Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 44993/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/2023 Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιές

Αριθμ. 44993/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325

ΦΕΚ B' 7537/31.12.2023

Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τις πυρκαγιές:

α) της 19ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

β) της 21ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βοιωτίας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και

γ) της 22ας Αυγούστου 2023, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Της από 28.07.1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α’ 117), η οποία κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 867/1979 (Α’ 24), καθώς και το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α’ 25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261), βάσει του οποίου εκδίδεται η παρούσα απόφαση,

2. του άρθρου 2 της από 26.03.1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Α’ 203), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παρ. 42 και 43 του άρθρου 1 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Α’ 123),

3. του ν. 128/1975 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος» (Α’ 178),

4. του τελευταίου εδάφιου της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 81), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 1418/1984 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α’ 23),

5. της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1283/1982 «Για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων» (Α’ 114),

6. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/ 2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

7. των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4337/2015 (Α’ 129),

8. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

9. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),

10. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151) και ειδικότερα των άρθρων 47, 48, 49 και 50, σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 46/2021 (Α’ 119),

11. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),

12. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

13. του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100),

14. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 47/2021 (Α’ 121),

15. των άρθρων 7 και 14 του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

16. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

17. του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139),

18. της υπό στοιχεία Υ11/07.07.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο (Β’ 4403),

19. της υπό στοιχεία Υ12/07.07.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση (Β’ 4403),

20. της υπό στοιχεία ΥΠ512/10.7.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Τριαντόπουλο» (Β’ 4438),

21. της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β’ 746),

22. της υπ’ αρ. 50148/542/24.06.1992 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου «Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα» (Β’ 420),

23. της υπό στοιχεία οικ. 617/ΓΔζ1/24.07.2018 (Β’ 3019) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τη σύσταση Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών,

24. της υπό στοιχεία 270999/Δ5/01.09.2022 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση εφαρμογής νέου ενιαίου τιμολογίου υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής» (Β’ 4663),

25. της υπό στοιχεία οικ. 5364/Δ/Β11/04.12.2015 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία, που έχουν υποστεί βλάβες από πυρκαγιά και την έκδοση σχετικών αδειών επισκευής» (Β’ 2774),

26. της υπό στοιχεία οικ. 12741/Α321/19.07.2021 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από πυρκαγιά» (Β’ 3264), όπως συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία 48859/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321/17.02.2022 (Β’ 826) απόφαση,

27. της υπ’ αρ. 12456/02.08.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτης αρωγής, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 17η έως την 31η Ιουλίου 2023 στη χώρα» (Β’ 4899),

28. της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-K.E./17252/Α325/ 11.09.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τις πυρκαγιές: α) της 9ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, β) της 19ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γ) της 21ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, Ροδόπης και Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δ) της 22ας Αυγούστου 2023, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 5413),

29. του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά και κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (OJL 187, 26.6.2014, p. 1-78) και ιδίως του άρθρου 50, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1315/2023,

30. του Κανονισμού (ΕΕ) 2472/2022 (που αντικαθιστά τον Κανονισμό (ΕΕ) 702/2014) της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως του άρθρου 37,

31. του Κανονισμού (ΕΕ) 2473/2022 (που αντικαθιστά τον Κανονισμό (ΕΕ) 1388/2014) της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως του άρθρου 49,

32. του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1315/2023), του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 2472/2022 και του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 2473/2022, σχετικά με τον ορισμό της «επιχείρησης»,

33. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες:

Α) Σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΝΑ 271, δαπάνη ύψους 1.369.335 € περίπου για την παροχή Δωρεάν Κρατικής Αρωγής και των εξόδων κίνησης των μηχανικών που θα διενεργήσουν αυτοψίες.

Β) Σε βάρος του λογαριασμού του ν. 128/1975 (Α’ 178), δαπάνη ύψους 186.400 € περίπου για την κάλυψη των τόκων των χορηγούμενων δανείων.

Β. Έχοντας υπόψη:

1. Τις αυτοψίες που διενήργησαν μηχανικοί της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε κτήρια που επλήγησαν από τις πυρκαγιές,

α) της 19ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

β) της 21ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βοιωτίας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και

γ) της 22ας Αυγούστου 2023, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

2. Το από 08.09.2023 μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τα συνημμένα του, με θέμα «Αίτηση αυτοψίας πληγείσας περιοχής» στην Π.Ε. Βοιωτίας.

3. Το υπ’ αρ. οικ. 200562/22.09.2023 αίτημα από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για οριοθέτηση της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης του Δήμου Θήβας και των Δημοτικών Κοινοτήτων Κυριακίου, Αγίας Άννας και Αγίας Τριάδας του Δήμου Λιβαδέων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, από την πυρκαγιά της 21ης Αυγούστου 2023.

4. Το υπ’ αρ. οικ. 242017/14.11.2023 έγγραφο, με τα συνημμένα του, του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

5. Το από 05.012.2023 μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 21ης Αυγούστου 2023.

6. Το υπ’ αρ. 261521/2458/27.08.2023 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με το οποίο γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας η πυρκαγιά της 21ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές του Δήμου Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

7. Το από 06.12.2023 μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τα συνημμένα του, από τον Συντονιστή Κρατικής Αρωγής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που αφορά στην αποστολή πίνακα επανελέγχων, σχετικά με τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 21ης Αυγούστου 2023.

8. Το υπ’ αρ. 281927/2724/13.09.2023 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με το οποίο γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας η πυρκαγιά της 22ης Αυγούστου 2023, στον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

9. Το από 05.12.2023 μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τα συνημμένα του, από τον Συντονιστή Κρατικής Αρωγής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που αφορά στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 22ης Αυγούστου 2023.

10. Το υπ’ αρ. 381748/3714/08.12.2023 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Έβρου, με τα συνημμένα του, που αφορά σε συμπληρωματικό αίτημα οριοθέτησης περιοχών του Δήμου Αλεξανδρούπολης από τη δασική πυρκαγιά της 19ης Αυγούστου 2023 και περιοχών του Δήμου Σουφλίου από τη δασική πυρκαγιά της 21ης Αυγούστου 2023.

11. Το από 11.12.2023 μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, που αφορά στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 22ης Αυγούστου 2023.

12. Το υπ’ αρ. 195623/18.09.2023 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο γνωστοποίησε στην υπηρεσία μας τη δασική πυρκαγιά της 22ας Αυγούστου 2023, στον Δήμο Μακρακώμης της Π.Ε. Φθιώτιδας.

13. Τα από 05.12.2023 και 06.12.2023 μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τα συνημμένα τους, από την Επιτροπή Καταγραφής και Αποτίμησης Ζημιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που αφορά στα κτήρια που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 22ης Αυγούστου 2023.

14. Το υπ’ αρ. 177427/23.08.2023 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας η δασική πυρκαγιά της 21ης Αυγούστου 2023 στους Δήμους Διρφύων-Μεσσαπίων και Χαλκιδέων.

15. Το υπ’ αρ. οικ. 208872/03.10.2023 αίτημα από τον Περιφερειακό Συντονιστή Κρατικής Αρωγής της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τα συνημμένα του, για οριοθέτηση του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας από την πυρκαγιά της 21ης Αυγούστου 2023.

16. Την υπ’ αρ. 393801/27.12.2023 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων, του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

17. Το υπ’ αρ. 394539/28.12.2023 έγγραφο του Τμήματος Δημοσιονομικών Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

18. Το γεγονός ότι οι πυρκαγιές α) της 19ης Αυγούστου, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, β) της 21ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βοιωτίας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) της 22ας Αυγούστου 2023, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς, ορίζονται ως φυσική καταστροφή.

19. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους α) περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από την πυρκαγιά της 19ης Αυγούστου 2023, β) περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βοιωτίας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, από την πυρκαγιά της 21ης Αυγούστου 2023 και γ) περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, από την πυρκαγιά της 22ας Αυγούστου 2023.

Kαι επειδή,

από τις πυρκαγιές α) της 19ης Αυγούστου 2023, που έπληξαν περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, β) της 21ης Αυγούστου 2023, που έπληξαν περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βοιωτίας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) της 22ας Αυγούστου 2023, που έπληξαν περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε πολλά κτήρια,

αποφασίζουμε:

1. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

1.1 Την επέκταση κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της από 28-7-1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 117), η οποία κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους ν. 867/1979 (Α’ 24), ν. 1048/1980 (Α’ 101), ν. 1133/1981 (Α’ 54), ν. 1190/1981 (Α’ 203), ν. 1283/1982 (Α’ 114) και με το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α’ 25), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261), καθώς και των σχετικών κανονιστικών πράξεων όπως ισχύουν σήμερα, για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του θέματος, οι οποίες έχουν χαρακτήρα φυσικής καταστροφής, σε κτήρια τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων:

Ι) ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 19ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 • Δημοτική Κοινότητα Συκορράχης της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης.
 • Δημοτική Κοινότητα Ανθείας της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης.
 • Δημοτικές Κοινότητες Δορίσκου και Πυλαίας της Δημοτικής Ενότητας Φερών.

ΙΙ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

 • Δημοτική Κοινότητα Λαβάρων της Δημοτικής Ενότητας Ορφέα.
 • Δημοτικές Κοινότητες Σουφλίου και Δαδιάς της Δημοτικής Ενότητας Σουφλίου.
 • Δημοτική Κοινότητα Προβατώνος της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΩΝ

 • Όλη η Δημοτική Ενότητα Κυριακίου.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

 • Δημοτική Κοινότητα Ψαχνών της Δημοτικής Ενότητας Μεσσαπίων.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

 • Όλη η Δημοτική Ενότητα Νέας Αρτάκης.

ΙΙΙ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 22ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

 • Δημοτική Κοινότητα Σαπών της Δημοτικής Ενότητας Σαπών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

 • Όλη η Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

 • Δημοτικές Κοινότητες Μακρακώμης και Τσούκκας της Δημοτικής Ενότητας Μακρακώμης.
 • Δημοτική Κοινότητα Λευκάδος της Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδος.

1.2 Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτήρια από τις πυρκαγιές της 22ας Αυγούστου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.), η οποία εφεξής στην παρούσα απόφαση θα αποκαλείται «αρμόδια Υπηρεσία».

1.3 Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτήρια από τις πυρκαγιές α) της 19ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου β) της 21ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και γ) της 22ας Αυγούστου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε.), η οποία εφεξής στην παρούσα απόφαση θα αποκαλείται «αρμόδια Υπηρεσία».

1.4 Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτήρια από τις πυρκαγιές α) της 21ης Αυγούστου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και β) της 22ας Αυγούστου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, αναλαμβάνει ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Αττικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Α.), ο οποίος εφεξής στην παρούσα απόφαση θα αποκαλείται «αρμόδια Υπηρεσία».

2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

2.1 Ο/H ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα ή ο/η διαχειριστής/-τρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτηρίου που έχει πληγεί από πυρκαγιά του θέματος, εφόσον επιθυμεί τον έλεγχό του και την έκδοση Έκθεσης Αυτοψίας, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτήριο, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτηρίου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/-τριας.

2.2 Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια ή όλοι οι συνιδιοκτήτες/-τριες (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) ή ο/η ειδικός/-ή διαχειριστής/-τρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας, όπου απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις) κτηρίου που έχει πληγεί από πυρκαγιά του θέματος, προκειμένου να καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για:

i) ανακατασκευή, θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου (ΠΑΕΕΚ) ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτήριο χαρακτηρίστηκε κατεδαφιστέο

ii) επισκευή, θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση Άδειας Επισκευής εντός προθεσμίας:

 • είτε ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 • είτε ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτήριο χαρακτηρίστηκε επισκευάσιμο (η οποία εκδόθηκε βάσει της προαναφερόμενης παρ. 2.1).

Εντός των ίδιων προθεσμιών δύναται να κατατεθεί και αίτηση για έκδοση Άδειας Επισκευής χωρίς χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής.

Οι προαναφερόμενες προθεσμίες δύνανται να παραταθούν με απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./17252/Α325/11.09.2023 (Β’ 5413, ΑΔΑ: 6ΝΚΒ46ΝΠΙΘΦ3Ζ) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι διατάξεις που αφορούν στη χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτης αρωγής, ισχύουν μόνο για τις περιοχές της παρ. 3 του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. 16093/31.08.2023 (Β’ 5278) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Υφυπουργός Εσωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!