Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υ.Α. 3646/2023 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1363/12-05-2021 απόφασης ορισμού Δικαιούχου ενεργειών τεχνικής βοήθειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 στη Διεύθυνση Μελετών και Εφαρμογών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).

Αριθμ. 3646

ΦΕΚ B' 7488/29.12.2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1363/12-05-2021 απόφασης ορισμού Δικαιούχου ενεργειών τεχνικής βοήθειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 στη Διεύθυνση Μελετών και Εφαρμογών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4314/2014 σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020 και ειδικότερα τα άρθρα 48, 70 και 72Α (Α’ 265).

2. Τον ν. 4354/2015 με θέμα «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

3. Τον ν. 4412/2016 σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.) (Α’ 147).

4. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας “Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” και άλλες διατάξεις» (Α’ 61) και ιδίως το άρθρο 66.

5. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

6. Tο π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).

7. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

8. To π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου.

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022.

13. Την υπό στοιχεία C(2015)9170/11.12.2015 απόφαση της Επιτροπής που αφορά την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 - 2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Την υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (Β’ 677).

15. Την υπ’ αρ. 2618/13.10.2022 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 20232027» (Β’ 5375).

16. Την υπ’ αρ. 3495/17-08-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσιο Σταμενίτη» (Β’ 5114).

17. Την υπ’ αρ. 1065/19.04.2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020”» (Β’ 1273).

18. Την υπ’ αρ. 1363/12-05-2021 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ορισμός δικαιούχου ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στη Διεύθυνση Μελετών και Εφαρμογών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) (Β’ 2063).

19. Την υπ’ αρ. 261/55023/21-02-2023 υπουργική απόφαση ανάθεσης καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως Οργανισμός Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του ΕΓΤΑΑ, στην ΕΥΕ ΑΕΤΠ (Β’ 1025).

20. Το υπ’ αρ. 16363/29-11-2023 αίτημα του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).

21. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 1363/12-05-2021 υπουργικής απόφασης ορισμού Δικαιούχου ενεργειών τεχνικής βοήθειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 [Διεύθυνση Μελετών και Εφαρμογών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)] ως προς την αύξηση του προϋπολογισμού, ως εξής:

Άρθρο Μόνο

Το άρθρο 2 «Κατανομή Προϋπολογισμού στον Δικαιούχο», διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Ο συνολικός προϋπολογισμός που κατανέμεται στο Δικαιούχο της τεχνικής βοήθειας του άρθρου 1 [Διεύθυνση Μελετών και Εφαρμογών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)] ανέρχεται στο ποσό των 111.600,00 ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει το Μέτρο 20 «Τεχνική Βοήθεια Κρατών Μελών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης και της απόφασης ένταξης που θα εκδοθεί».

Όπου αναφέρεται στην υπ’ αρ. 1363/12-05-2021 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ)» μετά την έκδοση του ν. 4914/2022 (Α’ 61) νοείται η «Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ)».

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ. 1363/ 12-05-2021 απόφαση ορισμού Δικαιούχου ενεργειών τεχνικής βοήθειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφορά στην προγραμματική περίοδο 2014-2022 και καταργείται, τροποποιείται και συμπληρώνεται με όμοια απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2023

Ο Υφυπουργός

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!