Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ο. 3002/2024 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 48, 57, 64, 99, 100 και 123 του ν. 5079/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
I. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (ΔΙ.Δ.ΕΙΣ.ΕΠ.)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' , Β', Γ'
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας : 10184,Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3636059,
210 3635044,
210 3614303
Email: dideisep@aade.gr
II. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Δ.Ε.Α.Φ.)
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 105 62 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103375416
E-Mail : deaf@aade.gr
ΙΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Δ.Ε.Ε.Φ.)
ΤΜΗΜΑ B'
Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 10672, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2132122400
E-Mail: deef@aade.gr

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2023

Ο. 3002

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 48, της παρ. 6 του άρθρου 57, του άρθρου 64, της παρ. 7 του άρθρου 99, της παρ. 2 του άρθρου 100 και του άρθρου 123 του ν. 5079/2023 «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 215/22.12.2023)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 48, της παρ. 6 του άρθρου 57, του άρθρου 64, της παρ. 7 του άρθρου 99, της παρ. 2 του άρθρου 100 και του άρθρου 123 ν. 5079/2023 «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 215/22.12.2023)

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 5079/2023:

1. των παρ. 1 και 3 του άρθρου 48: «Ειδικές ρυθμίσεις “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.”»

2. της παρ. 6 του άρθρου 57: «Ζητήματα προθεσμιών για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς - Τροποποίηση παρ. 17 άρθρου 66 ν. 4849/2021, παρ. 1 άρθρου 54 και παρ. 8 άρθρου 55 ν. 5045/2023, παρ. 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, παρ. 1 άρθρου 96 και άρθρου 97 ν. 5007/2022»

3. του άρθρου 64: «Αναστολή δεσμεύσεων Δημοσίου ή τρίτων έναντι του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος - Αντικατάσταση άρθρου 78 ν. 4949/2022»

4. της παρ. 7 του άρθρου 99: «Χορήγηση Οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη του τουρισμού της νήσου Ρόδου»

5. της παρ. 2 του άρθρου 100: «Συμβάσεις εργασίας και παράταση ειδικής διαχείρισης ανώνυμης εταιρείας “ΛΑΡΚΟ” - Τροποποίηση άρθρου 97 ν. 4941/2022 και παρ. 10 άρθρου 21 ν. 4664/2020»

6. του άρθρου 123: « Έναρξη ισχύος»

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 48 αφορούν την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.»

2. Η παρ. 6 του άρθρου 57 αφορά την υπό εξυγίανση εταιρεία με την επωνυμία «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.»

3. Το άρθρο 64 αφορά την αναστολή δεσμεύσεων του Δημοσίου ή τρίτων έναντι του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος - Αντικατάσταση άρθρου 78 ν. 4949/2022

4. Η παρ. 7 του άρθρου 99 αφορά την οικονομική ενίσχυση που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο αυτό για τη στήριξη του τουρισμού της νήσου Ρόδου

5. Η παρ. 2 του άρθρου 100 αφορά τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ»

Σας κοινοποιούμε συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή, τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 48, της παρ. 6 του άρθρου 57, του άρθρου 64, της παρ. 7 του άρθρου 99, της παρ. 2 του άρθρου 100 και του άρθρου 123 ν. 5079/2023 (Α'215), ως ακολούθως:

Άρθρο 48 «Ειδικές ρυθμίσεις “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.”» (παρ. 1 και 3)

Με την παρ. 1 του άρθρου 48 του κοινοποιούμενου νόμου παρατάθηκε η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4831/2021 (Α' 170), ως προς την εξαίρεση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» (Ε.Α.Β. Α.Ε.) από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α' 206), έως τις 31.12.2024.

Με την παρ. 3 του άρθρου 48 του κοινοποιημένου νόμου παρατάθηκε η προθεσμία της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4244/2014 (Α' 60), ως προς το αυξημένο ποσοστό μη παρακράτησης και συμψηφισμού των απαιτήσεων της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» (ΕΑΒ Α.Ε.) με οφειλές της προς το δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία, έως τις 31.12.2024.

Άρθρο 57 «Ζητήματα προθεσμιών για την εύρυθμη λεπουργία της αγοράς - Τροποποίηση παρ. 17 άρθρου 66 ν. 4849/2021, παρ. 1 άρθρου 54 και παρ. 8 άρθρου 55 ν. 5045/2023, παρ. 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, παρ. 1 άρθρου 96 και άρθρου 97 ν. 5007/2022» (παρ. 6)

Με την παρ. 6 του άρθρου 57 του κοινοποιούμενου νόμου παρατάθηκε η προθεσμία του άρθρου 97 του ν. 5007/2022 (Α' 241), περί απαλλαγών των Ναυπηγείων Ελευσίνας, και το άρθρο 97 του ν. 5007/2022 διαμορφώθηκε ως εξής:

«Άρθρο 97

Ρυθμίσεις για την εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας

Στο πλαίσιο της παρ. 4 του άρθρου 170 του ν. 4738/2020 (Α' 207) η υπό εξυγίανση εταιρεία με την επωνυμία Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε. απαλλάσσεται από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας έναντι οποιασδήποτε αρχής και φορέα έως την 31η Δεκεμβρίου 2024».

Άρθρο 64 «Αναστολή δεσμεύσεων Δημοσίου ή τρίτων έναντι του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος - Αντικατάσταση άρθρου 78 ν. 4949/2022»

Με το άρθρο 64 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαταστάθηκε το άρθρο 78 του ν. 4949/2022 (Α' 126), περί αναστολής δεσμεύσεων, ως εξής:

«Άρθρο 78

Παράταση αναστολής πληρωμών, συμψηφισμού και διαδικασιών είσπραξης χρεών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) έναντι του Δημοσίου που προέρχονται από καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων

Οι δεσμεύσεις που έχουν επιβληθεί από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 45081/1997 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών (Β’ 1029), όσον αφορά τη χορήγηση του αποδεικτικού ενημερότητας του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, αναστέλλονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.»

Άρθρο 99 «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη του τουρισμού της νήσου Ρόδου» (παρ. 7)

Με την παρ. 7 του άρθρου 99 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι η οικονομική ενίσχυση που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Η διαμονή στα καταλύματα του παρόντος δεν επιβαρύνεται με το τέλος ανθεκτικότητας του άρθρου 30 του ν. 5073/2023 (Α' 204).

Άρθρο 100 «Συμβάσεις εργασίας και παράταση ειδικής διαχείρισης ανώνυμης εταιρείας “ΛΑΡΚΟ” - Τροποποίηση άρθρου 97 ν. 4941/2022 και παρ. 10 άρθρου 21 ν. 4664/2020» (παρ.2)

Με την παρ. 2 του άρθρου 100 του κοινοποιούμενου νόμου παρατάθηκε η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 (Α' 32), περί προθεσμίας για τη μεταβίβαση του ενεργητικού της «ΛΑΡΚΟ», παρατείνεται, και η παρ. 10 διαμορφώθηκε ως εξής: «10. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας (ως λογιστική αξία) εντός σαράντα τριών (43) μηνών από το πέρας της διαιτητικής διαδικασίας επίλυσης των διαφορών της παρ. 7 του παρόντος, τότε η ειδική διαχείριση θεωρείται ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης. Σε περίπτωση κήρυξης του φορέα της επιχείρησης σε πτώχευση, εάν εκκρεμεί η διάθεση μέρους ή όλου του προϊόντος ρευστοποίησης στους πιστωτές, αυτή διενεργείται από τον σύνδικο της πτώχευσης, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη διανομής του στους δικαιούχους πιστωτές, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης που έχει συνταχθεί, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και η διανομή αυτή δεν υπόκειται σε πτωχευτική ανάκληση.»

Άρθρο 123 Έναρξη ισχύος

Με το άρθρο 123 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι η ισχύς του αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται ειδικότερα.

Συνημμένα: Απόσπασμα του ΦΕΚ Α'215/22.12.2023: άρθρα 48, 57, 64, 99, 100 και 123 του ν. 5079/2023.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!