Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 358265/2023 Προκήρυξη της Δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - Β’ κύκλος. Τροποποίηση απόφασης

Αριθμ. 358265

ΦΕΚ B' 6700/27.11.2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/ 70517/238/7.7.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Προκήρυξη της Δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - Β’ κύκλος» (Β’ 3981).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (Α’ 133).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Το π.δ. 76/2023 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της "Νέας Δημοκρατίας" (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 129).

4. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 131).

5. Την υπ’ αρ. 102928/ΕΞ2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441).

6. Την υπ’ αρ. 156/8.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου» (Β’ 4410).

7. Την υπ’ αρ. 74104/5570/8.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου» (Β’ 4408).

8. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

9. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 178).

11. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

12. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

13. Τον ν. 4710/2020 «Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 142) και ιδίως το άρθρο 62 αυτού.

14. Τον ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α’ 85) και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού.

15. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).

16. Τον ν. 4409/2016 «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ. 148/2209 και άλλες διατάξεις» (Α’ 136) και ειδικότερα το άρθρο 47 αυτού.

17. Τον ν. 4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 222), και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

18. Τον ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων» (Α’ 33) και ειδικότερα το άρθρο 50 αυτού.

19. Τον ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105) και ειδικότερο το άρθρο 40 αυτού.

20. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), και ειδικότερα τα άρθρα 20 και 77 αυτού.

21. Την υπό στοιχεία C (2014) 10160 final/18.12.2014 (CCI 2014GR16M1OP001) απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014- 2020 όπως ισχύει κάθε φορά.

22. Τον ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α’ 50).

23. Τον ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997» (Α’ 133).

24. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

25. Τον ν. 4915/2022 περί «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 63), και ειδικότερα το άρθρο 92 αυτού.

26. Τον ν. 4936/2022 «Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 105).

27. Τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (ν. 4978/2022, Α’ 190).

28. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

29. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ.1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013) σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

30. Την υπ’ αρ. 42863/438/27.05.2019 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων» (Β’ 2040).

31. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β’ 2417 - ΑΔΑ: ΩΦ7Π46ΜΤΛΡ-ΔΝΩ).

32. Την υπ’ αρ. 4/31-12-2019 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)» (Β’ 4893).

33. Tην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/15474/339/ 11.2.2020 υπουργική απόφαση «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2019» (Β’ 584).

34. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/33377/732/3.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και καθορισμός της κίνησής του» (Β’ 1451).

35. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/53447/994/4.6.2020 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ ΔΚΑΠΑ/15474/339/11.2.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2019 (Β’ 584)» (Β’ 2361).

36. Tην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/126440/2480/31.12.2020 υπουργική απόφαση «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για το έτος 2020» (Β’ 5901).

37. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/100628/1904/ 26.10.2021 υπουργική απόφαση «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2021» (Β’ 5029).

38. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/7264/118/27.01.2022 υπουργική απόφαση «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2022» (Β’ 481).

39. Την υπό στοιχεία 2/21060/ΔΠΓΚ/26.5.2020 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/58493/ΔΠΓΚ/ 31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού” (Β’ 3240)» (Β’ 2157).

40. Την υπό στοιχεία 36093 ΕΞ 2020 ΕΜΠ/06.04.2020 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «ΓΝ 007/2020 - Επιδότηση στην αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων».

41. Την υπό στοιχεία 27531 ΕΞ 2021/05-03-2021 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «ΓΝ 030/2021 2η Τροποποίηση κοινή υπουργική απόφαση της δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ».

42. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/77472/520/ 07.08.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Προκήρυξη της δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» (Β’ 3323), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 106871/930/6.11.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/77472/520 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών “Προκήρυξη της Δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ” (Β’ 3323/07.08.2020)» (Β’ 4904).

43. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/70517/238/7.7.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Προκήρυξη της Δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ- Β’ κύκλος» (Β’ 3981).

44. Την υπό στοιχεία 10697 ΕΞ 2022/27.01.2022 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «ΓΝ 013/2022 - Γνωμοδότηση επί του σχεδίου κοινή υπουργική απόφαση που αφορά στην προκήρυξη της δράσης: “ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - Β’ ΚΥΚΛΟΣ”».

45. Το από 12/06/2023 ηλεκτρονικό μήνυμα της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών με σχόλια επί του σχεδίου 1ης τροποποίησης της κοινή υπουργική απόφαση προκήρυξης της δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-Β’ κύκλος.

46. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/44914/1116/ 02.05.2023 Εισήγηση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

47. Την υπό στοιχεία 345366/15.11.2023 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).

48. Το γεγονός ότι η πρόσθετη προκαλούμενη δαπάνη, από τις διατάξεις της παρούσας κοινής υπουργικής από- φασης, ποσού 15 εκ. ευρώ, δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καθόσον θα αντληθεί από τα έσοδα των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου,

αποφασίζουμε:

Την πρώτη (1η) τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΑΤΗ/70517/238/7.7.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Προκήρυξη της Δράσης ΚΙΝΟΥ- ΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ- Β’ κύκλος» (Β’ 3981) ως εξής:

Άρθρο 1

Το άρθρο 5 τροποποιείται ως προς τον προϋπολογισμό της Δράσης, και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5

Προϋπολογισμός της Δράσης (Δημόσια Δαπάνη)

H Δράση θα χρηματοδοτείται από τα έσοδα των αδιάθετων δικαιωμάτων ρύπων όπως αυτά περιγράφονται στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/15474/ 339/11.2.2020 υπουργική απόφαση «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2019» (Β’ 584), στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/53447/994/ 4.6.2020 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/15474/339/11.2.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2019” (Β’ 584)» (Β’ 2361), στην υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ ΔΚΑΠΑ/126440/2480/31.12.2020 υπουργική απόφαση «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για το έτος 2020» (Β’ 5901), στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/ 100628/1904/26.10.2021 «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2021» (Β’ 5029), όπως ισχύει, στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/7264/118/27.01.2022 υπουργική απόφαση «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2022» (Β’ 481), όπως ισχύει, σύμφωνα και με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/33377/732/3.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και καθορισμός της κίνησής του» (Β’1451).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε ποσό εξήντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (65 εκατ.€) O προϋπολογισμός της Δράσης δύναται να τροποποιείται με σκοπό να προστεθούν και ποσά που θα προκύψουν από το ποσοστό για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων ηλεκτροκίνησης από τα έσοδα από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά κατηγορία ωφελούμενου παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα:

Κατηγορία Ωφελούμενου/ Τελικού Αποδέκτη Δημόσια Δαπάνη (σε €)
Κατηγορία Α 30.000.000 (€)
Κατηγορία Β 35.000.000 (€)

Τόσο για την Κατηγορία Α, όσο και για την Κατηγορία Β, το 85% του συνολικού προϋπολογισμού αφορά οχήματα L1e έως L7e και αυτοκίνητα και το 15% του συνολικού προϋπολογισμού αφορά ηλεκτρικά ποδήλατα.

Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά κατηγορία Ωφελούμενου/Τελικού Αποδέκτη αλλά και ανά Κατηγορία Οχημάτων, όπου υπάρχει σχετική πρόβλεψη ποσόστωσης, δύναται να αναπροσαρμόζεται, κατόπιν εισήγησης του Φορέα Διαχείρισης προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ανάλογα με την απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, εντός του ορίου της συνολικής δαπάνης του παρόντος άρθρου.

Ενδεχόμενες αναπροσαρμογές ανακοινώνονται μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του προγράμματος https:// kinoumeilektrika2.gov.gr.

Οι ενισχύσεις της παρούσας δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ΕΕ 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (de minimis) όπως εκάστοτε ισχύει.»

Άρθρο 2

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6 τροποποιείται ως προς την προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη δράση και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης και διαμορφώνεται ως εξής:

«Η διάρκεια υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της σχετικής δράσης θα είναι έως και την 30ή Απριλίου 2024, ενώ η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.ypen.gr και στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://kinoumeilektrika2.gov.gr.».

Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 6 τροποποιείται ως προς την προθεσμία καταβολής της δημόσιας δαπάνης στους ωφελούμενους/δικαιούχους και διαμορφώνεται ως εξής:

«Η ολοκλήρωση της δράσης, ήτοι η καταβολή της δημόσιας δαπάνης στους ωφελούμενους/τελικούς αποδέκτες, δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30ή/6/2025».

Άρθρο 3

Η παρ. 7.1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως προς την Κατηγορία ΑμεΑ και τα δικαιολογητικά για την επιπλέον μπαταρία, και η παρ. 7.1 διαμορφώνεται ως εξής:

«7.1 Το ύψος των ενισχύσεων (οικολογικό bonus για την αγορά νέου οχήματος, επιδότησης αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης και επιδότησης μέσω της απόσυρσης) ανά κατηγορία ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη και ανά όχημα, καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

Κατηγορία Α (Φυσικά πρόσωπα):

Ι) Για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί της Λ.Τ.Π.Φ. με μέγιστο ποσό τις οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000€).

ΙΙ) Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε:

Α) ποσοστό 30% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., για τις κατηγορίες L1e έως και L4e με μέγιστο ποσό τα χίλια τριακόσια ευρώ (1300 €).

Β) ποσοστό 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., για τις κατηγορίες L5e έως και L7e, με μέγιστο ποσό τις τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000€).

ΙΙΙ) Για ηλεκτρικά ποδήλατα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., με μέγιστο ποσό τα οκτακόσια ευρώ (800€).

IV) Η απόσυρση οχήματος ή δικύκλου/τρικύκλου (εξαιρουμένων των ποδηλάτων) επιβραβεύεται με ποσό ίσο με χίλια ευρώ (1.000€) και τετρακόσια ευρώ (400€) αντίστοιχα και είναι προαιρετική.

V) Η αγορά «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης Η/Ο επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους πεντακοσίων ευρώ (500€) και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των 500€ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ ΦΠΑ.

Επιπλέον,

 • Ειδικά για τις κατηγορίες ΑμΕΑ, προβλέπεται προσαύ- ξηση κατά χίλια ευρώ (1.000 €) στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Μ και κατά πεντακόσια ευρώ (500€) για αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας L ή ηλεκτρικών ποδηλάτων (για τις κατηγορίες οχημάτων βλ. παρακάτω άρθρο 8), με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες.
 • Ειδικά για ΑμεΑ που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, και για μόνον για την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου ή ηλεκτρικού αναπηρικού αμαξιδίου, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης δια του κηδεμόνα τους. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα νομιμοποιητικά έγγραφα του τέκνου (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή άλλη ισοδύναμη γνωμάτευση) καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα του υποβάλλοντος την αίτηση κηδεμόνα. Στην περίπτωση αυτή είναι αποδεκτή η προσαύξηση του οικολογικού bonus κατά 500€.
 • Ειδικά για τις κατηγορίες των οικογενειών με τουλάχιστον τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000 €) για κάθε εξαρτώμενο από το τρίτο τέκνο και άνω στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Μ και κατά πεντακόσια ευρώ (500€) συνολικά για αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας L ή ηλεκτρικού ποδηλάτου, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Το μέγιστο επιπλέον ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000€) για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Μ.

Η προσαύξηση θα δίδεται μετά από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη επαλήθευση του αριθμού των εξαρτώμενων μελών (Πίνακας 8 του εντύπου Ε1 “Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος τελευταίας φορολογικής χρήσης)” με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 • Ειδικά για νέους που κατά το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής η ηλικία τους δεν υπερβαίνει τα 29 έτη, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000 €) στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Μ ή κατηγορίας L6e - L7e, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά κριτήρια, η συνολική επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της καθαρής αξίας (Λ.Τ.Π.Φ.) του οχήματος.

Κατηγορία Β (Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις):

Ι) Για αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά και επαγγελματικά αυτοκίνητα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε:

Ια) ποσοστό 30 % επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000€) ανά όχημα, εφόσον η εταιρία αιτείται από ένα (1) έως είκοσι (20) αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά ή επαγγελματικά οχήματα.

Ιβ) ποσοστό 20 % επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις έξι χιλιάδες ευρώ (6.000€) ανά όχημα, εφόσον η εταιρία αιτείται άνω των είκοσι (20) αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά ή επαγγελματικά οχήματα.

ΙΙ) Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε:

Α) ποσοστό 30% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., για τις κατηγορίες L1e έως και L4e με μέγιστο ποσό τα χίλια τριακόσια ευρώ (1300 €).

Β) ποσοστό 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., για τις κατηγορίες L5e έως και L7e, με μέγιστο ποσό τις τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000€).

IΙΙ) Για ηλεκτρικά ποδήλατα, υπό την αίρεση της κύριας δραστηριότητας της επιχείρησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., με μέγιστο ποσό τα οκτακόσια ευρώ (800€).

ΙV) Η αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο για εγκατάσταση και χρήση σε χώρους στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους τετρακοσίων ευρώ (400€) και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των 400€ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ ΦΠΑ. Η δυνατότητα επιδότησης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο ισχύει με ανώτατο αριθμό επιδοτούμενων «έξυπνων» σημείων επαναφόρτισης ίσο του συνολικού αριθμού αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών/επαγγελματικών οχημάτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους για τα οποία αιτούνται επιδότησης.

Ειδικά για τους ωφελούμενους/αποδέκτες της Κατηγορίας Β που έχουν έδρα σε νησιωτικό Δήμο της επικράτειας προβλέπεται επιπλέον δημόσια δαπάνη ίση προς τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000€) ανά αμιγώς ηλεκτρικό επιβατικό/επαγγελματικό αυτοκίνητο μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους για το οποίο αιτούνται ενίσχυσης.

Η απόσυρση συμβατικού αυτοκινήτου ή και δικύκλου/ τρικύκλου (εξαιρουμένων των ποδηλάτων) επιβραβεύεται με ποσό ύψους χιλίων ευρώ (1.000€) ανά όχημα για τα επιβατικά/επαγγελματικά οχήματα και τετρακοσίων ευρώ (400€) άνα όχημα για τα δίκυκλα/τρίκυκλα αντίστοιχα και είναι προαιρετική.

Η αγορά επιπλέον μπαταρίας για τα οχήματα τύπου L1e έως και L7e ενισχύεται με συνολικό ποσό τριακοσίων ευρώ (300€) υπό την προϋπόθεση ότι αποτελεί μέρος του βασικού εξοπλισμού του οχήματος, συμπεριλαμβάνεται στην τιμολόγηση αυτού και η αξία της είναι μηδενική ως μέρος του εργοστασιακού εξοπλισμού του οχήματος.

Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά κριτήρια τα οποία με βάση τον παραπάνω πίνακα αυξάνουν το συνολικό ποσό επιδότησης πέραν της καθαρής αξίας του εκάστου οχήματος προς επιδότηση, το ανώτατο όριο της συνολικής επιδότησης ισούται με την καθαρή αξία του οχήματος (Λ.Τ.Π.Φ.).»

Άρθρο 4

Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως προς το δικαίωμα απόσυρσης και ως προς το αίτημα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ως εξής:

«Άρθρο 8

8.1 Επιλέξιμα Οχήματα προς Αγορά

Τα νέα οχήματα που είναι επιλέξιμα για τη δράση είναι τα προτεινόμενα οχήματα της διαδικτυακής πύλης υποβολής αιτήσεων τα οποία έχουν καταχωρηθεί βάσει της αίτησης των αντιπροσωπειών/επίσημων εμπόρων, πλην των ηλεκτρικών ποδηλάτων για τα οποία δεν προβλέπεται η σχετική διαδικασία.

Η λίστα των επιλέξιμων οχημάτων θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της παρούσας δράσης και θα επικαιροποιείται συνεχώς.

Κάθε φυσικό πρόσωπο/ωφελούμενος, για να αγοράσει ή/και να μισθώσει το όχημα που επιθυμεί, μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων που συμμετέχει στη Δράση και οποιοδήποτε μοντέλο από τα καταχωρημένα.

Επιπρόσθετα o ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης της Κατηγορίας Α, κατά την αγορά του νέου οχήματος, θα έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί (προαιρετική δυνατότητα), να αποσύρει ένα (1) παλαιό όχημα, υπό την προϋπόθεση ότι θα αιτηθεί και τον αντίστοιχο τύπο επιλέξιμου οχήματος (μόνο για μηχανοκίνητο όχημα κατηγορία Μ1 και Ν1 και δίκυκλο/τρίκυκλο κατηγορίας L). Τελικός αποδέκτης της κατηγορίας Β, δύναται να αποσύρει ίσο αριθμό οχημάτων με τα προς επιδότηση αιτούμενα οχήματα υπό την προϋπόθεση ότι θα αιτηθεί και τους αντίστοιχους τύπους επιλέξιμων οχημάτων (μόνο για μηχανοκίνητο όχημα κατηγορία Μ1 και Ν1 και δίκυκλο/τρίκυκλο κατηγορίας L).

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά για τα αποσυρόμενα οχήματα (αυτοκίνητα, δίκυκλα/ τρίκυκλα) αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 12.3 «Απόσυρση παλαιού οχήματος».

Οι κατηγορίες των επιλέξιμων οχημάτων περιγράφονται παρακάτω:

α) Δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα κατηγορίας L (L1e- L7e), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (15.01.2013).

(α1) Κατηγορία L1e: Ελαφρύ μηχανοκίνητο δίκυκλο όχημα, που κινείται με πρόωση με κυβισμό κινητήρα ≤ 50 cm3, μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα οχήματος ≤45 km/h και μέγιστη συνεχής ονομαστική ή καθαρή ισχύς (1) ≤4. 000 W.

α.1.1.) Ηλεκτροκίνητα υποβοηθούμενα ποδήλατα, όπως ορίζονται στον ν. 4710/2020 (Α’ 142), και πιο συγκεκριμένα:

Ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση (ηλεκτρικό ποδήλατο)»: ποδήλατο εξοπλισμένο με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος μικρότερης ή ίσης με 250 W, στο οποίο η ισχύς του κινητήρα διακόπτεται όταν σταματήσει η ποδηλάτηση ή, αλλιώς, μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται πριν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα.

Για την επιλεξιμότητα των ηλεκτρικών ποδηλάτων ορίζονται α υστηρά τα παρακάτω κριτήρια:

α) Είναι εξοπλισμένα με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος μικρότερης ή ίσης με 250 W, στα οποία η ισχύς του κινητήρα διακόπτεται όταν σταματήσει η ποδηλάτηση και μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται πριν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χλμ/ώρα,

β) δεν διαθέτουν εγκατεστημένο μηχανισμό που να τα θέτουν σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης (δηλαδή χωρίς τη χρήση ποδωστήριων πεντάλ) μέσω του ηλεκτροκινητήρα, εκτός της περίπτωσης που ο ανωτέρω μηχανισμός απενεργοποιείται όταν η ταχύτητα του οχήματος υπερβεί τα 6 χλμ/ώρα,

γ) εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε) 168/2013, σύμφωνα με την παρ. 2 (εδάφιο η) του άρθρου 2 αυτού και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που ισχύουν για τα ποδήλατα,

δ) πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού προτύπου ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194 ή τυχόν αντικατάστασή του και,

ε) διαθέτουν από τον κατασκευαστή τους, ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού, Δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) που δηλώνει ότι το όχημα πληροί και συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοστέες ενωσιακές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, του Κανονισμού (Ε.Ε.) 765/2008 και του προτύπου ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194, ή τυχόν αντικατάσταση αυτού και έχουν τοποθετημένο σε εμφανή θέση, σήμα CE σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 765/2008, καθώς και τη λοιπή σήμανση που προβλέπεται από το ανωτέρω πρότυπο ασφαλείας, ή τυχόν αντικατάσταση αυτού.

Το ηλεκτρικό ποδήλατο δεν επιτρέπεται να προέρχεται από μετατροπή συμβατικού ποδηλάτου και η αυθεντικότητα του θα πρέπει να πιστοποιείται με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

Κατά την υποβολή του αιτήματος επιδότησης θα επισυνάπτεται αναλυτική προσφορά, υποχρεωτικά βάσει του προτύπου του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσης, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά τις τεχνικές προδιαγραφές του ποδηλάτου, τον τύπου του κινητήρα και την τιμή χωρίς ΦΠΑ.

Κατά την υποβολή του αιτήματος πληρωμής θα προσκομίζονται υποχρεωτικά:

 • Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, με σφραγίδα και υπογραφή, σύμφωνα με το πρότυπο του παραρτήματος ΙΙΙ με την οποία θα πιστοποιείται ότι το ποδήλατο τηρεί τους όρους της παρούσας.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ωφελούμενου (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr) με την οποία θα πιστοποιεί ότι η απόδειξη/τιμολόγιο αγοράς που προσκομίζει αφορά στην αγορά ποδηλάτου συμβατού με τους όρους της παρούσας, σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος ΙΙΙ. Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται υποχρεωτικά το σειριακό αριθμό (serial number) του ποδηλάτου.
 • Βεβαίωση καινούριου και αμεταχείριστου σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος ΙΙΙ (Υπόδειγμα 2).

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα παραπάνω με ευθύνη είτε του ωφελούμενου είτε του προμηθευτή, το αίτημα πληρωμής θα απορρίπτεται και ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και ο ωφελούμενος θα απεντάσσεται από τη Δράση. Ο ωφελούμενος θα έχει δυνατότητα να επανυποβάλει αίτημα σε αυτήν την περίπτωση ακολουθώντας όλη τη διαδικασία από την αρχή.

(α2) Κατηγορία L2e: Τρίκυκλο μοτοποδήλατο με κυβισμό κινητήρα ≤ 50 cm3, μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα οχήματος ≤ 45 km/h και μέγιστη συνεχής ονομαστική ή καθαρή ισχύς(1) ≤ 4 000 W.

(α3) Κατηγορία L3e: Δίκυκλη μοτοσικλέτα, όχημα που δεν μπορεί να ταξινομηθεί στην κατηγορία L1e.

(α4) Κατηγορία L4e: Δίκυκλη μοτοσικλέτα με καλάθι, το βασικό μηχανοκίνητο όχημα πληροί τα κριτήρια κατάταξης και τα κριτήρια υποκατάταξης για οχήματα L3e.

(α5) οχήματα της κατηγορίας L5e (μηχανοκίνητα τρίκυκλα), τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:

i) Οχήματα L5e-A (τρίκυκλα), οχήματα που προορίζονται κυρίως για τη μεταφορά επιβατών·

ii) οχήματα L5e-B (εμπορικά τρίκυκλα): τρίκυκλα επαγγελματικής χρήσης που προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων·

(α6) οχήματα της κατηγορίας L6e (ελαφριά τετράκυκλα), τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:

i) οχήματα L6e-A [ελαφριές τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) για χρήση εντός δρόμου]·

ii) οχήματα L6e-B [ελαφριά τετράτροχα μικροαυτοκίνητα (quadri-mobile)], τα οποία υποδιαιρούνται περαιτέρω στις εξής υποκατηγορίες:

 • οχήματα L6e-BU [ελαφριά τετράτροχα μικροαυτοκίνητα (quadri-mobile) για επαγγελματική χρήση]: οχήματα επαγγελματικής χρήσης που προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων,
 • οχήματα L6e-BP [ελαφριά τετράτροχα μικροαυτοκίνητα (quadri-mobile) για μεταφορά επιβατών]: οχήματα που έχουν σχεδιαστεί κυρίως για τη μεταφορά επιβατών·

(α7) οχήματα της κατηγορίας L7e (βαριά τετράκυκλα), τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:

i) οχήματα της κατηγορίας L7e-Α [βαριές τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) για χρήση εντός δρόμου], τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:

 • L7e-A1: τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) Α1 για χρήση εντός δρόμου,
 • L7e-A2: τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) Α2 για χρήση εντός δρόμου·

ii) οχήματα της κατηγορίας L7e-Β [βαριές τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) παντός εδάφους], τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:

 • L7e-B1: τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) παντός εδάφους·
 • L7e-B2: οχήματα υπαίθριων δραστηριοτήτων [sidebyside (SbS)]·

iii) οχήματα της κατηγορίας L7e-C (βαριά τετράτροχα μικροαυτοκίνητα), τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:

 • οχήματα L7e-CU (βαριά τετράτροχα οχήματα επαγγελματικής χρήσης) επαγγελματικά οχήματα που προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων,
 • οχήματα L7e-CP (βαριά τετράτροχα επιβατικά οχήματα) οχήματα που έχουν σχεδιαστεί κυρίως για τη μεταφορά επιβατών

β) Μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας Μ1,Ν1, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (30.05.2018).

(β1) Κατηγορία M1: μηχανοκίνητα οχήματα με όχι περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού και χωρίς χώρο για όρθιους επιβάτες.

(β2) Κατηγορία N1: μηχανοκίνητα οχήματα μέγιστης μάζας που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους.

8.2 Επιλέξιμα προς αγορά «έξυπνα» σημεία επαναφόρτισης Η/Ο

 • Τα «έξυπνα» σημεία επαναφόρτισης που είναι επιλέξιμα για τη δράση είναι αυτά που πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται στην ενότητα 12.5.
 • Για τις ανάγκες της Δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - Β’ ΚΥΚΛΟΣ» και για τη διευκόλυνση των πολιτών και των προμηθευτών, χρησιμοποιείται η Λίστα Επιλέξιμων «Έξυπνων» Σημείων Επαναφόρτισης που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο της Δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία (κατασκευαστής και μοντέλο) των σημείων επαναφόρτισης που θεωρούνται επιλέξιμα για τη Δράση με βάση τα κριτήρια/προδιαγραφές που τίθενται στην ενότητα 12.5 της παρούσης.
 • Υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης επιπλέον σημείων επαναφόρτισης Η/Ο στη λίστα αυτή. Η επιλογή και η καταχώρηση των επιπλέον σημείων επαναφόρτισης Η/Ο γίνεται από το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μετά από σχετική αίτηση του κατασκευαστή ή/και εισαγωγέα συσκευών (σημείων επαναφόρτισης) που είναι κατάλληλες και προορίζονται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων είτε σε οικιακό περιβάλλον είτε σε χώρους στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση (τύποι επαναφόρτισης Μοde 3 και Mode 4, κατά IEC 61851-1), η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ παρ. 1.1.1. Τα δικαιολογητικά αυτά περιγράφουν και αποδεικνύουν τόσο την πλήρωση των προδιαγραφών ασφαλείας, όσο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σημείων επαναφόρτισης που τα καθιστούν «έξυπνα».
 • Οι αιτήσεις των κατασκευαστών/εισαγωγέων κατατίθενται:

α) Ηλεκτρονικά μέσω αιτήματος στην «Ψηφιακή Εξυπηρέτηση Υπηρεσίας Κινούμαι Ηλεκτρικά - Β’ Κύκλος», το link της οποίας υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα της δράσης h ttps://kinoumeilektrika2.gov.gr ή

β) εγγράφως στη διεύθυνση: Τσιγάντε 2 και Αναστάσεως, ΤΚ 156 69 Παπάγου, Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 • Οι ως άνω αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης.
 • Η λίστα θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δράσης.
 • Η λίστα θα παραμένει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης και θα ανανεώνεται διαρκώς, όποτε κατατίθενται αιτήσεις από κατασκευαστές/εισαγωγείς με νέα σημεία επαναφόρτισης. Στην ιστοσελίδα της δράσης θα αναρτάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα επικαιροποιημένη λίστα.
 • Οι κατασκευαστές/εισαγωγείς που επιθυμούν να καταχωρηθούν στη σχετική λίστα οφείλουν να υποβάλλουν προς έγκριση, ηλεκτρονικά μέσω αιτήματος στην «Ψηφιακή Εξυπηρέτηση Υπηρεσίας Κινούμαι Ηλεκτρικά - Β’ Κύκλος», το link της οποίας υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα της Δράσης https://kinoumeilektrika2.gov. gr, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, παρ. 3.1.1.
 • Οι ωφελούμενοι οφείλουν να καταθέτουν, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Ι, παρ. 1.3 (κατηγορία Α) και 2.2 (Κατηγορία Β), καθώς και στο Παράρτημα ΙΙ παρ. 3.1.2 (Κατηγορία Α) ή 3.1.3 (Κατηγορία Β).

Ειδικές επισημάνσεις

 • Διευκρινίζεται ότι όλα τα επιλέξιμα οχήματα ανεξαρ- τήτου κατηγορίας οφείλουν να φέρουν έγκριση τύπου, ενώ ειδικά για τα ηλεκτρικά ποδήλατα είναι υποχρεωτική η προσκόμιση πιστοποιητικού κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
 • Το πεδίο εφαρμογής της δράσης αφορά όλη την ελληνική επικράτεια.»

Άρθρο 5

Οι παρ. 12.1 και 12.2 του άρθρου 12 τροποποιούνται σχετικά με τη διασύνδεση της Δράσης με βάσεις δεδομένων, καθώς και σχετικά με τα δικαιολογητικά για τη χρονομίσθωση, και διαμορφώνονται ως εξής:

«Άρθρο 12

Διαδικασίες εφαρμογής/υλοποίησης της δράσης

1. Οι αιτήσεις υπαγωγής στη δράση υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης της Δράσης.

2. Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων παρέχεται μέχρι την κάλυψη του μέγιστου προϋπολογισμού όπως αυτός περιγράφεται στον Πίνακα του Άρθρου 5.

3. Το ωράριο και οι ημέρες λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος καθορίζονται με σχετικές ανακοινώσεις, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του συστήματος (φόρτος, ανάγκες αναβάθμισης και συντήρησης, διαχειριστικοί λόγοι, κ.λπ.).

4. Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να υποβάλλει μια (1) και μόνο αίτηση.

5. Κάθε τελικός αποδέκτης της κατηγορίας Β δικαιούται να υποβάλλει έως δύο (2) αιτήσεις.

6. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, όπως περιγράφεται στο παρόν. Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η αίτηση θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλα τα σχετικά πεδία και να αναρτηθούν ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι.

7. Κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά υπαγωγής που ορίζονται στο Παράρτημα Ι, επισυνάπτονται από τον υποψήφιο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και για τα υποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταύτιση περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

8. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στη Δράση συνιστά εξουσιοδότηση προς τον Φορέα Διαχείρισης της Δράσης, για τη συλλογή στοιχείων που βρίσκονται καταχωρημένα σε βάσεις δεδομένων (π.χ. ΑΑΔΕ, de minimis κ.α.), καθώς και για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, εφόσον διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία και τηρούνται:

 • για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας δράσης (ενδεικτικά: έλεγχοι και διασταυρώσεις κατά την υποβολή και εκταμίευση των κινήτρων και την παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των ωφελούμενων). Ως εκ τούτου, κατά την υποβολή και την εκταμίευση των κινήτρων καθώς και για την παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των ωφελούμενων, οι έλεγχοι και διασταυρώσεις δύναται να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, όπου απαιτείται, μέσω διασύνδεσης με βάσεις δεδομένων,
 • για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών), καθώς και,
 • για το σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του Προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα, από τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών με τη δράση, δύναται να αντλούνται προς χρήση από τους ωφελούμενους/τελικούς αποδέκτες κατά την υποβολή δικαιολογητικών και από τον φορέα διαχερίσης της δράσης, οι εξής πληροφορίες μέσω συγκεκριμένων Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Web Services) από συγκεκριμένους φορείς:

Α. Διαδικτυακή Υπηρεσία Πληροφοριών Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε.):

 • Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
 • H έναρξη ατομικής επιχείρσης ή/και επιχείρησης
 • Ονοματεπώνυμα υπόχρεου υποβολής δήλωσης φο- ρολογίας και συζύγου υπόχρεου υποβολής, ή επωνυμία για τις περιπτώσεις μη φυσικών προσώπων και στοιχεία για την δραστηριότητα της επιχείρησης και την έδρα/ υποκαταστήματα αυτής.
 • Στοιχεία Α.Δ.Τ. - ΚΑΔ εταιρείας και στοιχεία μελών εταιρείας.

Από τα στοιχεία εισοδήματος και για εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας για το έτος αναφοράς:

 • Στοιχεία για την οικογενειακή κατάσταση και πιο συγκεκριμένα τα δηλωθέντα εξαρτώμενα τέκνα.

Β. Διαδικτυακή Υπηρεσία για Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) από την Α.Α.Δ.Ε.

Γ. Διαδικτυακή Υπηρεσία στοιχείων Τελών Κυκλοφορίας Οχήματος από Α.Α.Δ.Ε.:

 • Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.

Δ. Διαδικτυακή Υπηρεσία παροχής στοιχείων οχημά- των Αδειών Κυκλοφορίας από το Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Μεταφορών:

 • Στοιχεία του προς απόσυρση οχήματος και του νέου ταξινομημένου οχήματος (αριθμός κυκλοφορίας, αριθμός πλαισίου, ημερομηνίες πρώτης κυκλοφορίας, ημερομηνία τελευταίας μεταβολής, στοιχεία κατόχου/ων, ημερομηνία έκδοσης, κατηγορία ρύπων EURO).

Ε. Διαδικτυακή Υπηρεσία για Ασφαλιστική Ενημερότητα από τον Ε.Φ.Κ.Α.

ΣΤ. Διαδικτυακή Υπηρεσία στοιχείων πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ από τον Ε.Φ.Κ.Α.:

 • Άντληση στοιχείων όπως ημερομηνία έκδοσης και η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού αναπηρίας

Ζ. Διαδικτυακή Υπηρεσία επιβεβαίωσης στοιχείων μητρώου Γ.Ε.Μ.Η. και αναζήτησης στοιχείων Σύστασης Εταιρειών στην ΥΜΣ από Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η.

 • Στοιχεία για την σύσταση της εταιρίας (επωνυμία, στοιχεία διοικητικού συμβουλίου, νόμιμος εκπρόσωπος, Α.Φ.Μ., Α.Μ. Γ.Ε.Μ.Η.).

Η. Διαδικτυακή Υπηρεσία αναζήτησης πολιτών και λήψης στοιχείων για Πιστοποιητικά από Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών:

 • Πιστοποιητικό Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για αριθμό τέκνων και ημερομηνίες γέννησης.

Θ. Διαδικτυακή Υπηρεσία για την διασταύρωση ΙΒΑΝ - Α.Φ.Μ. από Χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Ι. Διαδικτυακή Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης χρηστών με τη χρήση διαπιστευτηρίων (κωδικών) TAXISnet, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι ως άνω επεξεργασίες δεδομένων διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς ως απαραίτητες για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

Επίσης, η υποβολή αίτησης συμμετοχής στη Δράση συνιστά εξουσιοδότηση προς το Φορέα Διαχείρισης για την δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ των τυχόν αποφάσεων υπαγωγής, απόρριψης, δημοσιονομικών διορθώσεων κ.λπ. με τα στοιχεία του αιτούντα/ ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη.

9. Κατά την εφαρμογή/υλοποίηση της δράσης τηρείται η ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα ο ν. 4624/2019 (Α’ 137) “Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις”.

12.1. Υποβολή Αιτήματος για την απόκτηση οχήματος από φυσικά πρόσωπα - Κατηγορία Α

Κάθε φυσικό πρόσωπο/ωφελούμενος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη δράση μπορεί να υποβάλλει αίτημα στην επίσημη ιστοσελίδα της Δράσης https:// kinoumeilektrika2.gov.gr, το οποίο θα συνοδεύεται από την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι.

Με την ηλεκτρονική καταχώρηση των παραπάνω στοιχείων ολοκληρώνεται η υποβολή του αιτήματος και παράγεται αυτόματα από το σύστημα ένας μοναδικός Ψηφιακός Κωδικός, ο οποίος θα αναγράφεται σε όλα τα επόμενα παραστατικά που θα εκδίδονται από την αντιπροσωπεία/επίσημο έμπορο/εταιρία μίσθωσης (leasing). Σε κάθε φυσικό πρόσωπο/ωφελούμενο, αντιστοιχεί ένας μοναδικός (1) Ψηφιακός Κωδικός. Για κάθε επιλέξιμο όχημα που πωλείται ή χρονομισθώνεται στο πλαίσιο της δράσης, η αντιπροσωπεία/επίσημος έμπορος/εταιρία χρονομίσθωσης (leasing) εκδίδει τα ακόλουθα παραστατικά:

Α. Απόδειξη/εις Είσπραξης, όπου θα αναγράφονται:

 • η λιανική τιμή πώλησης ή χρονομίσθωσης (συνο- λικά στα έτη ισχύος και αθροίζοντας το ποσό αγοράς στην λήξη της σύμβασης χρονομίσθωσης στην περίπτωση που ορίζεται με τη σύμβαση η αγορά στο τέλος της περιόδου χρονομίσθωσης), η οποία θα πρέπει να αντιστοιχεί α) στην τιμή έκδοσης του βασικού μοντέλου και β) στην τιμή μετρητοίς. Πιθανά επιπλέον κόστη (π.χ. κόστος τοποθέτησης επιπλέον εξαρτημάτων, τόκοι, άλλα κόστη δανείου, κ.λπ.) πρέπει να αναγράφονται διακριτά και απαγορεύονται να ενσωματώνονται στη λιανική τιμή πώλησης.
 • τα στοιχεία του φυσικού προσώπου/ωφελούμενου (υποχρεωτικά η αναγραφή του ΑΦΜ).
 • τα χαρακτηριστικά του οχήματος (υποχρεωτικά η τεχνολογία, τα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά).

Σε περίπτωση σύναψης δανείου θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η τιμή βάσης δανείου και να υπάρχουν τα παραστατικά του δανείου (σύμβαση δανείου) και η σχετική έγκριση αυτού.

Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης χρονομίσθωσης (leasing), η εταιρεία χρονομίσθωσης (leasing) εκδίδει απόδειξη ως προκαταβολή μισθωμάτων, ισόποση με το ποσό της ενίσχυσης.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που επιλέγεται η απόκτηση του οχήματος μετά τη λήξη της ελάχιστης περιόδου μίσθωσης (36 μήνες), προσκομίζεται η σύμβαση χρονομίσθωσης του οχήματος, με την οποία έχει συμφωνηθεί η αγορά του οχήματος κατά τη λήξη της μίσθωσης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ.

Β. Μία Απόδειξη για την παράδοση του οχήματος στο φυσικό πρόσωπο/ωφελούμενο. Στο παραστατικό αυτό αναγράφεται υποχρεωτικά το ΑΦΜ του φυσικού προσώπου, ο τύπος του οχήματος, το μοντέλο και ο αριθμός πλαισίου ή ο σειριακός αριθμός του οχήματος εφόσον δεν υπάρχει αριθμός πλαισίου.

Στην Απόδειξη Πώλησης/Μίσθωσης αναγράφονται κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία του Δελτίου Παραγγελίας Αντιπροσωπείας/Επίσημου Εμπόρου/εταιρίας μίσθωσης (leasing), όπως αναφέρονται ανωτέρω.

Γ. Ταξινόμηση του οχήματος στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών (πιστοποιητικό ταξινόμησης ή/και άδεια κυκλοφορίας).

12.2 Απόκτηση οχήματος από δικαιούχους της Κατηγορίας Β

Κάθε δικαιούχος της Κατηγορίας Β που επιθυμεί να συμμετάσχει στη δράση μπορεί να υποβάλλει αίτημα στην επίσημη ιστοσελίδα της Δράσης https:// kinoumeilektrika2.gov.gr/για την αγορά ή χρονομίσθωση αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, όπως αναλύεται ανωτέρω, το οποίο θα συνοδεύεται από την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αυτά προβλέπονται στο Παράρτημα Ι.

Με την ηλεκτρονική καταχώρηση των παραπάνω στοιχείων ολοκληρώνεται η υποβολή του αιτήματος και παράγεται αυτόματα από το σύστημα ένας μοναδικός Ψηφιακός Κωδικός, ο οποίος θα αναγράφεται σε όλα τα επόμενα παραστατικά που θα εκδίδονται από την αντιπροσωπεία/επίσημο έμπορο/εταιρία μίσθωσης (leasing).

Για την απόκτηση οχήματος από τους δικαιούχους της κατηγορίας Β, ισχύουν όσα αναγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 12, καθώς σωρευτικά και τα εξής:

 • Ο ωφελούμενος προσκομίζει πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ (εξαιρούνται οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. οι οποίες υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης).
 • Ο ωφελούμενος υποχρεούται να υποβάλλει συμπληρωμένη την Υπεύθυνη Δήλωση σώρευσης ενισχύσεων (de minimis) (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr). Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβολής περιγράφονται στο Παράρτημα Ι και πρότυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης Σώρευσης Ενισχύσεων στο Παράρτημα ΙΙΙ
 • Υπόδειγμα 7.

Ειδικά, για ατομικές επιχειρήσεις, αντί πιστοποιητικού νόμιμης εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, απαιτείται η προσκόμιση γενικού πιστοποιητικού στο ΓΕΜΗ (εμπορικές επιχειρήσεις) ή δήλωση έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ. κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση δε που η επιχείρηση/νομικό πρόσωπο έχει έδρα σε νησιωτικό δήμο, το αίτημα του θα πρέπει να συνοδεύεται από την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.

Για κάθε επιλέξιμο όχημα που πωλείται ή χρονομισθώνεται στο πλαίσιο της δράσης, η αντιπροσωπεία/επίσημος έμπορος/εταιρία χρονομίσθωσης (leasing) εκδίδει τα ακόλουθα παραστατικά:

Α. Τιμολόγιο/α Είσπραξης, όπου θα αναγράφονται:

 • Η λιανική τιμή πώλησης ή χρονομίσθωσης (συνολικά στα έτη ισχύος και αθροίζοντας το ποσό αγοράς στην λήξη της σύμβασης χρονομίσθωσης στην περίπτωση που ορίζεται με τη σύμβαση η αγορά στο τέλος της περιόδου χρονομίσθωσης), η οποία θα πρέπει να αντιστοιχεί α) στην τιμή έκδοσης του βασικού μοντέλου και β) στην τιμή μετρητοίς. Πιθανά επιπλέον κόστη (π.χ. κόστος τοποθέτησης επιπλέον εξαρτημάτων, τόκοι, άλλα κόστη δανείου, κ.λπ.) πρέπει να αναγράφονται διακριτά και να απαγορεύονται να ενσωματώνονται στη λιανική τιμή πώλησης.
 • τα στοιχεία του ωφελούμενου (υποχρεωτικά η αναγραφή του ΑΦΜ).
 • τα χαρακτηριστικά του οχήματος (υποχρεωτικά η τεχνολογία, τα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά).

Σε περίπτωση σύναψης δανείου θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η τιμή βάσης δανείου και να υπάρχουν τα παραστατικά του δανείου (σύμβαση δανείου) και η σχετική έγκριση αυτού.

Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης χρονομίσθωσης (leasing), η εταιρεία χρονομίσθωσης (leasing) εκδίδει τιμολόγιο ως προκαταβολή μισθωμάτων, ισόποση με το ποσό της ενίσχυσης.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που επιλέγεται η απόκτηση του οχήματος μετά τη λήξη της ελάχιστης περιόδου μίσθωσης (36 μήνες), προσκομίζεται η σύμβαση χρονομίσθωσης του οχήματος, με την οποία έχει συμφωνηθεί η αγορά του οχήματος κατά τη λήξη της μίσθωσης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ.

Β. Τιμολόγιο για την παράδοση του οχήματος στον ωφελούμενο. Στο παραστατικό αυτό αναγράφεται υποχρεωτικά το ΑΦΜ του ωφελούμενου και η επωνυμία του, ο τύπος του οχήματος, το μοντέλο και ο αριθμός πλαισίου ή ο σειριακός αριθμός του οχήματος εφόσον δεν υπάρχει αριθμός πλαισίου.

Στο Τιμολόγιο αναγράφονται κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία του Δελτίου Παραγγελίας Αντιπροσωπείας/Επίσημου Εμπόρου/εταιρίας μίσθωσης (leasing), όπως αναφέρονται ανωτέρω.

Γ. Ταξινόμηση του οχήματος στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών (πιστοποιητικό ταξινόμησης ή/και άδεια κυκλοφορίας).»

Άρθρο 6

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 13 τροπο- ποιείται σχετικά με το αίτημα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, και η παρ. 4 του άρθρου 13 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Σε περίπτωση απόρριψης της αιτήσεως, ο ωφελούμενος ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση που έχει δηλώσει, για τον ακριβή λόγο απόρριψής του αιτήματός του. Σε περίπτωση όπου ο Ωφελούμενος θέλει να υποβάλει ένσταση (αντιρρήσεις), σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας, σχετικά με το λόγω απόρριψής του αιτήματός του, αποστέλλει προς τον Φορέα Διαχείρισης της Δράσης μέσω αιτήματος στην «Ψηφιακή Εξυπηρέτηση Υπηρεσίας Κινούμαι Ηλεκτρικά - Β’ Κύκλος», το link της οποίας υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα της Δράσης https://kinoumeilektrika2.gov. gr, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την γνωστοποίηση του ηλεκτρονικού μηνύματος απόρριψης του αιτήματος.»

2. Η παρ. 7 του άρθρου 13 τροποποιείται ως προς τον χρόνο υποβολής του αιτήματος ολοκλήρωσης ως ακολούθως:

«Μετά την έκδοση της απόφασης Υπαγωγής, ο ωφελούμενος ενημερώνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος και υποχρεούται:

Α) εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την έκδοση της απόφασης Υπαγωγής, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η αίτησή του, να αναρτά στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης:

α) το δελτίο παραγγελίας του οχήματος, στο οποίο θα αναγράφεται η σχετική προκαταβολή που έχει καταβληθεί, ή

β) τη σύμβαση μίσθωσης (leasing), εφόσον πρόκειται για μακροχρόνια μίσθωση οχήματος, συνοδευόμενη από τιμολόγιο ή απόδειξη ως προκαταβολή μισθωμάτων, ισόποση με το ποσό της ενίσχυσης.

Σε περίπτωση που το παραπάνω χρονικό διάστημα των σαράντα πέντε (45) ημερών παρέλθει άπρακτο, η έγκριση απορρίπτεται αυτομάτως και ο ωφελούμενος χάνει το δικαίωμα λήψης της εγκεκριμένης ενίσχυσης.

Β) εντός οκτώ (8) μηνών από την έκδοση της απόφασης Υπαγωγής, να υποβάλει αίτημα ολοκλήρωσης της πράξης αναρτώντας τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης και καταβολής της ενίσχυσης του Παραρτήματος ΙΙ.

Σε περίπτωση που το παραπάνω χρονικό διάστημα των οκτώ (8) μηνών παρέλθει άπρακτο, η έγκριση απορρίπτεται αυτομάτως και ο ωφελούμενος χάνει το δικαίωμα λήψης της εγκεκριμένης ενίσχυσης.»

3. Η προθεσμία των σαράντα (45) ημερών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου ισχύει και για τους ωφελούμενους, των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί σε αποφάσεις υπαγωγής που έχουν ήδη εκδοθεί, αλλά δεν έχει υποβληθεί εκ μέρους τους αίτημα ολοκλήρωσης της πράξης μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας. Για τους εν λόγω ωφελούμενους, η παραπάνω προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών εκκινεί από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

4. Η προθεσμία των οκτώ (8) μηνών της παρ. 2 του παρόντος αφορά ωφελούμενους για τους οποίους εκδίδεται Απόφαση Υπαγωγής μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 7

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 15 τροποποιείται σχε- τικά με το αίτημα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, και το δεύτερο εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:

«Η ένσταση υποβάλλεται προς το Φορέα Διαχείρισης μέσω αιτήματος στην «Ψηφιακή Εξυπηρέτηση Υπηρεσίας Κινούμαι Ηλεκτρικά - Β’ Κύκλος», το link της οποίας υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα της δράσης https:// kinoumeilektrika2.gov.gr, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την γνωστοποίηση της απόρριψης».

Άρθρο 8

1. Η παρ. 16.1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως προς το αίτημα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και την θεώρηση του γνήσιου υπογραφής και η παρ. 16.1 διαμορφώνεται ως εξής:

«16.1 Αίτημα Καταβολής της ενίσχυσης

1. Ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης, εφόσον έχει ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του εγκεκριμένου αιτήματος, δύναται να αιτηθεί την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας ενίσχυσης.

2. Η διαδικασία υποβολής του αιτήματος γίνεται μέσα από στην επίσημη ιστοσελίδα της δράσης https:// kinoumeilektrika2.gov.gr και ολοκληρώνεται με την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

3. Αιτήματα τα οποία έχουν ελλιπή ή εσφαλμένα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται αποδεκτά και ο ωφελούμενος/ τελικός αποδέκτης θα ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για την διόρθωση τους εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών μετά την λήψη του μηνύματος.

4. Σε περίπτωση που η παραπάνω ημερομηνία παρέλθει άπρακτη, η δημόσια ενίσχυση δεν καταβάλλεται και το αίτημα απορρίπτεται αυτόματα, χωρίς την δυνατότητα υποβολής νέου.

5. Μετά την υποβολή του αιτήματος ολοκλήρωσης και καταβολής της δημόσιας ενίσχυσης και εφόσον ελεγχθεί η πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών του Παραρτήματος ΙΙ, η αναλογούσα δημόσια ενίσχυση πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης.

6. Ειδικά για την περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων συγκυριότητας σε όχημα υπό απόσυρση, θα πρέπει να εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυρίων με την συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης Εκχώρησης του Παραρτήματος Ι με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr, με την οποία θα δηλώνει ο κάθε συνιδιοκτήτης/συγκύριος την συναίνεση του για να καθίσταται ο ένας εξ αυτών εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και θα εκχωρεί ρητά και ανεπιφύλακτα την απαίτηση του στο έτερο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην Υπεύθυνη Δήλωση Συναίνεσης/Εκχώρησης θα αναγράφονται τα στοιχεία του εξουσιοδοτούντος και ρητά το ονοματεπώνυμο, το ΑΦΜ του και ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του εξουσιοδοτούμενου, στον οποίο εκχωρείται η απαίτηση.

7. Ο ωφελούμενος έχει την δυνατότητα να εκχωρήσει το δικαίωμα είσπραξης της δημόσιας ενίσχυσης αποκλειστικά και μόνον στον προμηθευτή του οχήματος. Για την περίπτωση αυτή ο ωφελούμενος οφείλει να προσκομίσει σχετική υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr), ή/και το ιδιωτικό συμφωνητικό με την οποία δηλώνει την εκχώρηση της απαίτησης είσπραξης σε τρίτον (προμηθευτής) και ταυτόχρονα ο προμηθευτής του οχήματος να προσκομίσει σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της εκχώρησης με γνήσιο της υπογραφής (ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr), στην οποία θα δηλώνεται η πλήρης επωνυμία της εταιρίας και ο τραπεζικός της λογαριασμός αυτής. Τονίζεται ότι η παραπάνω διαδικασία επ’ ουδενί δεν καθιστά άμεσο δικαιούχο τον προμηθευτή του οχήματος.»

2. Η παρ. 16.2 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για τη διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από 1/1/2024 το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η παραπάνω καταβολή γίνεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του ωφελούμενου ή σε περίπτωση εκχώρησης στον δηλωθέντα λογαριασμό. Από το πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση ωφελουμένων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός,το ποσό της καταβολής και το ΑΦΜ τους.

2. Η ηλεκτρονική μορφή της αναλυτικής κατάστασης είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από 1/1/2024 στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, συγκεντρωτική κατάσταση ωφελουμένων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθμό των ωφελουμένων, το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από 1/1/2024 του αρμόδιου διατάκτη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έπειτα από εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης.

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από 1/1/2024 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής.

4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο -Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με α) το συνολικό ποσό προς τους ωφελούμενους και β) με το ποσό που αφορά στο συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους σύμφωνα με την 109/12-03-2019 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (π.χ. ΔΙΑΣ ΑΕ). Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους. Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από 1/1/2024 στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στη ΔΙΑΣ Α.Ε. Τυχόν υπόλοιπα στο λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Δ/νση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του ΓΛΚ σε πίστωση του λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR7101000230000000000200211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του τακτικού Π/Υ.

5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από 1/1/2024 το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καθώς και το ΠΣ του Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης προκειμένου να ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.

6. Για την πληρωμή της ενίσχυσης η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από 1/1/2024 από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

9. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.

β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 16.2.

γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελ- λάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.»

3. Η παρ. 16.3 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

«16.3. Ανακτήσεις ενισχύσεων και συμψηφισμός πληρωμών

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

2. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων, αναζητείται εντόκως το ποσό της επιχορήγησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από 1/1/2024 με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Η καταβολή τόκων αφορά όλο το χρονικό διάστημα που επωφελήθηκε με την ενίσχυση ο δικαιούχος και με επιτόκιο ίσο με εκείνο που θα είχε εφαρμοστεί σε περίπτωση που είχε αναγκαστεί να δανειστεί το εν λόγω ποσό στην αγορά. Για τον προσδιορισμό δε του επιτοκίου εφαρμόζονται, κατ’ ελάχιστον, τα επιτόκια ανάκτησης της Ευρωπαϊκής. Επιτροπής.

3. Τα ποσά της καταβολής ύψους έως 1.500 € είναι ακατάσχετα και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται σε συμψηφισμό σε περίπτωση οφειλών του ωφελούμενου προς το Δημόσιο και προς ασφαλιστικούς φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 4519/2022 (Α’ 63). Ποσά επιδότησης μεγαλύτερα των 1.500 ευρώ δύνανται να συμψηφίζονται με οφειλές του ωφελούμενου προς το Δημόσιο και προς ασφαλιστικούς φορείς».

Άρθρο 9

1. Το τέταρτο στοιχείο του άρθρου 17 τροποποιείται ως προς τις υποχρεώσεις των ωφελούμενων/τελικών αποδεκτών, και διαμορφώνεται ως εξής:

 • «να μην αιτηθεί για χρηματοδότηση δαπάνης που έχει γίνει προ της 1ης.12.2021, με εξαίρεση δαπάνες που αφορούν προκαταβολή ή δαπάνη έκδοσης προσφοράς.»

2. Μετά το δέκατο τρίτο εδάφιο προστίθεται νέο δέκατο τέταρτο εδάφιο σχετικά με την εξαίρεση από την διετούς υποχρέωση κτήση του οχήματος, ως εξής:

 • «ειδικά για την περίπτωση ωφελούμενων της κατηγορίας Β, οι οποίοι επιθυμούν την δωρεά του/των επιδοτούμενου/ων οχήματος/ων, δίνεται η δυνατότητα εξαίρεσης από την υποχρέωση κτήσης για δυο (2) χρόνια με την προϋπόθεση ότι η δωρεά γίνεται αποκλειστικά για κοινωφελείς σκοπούς ή στο πλαίσιο προώθησης της δράσης για την ηλεκτροκίνηση, ενδεικτικά μέσω διενέργειας κληρώσεων προς το καταναλωτικό κοινό, δεν συνοδεύεται από οικονομικό αντάλλαγμα, δεν δημιουργεί εισροή κεφαλαίου, δεν προκύπτει άμεσο οικονομικό όφελος και υπάρχει σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας που κάνει την δωρεά. Παραμένει για τη δωρήτρια εταιρία η υποχρέωση τήρησης του Κανόνα Σώρρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας».

Άρθρο 10

1. Το 1.1. «1.1 Βασικά Δικαιολογητικά» του Παραρτή- ματος Ι - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Υποβολής αντικαθίσταται ως εξής:

«1.1 Βασικά Δικαιολογητικά

i. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης εν ισχύ ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό,

ii. Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα που θα επιλεγεί,

iii. Έντυπο Ε1 τελευταίας φορολογικής χρήσης, μόνο για την περίπτωση τριών ή περισσότερων εξαρτώμενων τέκνων.

iv. (Σε περίπτωση αίτησης ηλεκτρικού ποδηλάτου) Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr) ότι το όχημα για το οποίο αιτείται επιδότησης δεν φέρει κανέναν μηχανισμό προώθησης πλην των πεταλιών και δεν θα υποστεί καμία μετατροπή στην τριετία που οφείλει να το έχει στην κατοχή του σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

v. (Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας/συγκυριότητας) Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr) με την οποία δηλώνουν την συναίνεσή τους για να καθίσταται ο ένας συγκύριος εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και εκχωρούν την απαίτησή τους στον συγκύριο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Υπόδειγμα 3),

vi. (Σε περίπτωση αίτησης από ΑμεΑ) Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, σχετικά με τον χαρακτηρισμό των ατόμων ως ΑμεΑ ή ισοδύναμη γνωμάτευση,

vii. (Σε περίπτωση ανήλικου ΑμεΑ), μόνο για αίτηση ηλεκτρικού ποδηλάτου ή ηλεκτρικού αναπηρικού αμαξιδίου) (α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ΑμεΑ και του κηδεμόνα, (β) Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή άλλη ισοδύναμη γνωμάτευση, (γ) Το φορολογικό έντυπο Ε1 του γονέα, για την τελευταία οικονομική χρήση από το οποίο προκύπτει ότι το ανήλικο τέκνο είναι προστατευόμενο μέλος, (δ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Τονίζεται ότι η αίτηση υποβάλλεται από τον κηδεμόνα με τους προσωπικούς του κωδικούς (κωδικούς εισόδου στο www.gsis.gr).

viii. (Σε περίπτωση οικογενειών με τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα τέκνα) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.»

2. Το 1.3. «1.3 Δικαιολογητικά σε περίπτωση αίτησης επιδότησης για σημείο επαναφόρτισης» του Παραρτήματος Ι - Απαιτούμενα Δικαιολογητική Υποβολής αντικαθίσταται ως εξής:

«1.3 Δικαιολογητικά σε περίπτωση αίτησης επιδότησης για σημείο επαναφόρτισης

i. Επίσημη προσφορά για το σημείο επαναφόρτισης Η/Ο και τον τύπο που επιλέγεται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη της Δράσης,

ii. Αντίγραφο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τρέχοντος έτους, εφόσον αυτή έχει εκδοθεί, άλλως την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. του προηγούμενου έτους ή μισθωτήριο συμβόλαιο/δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από την ψηφιακή πύλη myAADE, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο ωφελούμενος έχει δικαίωμα εγκατάστασης και είναι ιδιοκτήτης/μισθωτής της θέσης στάθμευσης (εφόσον έχει επιλεγεί η επιδότηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης). Σε περίπτωση μονοκατοικίας ή σε περίπτωση που η θέση στάθμευσης δεν αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία αλλά παρακολούθημα και δηλώνεται ως βοηθητικός χώρος, απαιτείται επιπροσθέτως Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr) του ωφελούμενου ότι ο βοηθητικός χώρος που αναγράφεται στη δήλωση ΕΝΦΙΑ ή δηλώνεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο αποτελεί θέση στάθμευσης.

iii. Στην περίπτωση που για τη θέση στάθμευσης είτε υπάρχει συγκύριος του χώρου είτε ο χώρος μισθώνεται και δεν αναφέρεται στο μισθωτήριο η χρήση ως θέση στάθμευσης, απαιτείται επιπροσθέτως Υπεύθυνη Δήλωση του συγκύριου/εκμισθωτή (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr) ότι συναινεί στην εγκατάσταση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης.»

3. Τα 2.1 «Βασικά Δικαιολογητικά» και 2.2 «Δικαιολογητικά σε περίπτωση αίτησης επιδότησης για σημείο επαναφόρτισης H/O» του Παραρτήματος Ι - Απαιτούμενα Δικαιολογητική Υποβολής αντικαθίσταται ως εξής:

«2.1 Βασικά Δικαιολογητικά

i. Σύσταση εταιρίας από ΓΕΜΗ ή Γενικό Πιστοποιητικό από ΓΕΜΗ (εξαιρούνται οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. οι οποίες υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης).

ii. Πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ (στην περίπτωση ατομικής εμπορικής επιχείρησης προσκομίζεται πιστοποιητικό εγγραφής στο ΓΕΜΗ).

iii. Δήλωση έναρξης εργασιών στη ΔΟΥ (στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης).

iv. Έντυπο Ε3 ή Ν της τελευταίας φορολογικής χρήσης.

v. Εκτύπωση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από την ψηφιακή πύλη myAADE.

vi. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr) περί μη πτώχευσης/μη υποβολής αίτησης πτώχευσης και περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση/μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση (Παράρτημα ΙΙΙ- Υπόδειγμα 4).

vii. Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα/τα που θα επιλεγεί/ούν.

viii. Άδεια κυκλοφορίας του προς απόσυρση οχήματος (στην περίπτωση που δηλώνει απόσυρση) προγενέστερη της 01.01.2015.

ix. Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.

x. Υπεύθυνη Δήλωση σώρευσης κρατικών ενισχύσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-Υπόδειγμα 7 με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr). Η Υπεύθυνη δήλωση θα περιλαμβάνει το σύνολο των ενισχύσεων de minimis που έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, καθώς και τυχόν άλλων ενισχύσεων που έχει λάβει για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, αν επιτρέπεται βάσει του θεσμικού πλαισίου η λήψη ενίσχυσης και από άλλη πηγή για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.

xi. Σε περίπτωση αίτησης ηλεκτρικού ποδηλάτου, Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr) στην οποία να αναγράφεται ότι το όχημα για το οποίο αιτείται επιδότησης δεν φέρει κανέναν μηχανισμό προώθησης πλην των πεταλιών και δεν θα υποστεί καμία μετατροπή στην τριετία που οφείλει να το έχει στην κατοχή του σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

2.2 Δικαιολογητικά σε περίπτωση αίτησης επιδότησης για σημείο επαναφόρτισης H/O

i. Επίσημη προσφορά για το/τα σημείο/α επαναφόρτισης Η/Ο και τον τύπο που επιλέγεται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη της Δράσης.

ii. Αντίγραφο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τρέχοντος έτους, εφόσον αυτή έχει εκδοθεί, άλλως την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. του προηγούμενου έτους ή μισθωτήριο συμβόλαιο/δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από την ψηφιακή πύλη myAADE, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο ωφελούμενος έχει δικαίωμα εγκατάστασης και είναι ιδιοκτήτης/μισθωτής της/των θέσης/ θέσεων στάθμευσης (εφόσον έχει επιλεγεί η επιδότηση «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης). Σε περίπτωση που στη δήλωση ΕΝΦΙΑ ή στο μισθωτήριο συμβόλαιο δεν προσδιορίζονται επαρκώς οι εν λόγω θέσεις στάθμευσης, απαιτείται επιπροσθέτως κάτοψη του χώρου.

iii. Φωτογραφία του χώρου που περιλαμβάνει την/τις θέση/θέσεις στάθμευσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το/τα σημείο/α επαναφόρτισης.

iv. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr) ότι το/τα σημείο/α επαναφόρτισης Η/Ο προορίζεται για ιδιωτική χρήση από την επιχείρηση.

v. Στην περίπτωση που για τη θέση στάθμευσης ο χώρος μισθώνεται και δεν αναφέρεται στο μισθωτήριο η χρήση ως θέση στάθμευσης, απαιτείται επιπροσθέτως Υπεύθυνη Δήλωση του εκμισθωτή (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr) ότι συναινεί στην εγκατάσταση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης.»

Άρθρο 11

1. Το «Παράρτημα ΙΙ - Απαιτούμενα Δικαιολογητική Καταβολής της Ενίσχυσης» αντικαθίσταται ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α)

1.1 Γ ια όλους του τύπους οχημάτων (ηλεκτρικά αυτο- κίνητα/ποδήλατα/δίκυκλα/τρίκυκλα)

i. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς κεντρικής διοίκησης, μόνο για τελικώς εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη που υπερβαίνει τα 1.500€.

ii. Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων μόνο για τελικώς εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη που υπερβαίνει τα 1.500€.

iii. Απόδειξη αγοράς οχήματος.

iv. Αποδεικτικό ταξινόμησης του οχήματος, όπως άδεια κυκλοφορίας του οχήματος (εξαιρούνται τα ποδήλατα).

v. Έγγραφο που να βεβαιώνει το ΙΒΑΝ του δικαιού- χου (π.χ. φωτογραφία του βιβλιαρίου, εκτύπωση από ebanking κ.λπ.).

vi. Σύμβαση μίσθωσης (leasing) εφόσον πρόκειται για μακροχρόνια μίσθωση οχήματος, και έκδοση απόδειξης ως προκαταβολή μισθωμάτων, ισόποση με το ποσό της ενίσχυσης, σε περίπτωση που δεν έχει ήδη αναρτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7 περ. Α.

vii. Αποδεικτικό καταβολής του τιμήματος αγοράς, δηλαδή:

ΕΜΒΑΣΜΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΒΑΣΜΑ (e-BANKING)

i. Αντίγραφο εντύπου κίνησης εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού επιχείρησης (extrait) όπουεμφανίζεται η χρέωση του λογαριασμού.

ii. Αντίγραφο παραστατικού μεταφοράς στο οποίο να εμφανίζονται τα στοιχεία του χρεώμενουκαι του πιστούμενου λογαριασμό.

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

i. Αντίγραφο εντύπου κίνησης εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού επιχείρησης (extrait) όπου εμφανίζεται η χρέωση του λογαριασμού ή βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί η επιταγή (αριθμός επιταγήςημερομηνία-ποσό-αποδέκτης).

ii. Αντίγραφο του σώματος της επιταγής.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

i. Αντίγραφο εντύπου κίνησης εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού επιχείρησης (extrait) όπου εμφανίζεται η χρέωση του λογαριασμού ή βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί η επιταγή (αριθμός επιταγήςημερομηνία-ποσό-αποδέκτης)

ii. Αντίγραφο του σώματος της επιταγής

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:

Αντίγραφο αποδεικτικού κατάθεσης.

ΜΕΤΡΗΤΑ: Αντίγραφο απόδειξης είσπραξης ή βεβαί- ωσης εξόφλησης (ή σχετική αναγραφή στο εν λόγω τιμολόγιο/παραστατικό ότι εξοφλήθηκε τοις μετρητοίς και με σφραγίδα του προμηθευτή εφόσον το τιμολόγιο/ παραστατικό είναι χειρόγραφο).

ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ: Αντίγραφο του εντύπου κινήσεων του λογαριασμού που τηρείταιστον πάροχο ηλεκτρονικών πληρωμών του μήνα χρέωσης που αποτυπώνονται η καταβολή για την συναλλαγή και τα στοιχεία του δικαιούχου του λογαριασμού.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ: Αντίγραφο του εντύπου κινήσεων της πιστωτικής κάρτας του μήνα χρέωσης που αποτυπώνονται μία δόση ή η εφάπαξ καταβολή για την συναλλαγή και τα στοιχεία του δικαιούχου της κάρτας. Εναλλακτικά, απόδειξη πληρωμής μέσω της κάρτας όπως εκδίδεται από το POS του καταστήματος.

ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ - POS: Αντίγραφο του εντύπου κινήσεων της χρεωστικής κάρτας του μήνα χρέωσης που αποτυπώνονται η καταβολή για την συναλλαγή και τα στοιχεία του δικαιούχου της κάρτας.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ/ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ

i. Αποδεικτικά έκδοσης της ταχυδρομικής επιταγής, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του ωφελούμενου της Δράσης και του προμηθευτή

ii. Αποδεικτικά είσπραξης της ταχυδρομικής επιταγής, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του ωφελούμενου της Δράσης και του προμηθευτή

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Οι λογαριασμοί τόσο του ωφελούμενου της Δράσης, από τον οποίο θα μεταφέρονται τα ποσά, όσο και του προμηθευτή, προς τον οποίο θα μεταφέρονται, θα πρέπει να ανήκουν στο φυσικό πρόσωπο ή στην επιχείρηση.
 • Τιμολόγια καθαρής αξίας άνω των 500€ (χωρίς ΦΠΑ) εξοφλούνται αποκλειστικά και μόνο με τραπεζικό μέσο πληρωμής.

viii. (Σε περίπτωση σύναψης δανείου) υποβάλλονται: (α) Δανειακή σύμβαση (β) τραπεζική συναλλαγή για την καταβολή του ποσού προκαταβολής, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού της αιτούμενης δημόσιας δαπάνης.

1.2.2 Επιπλέον για τα ηλεκτρικά ποδήλατα:

i. Υπεύθυνη Δήλωση αγοραστή με γνήσιο της υπο- γραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr ((Παράρτημα ΙΙΙ - Υπόδειγμα 1).

ii. Υπεύθυνη Δήλωση πωλητή με σφραγίδα και υπογραφή (Παράρτημα ΙΙΙ - Υπόδειγμα 2).

iii. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ποδηλάτου.

1.3.3 Επιπλέον για περίπτωση απόσυρσης:

i. Βεβαίωση οριστικής διαγραφής του οχήματος.

ii. Πιστοποιητικό Απόσυρσης και Καταστροφής από επί- σημο φορέα στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος. Ειδικά για τα οχήματα της κατηγορίας L (δίκυκλα/τρίκυκλα) η τεκμηρίωση της απόσυρσης γίνεται με επίσημη βεβαίωση η οποία εκδίδεται είτε από το οικείο Τμήμα Τροχαίας είτε από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών ανάλογα με τον κυβισμό του προς απόσυρση οχήματος,

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

2.1 Για όλους του τύπους οχημάτων (ηλεκτρικά αυτοκίνητα/ποδήλατα/δίκυκλα/τρίκυκλα)

i. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς κεντρικής διοίκησης,μόνο για τελικώς εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη που υπερβαίνει τα 1.500€.

ii. Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων, μόνο για τελικώς εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη που υπερβαίνει τα 1.500€.

iii. Τιμολόγιο αγοράς κάθε οχήματος ή ενός ενιαίου τιμολογίου εφόσον ο προμηθευτής είναι κοινός με σαφή αναφορά στον Ψηφιακό αριθμό (βλ. Άρθρο 12.1).

iv. Έγγραφο που να βεβαιώνει το ΙΒΑΝ του δικαιούχου (π.χ. φωτογραφία του βιβλιαρίου, εκτύπωση από e-banking κ.λπ.).

v. Σύμβαση μίσθωσης (leasing) εφόσον πρόκειται για μακροχρόνια μίσθωση οχήματος/οχημάτων, και έκδοση τιμολογίου ως προκαταβολή μισθωμάτων, ισόποση με το ποσό της ενίσχυσης, σε περίπτωση που δεν έχει ήδη αναρτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7 περ. Α.

vi. Αποδεικτικό ταξινόμησης του οχήματος, όπως άδεια κυκλοφορίας του οχήματος (εξαιρούνται τα ηλεκτρικά ποδήλατα).

vii. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας σε ισχύ και για επιχειρήσεις με έναρξη δραστηριότητας/σύσταση πριν από το 2001 απαιτείται σωρευτικά και πιστοποιητικό από το οικείο Πρωτοδικείο περί μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης πτώχευσης.

viii. Αποδεικτικό καταβολής του τιμήματος αγοράς, δηλαδή:

ΕΜΒΑΣΜΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΒΑΣΜΑ (e-BANKING)

i. Αντίγραφο εντύπου κίνησης εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού επιχείρησης (extrait) όπουεμφανίζεται η χρέωση του λογαριασμού.

ii. Αντίγραφο παραστατικού μεταφοράς στο οποίο να εμφανίζονται τα στοιχεία του χρεώμενουκαι του πιστούμενου λογαριασμό.

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

i. Αντίγραφο εντύπου κίνησης εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού επιχείρησης (extrait) όπου εμφανίζεται η χρέωση του λογαριασμού ή βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί η επιταγή (αριθμός επιταγής-ημερομηνίαποσό-αποδέκτης).

ii. Αντίγραφο του σώματος της επιταγής.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

i. Αντίγραφο εντύπου κίνησης εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού επιχείρησης (extrait) όπου εμφανίζεται η χρέωση του λογαριασμού ή βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί η επιταγή (αριθμός επιταγής-ημερομηνίαποσό-αποδέκτης).

ii. Αντίγραφο του σώματος της επιταγής.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: Αντίγραφο αποδεικτικού κατάθεσης.

ΜΕΤΡΗΤΑ: Αντίγραφο απόδειξης είσπραξης ή βεβαί- ωσης εξόφλησης (ή σχετική αναγραφή στο εν λόγω τιμολόγιο/παραστατικό ότι εξοφλήθηκε τοις μετρητοίς και με σφραγίδα του προμηθευτή εφόσον το τιμολόγιο/ παραστατικό είναι χειρόγραφο).

ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ: Αντίγραφο του εντύπου κινήσεων του λογαριασμού που τηρείταιστον πάροχο ηλεκτρονικών πληρωμών του μήνα χρέωσης που αποτυπώνονται η καταβολή για την συναλλαγή και τα στοιχεία του δικαιούχου του λογαριασμού.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ: Αντίγραφο του εντύπου κινήσεων της πιστωτικής κάρτας του μήνα χρέωσης που αποτυπώνονται μία δόση ή η εφάπαξ καταβολή για την συναλλαγή και τα στοιχεία του δικαιούχου της κάρτας Εναλλακτικά, απόδειξη πληρωμής μέσω της κάρτας όπως εκδίδεται από το POS του καταστήματος.

ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ - POS: Αντίγραφο του εντύπου κινήσεων της χρεωστικής κάρτας του μήνα χρέωσης που αποτυπώνονται η καταβολή για την συναλλαγή και τα στοιχεία του δικαιούχου της κάρτας.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ/ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ

i. Αποδεικτικά έκδοσης της ταχυδρομικής επιταγής, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του ωφελούμενου της Δράσης και του προμηθευτή.

ii. Αποδεικτικά είσπραξης της ταχυδρομικής επιταγής, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του ωφελούμενου της Δράσης και του προμηθευτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Οι λογαριασμοί τόσο του ωφελούμενου της Δράσης, από τον οποίο θα μεταφέρονται τα ποσά, όσο και του προμηθευτή, προς τον οποίο θα μεταφέρονται, θα πρέπει να ανήκουν στο φυσικό πρόσωπο/επιχείρηση.
 • Τιμολόγια καθαρής αξίας άνω των 500€ (χωρίς ΦΠΑ) εξοφλούνται αποκλειστικά και μόνο με τραπεζικό μέσο πληρωμής.

ix. (Σε περίπτωση σύναψης δανείου) υποβάλλονται: (α) Δανειακή σύμβαση (β) τραπεζική συναλλαγή για την καταβολή του ποσού προκαταβολής, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού της αιτούμενης δημόσιας δαπάνης.

x. (Σε περίπτωση δωρεάς) (α) Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του δωρητή (ωφελούμενος) και του δωρολήπτη, (β) Ισοζύγιο τελευταίου μηνός πριν την υποβολή της αίτησης ολοκλήρωσης από το οποίο προκύπτει η δωρεά του οχήματος και η μηδενική αξία της, και (γ) Μητρώο παγίων από το οποίο προκύπτει η αρχική εγγραφή του οχήματος στον ωφελούμενο και η μεταβίβαση του στον δωρολήπτη.

2.2.2 Επιπλέον για τα ηλεκτρικά ποδήλατα:

i. Υπεύθυνη Δήλωση αγοραστή με γνήσιο της υπο- γραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr (Υπόδειγμα 1).

ii. Υπεύθυνη Δήλωση πωλητή με σφραγίδα και υπο- γραφή (Υπόδειγμα 2).

iii. Πρόσφατη εκτύπωση Κωδικών Αριθμών Δραστη- ριότητας μέσω της πλατφόρμας aade.gr.

iv. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ποδηλάτου.

2.3.3. Επιπλέον για περίπτωση απόσυρσης:

i. Βεβαίωση οριστικής διαγραφής του οχήματος (εφό- σον έχει επιλεγεί απόσυρση).

ii. Πιστοποιητικό Απόσυρσης και Καταστροφής από επίσημο φορέα στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος (εφόσον έχει επιλεγεί απόσυρση).

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙ- ΛΕΓΕΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ «ΕΞΥΠΝΟΥ» ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡ- ΤΙΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

3.1 Ειδικά για τα δικαιολογητικά της παρ. 8.2, του άρθρου 8, σημειώνεται πως αυτά αποδεικνύουν πως η εν λόγω συσκευή πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται στην ενότητα 12.5 και πως απαιτούνται για την αίτηση υπαγωγής στην Λίστα Επιλέξιμων «Έξυπνων» Σημείων Επαναφόρτισης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 8.2 της παρούσης.

3.1.1.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ «ΕΞΥΠΝΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο/ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

i. Συμπληρωμένo και υπογεγραμμένο έντυπο “Δήλωση κατασκευαστή/εισαγωγέα” (Παράρτημα ΙΙΙ - Υπόδειγμα 5).

ii. Πιστοποίηση CE, σύμφωνα με το EC Directive 768/2008/EC.

iii. Δήλωση του εργοστασίου κατασκευής ότι η συσκευή επαναφόρτισης διαθέτει τα παρακάτω:

a. Πιστοποιητικά δοκιμών τύπου σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61851-1 για Mode 3 ή IEC 61851-23, για Mode 4, που έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο και διαπιστευμένο κατά ΕΝ ISO/IEC 17025 εργαστήριο δοκιμών.

iv. Δελτίο τεχνικών στοιχείων (technical datasheet) στα Ελληνικά.

v. Εγχειρίδιο λειτουργίας (οperating manual) στα Ελληνικά.

vi. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 ν. 1599/1986) από τον κατασκευαστή/εισαγωγέα της συσκευής (σημείο επαναφόρτισης) με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr, για το αληθές και ακριβές των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα έγγραφα που καταθέτει (Παράρτημα ΙΙΙ - Υπόδειγμα 6).

3.1.2.2 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗ- ΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ «ΕΞΥΠΝΟΥ» ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩ- ΠΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α)

i. Απόδειξη αγοράς συσκευής που λειτουργεί ως σημείο επαναφόρτισης Η/Ο.

ii. Αντίγραφο της συμπληρωμένης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη του σημείου επαναφόρτισης, ή Ψηφιακή Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).

iii. Αντίγραφο της συμπληρωμένου εντύπου σύνδεσης/ ενημέρωσης ΔΕΔΔΗΕ (όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 2, άρθρου 27, ν. 4710/2020) από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη του σημείου επαναφόρτισης.

3.1.3.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ- ΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Ε ΠΙΔΟΤΗΣΗ «ΕΞΥΠΝΟΥ» ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ/ή ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

α. Τιμολόγιο αγοράς συσκευής που λειτουργεί ως σημείο επαναφόρτισης Η/Ο.

β. Αντίγραφο της συμπληρωμένης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη του σημείου επαναφόρτισης Η/Ο ή Ψηφιακή Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).

γ. Αντίγραφο της συμπληρωμένου εντύπου σύνδεσης/ ενημέρωσης ΔΕΔΔΗΕ (όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 2, άρθρο 27, ν. 4710/2020) από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη του σημείου επαναφόρτισης.

δ. Φωτογραφία του εγκατεστημένου σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, στην οποία διακρίνεται ευκρινώς το σημείο επαναφόρτισης και η θέση στάθμευσης που αυτό εξυπηρετεί.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα παραπάνω με ευθύνη είτε του ωφελούμενου είτε του προμηθευτή, το αίτημα πληρωμής θα απορρίπτεται και ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής. Ο ωφελούμενος θα έχει δυνατότητα να επανυποβάλει αίτημα σε αυτήν την περίπτωση ακολουθώντας όλη την διαδικασία από την αρχή της.

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ)

α. Υπεύθυνη Δήλωση του ωφελούμενου (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr) για την εκχώρηση της απαίτησης είσπραξης στην οποία θα δηλώνεται ρητά ο πλήρης τίτλος του προμηθευτή.

β. Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται η αποδοχή της εκχώρησης απαίτησης είσπραξης, η πλήρης επωνυμία του, το Α.Φ.Μ. και ο τραπεζικός λογαριασμός (ΙΒΑΝ) του.

γ. Iδιωτικό συμφωνητικό εκχώρησης που έχει συμφωνηθεί και συνυπογραφεί από τα δυο μέρη όπως αυτό έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Εκχωρήσεων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 145 του ν. 4270/2014

Άρθρο 12

Το «Παράρτημα ΙΙΙ αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 13

1. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/70517/238/7.7.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Προκήρυξη της Δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - Β’ κύκλος» (Β’ 3981).

2. Η κωδικοποιημένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης και τα Παραρτήματα αυτής όπου έχουν ενσωματωθεί όλες οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της παρούσας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος https:// kinoumeilektrika2.gov.gr.

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 27 Νοεμβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργεια
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΔΟΥΚΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!