Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 80954/2023 Καθορισμός ανώτατης τιμής πώλησης για εμφιαλωμένο νερό στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Αριθμ. 80954

ΦΕΚ B' 5414/12.09.2023

Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας. Καθορισμός ανώτατης τιμής πώλησης για αγαθά και υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 5045/2023.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1 Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 - Α’ 45),

1.2 του ν. 5045/2023 «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 146) και ιδίως των παρ. 7 και 8 του άρθρου 54 αυτού,

1.3 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

1.4 του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),

1.5 του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

1.6 του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

2. Την ανάγκη για την προστασία του καταναλωτικού κοινού από την εμφάνιση κρουσμάτων αθέμιτης κερδοφορίας σε περίοδο κρίσης που προκλήθηκε από θεομηνία, η οποία έπληξε με ιδιαίτερη ένταση την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

3. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 80859/ 11-09-2023 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθορισμός ανώτατης τιμής πώλησης

1. Ορίζεται ανώτατη τιμή πώλησης (Α.Τ.Π.) για είδη που είναι απαραίτητα για την διαβίωση του καταναλωτή και προσφέρονται ή παρέχονται από επιχειρήσεις παντός είδους, σε καταναλωτές στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ως ακολούθως:

Είδος Ανώτατη τελική τιμή πώλησης σε ευρώ
Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 500 ml (0,5 lt) 0,50
Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 750 ml (0,75 lt) 0,55
Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία του ενός λίτρου (1 lt) 0,60
Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία του ενός και μισού λίτρου (1,5 lt) 0,70
Εμφιαλωμένο νερό σε πολυσυσκευασία των έξι (6) φιαλών των 500 ml (0,5 lt) 1,20
Εμφιαλωμένο νερό σε πολυσυσκευασία των δώδεκα (12) φιαλών των 500 ml (0,5 lt) 2,00
Εμφιαλωμένο νερό σε πολυσυσκευασία των έξι (6) φιαλών του ενός λίτρου (1lt) 2,00
Εμφιαλωμένο νερό σε πολυσυσκευασία των έξι (6) φιαλών του ενός και μισού λίτρου (1,5 lt) 2,50

Άρθρο 2

Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση παραβάσεων

Για τη διαπίστωση παραβάσεων του άρθρου 1 μπορεί να διενεργείται διοικητικός ή επιτόπου έλεγχος, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, από τα όργανα των αρμοδίων αρχών της παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 5045/2023 (Α’ 146) δηλαδή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), και των αρμόδιων υπηρεσιών ελέγχου της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Άρθρο 3

Διαδικασία ελέγχου

1. Οι αρχές της παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 5045/2023 μπορούν να ασκούν τις εξουσίες της παρ. 4 του ιδίου άρθρου με την έκδοση εντολής για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων προς τον ελεγχόμενο. Η εντολή εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο της αρχής ελέγχου που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

2. Σε περίπτωση που κατά την κρίση των ελεγκτικών οργάνων παραστεί ανάγκη για επιτόπια παρουσία ελεγκτών στο χώρο του ελεγχόμενου τότε οι αρμόδιες υπηρεσίες συγκροτούν κλιμάκια ελέγχου, αποτελούμενα από δύο (2) τουλάχιστον μέλη, τα οποία φέρουν το έντυπο με τίτλο «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», με την οποία βεβαιώνεται η αρμοδιότητά τους να διενεργήσουν τον έλεγχο.

3. Οι ελεγχόμενες οντότητες θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι ο τρόπος τιμολόγησής τους είναι συμβατός με τις διατάξεις της παρούσας. Οι αρμόδιες για τον έλεγχο αρχές δύνανται να ζητούν κάθε απαραίτητο κατά την κρίση τους στοιχείο.

4. Μετά την επεξεργασία των συλλεχθέντων στοιχείων συντάσσεται ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ με τα τελικά πορίσματα των ελεγκτικών οργάνων και υποβάλλεται στην αντίστοιχη αρμόδια αρχή ελέγχου. Σε περίπτωση που σύμφωνα με το πόρισμα της Έκθεσης Ελέγχου προκύπτει παράβαση της παρούσας, τότε αντίγραφο της Έκθεσης κοινοποιείται αμελλητί στον ελεγχόμενο με κάθε πρόσφορο μέσο. Ο ελεγχόμενος μπορεί να καταθέσει τις απόψεις του σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του αντιγράφου του προηγούμενου εδαφίου, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

5. Το σύνολο των στοιχείων και συμπερασμάτων της Έκθεσης Ελέγχου και των απόψεων του ελεγχομένου τίθεται στη διάθεση του αρμόδιου οργάνου για την επιβολή της κύρωσης υπό τη μορφή εισηγητικού σημειώματος. Το αρμόδιο όργανο με απόφασή του επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 5 της παρούσας.

6. Στον ελεγχόμενο που αποκρύπτει, παραπειεί ή δεν προσκομίζει τα στοιχεία που ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της παρ. 6 του άρθρου 54 του ν. 5045/2023 με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αρχής ελέγχου, χωρίς να θίγεται η επιβολή ποινικών κυρώσεων.

7. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου τα όργανα των αρμοδίων αρχών ελέγχου της παρ. 1 μπορούν να ασκούν τις εξουσίες της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 5045/2023 για τη διενέργεια και ολοκλήρωση αυτού.

Άρθρο 4

Αρμόδια όργανα για την επιβολή προστίμου

1. Αν ο έλεγχος διενεργείται από όργανα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ή από όργανα της Διυπηρεσιακής Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), αρμόδιο όργανο για την επιβολή των προστίμων της παρούσας είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης.

2. Αν ο έλεγχος διενεργείται από όργανα των υπηρεσιών ελέγχου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αρμόδιο όργανο για την επιβολή των προστίμων της παρούσας είναι ο Περιφερειάρχης.

Άρθρο 5

Κλιμάκωση προστίμων

1. Το πρόστιμο που επιβάλλεται σε όποιον παραβιάζει τις διατάξεις της παρούσας ισούται με τουλάχιστον το τετραπλάσιο του Οφέλους Υπέρ το Κανονικό της παρ. 2. Το εν λόγω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και μεγαλύτερο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ.

2. Ορίζεται ως «Όφελος Υπέρ το Κανονικό» (Ο.Υ.Κ) το γινόμενο της διαφοράς της πραγματικής τιμής πώλησης (Τ.Π.) ανά μονάδα προϊόντος της περιόδου ελέγχου από την Ανώτατη Τιμή Πώλησης (Α.Τ.Π.) του άρθρου 1 της παρούσας επί το σύνολο της ποσότητας των αποθεμάτων του προϊόντος (πωληθέντων και μη) κατά την περίοδο Ελέγχου, σύμφωνα με τον τύπο:

ΟΥΚ = (ΤΠΠεριόδου Ελέγχου – ΑΤΠ) × Ποσότητα Αποθεμάτων Περιόδου Ελέγχου

Άρθρο 6

Δικαστική προστασία

Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου χωρεί προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων εντός της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97).

Άρθρο 7

Είσπραξη προστίμων

Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190) και αποδίδονται στον κρατικό προϋπολογισμό (ΚΑΕ 1560989001).

Άρθρο 8

Έναρξη και λήξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!