Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κ.Υ.Α. 46/2022/2023 Αντικατάσταση του άρθρου 115 «Ζυμαρικά» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών

Αριθμ. 46/2022

ΦΕΚ B' 6081/19.10.2023

Αντικατάσταση του άρθρου 115 «Ζυμαρικά» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.) (Β’ 788/ 1987) και κατάργηση της υπ’ αρ. 359/93 (Β’ 496) απόφασης του Α.Χ.Σ..

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της περ. δ’ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929 «Περί συστάσεως γενικού χημείου του Κράτους» (Α’ 272), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (Α’ 211),

β) του άρθρου 4 του β.δ. της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Συμβουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (Α’ 391),

γ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

ε) των άρθρων 89 και 122 του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 128), σε συνδυασμό με το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και την υπό στοιχεία 1078204/927/ 0006Α/6.8.1992 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 517).

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,

ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

η) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

2. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

3. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

4. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

5. Την υπό στοιχεία 102916ΕΞ2023/10.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β’ 4441).

6. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

7. Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) αποφάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. του Υπουργού Οικονομικών περί ανανέωσης της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

8. Τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Β 1064363ΕΞ2022/18.7.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 648) και Δ.ΟΡΓ.Β 1010862ΕΞ2023/24.1.2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 69) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περί ορισμού μελών του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.).

9. Το υπ’ αρ. 30/003/000/3845/24.10.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων, της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους «Αποστολή εισήγησης για την αντικατάσταση του άρθρου 115 «Ζυμαρικά» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.) (Β’ 788/1987) και την κατάργηση της απόφασης Α.Χ.Σ. 359/93 (Β’ 496)».

10. Το γεγονός ότι το σχέδιο απόφασης ΑΧΣ 46/2022 είναι οριστικό, εφόσον έληξε η δημόσια διαβούλευση στην οποία τέθηκε από τον ΕΛΟΤ, βάσει των διαδικασιών του π.δ. 81/2018 (Α’ 151).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αρ. 46/2022 του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, η οποία λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 31ης Οκτωβρίου 2022 και έχει ως εξής:

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α. Το άρθρο 115 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ), ο οποίος κυρώθηκε με την 1100/1987 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 788), αντικαθίσταται ως εξής:

" Άρθρο 115

Ζυμαρικά

1. «Ζυμαρικά» χαρακτηρίζονται τα προϊόντα που παρασκευάζονται από άλευρα δημητριακών ή άλευρο σόγιας ή μίγμα σε οποιαδήποτε αναλογία δύο ή περισσότερων από τα άλευρα αυτά, και νερό, χωρίς ζύμη, και ξηραίνονται με θέρμανση ή στον αέρα, με την επιφύλαξη των εδαφίων (β) και (δ) της παραγράφου 2.

2. Ειδικές κατηγορίες ζυμαρικών αποτελούν:

α) Τα «ζυμαρικά σκληρού σίτου», στα οποία η πρώτη ύλη είναι σιμιγδάλι ή άλευρο ολικής άλεσης από σκληρό σιτάρι,

β) τα «νωπά ζυμαρικά», τα οποία δεν έχουν υποστεί ξήρανση,

γ) τα «γεμιστά ζυμαρικά», τα οποία αποτελούνται από περίβλημα ζυμαρικού και γέμιση και

δ) τα «προ-μαγειρεμένα ζυμαρικά», τα οποία έχουν υποβληθεί σε βρασμό ή σε άτμιση με αποτέλεσμα τη ζελατινοποίηση του αμύλου σε σημαντικό βαθμό.

3. Προϊόντα από άλευρα οσπρίων μπορούν να φέρουν συνήθη σχήματα ζυμαρικών και να χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τα σχήματα αυτά, με την προϋπόθεση να δηλώνεται η προέλευση του αλεύρου και να μην δηλώνονται ως ζυμαρικά.

4. α. Κατά την παρασκευή των ζυμαρικών επιτρέπεται η προσθήκη άλλων βρώσιμων υλών, όπως είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το γάλα, τα αυγά, τα λαχανικά και το μελάνι σουπιάς, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 «Σχετικά με τα νέα τρόφιμα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής» (L327/11.12.2015). Οι διατάξεις του ίδιου κανονισμού λαμβάνονται υπόψη και για τις βρώσιμες ύλες της γέμισης των γεμιστών ζυμαρικών.

Στα ζυμαρικά με γάλα προστίθεται γάλα οποιασδήποτε κατηγορίας (θερμικά επεξεργασμένο, μερικά ή ολικά αφυδατωμένο, πλήρες ή μερικά αποβουτυρωμένο ή αποβουτυρωμένο), σε ποσότητα υπολογιζόμενη σε στερεό υπόλειμμα γάλακτος, χωρίς λίπος, όχι μικρότερη από 14 γραμμάρια ανά χιλιόγραμμο τελικού προϊόντος.

Στα ζυμαρικά με αυγά προστίθενται αυγά ή κρόκοι αυγών, σε υγρή μορφή (νωπά ή κατεψυγμένα), σε ποσότητα (καθαρό βάρος) όχι μικρότερη των 100 ή 35 γραμμαρίων, αντίστοιχα, ανά χιλιόγραμμο τελικού προϊόντος ή σε αφυδατωμένη μορφή, σε ποσότητα όχι μικρότερη των 23 ή 17 γραμμαρίων, αντίστοιχα, ανά χιλιόγραμμο τελικού προϊόντος.

β. Οι πρώτες ύλες για την παρασκευή ζυμαρικών πρέπει να πληρούν τους αντίστοιχους όρους και τις διατάξεις του παρόντα Κώδικα και της νομοθεσίας της Ένωσης.

γ. Στα ζυμαρικά επιτρέπεται η χρήση των προσθέτων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1333/2008, Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Ε, κατηγορίες 6.4 και 6.5, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις αυτές.

5. α. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο υγρασίας και πτητικών ουσιών στους 105οC στα ζυμαρικά, πλην των νωπών, είναι 12,5%. Στα νωπά ζυμαρικά χωρίς γέμιση το κατώτατο όριο υγρασίας είναι 20% και το ανώτατο όριο 34%. Ειδικά για τα νωπά ασιατικά ζυμαρικά το ανώτατο όριο υγρασίας είναι 38%.

β. Η οξύτητα των ζυμαρικών σκληρού σίτου δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη των 10 βαθμών οξύτητας ή 0,9% σε γαλακτικό οξύ.

γ. H τέφρα των ζυμαρικών σκληρού σίτου, χωρίς προσθήκη άλλων βρώσιμων υλών όπως γάλα, αυγά, λαχανικά και γέμιση, δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη της αντίστοιχης του σιμιγδαλιού ή του αλεύρου από το οποίο παρασκευάστηκαν, αυξημένη κατά 0,1 μονάδες.

δ. Στα ζυμαρικά που παρασκευάζονται εγχώρια το ποσοστό του τυχόν προστιθέμενου αλατιού (χλωριούχο νάτριο) στο τελικό προϊόν δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1,2%. Ειδικά για τα γεμιστά ζυμαρικά το ποσοστό του αλατιού στο τελικό προϊόν δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1,5%.

6. Στην πρώτη ύλη παρασκευής ζυμαρικών σκληρού σίτου (σιμιγδάλι ή άλευρο σκληρού σίτου), επιτρέπεται η παρουσία μαλακού σίτου σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 3% του συνολικού βάρους αυτής.

7. Τα ζυμαρικά παρασκευάζονται σύμφωνα με τους όρους υγιεινής που καθορίζονται από την νομοθεσία για την υγιεινή των τροφίμων. Όταν περιλαμβάνουν συστατικά ζωικής προέλευσης πρέπει να τηρούνται και οι ειδικοί κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

8. Τα υλικά συσκευασίας των ζυμαρικών πρέπει να πληρούν τους όρους που προβλέπονται στην ενωσιακή και στην εθνική νομοθεσία για τα υλικά και τα αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα.

9. Τα νωπά ζυμαρικά εμπίπτουν στα ευαλλοίωτα τρόφιμα, κατά την έννοια του άρθρου 20 του παρόντος Κώδικα. Διατίθενται πάντοτε προσυσκευασμένα.

10. Η επισήμανση των προσυσκευασμένων ζυμαρικών πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ενδείξεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας της Ένωσης.

11. Τα προϊόντα που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και διατίθενται νόμιμα στο εμπόριο σε άλλο κράτος-μέλος της Ένωσης ή στην Τουρκία, ή που κατάγονται και διατίθενται νόμιμα στα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών υπόκειται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/515, της 19ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των εμπορευμάτων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους-μέλους".

B. Επιτρέπεται, μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων, η διάθεση των προϊόντων που έχουν διατεθεί στην αγορά ή έχουν επισημανθεί πριν από τη δημοσίευση της παρούσας και δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της, εφόσον είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 359/1993 απόφασης του Α.Χ.Σ. (Β’ 496).

Η υπ’ αρ. 359/1993 απόφαση του Α.Χ.Σ. καταργείται, με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΚΕΑΣ

Η Γραμματέας
ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΝΙΑ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ»

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!