Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Δ.15/Δ'/3201/2024 Αναπροσαρμογή ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών και ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών από 1.1.2024.

Αριθμ. Δ.15/Δ'/3201

ΦΕΚ Β 410-22.01.2024

Αναπροσαρμογή ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών και ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών από 1.1.2024.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρ. 2.α του άρθρου 5, παρ. 2 γδ του άρθρου 35, παρ. 2 του άρθρου 38, παρ. 6 του άρθρου 39, παρ. 4 του 40, παρ. 6 του άρθρου 41 και παρ. 5 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α' 85), όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 23, 31,34, 35, 36, 37 και 45 του ν. 4670/2020 (Α' 43).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

3. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168).

4. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονο-μασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομα-σία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού κα εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130).

5. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131).

6. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές Διατάξεις» (Α' 139).

7. Την υπό στοιχεία 65928/13.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β'4526).

8. Την υπό στοιχεία Δ15/Δ'/9801/30.1.2023 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αναπροσαρμογή ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών και ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών από 1.1.2023» (Β' 1063).

9. Την από 12.1.2024 ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και τον Πίνακα ΙΙΙ. Συγκρίσεις Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, περιόδου 2001-2023 (Δεκέμβριος) (Έτος Βάσης: 2020=100,0), από τα οποία προκύπτει ότι το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του έτους 2023 είναι 3,46%.

10. Το υπ' αρ. 2449/12.1.2024 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, βάσει της περ. ε' της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α' 110).

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Επί του προϋπολογισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α., προκαλείται αύξηση εσόδων από εισφορές το ύψος της οποίας δεν μπορεί να εκτιμηθεί ακριβώς διότι εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα, όπως το ύψος των αποδοχών των ασφαλισμένων ορισμένων κατηγοριών και η διάρκεια της ασφάλισης εκάστου, διαπιστώνουμε:

Άρθρο 1

Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών της παρ. 2.α του άρθρου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών προσαυξάνεται κατά 3,46% και διαμορφώνεται στο ποσό των 7.373,53 ευρώ.

Άρθρο 2

Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές αυτοτελώς απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών για κύρια σύνταξη

Τα προβλεπόμενα από τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης των αυτοτελώς απασχολουμένων και των ελευθέρων επαγγελματιών ασφαλισμένων του Θ-Ε.Φ.Κ.Α. προσαυξάνονται κατά 3,46% και διαμορφώνονται ως εξής:

Ασφαλιστικές κατηγορίες

Ποσά εισφορών κύριας σύνταξης σε ευρώ από 1.1.2024

1η κατηγορία

175,83

2η κατηγορία

211,00

3η κατηγορία

267,72

4η κατηγορία

336,91

5η κατηγορία

418,59

6η κατηγορία

567,19

Ειδική κατηγορία

105,50

Άρθρο 3

Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές ασφαλισμένων του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (πρώην Ο.Γ.Α.) για κύρια σύνταξη και υπέρ του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.)

Τα προβλεπόμενα από τις παρ. 1 και 6 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης και υπέρ του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.) των ασφαλισμένων του πρώην Ο.Γ.Α. προσαυξάνονται κατά 3,46% και διαμορφώνονται ως εξής:

Ασφαλιστικές κατηγορίες

Ποσά εισφορών κύριας σύνταξης σε ευρώ από 1.1.2024

Ποσά εισφορών Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας σε ευρώ από 1.1.2024

1η κατηγορία

103,23

2,27

2η κατηγορία

124,78

2,27

3η κατηγορία

157,68

3,40

4η κατηγορία

198,52

3,40

5η κατηγορία

247,30

4,54

6η κατηγορία

334,65

6,81

Άρθρο 4

Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές για υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα)

Τα προβλεπόμενα από τις παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα) των αυτοτελώς απασχολουμένων και των ελευθέρων

επαγγελματιών και των ασφαλισμένων του πρώην Ο.Γ.Α. προσαυξάνονται κατά 3,46% και διαμορφώνονται ως εξής:

Αυτοτελώς απασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες

Ασφαλιστικές κατηγορίες

Ποσά εισφορών υγειονομικής περίθαλψης σε ευρώ από 1.1.2024

 

Υγείας σε χρήμα

Υγείας σε είδος

1η κατηγορία

5,67 €

56,72 €

2η κατηγορία

6,81 €

68,06 €

3η κατηγορία

6,81 €

68,06 €

4η κατηγορία

6,81 €

68,06 €

5η κατηγορία

6,81 €

68,06 €

6η κατηγορία

6,81 €

68,06 €

Ειδική κατηγορία

3,40 €

34,03 €

Ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ

Ασφαλιστικές κατηγορίες

Ποσά εισφορών υγειονομικής περίθαλψης σε ευρώ από 1.1.2024

 

Υγείας σε χρήμα

Υγείας σε είδος

1η κατηγορία

3,40

32,90

2η κατηγορία

3,40

39,70

3η κατηγορία

3,40

39,70

4η κατηγορία

3,40

39,70

5η κατηγορία

3,40

39,70

6η κατηγορία

3,40

39,70

Άρθρο 5

Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές κλάδου εφάπαξ παροχών

Τα προβλεπόμενα από την παρ. 2.γ του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εφάπαξ παροχής των αυτοτελώς απασχολουμένων, των ελευθέρων επαγγελματιών και όλων των πριν και μετά την 01.01.1993 ασφαλισμένων εμμίσθων δικηγόρων και μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του θ- Ε.Φ.Κ.Α. προσαυξάνονται κατά 3,46% και διαμορφώνονται ως εξής:

Ασφαλιστικές κατηγορίες

Ποσά εισφορών εφάπαξ παροχής σε ευρώ από 1.1.2024

1η κατηγορία

29,49

2η κατηγορία

35,17

3η κατηγορία

41,97

Άρθρο 6

Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές κλάδου επικουρικής ασφάλισης

Τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επικουρικής ασφάλισης των αυτοτελώς απασχολουμένων,

των ελευθέρων επαγγελματιών, των εμμίσθων δικηγόρων και των μισθωτών μηχανικών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του θ- Ε.Φ.Κ.Α. και του Τ.Ε.Κ.Α. προσαυξάνονται κατά 3,46% και διαμορφώνονται ως εξής:

Ασφαλιστικές κατηγορίες

Ποσά εισφορών επικουρικής ασφάλισης σε ευρώ από 1.1.2024

1η κατηγορία

44,24

2η κατηγορία

53,32

3η κατηγορία

63,53

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Τα ανωτέρω προσαυξημένα ποσά ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2024.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2024

Ο Υφυπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!