Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

30/003/000/4380/2023 Απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) με αριθ. 46/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας : 11521
Πληροφορίες : Σ. Κυριακίδης
Τηλέφωνο : 2132117251
e-mail : dat.gcsl@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΑΔΑ: 654446ΜΠ3Ζ-Λ60

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 28/11/2023

Αριθ. Πρωτ.: 30/003/000/4380

ΠΡΟΣ: Π.Δ.

ΘΕΜΑ: «Απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) με αριθ. 46/2022»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έγγραφο που αφορά στην κοινοποίηση της απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) με αριθ. 46/2022 «Αντικατάσταση του άρθρου 115 ‘Ζυμαρικά’ του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.) (B’ 788/1987) και κατάργηση της υπ’ αρ. 359/93 (Β’ 496) απόφασης Α.Χ.Σ.»

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με το παρον έγγραφο κοινοποιείται η ανωτέρω απόφαση Α.Χ.Σ. με την οποία επικαιροποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τα ζυμαρικά σε ότι αφορά: (α) την απλοποίηση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου το οποίο ευθυγραμμίζεται με την ενωσιακή νομοθεσία, (β) τη διεύρυνση του ορισμού των ζυμαρικών, (γ) τον ορισμό ειδικών κατηγοριών ζυμαρικών και (δ) την επικαιροποίηση των προδιαγραφών τους.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το παρόν έγγραφο αφορά τις Χημικές Υπηρεσίες (Χ.Υ.) του Γενικού Χημείου του Κράτους που πραγματοποιούν εργαστηριακές εξετάσεις για τον έλεγχο συμμόρφωσης με την νομοθεσία των τροφίμων, τις Χ.Υ. που πραγματοποιούν ελέγχους κατά την εισαγωγή, τις κεντρικές αρμόδιες αρχές για την οργάνωση, την εποπτεία, τον συντονισμό και τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων στον τομέα των τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ., ΕΦΕΤ), καθώς και τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, ή/και διάθεση στην αγορά, ζυμαρικών.

Α.1. Σας γνωστοποιούμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 6081/2023) η απόφαση 46/2022 του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) «Αντικατάσταση του άρθρου 115 ‘Ζυμαρικά’ του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.) (B’ 788/1987) και κατάργηση της υπ’ αρ. 359/93 (Β’ 496) απόφασης Α.Χ.Σ.», [Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 99Α946ΜΠ3Ζ-842].

Η ισχύς της εν λόγω απόφασης Α.Χ.Σ. αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (δηλ. από την 19/10/2023).

2. Με την εν λόγω απόφαση Α.Χ.Σ. αντικαθίσταται το άρθρο 115 ‘Ζυμαρικά’ του ΚΤΠ, κατόπιν πρωτοβουλίας του ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με την Υπηρεσία μας, στο οποίο εκσυγχρονίζεται αλλά και απλοποιείται το κανονιστικό πλαίσιο μέσω της κατάργησης απαιτήσεων που δεν συμβάλλουν ουσιαστικά στην διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των εν λόγω προϊόντων. Για την αντικατάσταση του εν λόγω άρθρου του ΚΤΠ ελήφθησαν υπόψη πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, οι ανάγκες της αγοράς, νέες συνήθειες των καταναλωτών, αλλά και οι ισχύουσες διατάξεις της οριζόντιας ενωσιακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα.

3. Οι σημαντικότερες από τις αλλαγές που επέρχονται με την εν λόγω απόφαση είναι οι εξής:

α) Με την παρ. 1 διευρύνεται ο ορισμός των ζυμαρικών, έτσι ώστε σε αυτά να περιλαμβάνονται και τα προϊόντα που παρασκευάζονται από άλευρα άλλων δημητριακών, πλέον του σκληρού σίτου, καθώς και από άλευρο σόγιας.

β) Με την παρ. 2 ορίζονται ειδικές κατηγορίες ζυμαρικών, μεταξύ των οποίων και τα «ζυμαρικά σκληρού σίτου».

γ) Επικαιροποιούνται οι προδιαγραφές για τα ζυμαρικά με γάλα ή αυγά (παρ. 4) ως προς το περιεχόμενο γάλα ή αυγά.

δ) Με τις παρ. 5 και 6 τίθενται ειδικές προδιαγραφές ως προς την υγρασία, την οξύτητα, την τέφρα και το αλάτι (παρ. 5) καθώς και η ανοχή παρουσίας μαλακού σίτου στην πρώτη ύλη από την οποία παρασκευάζονται τα ζυμαρικά σκληρού σίτου (παρ. 6).

ε) Γίνεται παραπομπή στην ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία για τα πρόσθετα τροφίμων, την υγιεινή των τροφίμων, τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα, τα νέα τρόφιμα και την επισήμανση των τροφίμων (παρ. 4, 7, 8 και 10).

Β. α. Υπενθυμίζεται ότι ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (www.aade.gr), στη διαδρομή <Επιχειρήσεις> ή <Πολίτες>/<Υπηρεσίες Χημείου>/<Τρόφιμα - Υλικά σε επαφή με τρόφιμα>/<Κώδικας Τροφίμων και Ποτών>/<Ισχύουσες εκδόσεις των άρθρων του Κ.Τ.Π.>. Tα ανηρτημένα αρχεία με τα άρθρα του Κ.Τ.Π. είναι σε μορφή pdf και υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσής τους.

Το τροποποιηθέν κατά τα ανωτέρω άρθρο 115 του Κ.Τ.Π. (ισχύουσα έκδοση αυτού μετά την εν λόγω τροποποίηση) έχει αναρτηθεί στο υποσύστημα ΟΠΣ: Νομοθεσία/Κώδικας Τροφίμων.

β. Στις Χημικές Yπηρεσίες του Γ.Χ.Κ., για τη διευκόλυνση της ενημέρωσης του Κ.Τ.Π., αποστέλλεται συνημμένα (σε ηλεκτρονική μορφή) η τελευταία έκδοση (έκδοση 26) του Φύλλου Τροποποιήσεων.

γ. Σημειώνεται ακόμα ότι το παρόν έγγραφο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ: (www.aade.gr) στη διαδρομή: <Επιχειρήσεις> ή <Πολίτες> /<Υπηρεσίες Χημείου> /<Τρόφιμα - Υλικά σε επαφή με τρόφιμα> /<Κώδικας Τροφίμων και Ποτών> /Τροποποιήσεις μετά το 2009.

Με ευθύνη των προϊσταμένων των Χημικών Υπηρεσιών, να λάβουν γνώση του παρόντος οι αρμόδιοι υπάλληλοι.

Για κάθε περαιτέρω σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στην Δ/νσή μας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Διονυσία Στεφανίτση

Συνημμένα:

  1. ΦΕΚ Β΄, 6081 /23-10-2023 (ηλεκτρονική μορφή)
  2. Φύλλο τροποποιήσεων (έκδοση 26) (Μόνο για τις Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ.)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!