ποσά ασφαλιστικής εισφοράς των (3) ασφαλιστικών κατηγοριών και κατά συνέπεια τα πλασματικά ποσά.

ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Ασφαλιστικές Κατηγορίες Ποσά εισφορών επικουρικής ασφάλισης σε ευρώ
από
01.01.2020
έως
31.05.2022
από
01.06.2022
έως
31.12.2022
από
01.01.2023
έως
31.12.2023
από 01.01.2024
1η κατηγορία 42,00 39,00 42,76 44,24
2η κατηγορία 51,00 47,00 51,53 53,32
3η κατηγορία 61,00 56,00 61,40 63,53
  Πλασματικό ποσό αποδοχών σε ευρώ
1η κατηγορία 646,15 650,00 712,66 737,33
2η κατηγορία 784,60 783,30 858,83 888,66
3η κατηγορία 938,46 933,30 1.023,33 1.058,83

 

ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)
ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ
Ασφαλιστικές Κατηγορίες Ποσά εισφορών ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ σε ευρώ
από
01.01.2020
έως
31.12.2022
από 01.01.2023
έως 31.12.2023
από 01.01.2024
1η κατηγορία 26,00 28,51 29,49
2η κατηγορία 31,00 33,99 35,17
3η κατηγορία 37,00 40,57 41,97
  Πλασματικό ποσό αποδοχών σε ευρώ
1η κατηγορία 650,00 712,75 737,25
2η κατηγορία 775,00 849,75 879,25
3η κατηγορία 925,00 1.014,25 1.049,25

4.2. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΑΡ.9, ΑΡΘΡΟ 39, Ν.4387/2016 (Δ.Π.Υ.)

Για τα πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις της παρ.9, του άρθρου 39, του ν.4387/2016, για τα οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.) αναπροσαρμόζονται από 01.01.2024 τα κατά ασφαλιστική κατηγορία «πλασματικά ποσά» που πρέπει να καταχωρηθούν στο πεδίο 39 της Α.Π.Δ. e - Ε.Φ.Κ.Α. «Αποδοχές» και μόνο όσο αφορά τις εγγραφές κλάδων Επικουρικής ασφάλισης και / ή μόνο Πρόνοιας.

Τα «πλασματικά ποσά», σε ισχύ από 01.01.2024, κατά ασφαλιστική κατηγορία, αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα :

ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡ.9, ΑΡΘΡΟΥ 39, ν.4387/2016 (Δ.Π.Υ)
ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Κ.Α.Δ. ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ.Π.Κ. Πλασματικό ποσό σε ευρώ
0800 000653 2190

1η ασφαλιστική κατηγορία

646,15
01.01.2020 – 31.05.2022

650,00
01.06.2022 – 31.12.2022

712,66
01.01.2023 – 31.12.2023

737,33 από 01.01.2024
000654

2η ασφαλιστική κατηγορία

784,60
01.01.2020 – 31.05.2022

783,30
01.06.2022 – 31.12.2022

858,83
01.01.2023 – 31.12.2023

888,66 από 01.01.2024
000655

3η ασφαλιστική κατηγορία

938,46
01.01.2020 – 31.05.2022

933,30
01.06.2022 – 31.12.2022

1.023,33
01.01.2023 – 31.12.2023

1.058,83 από 01.01.2024
ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
0800 000481 499

1η ασφαλιστική κατηγορία

650,00
01.01.2020 – 31.12.2022

712,75
01.01.2023 – 31.12.2023

737,25 από 01.01.2024
000482

2η ασφαλιστική κατηγορία

775,00
01.01.2020 – 31.12.2022

849,75
01.01.2023 – 31.12.2023

879,25 από 01.01.2024
000483

3η ασφαλιστική κατηγορία

925,00
01.01.2020 – 31.12.2022

1014,25
01.01.2023 – 31.12.2023

1.049,25 από 01.01.2024

4.3. ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ για ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ στο Τ.Ε.Κ.Α.

Για τα πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 1 - 73, του ν.4826/2021 (Φ.Ε.Κ. 160/Α') όπως ισχύουν, για τα οποία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)(5/2022 Εγκύκλιος e-Ε.Φ.Κ.Α.), αναπροσαρμόζονται από 01.01.2024 τα κατά ασφαλιστική κατηγορία «πλασματικά ποσά» που πρέπει να καταχωρηθούν στο πεδίο 39 «Αποδοχές» της Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α., ως εξής :

Τα «πλασματικά ποσά», σε ισχύ από 01.01.2024, κατά ασφαλιστική κατηγορία, αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα :

Τ.Ε.Κ.Α.
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Κ.Α.Δ. ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ.Π.Κ. Πλασματικό ποσό σε ευρώ
0083 000709 4163

1η ασφαλιστική κατηγορία

646,15
01.01.2022 – 31.05.2022

650,00
01.06.2022 – 31.12.2022

712,66
01.01.2023 – 31.12.2023

737,33 από 01.01.2024
000710 4164

2η ασφαλιστική κατηγορία

784,60
01.01.2022 – 31.05.2022

783,30
01.06.2022 – 31.12.2022

858,83
01.01.2023 – 31.12.2023

888,66 από 01.01.2024
000711 4165

3η ασφαλιστική κατηγορία

938,46
01.01.2022 – 31.05.2022

933,30
01.06.2022 – 31.12.2022

1.023,33
01.01.2023 – 31.12.2023

1.058,83 από 01.01.2024
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0083 000712 4166

1η ασφαλιστική κατηγορία

646,15
01.01.2022 – 31.05.2022

650,00
01.06.2022 – 31.12.2022

712,66
01.01.2023 – 31.12.2023

737,33 από 01.01.2024
000713 4167

2η ασφαλιστική κατηγορία

784,60
01.01.2022 – 31.05.2022

783,30
01.06.2022 – 31.12.2022

858,83
01.01.2023 – 31.12.2023

888,66 από 01.01.2024
000714 4168

3η ασφαλιστική κατηγορία

938,46
01.01.2022 – 31.05.2022

933,30
01.06.2022 – 31.12.2022

1.023,33
01.01.2023 – 31.12.2023

1.058,83 από 01.01.2024

4.4. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Π.Π.Υ.)

Για τα πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 75, του ν.4826/2021 (Φ.Ε.Κ. 160/Α') για τα οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Παραστατικού Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Τίτλοι Κτήσης - πρώην Αποδείξεις Επαγγελματικής Δαπάνης) ΔΕΝ αλλάζει η κωδικοποίηση της υπ. αριθμό 33/2022 εγκυκλίου του β - Ε.Φ.Κ.Α., πλην όμως, αλλάζουν :

 • τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που παρακρατούνται ανά Π.Π.Υ. (υπολογιζόμενα επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και άλλων τυχόν επιβαρύνσεων) επιβαρύνουν στο σύνολο τον ασφαλισμένο και αποδίδονται στον ε - Ε.Φ.Κ.Α. από τον εκάστοτε υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών (εκδότη του Π.Π.Υ.)
 • ο κανόνας ελέγχου των ημερών ασφάλισης, ως προς το μέρος που αφορά το συντελεστή διαίρεσης.

Συγκεκριμένα : Εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης Χ 25 / 175,83
(όπου 175,83 αντιστοιχεί, από 01.01.2024, στο ποσό εισφορών της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας της παρ. 1, του άρθρου 39, του ν. 4387/2016 για τον κλάδο κύριας σύνταξης)

Υπενθυμίζουμε ότι, εάν από τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα (π.χ. 16,01 ή 16,99 στρογγυλοποιούνται σε 17 ημέρες ασφάλισης)

Επιπλέον :

Για χρήση του τύπου αποδοχών 195, «ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Π.Π.Υ. (ΤΙΤΛΟ ΚΤΗΣΗΣ) ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΑΡΘΡΟ 75, Ν.4826/2021» από 01.01.2024, ισχύουν :

 • για κύρια σύνταξη, από 01.01.2024

με δεδομένα ότι, το ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου ανέρχεται σε 13,33% και ισχύει ο περιορισμός των διατάξεων σε σχέση με το ανώτατο ποσό της παρακρατούμενης, ανά Π.Π.Υ. εισφοράς, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της παρ. 1, του άρθρου 39, του ν. 4387/2016 (Α, 85) ανά Π.Π.Υ., το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται σε 175,83 ευρώ, ανά Π.Π.Υ. (έναντι του ποσού των 155,00 ευρώ ανά Π.Π.Υ., μέχρι 31.12.2022 και του ποσού των ποσού των 169,95 ευρώ μέχρι 31.12.2023)

 • για υγειονομική περίθαλψη το ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών : 6,95%, το οποίο αναλύεται ως εξής :
  • παροχές σε είδος: 6,45%
  • παροχές σε χρήμα: 0,50%

Συνεπώς, με δεδομένο ότι η παρακρατούμενη εισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της παρ. 2, του άρθρου 41, του ν.4387/2016, ανά Π.Π.Υ., από 01.01.2024, το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών για υγειονομική περίθαλψη διαμορφώνεται σε 62,39 ευρώ, ανά Π.Π.Υ. (έναντι του ποσού των 55,00 ευρώ ανά Π.Π.Υ., μέχρι 31.12.2022 και του ποσού των 60,30 ευρώ ανά Π.Π.Υ., μέχρι 31.12.2023)

Για χρήση του τύπου αποδοχών 196, «ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ Π.Π.Υ. (ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ) ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΥΠΟΧΡΕΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΑΡΘΡΟ 75, Ν.4826/2021» από 01.01.2024, πέραν των προαναφερθέντων, αλλάζει το ανώτατο όριο εισφορών, οι οποίες δεν δύναται να υπερβούν το ύψος της μηνιαίας εισφοράς κύριας σύνταξης της 6ης ασφαλιστικής κατηγορίας του άρθρου 39, του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35, του ν.4670/2020 ήτοι 567,19 ευρώ (αντί του ποσού των 500,00 € μέχρι 31.12.2022 και του ποσού των 548,23 € μέχρι 31.12.2023) και επιπλέον της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη (σε χρήμα και σε είδος) της ίδιας ασφαλιστικής κατηγορίας (6ης) του άρθρου 41, του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37, του ν.4670/2020, ήτοι 74,87 ευρώ (αντί του ποσού των 66,00 € μέχρι 31.12.2022 και του ποσού των 72,37 € μέχρι 31.12.2023) συνολικά ανώτατο μηνιαίο όριο ασφαλιστικών εισφορών 642,06 ευρώ (αντί του ποσού των 566,00 € μέχρι 31.12.2022 και του ποσού των 620,60 € μέχρι 31.12.2023)

Επιπλέον, για τον Τ.Α. 196 το ανώτατο ασφαλιστέο ποσό του πεδίου 39 : «Αποδοχές» του παραδείγματος 2 της με αριθμό 33/2022 εγκυκλίου (σελ. 13) διαμορφώνεται :

 • για κλάδο κύριας σύνταξης : 4.254,99 € (4.254,99 € Χ 13,33% = 567,19 €) ενώ,
 • για κλάδο υγειονομικής κάλυψης : 1.077,27 € (1.077,27 € Χ 6,95% = 74,87 €)

Με ευθύνη των προϊσταμένων οι υπάλληλοι των τμημάτων Ασφάλισης & Εισφορών να λάβουν γνώση της παρούσας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!