Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

Α. 1196/2023 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1178/2023 απόφασης

Δείτε την απόφαση Α. 1178/2023 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Α. 1196/2023

ΦΕΚ B’ 7012/13.12.2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1178/2023 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2022/197 της Επιτροπής της 17.1.2022 για τον καθορισμό του ACCUTRACETM PLUS ως κοινού δείκτη φορολογικής σήμανσης του πετρελαίου θέρμανσης και των πετρελαίων εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων, καθώς και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη θέρμανσης), μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό του και σχετικές τεχνικές απαιτήσεις» (Β’ 6523).

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της περ. δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929 «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους» (Α’ 272), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (Α’ 211),

β) του άρθρου 4 του β.δ. της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Συμβουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (Α’ 391),

γ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

ε) των άρθρων 89 και 122 του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 128), σε συνδυασμό με το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), και την υπό στοιχεία 1078204/927/0006Α/ 6-8-1992 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 517),

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

η) του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160),

θ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

ι) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

ια) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

2. Την υπό στοιχεία 102916 ΕΞ2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β’ 4441).

3. Την υπ’ αρ. 74104/5570/8.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου» (Β’ 4408).

4. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

5. Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17.01.2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

6. Τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Β 1064363ΕΞ2022/18-7-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 648) και Δ.ΟΡΓ.Β 1010862ΕΞ2023/24-1-2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 69) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.)».

7. Την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/197 της Επιτροπής της 17.1.2022 για τον καθορισμό κοινού δείκτη φορολογικής σήμανσης του πετρελαίου ντίζελ και του φωτιστικού πετρελαίου (L 31/52/14.2.2022).

8. Την υπ’ αρ. 155/2023 απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου «Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2022/197 της Επιτροπής της 17.1.2022 για τον καθορισμό του ACCUTRACETM PLUS ως κοινού δείκτη φορολογικής σήμανσης του πετρελαίου θέρμανσης και των πετρελαίων εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων, καθώς και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη θέρμανσης), μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό του και σχετικές τεχνικές απαιτήσεις».

9. Την υπό στοιχεία Α.1178/2023 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2022/197 της Επιτροπής της 17.1.2022 για τον καθορισμό του ACCUTRACETM PLUS ως κοινού δείκτη φορολογικής σήμανσης του πετρελαίου θέρμανσης και των πετρελαίων εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων, καθώς και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη θέρμανσης), μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό του και σχετικές τεχνικές απαιτήσεις» (Β’ 6523).

10. Την ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1178/2023 (Β’ 6523) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την πρόβλεψη υποχρεωτικής σήμανσης των αποθεμάτων πετρελαίων εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1178/2023 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2022/197 της Επιτροπής της 17.1.2022 για τον καθορισμό του ACCUTRACETM PLUS ως κοινού δείκτη φορολογικής σήμανσης του πετρελαίου θέρμανσης και των πετρελαίων εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων, καθώς και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη θέρμανσης), μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό του και σχετικές τεχνικές απαιτήσεις» (Β’ 6523).

Το άρθρο 3 της υπό στοιχεία Α.1178/2023 (Β’ 6523) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01/12/2023, με την επιφύλαξη της παρ. 2.

2. Ως ημερομηνία υποχρεωτικής σήμανσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων και του ντίζελ πλοίων με τον φορολογικό ιχνηθέτη ACCUTRACETM PLUS, ορίζεται η 18η Ιανουαρίου 2024.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2023

Οι Υφυπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΔΟΥΚΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!